Ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności w Spółce Europart Polska S.A

Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2017 r.

 

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

 

1.    EUROPART Polska S.A. z siedzibą w Wieluniu, 98-300 Wieluń wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000301271 (zwana dalej „Dostawcą“) świadczy usługi wyłącznie na podstawie poniższych Warunków, które stanowią integralną część każdej umowy o współpracy, w tym również umów zawieranych w formie przyjęcia pisemnego zamówienia.
2.    Wraz z dokonaniem zamówienia przez Klienta uważa się, iż zaakceptował on niniejsze postanowienia OWSDiP. Jednocześnie niniejsze regulacje OWSDiP stanowią integralną część faktury VAT lub rachunku wystawionego Klientowi.
3.    Europart Polska S.A. nie jest związany warunkami stosowanymi przez Kupującego, w tym warunkami zakupu, nawet jeśli Europart Polska S.A. nie wyraził sprzeciwu wobec takich warunków.
4.    Wszelkie odbiegające od treści niniejszych „Ogólnych warunków sprzedaży, dostaw i płatności” (zwane dalej „OWSDiP“) uzgodnienia pomiędzy klientem a pracownikami lub innymi osobami działającymi w imieniu Dostawcy wymagają dla swej ważności  potwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony. Powyższe uregulowanie dotyczy także ewentualnych ustnych uzgodnień i przyrzeczeń składanych przez pracowników i reprezentantów Dostawcy. Interpretacje, zmiany czy tez wykluczenia warunków określonych w OWSDiP nie wiążą stron o ile nie zostaną jednoznacznie uzgodnione w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.    Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności Spółki Europart Polska S.A. są wyłącznie obowiązującymi w stosunkach między Europart Polska S.A. a Kupującym. Europart Polska S.A. nie akceptuje jakichkolwiek warunków klienta sprzecznych lub różniących się od niniejszych warunków sprzedaży, chyba Europart Polska S.A.  wyraził pisemną zgodę na ich obowiązywanie
6.    Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności Spółki Europart Polska S.A  obowiązują również wówczas, gdy Europart Polska S.A. zrealizuje bez zastrzeżeń zamówienie dla klienta pomimo powzięcia informacji o sprzecznych warunkach klienta.
7.    Dopuszcza się możliwość dokonania ustaleń indywidualnych między EUROPART POLSKA S.A. a Klientem odbiegających od treści niniejszych OWSDiP. Ustalenia dla swej ważności wymagają formy pisemnej, zaakceptowanej przez strony.

Definicje:
A. „Konsument“ - w rozumieniu poniższych postanowień należy rozumieć zgodnie z art. 22¹ KC osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
B. „Dostawca“/ „Sprzedawca“ - EUROPART Polska S.A. z siedzibą w Wieluniu, 98-300 Wieluń
C. „Przedsiębiorca“ - zgodnie z art. 43¹ KC osobę fizyczną lub prawną oraz jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 33¹§ 1 KC, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
D. „Kupujący“ - podmiot nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 KC, który skierował do Dostawcy zamówienie na towar znajdujący się w ofercie Dostawcy.
E. „Produkt“ - towary i rzeczy objęte ofertą handlową Dostawcy oraz usługi we wskazanym zakresie stanowiące przedmiot działalności EUROPART POLSKA S.A.
F. „Zamówienia“- oświadczenie woli złożone w imieniu Konsumenta lub Kupującego, skierowane do Dostawcy, przez osobę do tego uprawnioną, zawierające wolę zawarcia umowy.
G. „Dzień roboczy“ - dzień powszedni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

 

Rozdział II
Oferta i zawarcie umowy

1.    Zamieszczone na stronach internetowych oraz w prospektach informacyjnych, katalogach, i cennikach informacje w zakresie ceny towarów są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 KC i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC. Katalogi produktów, prospekty informacyjne i informacje na stronach internetowych w zakresie warunków współpracy, terminu dostawy i realizacji zamówień nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, a mają jedynie charakter informacyjny. Fakt przesłania katalogów, cenników i prospektów nie stanowi zobowiązania do dostawy.
2.    Wymiary oraz dane dotyczące wagi produktów zawarte w katalogach i prospektach winny być traktowane zawsze tylko jako niewiążące informacje wstępne nie mające charakteru oferty handlowej.
3.    Transakcja między stronami realizowana jest w oparciu o zamówienie, złożone przez Kupującego. Zamówienie może zostać skierowane do Sprzedawcy w formie pisemnej, elektronicznej - poprzez wysłanie zamówienia pocztą elektroniczną przez osobę upoważnioną do składania zamówień u Kupującego lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość (fax, telefon). Umowa zostaje zawarta z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie może zostać również wysłane drogą elektroniczną (e-mail).
4.    Towary z możliwością natychmiastowej dostawy loco magazyn nie wymagają potwierdzenia zlecenia przez Dostawcę. Brak niezwłocznej odpowiedzi na złożone zamówienie należy w takich wypadkach traktować jako przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy przez Dostawcę w myśl art. 66¹ § 4  KC. Przyjęcie zamówienia nie następuje jeśli Dostawca niezwłocznie odrzuci zamówienie, chyba że niezwłocznie odrzucimy to zamówienie. Jeżeli w przypadkach przywołanych w zdaniu 1 nie będzie możliwa natychmiastowa dostawa towaru loco magazyn, wówczas Umowa dochodzi do skutku poprzez pisemne potwierdzenie zlecenia przez Dostawcę, stosownie do uregulowań w nim zawartych, chyba że Kupujący w terminie 3 dni od nadejścia potwierdzenia zlecenia odrzuci je. Nasze potwierdzenie zlecenia będzie zawierało wyraźne zwrócenie uwagi Klienta na skutki braku odrzucenia.
5.    Dla ustalenia zakresu dostaw miarodajne jest pisemne potwierdzenie zlecenia przez Dostawcę z zastrzeżeniem, że w przypadku wykonania specjalnych produkcji dostarczona ilość może różnić się do 10 % od potwierdzonego zakresu.
6.    Handlowcy, Pracownicy i osoby reprezentujące Dostawcę nie są uprawnione do dokonywania dodatkowych ustnych uzgodnień lub składania ustnych zapewnień wykraczających poza treść Umowy sporządzonej w formie pisemnej. Ustalenia takie, dokonane w formie ustnej, nie wiążą Dostawcy.
7.    EUROPART POLSKA S.A. zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do kosztorysów wstępnych, rysunków technicznych i innych materiałów przekazywanych w ramach oferowanych przez Dostawcę produktów oraz znajdujących się na stronie www Dostawcy. Bez pisemnej zgody Dostawcy nie wolno ich udostępniać osobom trzecim.
8.    Kupujący ma prawo do odwołania swojego zamówienia zgodnie z  art. 66² § 1 KC, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone Dostawcy przed wysłaniem przez Dostawcę oświadczenia o przyjęciu zamówienia. Jednakże zamówienia nie można odwołać, jeżeli wynika to z treści zamówienia lub określono w nim termin dostawy.

 

Rozdział III
Cena

1.    Ceny poszczególnych produktów wskazane są w ofercie Dostawcy i obowiązują we wskazanych przez Dostawcę terminach. Dostawca ma prawo do ustalenia i zmiany w dowolnym czasie cen po których oferuje dane produkty. Wskazane w ofercie, katalogach i wykazach ceny nie obejmują kosztów transportu, ubezpieczenia, cła, opłat wywozowych i wwozowych, chyba że w umowie wyraźnie postanowiono inaczej. Wszystkie ceny – włącznie z cenami w wykazach i katalogach – są cenami  bez opakowania i ubezpieczenia, chyba że w umowie wyraźnie postanowiono inaczej. Ceny podane w ofercie i materiałach promocyjnych Dostawcy są cenami netto i nie zawierają podatku od towaru i usług. Do cen podanych w materiałach Dostawcy będzie doliczany automatycznie podatek VAT w ustawowej wysokości obowiązującej każdorazowo w dniu zawarcia Umowy. Za opakowanie będzie wystawiana odrębna faktura na powyższych zasadach.
2.    Cenę towaru ustala się w oparciu o cennik obowiązujący u Dostawcy. Obowiązują ceny aktualne w dniu dostawy.
3.    Cena zakupu i ceny za dodatkowe usługi stają się wymagalne do zapłaty wraz z  przekazaniem przedmiotu kupna tj. towaru i wręczeniu lub przesłaniu faktury.
4.    Potrącenie wzajemnych wierzytelności stron umowy wymaga szczegółowych uregulowań w formie pisemnej.
5.    Wypełnienie wszystkich zobowiązań Dostawcy wobec Kupującego uzależnione jest od dotrzymania przez drugą stronę wszystkich uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań Kupującego wynikających z zawartej umowy.
6.    Kupujący jest uprawniony do dokonania kompensaty roszczeń wzajemnych tylko w wypadku, gdy roszczenie wzajemne Kupującego jest bezsporne lub stwierdzone na podstawie prawomocnego tytułu; powoływanie się przez niego na prawo do zatrzymania jest możliwe tylko wówczas, gdy obejmuje ono roszczenia z tytułu umowy kupna/sprzedaży.
7.    Jeżeli w okresie między zawarciem umowy a terminem jej wykonania znacznie wzrosną ceny pozycji stanowiących podstawę kalkulacji ceny (ceny surowców, koszty pracy, koszty produkcji, opłaty, wysokość podatków, kurs walut itp.) Dostawca jest uprawniony do zmiany ceny w odpowiednim zakresie lub do odstąpienia od umowy.
8.    Dostawca ma prawo udzielić kupującemu upustów, bonifikat itp. Wyłącznie po uprzednim ustaleniu warunków z Kupującym.

 

Rozdział IV
Dostawa i zwrot towarów

1.    Wszystkie zobowiązania EUROPART POLSKA S.A. wynikające z oferowanych towarów i usług w ramach prowadzonej działalności objęte są zastrzeżeniem a tym samym uzależnione  od należytego zaopatrzenia EUROPART POLSKA S.A. przez jej bezpośrednich dostawców. Pisemne oświadczenie dostawcy EUROPART POLSKA S.A. w zakresie braku możliwości dokonania dostawy lub zachowania jej terminu stanowi wystarczające potwierdzenie faktu, że w sposób niezawiniony EUROPART POLSKA S.A. nie mógł zrealizować dostawy i nie ponosi odpowiedzialności z ten fakt.
2.    Uzgadniane w sposób wiążący lub niewiążący terminy dostaw oraz czas realizacji dostaw winny być podawane na piśmie lub w innej formie porozumiewania się na odległość – telefon, fax, e-mail.
3.    Czas realizacji dostawy uznaje się za dotrzymany, gdy zamówiony towar w ciągu czasu realizacji dostawy opuścił magazyn lub gdy Kupującemu została zgłoszona gotowość do wysyłki. Dotrzymanie czasu realizacji dostawy uzależnione jest od dotrzymania wszelkich zobowiązań Kupującego z tytułu Umowy kupna/sprzedaży. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji celem prawidłowego wykonania dostawy.
4.    Jeżeli Dostawca z powodu okoliczności zawinionych przez niego lub osobę, której powierzył wykonanie zobowiązania, nie mógł  dostarczyć przedmiotu kupna w uzgodnionym terminie lub w uzgodnionym czasie realizacji dostawy (zwłoka w dostawie), ponosi on odpowiedzialność na zasadach ustawowych. Jeżeli zwłoka w dostawie nastąpiła nie z winy Dostawcy lub osoby, której powierzył wykonanie zobowiązania, w szczególności na skutek okoliczności opisanych w pkt. 1, wówczas odpowiada on tylko za szkodę możliwą do przewidzenia, występującą zazwyczaj i jedynie w przypadku gdy pomimo pisemnego uzgodnienia a kupującym dodatkowego terminu nadal, pomimo pisemnego wezwania, nie realizuje dostawy lub usługi. Jeżeli zwłoka w dostawie spowodowana była jedynie naruszeniem któregoś z nieistotnych obowiązków umownych, to w takim wypadku Kupujący może domagać się zryczałtowanego odszkodowania z tytułu zwłoki w wysokości nie przekraczającej maksymalnie 15% wartości całej dostawy.
5.    Jeżeli zwłoka w dostawie wynika z siły wyższej, termin dostawy ulega automatycznemu przedłużeniu o czas trwania tej przeszkody z zastrzeżeniem postanowień działu V niniejszym OWSDiP.
6.    Dostawy częściowe są dopuszczalne w zakresie, którego można wymagać. Jeżeli Kupujący nie jest zainteresowany dostawą częściową, wówczas po wyznaczeniu dodatkowego terminu, co najmniej 14 dniowego jest on uprawniony  do odstąpienia od Umowy.
7.    Jeżeli bez względu na przyczynę nastąpi odbiór zwrotny towarów wolnych od wad, wówczas mamy do czynienia z  dobrą wolą Dostawcy wobec klienta, z czego nie można wyprowadzać żadnego obowiązku i skutków prawnych. W takim przypadku automatycznie naliczone zostaną powstałe koszty z tytułu ponownego składowania.
8.    Jeżeli wysyłka opóźni się wskutek okoliczności, za które winę ponosi Kupujący, wówczas po uprzednim pisemnym upomnieniu Dostawca jest  uprawniony do zażądania odszkodowania z tytułu poniesionej przez EUROPART POLSKA S.A. szkody wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami (np. koszty składowania). W takim wypadku Dostawca jest uprawniony, po wyznaczeniu na piśmie stosownego terminu dodatkowego, do innego zadysponowania przedmiotem dostawy i zrealizowania dostawy do Kupującego ze stosownym przedłużeniem terminu.
9.    Dostawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niedostępności towaru. Aby skorzystać z tego prawa do odstąpienia, Dostawca zobowiązuje się,
a)    do niezwłocznego pisemnego poinformowania Kupującego o niedostępności oraz

b)    do niezwłocznego zwrotu otrzymanych już od Kupującego płatności.

10.    W okresie realizacji dostawy w mocy pozostaje zastrzeżenie ze strony producenta możliwości zmian konstrukcyjnych oraz formy, odchylenia w odcieniu barwy oraz zmiany zakresu dostawy, o ile zmiany i odchylenia przy uwzględnieniu interesów Dostawcy  są możliwe do zaakceptowania dla Kupującego. Jeżeli Dostawca lub producent w celu oznaczenia zamówienia lub zamówionego przedmiotu kupna posługuje się rysunkami bądź numerami, wówczas już choćby z tego tytułu możliwe jest wyprowadzenie praw w odniesieniu do konkretyzacji przedmiotu kupna lub zakresu dostawy.

11.    Kupujący zobowiązany jest potwierdzić w zamówieniu dokładny adres dostawy. Wszelkie zmiany adresu dostawy muszą być niezwłocznie zgłoszone EUROPART POLSKA S.A. oraz Dostawcy i przez nich zaakceptowane. Zmiana adresu dostawy jest  niemożliwa w przypadku kiedy zamówienie opuściło magazyn.

 

Rozdział V
Siła Wyższa

1.    Siła wyższa i zdarzenia, które przejściowo uniemożliwiają Dostawcy bez jego winy dostawę przedmiotu kupna w uzgodnionym terminie lub w przeciągu uzgodnionego czasu realizacji dostawy, uprawniają Dostawcę do wydłużenia czasowego dostawy lub usług o czas trwania przeszkody plus stosowny czas rozruchu. Jeżeli dane zakłócenia doprowadzą do przedłużenia terminu realizacji świadczenia o więcej niż cztery miesiące, wówczas Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy. Powyższe nie uchybia innym prawom z tytułu odstąpienia.
2.    Za siłę wyższą strony uznają zdarzenia nieprzewidziane takie jak m.in. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne wywołane strajkiem, blokadami drogowymi, ograniczeniami czasowymi w ruchu transportu ciężarowego, niedoboru energii elektrycznej, niedobór materiałów i surowców, zdarzenia pogodowe takie jak powódź, mrozy, deszcze, akty władzy wykonawczej i ustawodawczej, zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne).

 

Rozdział VI
Wysyłka opakowanie i przejście ryzyka

1.    Ryzyko przypadkowej utraty oraz przypadkowego pogorszenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej przekazania w ustalonej między Stronami formie.
2.    W przypadku, gdy Kupujący nie jest Konsumentem ryzyko w przypadku wysyłki rzeczy  przechodzi na Kupującego wraz z przekazaniem towaru spedytorowi, odbierającemu lub wraz załadunkiem na któryś z pojazdów transportowych EUROPART POLSKA S.A., najpóźniej jednak wraz z opuszczeniem magazynu. Na życzenie i koszt Kupującego ładunek może zostać ubezpieczony od szkód wskutek popękania, transportu, ognia i wody.
3.    Rodzaj wysyłki pozostawiony zostaje do decyzji Dostawcy, o ile nie uzgodniono szczególnego rodzaju wysyłki w sposób wyraźny i na piśmie. Jeżeli nakazana jest przyśpieszona wysyłka, wówczas kosztami dodatkowymi zostanie obciążony Kupujący.
4.    Opłatę za dowóz towaru do lub ze stacji kolejowej oraz transport naziemny ponosi Kupujący. Wynagrodzenie za odbiór własny nie przysługuje.
5.    Wydanie towaru następuje zasadniczo bez opakowania. W przypadku dostawy części drobnych wybiera się opakowanie jednorazowego użytku, które naliczane jest w cenie kosztów własnych. Za opakowania, które na fakturze oznaczone będą jako podlegające obowiązkowi zwrotu (palety, skrzynie do transportu itp.) zwracane zostanie 2/3 naliczonej wartości, jeżeli zostaną odesłane zwrotnie w terminie jednego miesiąca do naszej siedziby.
6.    Jeżeli wysyłka opóźni się w następstwie okoliczności, nie leżących po naszej stronie, wówczas przejście ryzyka na Kupującego następuje od dnia gotowości do wysyłki. Na życzenie i koszt Kupującego Dostawca jest zobowiązany do ubezpieczenia towaru na wypadek szkód. W przypadku braku szczególnych ustaleń między stronami dostawa odbywa się wedle standardów obowiązujących u Dostawcy.

 

Rozdział VII
Gwarancja i Rękojmia

Rozdział VII A
Rękojmia

1.    W przypadku zakupu towaru przez Klienta, który jest przedsiębiorcą, Strony wyłączają odpowiedzialność EUROPART POLSKA S.A. z tytułu rękojmi za wady towaru, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
2.    W przypadku zakupu towaru przez Klienta, który jest konsumentem, Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na podstawie poniższych zapisów (tj. pkt. VII.A).
3.    Reklamacje z tytułu wad fizycznych Klient będący konsumentem zobowiązany jest pisemnie zgłosić Dostawcy niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od otrzymania towaru. Wady ukryte Klient będący konsumentem winien zgłosić na piśmie w terminie 3 dni od ich wykrycia pod rygorem utraty prawa powoływania się na ich istnienie. Kupujący będący konsumentem winien sprawdzić nienaruszony stan opakowania przy dostawie na miejsce i zgłosić do EUROPART POLSKA S.A.  niezwłocznie ewentualne wady. Nadto Kupujący będący konsumentem ma obowiązek dokonania wszelkich działań zmierzających do pełnego udokumentowanego ustalonego stanu faktycznego i jego późniejszego wykazania wobec Dostawcy jak również niezwłocznego poinformowania EUROPART POLSKA S.A. o istnieniu i formie takich dowodów. W przeciwnym wypadku wykluczone jest zasadniczo dochodzenie roszczeń z tytułu ewentualnych wad towaru.
4.    Roszczenia Kupującego będącego konsumentem o usunięcie wad ukierunkowane są w pierwszej kolejności na roszczenie o spełnienie zamówienia tj.  naprawę rzeczy wadliwej lub dostawę zastępczą  rzeczy wolnej od wad. Kupujący będący konsumentem winien jest je niezwłocznie zgłaszać do Dostawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedający ma prawo wyboru naprawy lub dostawy zastępczej. Jeżeli naprawa lub dostawa zastępcza nie powiedzie się, wówczas Kupujący będący konsumentem może zażądać obniżenia ceny kupna lub odszkodowania albo odstąpić od Umowy. Naprawę uznaje się za nieudaną, jeżeli i o ile wyznaczony przez Kupującego będącego konsumentem termin naprawy towaru wadliwego lub wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad wyznaczony w pisemnym wezwaniu skierowanym do Dostawcy upłynął bezskutecznie.
5.    Dostawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z uregulowaniami ustawowymi, o ile Kupujący będący konsumentem będzie dochodził roszczeń z tytułu szkód będących następstwem podstępu, czynu zamierzonego lub rażącego niedbalstwa Dostawcy, jego przedstawiciela lub osób, którym powierzył wykonanie zobowiązania. Jeżeli wobec Dostawcy zostanie podniesiony zarzut lekkiego niedbalstwa, wówczas odpowiedzialność ograniczona jest do możliwej do przewidzenia, typowej szkody. Jeżeli roszczenie o odszkodowanie jest następstwem zaniechania usunięcia wady w sposób zawiniony, to w takim wypadku wysokość kosztów montażu i demontażu ustalana jest na podstawie odpowiednich stawek wg Wykazu DAT/Schwacke. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność odszkodowawcza jest wykluczona. W tym zakresie Dostawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w szczególności za szkody, które nie powstały w przedmiocie dostawy, chyba że mamy do czynienia z uszkodzeniem zagrażającym życiu, uszkodzeniem ciała i/lub zdrowia.
6.    W przypadku naprawy rzeczy wadliwej Dostawca zobowiązany jest ponieść wszelkie nakłady niezbędne w celu usunięcia wady, w szczególności koszty transportu, dojazdu, robocizny i materiałów.
7.    Okres przedawnienia roszczeń z tytułu  wad fizycznych w przypadku Kupującego który jest konsumentem wynosi 2 - lata od momentu dostawy.  W przypadku zakupu towarów używanych przez Kupującego który jest konsumentem okres przedawnienia wynosi jeden rok od dnia dostawy.
8.    Zgłoszenie roszczeń z tytułu wad fizycznych rzeczy nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty należności z wystawionej faktury VAT lub rachunku, dotyczącej reklamowanego towaru.

 

Rozdział VII B
Gwarancja

1.    EUROPART POLSKA S.A. udziela Kupującemu gwarancji jakości na zakupiony towar na okres 1 roku, licząc od dnia wydania towaru.
2.    Dostawca zapewnia, że towar jest wolny od wad fizycznych i spełnia wszystkie parametry zgodnie z załączoną specyfikacją.
3.    Klient zobowiązany jest pisemnie zgłosić reklamację towaru Dostawcy niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od otrzymania towaru. Wady ukryte Klient winien zgłosić na piśmie w terminie 3 dni od ich wykrycia pod rygorem utraty prawa powoływania się na ich istnienie. Nadto Kupujący ma obowiązek dokonania wszelkich działań zmierzających do pełnego udokumentowanego ustalonego stanu faktycznego i jego późniejszego wykazania wobec Dostawcy jak również niezwłocznego poinformowania EUROPART POLSKA S.A. o istnieniu i formie takich dowodów. W przeciwnym wypadku wykluczone jest zasadniczo dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji towaru.
4.    Roszczenia Kupującego o usunięcie wad ukierunkowane są w pierwszej kolejności na roszczenie o spełnienie zamówienia tj. naprawę rzeczy wadliwej lub dostawę zastępczą  rzeczy wolnej od wad. Kupujący winien jest je niezwłocznie zgłosić do Dostawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedający ma prawo wyboru naprawy lub dostawy zastępczej. Jeżeli naprawa lub dostawa zastępcza nie powiedzie się, wówczas Kupujący będący konsumentem może zażądać obniżenia ceny kupna lub odszkodowania albo odstąpić od Umowy. Naprawę uznaje się za nieudaną, jeżeli i o ile wyznaczony przez Kupującego będącego konsumentem termin naprawy towaru wadliwego lub wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad wyznaczony w pisemnym wezwaniu skierowanym do Dostawcy upłynął bezskutecznie.
5.    Jeżeli roszczenie gwarancyjne jest następstwem zaniechania usunięcia wady w sposób zawiniony, to w takim wypadku wysokość kosztów montażu i demontażu ustalana jest na podstawie odpowiednich stawek wg Wykazu DAT/Schwacke. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu gwarancji jest wykluczona. W tym zakresie Dostawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w szczególności za szkody, które nie powstały w przedmiocie dostawy, chyba że mamy do czynienia z uszkodzeniem zagrażającym życiu, uszkodzeniem ciała i/lub zdrowia.
6.    W przypadku naprawy rzeczy wadliwej Dostawca zobowiązany jest ponieść wszelkie nakłady niezbędne w celu usunięcia wady, w szczególności koszty transportu, dojazdu, robocizny i materiałów.
7.    W przypadku gdy Dostawca w ramach gwarancji dostarczy Odbiorcy nowe rzeczy, termin gwarancji co do tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy Odbiorca nie mógł z niej korzystać.
8.    Zgłoszenie roszczeń przysługujących w ramach gwarancji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty należności z wystawionej faktury VAT lub rachunku, dotyczącej reklamowanego towaru.

Rozdział VIII
1.    Regres Przedsiębiorcy w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących dalszą odsprzedaż w ramach swojej działalności gospodarczej

2.    Jeżeli Kupujący dokonuje odsprzedaży rzeczy sprzedanej w ramach działalności gospodarczej na rzecz Konsumenta i na skutek wadliwości tej rzeczy zmuszony jest ją odebrać z powrotem lub obniżyć cenę kupna, wówczas Kupujący bez wyznaczenia terminu  jest uprawniony do dochodzenia od Dostawcy roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wady fizyczne.
3.    Kupujący może ponadto zażądać zwrotu wydatków poniesionych w stosunku do Konsumenta, jeżeli wada zgłoszona przez Konsumenta istniała już przy przejściu ryzyka na Kupującego. Wydatki stanowią w szczególności koszty transportu, dojazdu, robocizny i materiałów
4.    W ramach tego regresu Przedsiębiorcy Kupującemu nie przysługuje prawo do odszkodowania, chyba że jest on spowodowany działaniem zawinionym lub rażącym niedbalstwem ze strony Dostawcy.

 

Rozdział IX
Zastrzeżenie własności

1.    Jeżeli Kupujący prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. 2007 r. Nr 155, poz. 1095) lub spółkę prawa handlowego na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037), Dostawca zastrzega sobie prawo własności wszystkich dostarczonych przez niego towarów do czasu uregulowania wszystkich wierzytelności z tytułu powiązania biznesowego z Kupującym (towar objęty zastrzeżeniem własności). W przypadku rachunku bieżącego zastrzeżoną własność uznaje się za zabezpieczenie dla wierzytelności Dostawcy z tytułu salda. Jeżeli wartość wszystkich przysługujących nam praw z tytułu zabezpieczenia przekroczy wysokość wszystkich zabezpieczonych roszczeń o więcej niż 20 %, to w takim wypadku na życzenie Kupującego zwolnimy odpowiednią część praw z tytułu zabezpieczenia. Wybór podlegających zwolnieniu zabezpieczeń leży w autonomicznej gestii Dostawcy.
2.    Przeróbka przedmiotu dostawy przez Kupującego będzie zawsze następować w imieniu Dostawcy. Jeżeli przedmiot dostawy zostanie poddany przeróbce, przetworzeniu lub połączeniu z  innymi przedmiotami nie należącymi do Dostawcy, Dostawca nabywa prawo współwłasności tej nowej rzeczy w stosunku  wartości przedmiotu dostawy wg faktury do ceny zakupu innych przedmiotów w chwili przetworzenia lub połączenia. Rzecz powstała w wyniku przeróbki lub połączenia stanowi towar objęty zastrzeżeniem własności. Kupujący przechowuje nową rzecz w naszym imieniu ze starannością rzetelnego kupca.
3.    Kupujący jest odwołalnie uprawniony, do dalszej odsprzedaży przedmiotu dostawy w normalnym obrocie gospodarczym. Jako zabezpieczenie dokonuje on jednak na rzecz Dostawcy cesji wszystkich przyszłych wierzytelności  z dalszej odsprzedaży wobec swojego Klienta wraz ze wszystkimi dodatkowymi uzgodnieniami – łącznie z ewentualnymi wierzytelnościami z tytułu salda – do wysokości wartości poddanego przeróbce towaru zgodnie z fakturą, bez dodatkowej konieczności późniejszych szczególnych oświadczeń. Jest przy tym bez znaczenia, czy odsprzedany dalej towar został poddany obróbce, czy nie. Jeżeli towar objęty zastrzeżeniem własności zostanie odsprzedany razem z innymi przedmiotami, bez uzgodnienia ceny jednostkowej za towar objęty zastrzeżeniem własności, wówczas Kupujący dokonuje cesji na naszą rzecz z prawem pierwszeństwa przed pozostałymi wierzytelnościami takiej  części wierzytelności z ceny łącznej, która odpowiada cenie towaru objętego zastrzeżeniem własności ujętej w fakturze. W przypadku  uwiarygodnienia uzasadnionego interesu Kupujący ma obowiązek przekazania nam informacji niezbędnych do dochodzenia jego praw wobec klienta oraz  wymaganych dokumentów.
4.    Kupujący nie jest uprawniony do nierozdzielnego włączenia towaru objętego zastrzeżeniem własności do swojego stanu magazynowego, po rygorem wygaśnięcia zastrzeżonego na naszą rzecz prawa wyłącznej własności towaru, co do którego obowiązuje zastrzeżenie własności.
5.    W trakcie obowiązywania zastrzeżenia własności Kupującemu nie wolno ustanawiać prawa zastawu ani przewłaszczać na zabezpieczenie.
6.    Do odwołania Kupujący jest uprawniony do ściągania przelanych wierzytelności z tytułu dalszej odsprzedaży. W przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, wstrzymania płatności, wszczęcia postępowania upadłościowego (niewypłacalność, układ, egzekucja łączna), protestu weksla lub jeżeli zaistnieją porównywalne uzasadnione przesłanki wskazujące na niewypłacalność Kupującego, mamy prawo odwołać upoważnienie Kupującego do ściągania należności. Poza tym po uprzednim zagrożeniu ujawnieniem cesji na zabezpieczenie wzgl. spieniężeniem scedowanych wierzytelności jesteśmy uprawnieni z zachowaniem stosownego terminu do ujawnienia tejże cesji, spieniężenia scedowanych wierzytelności oraz do zażądania ujawnienia klientowi dokonanej cesji na zabezpieczenie przez Kupującego.
7.    Jeżeli Kupujący nie będzie wypełniał swoich zobowiązań płatniczych, wówczas na żądanie Dostawcy jest on obowiązany do poinformowania ewentualnych klientów  Kupującego o cesji, do udostępnienia wszelkich informacji niezbędnych do dochodzenia jego praw oraz wydania dokumentów. Dostawca zwolni będące w jego posiadaniu zabezpieczenia w takim zakresie, na ile ich wartość przekroczy zabezpieczane wierzytelności o więcej niż łącznie 20 %.
8.    Jeżeli Kupujący naruszy obowiązek pieczołowitego obchodzenia się z towarem objętym zastrzeżeniem własności lub popadnie w zwłokę w płatności, wówczas Dostawca może zażądać wydania rzeczy. Odebranie wzgl. dochodzenie roszczeń z tytułu zastrzeżenia własności lub zastaw przedmiotu dostawy przez nas nie oznaczają odstąpienia od Umowy, chyba że oświadczylibyśmy to w sposób wyraźny. Po zagrożeniu spieniężeniem z wyznaczeniem terminu 2 tygodni Dostawca ma prawo do sprzedaży towaru z wolnej ręki lub zlicytowania go w inny sposób. Zysk ze spieniężenia zostanie zaliczony na poczet ceny kupna.
9.    Kupujący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania nas w przypadku zastawienia, zajęcia lub innego zadysponowania albo ingerencji osób trzecich.

 

Rozdział X
Ograniczenie Odpowiedzialności

1.    Jeżeli w niniejszych OWSDiP oraz w danym przypadku nie uzgodniono inaczej z zastrzeżeniem formy pisemnej tych dodatkowych uzgodnień pod rygorem nieważności, obowiązują uregulowania ustawowe.
2.    Wszelkie roszczenia nie uznane w sposób wyraźny w niniejszych OWSDiP – także  roszczenia odszkodowawcze – niezależnie od podstawy prawnej, także z tytułu naruszenia ubocznych obowiązków umownych, obowiązków z tytułu umowy przedwstępnej i z tytułu czynu niedozwolonego oraz innych podstaw prawnych są wykluczone. Takie samo uregulowanie stosuje się do ewentualnych roszczeń o odszkodowanie z tytułu wad fizycznych i w szczególności do szkód będących następstwem wady. Ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku, gdy wskutek zaistnienia stanu faktycznego czynu umyślnego lub rażącego niedbalstwa lub gwarancji właściwości istnieje bezwzględny obowiązek ponoszenia odpowiedzialności cywilnej. Nienaruszony pozostaje obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za szkody z tytułu uszkodzenia zagrażającego życiu, uszkodzenia ciała i/lub zdrowia.
3.    W przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych wskutek  lekkiego niedbalstwa odpowiedzialność Dostawcy ograniczona jest do możliwej do przewidzenia, typowej szkody. Poza tymi przypadkami odpowiedzialność EUROPART POLSKA S.A. jest wykluczona.

 

Rozdział XI
Instrukcja i obserwacja produktu

1.    Kupujący jest obowiązany do starannego przestrzegania instrukcji dotyczących produktu wydanych przez EUROPART POLSKA S.A. lub dostawcę oraz do ewentualnego przekazania ich ze szczególnym wskazaniem swoim odbiorcom w sposób możliwy do potwierdzenia.
2.    W przypadku niewypełnienia powyższych zobowiązań przez Kupującego i jeżeli będzie to skutkowało roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wadliwość produktu wobec Dostawcy lub bezpośrednich dostawców EUROPART POLSKA S.A., wykluczony jest  obowiązek ponoszenia odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli produkty Dostawcy będą dostarczane dalej osobom trzecim, wówczas w przypadku nieprzestrzegania pkt 1 Kupujący w stosunku wewnętrznym zwolni EUROPART POLSKA S.A.z wszelkich roszczeń. Jeżeli okoliczności, za które ponosimy odpowiedzialność, stały się jedną z przyczyn tych działań, wówczas zwolnienie następuje zgodnie z udziałem w spowodowaniu tego stanu.

 

Rozdział XII
Uregulowanie szczególne dla zamówień przez Internet

1.    Kupujący ma możliwość dokonania rejestracji w internetowym systemie Dostawcy na stronie www. Wraz z zarejestrowaniem Kupującego jako kupujący przez Internet wiąże się oświadczenie o zaakceptowaniu obowiązywania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Dostawi i Płatności. Sprzedaż i zamówienia dokonywane przez system internetowy odbywają się na warunkach niniejszego dokumentu OWSDiP oraz przy uwzględnieniu warunków odrębnych określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
2.    Dane osobowe przekazane przez Kupującego przez Internet będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży zawartej z Dostawcą przez Kupującego. Szczegółowe warunki przetwarzania danych określa Regulamin Sklepu Internetowego.

 

Rozdział XIII
Uregulowanie dotyczące kontroli wywozu

1.    W przypadku wywozu produktów Dostawcy należy przestrzegać każdorazowo obowiązujących uregulowań wywozowych i kontrolnych. Odpowiednio wcześniej Kupujący winien uzyskać i przedłożyć ewentualne zezwolenia które na żądanie Dostawcy zobowiązany jest mu do okazania. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Dostawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez prawa do odszkodowania. W każdym wypadku nie ma obowiązku odszkodowawczego ze strony Dostawcy. Wyłącznie w gestii Kupującego leży ocena, czy dany produkt wymaga zezwolenia wywozowego i czy wywóz podlega szczegółowym uregulowaniom dotyczącym kontroli. W każdym przypadku działania wbrew tego rodzaju uregulowaniom Kupujący zwolni Dostawcę z ewentualnych roszczeń osób trzecich, niezależnie od ich rodzaju. Powyższe dotyczy także ewentualnych kosztów powstałych w związku ze skorzystaniem z praw Dostawcy.

 

Rozdział XIV
Chronione prawa intelektualnej własności przemysłowej i prawa autorskie
1.    Jeżeli wskutek naruszenia jakiegokolwiek chronionego prawa własności intelektualnej, przemysłowej lub prawa autorskiego (zwanych dalej „prawami chronionymi“) przez dostarczone przez Dostawcę a używane zgodnie z umową produkty, osoba trzecia będzie dochodzić uzasadnionych roszczeń wobec Kupującego, wówczas Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego w sposób następujący:
a)    Wedle wyboru Dostawcy i na jego koszt uzyska on prawo użytkowania produktu, dokona modyfikacji produktu w taki sposób, aby nie naruszał on prawa chronionego, albo dokona wymiany produktu. Jeżeli nie będzie można tego dokonać na odpowiednich warunkach, wówczas Dostawca ma obowiązek odebrania z powrotem produktu za zwrotem ceny kupna.
b)    Wymienione powyżej zobowiązania istnieją tylko w przypadku, jeżeli Kupujący poinformuje Dostawcę niezwłocznie na piśmie o roszczeniach podnoszonych przez osobę trzecią, nie uzna naruszenia i wszelkie działania dotyczące obrony oraz negocjacje ugodowe pozostaną zastrzeżone do kompetencji Dostawcy. Jeżeli Kupujący zaprzestanie używania produktu z przyczyn związanych ze zmniejszeniem rozmiaru szkody lub innych ważnych przyczyn, jest on zobowiązany wskazać osobie trzeciej na fakt, iż zaprzestanie używania nie wiąże się z uznaniem naruszenia prawa chronionego.
2.    Roszczenia Kupującego są wykluczone, w przypadku gdy naruszenie prawa chronionego nastąpiło z jego winy lub z winy osób działających w jego imieniu.
3.    Roszczenia Kupującego są wykluczone także w przypadku, gdy naruszenie prawa chronionego spowodowane jest specjalnymi instrukcjami Kupującego, przez zastosowanie nie przewidziane przez Dostawcę albo przez fakt dokonania przez Kupującego modyfikacji produktu lub zastosowania produktu z produktami nie dostarczonymi przez Dostawcę.
4.    Roszczenia nie przewidziane w niniejszych OWSDiP są wykluczone.


Rozdział XV
Miejsce wykonania zobowiązania, właściwość sądu, pozostałe uregulowania

1.    Miejscem wykonania zobowiązania dla dostaw jest miasto Wieluń.
2.    W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań oraz zawartych między stronami umów oraz dla czynności prawnych z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz podmiotami  nie posiadającymi osobowości prawnej właściwy jest Sąd właściwości miejscowej dla  siedziby EUROPART POLSKA S.A. Sąd ten jest właściwy także w przypadku roszczeń z weksli lub czeków.
3.    Obowiązuje wyłącznie prawo Rzeczpospolitej Polskiej, także w przypadku transakcji  z firmami zagranicznymi lub dostaw za granicę. Wykluczona jest możliwość zastosowania jednolitych konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów.
4.    Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków byłyby lub stałyby się nieskuteczne, fakt ten nie uchybia  ważności pozostałych postanowień oraz ewentualnych uzgodnień. W takim przypadku Strony umowy zastąpią nieskuteczne uregulowanie uregulowaniem skutecznym, najbliższym celowi ekonomicznemu, względnie osiągną cel ekonomiczny w inny prawnie dopuszczalny sposób.