Szczegóły dotyczące używanych plików cookie

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej pod adresem europart.net. Ochrona danych osobowych jest naszym najwyższym priorytetem. Poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz o Twoich prawach podczas korzystania z naszej strony internetowej.

 

Administrator danych

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest:

EUROPART Group GmbH

Martinstr. 13 D-58135 Hagen

Tel.: +49 2331 3564-0

Kontakt: info@europart.net

 

1. ochrona danych w skrócie

 

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania niniejszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się poniżej tego tekstu.

 

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

 

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest przeprowadzane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w sekcji "Informacje o administratorze" niniejszej polityki prywatności.

 

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

 

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę internetową.

 

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

 

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych okolicznościach. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.

 

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Gdy użytkownik odwiedza tę witrynę, jego zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

 

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

 

2. hosting

 

Treść naszej strony internetowej jest hostowana przez następującego dostawcę: Mittwald. Dostawcą jest Mittwald CM Service GmbH & Co KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Niemcy (zwany dalej Mittwald).

 

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Mittwald: https://www.mittwald.de/datenschutz.

 

Dane Mittwald są wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w tym, aby nasza strona internetowa była wyświetlana tak niezawodnie, jak to tylko możliwe. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa przewidziana przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

 

Ochrona danych

Operatorzy niniejszej strony internetowej bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

 

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może podlegać lukom w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest

 

EUROPART Holding GmbH

Martinstraße 13

58135 Hagen-Haspe

Telefon: +49 2331 3564 0

E-mail: info@europart.net

 

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

 

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

 

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, o ile szczególne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w swoim urządzeniu końcowym (np. za pośrednictwem odcisków palców urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do realizacji umowy lub przeprowadzenia działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy dane użytkownika, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

 

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

 

Dr Ralf Heine

c/o AULINGER Datenschutz & Consulting GmbH

Frankenstraße 348

45133 Essen

Telefon: +49 201 9598662

E-mail: r.heine@aulinger-dc.eu

 

Uwaga dotycząca przekazywania danych do krajów trzecich, które nie są bezpieczne zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz przekazywania danych do firm amerykańskich, które nie posiadają certyfikatu DPF

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w krajach trzecich, które nie są bezpieczne zgodnie z prawem o ochronie danych, oraz narzędzi amerykańskich, których dostawcy nie są certyfikowani zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA (DPF). Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do tych krajów i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w krajach trzecich, które nie są bezpieczne na mocy prawa o ochronie danych, nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE.

 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że USA, jako bezpieczny kraj trzeci, ma generalnie poziom ochrony danych porównywalny z poziomem w UE. Przekazywanie danych do USA jest zatem dozwolone, jeśli odbiorca jest certyfikowany zgodnie z "Ramami prywatności danych UE-USA" (DPF) lub posiada odpowiednie dodatkowe gwarancje. Informacje na temat przekazywania danych do krajów trzecich, w tym odbiorców danych, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

 

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności biznesowej współpracujemy z różnymi organizacjami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach konieczne jest również przekazanie danych osobowych tym organizacjom zewnętrznym. Przekazujemy dane osobowe organom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przekazanie danych organom podatkowym), gdy mamy uzasadniony interes w przekazaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub gdy inna podstawa prawna zezwala na przekazanie danych. Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, przekazujemy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o przetwarzanie zamówienia. W przypadku wspólnego przetwarzania danych zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu danych.

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH GO DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

 

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

 

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

 

Informacje, poprawianie i usuwanie danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie w sprawie tego i innych pytań dotyczących danych osobowych.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość przechowywanych przez nas jego danych osobowych, zasadniczo potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas weryfikacji użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest niezgodne z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

 

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - oprócz ich przechowywania - mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

 

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku prawnego w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

 

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

 

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane na urządzeniu użytkownika tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

 

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (własne pliki cookie) lub od firm zewnętrznych (tzw. zewnętrzne pliki cookie). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w witrynach internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

 

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów reklamowych.

 

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. dla funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności stron internetowych) (niezbędne pliki cookie), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

 

Informacje o tym, jakie pliki cookie i usługi są używane w tej witrynie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Szczegóły dotyczące używanych plików cookie

 

Zgoda z Usercentrics

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Usercentrics w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie niektórych plików cookie na urządzeniu końcowym lub na korzystanie z niektórych technologii oraz w celu udokumentowania tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, Niemcy, strona internetowa: https://usercentrics.com/de/ (zwana dalej "Usercentrics").

 

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, następujące dane osobowe są przekazywane do Usercentrics:

  • Twoja zgoda (zgody) lub odwołanie zgody (zgód)
  • adres IP użytkownika
  • Informacje o przeglądarce użytkownika
  • Informacje o urządzeniu końcowym użytkownika
  • Czas wizyty na stronie internetowej
  • Geolokalizacja

 

Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzielone zgody lub ich odwołanie do użytkownika. Dane zebrane w ten sposób są przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, sam usunie plik cookie Usercentrics lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe obowiązki przechowywania danych pozostają nienaruszone.

 

Usercentrics służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z niektórych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa określona przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

 

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 

Będziemy przechowywać dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażąda on ich usunięcia, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po spełnieniu jego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

 

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, będziemy przechowywać i przetwarzać jego zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie) w celu przetworzenia zapytania. Nie przekażemy tych danych bez zgody użytkownika.

 

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

 

Komunikacja za pośrednictwem WhatsApp

Do komunikacji z naszymi klientami i innymi stronami trzecimi używamy między innymi komunikatora internetowego WhatsApp. Dostawcą jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

 

Komunikacja odbywa się za pomocą szyfrowania end-to-end (peer-to-peer), co uniemożliwia WhatsApp lub innym stronom trzecim uzyskanie dostępu do treści komunikacji. WhatsApp otrzymuje jednak dostęp do metadanych, które są tworzone w trakcie procesu komunikacji (np. nadawca, odbiorca i czas). Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że WhatsApp twierdzi, że udostępnia dane osobowe swoich użytkowników swojej spółce macierzystej Meta z siedzibą w USA. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp pod adresem: www.whatsapp.com/legal/.

 

WhatsApp jest używany na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszybszej i najskuteczniejszej komunikacji z klientami, zainteresowanymi stronami oraz innymi partnerami biznesowymi i umownymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody; może ona zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

Treści komunikacji wymieniane między użytkownikiem a nami za pośrednictwem WhatsApp pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

 

Firma posiada certyfikat zgodności z "Ramami ochrony prywatności danych UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt00000011sfnAAA&status=Active.

 

Używamy WhatsApp w wersji "WhatsApp Business".

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

 

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą.

 

Rejestracja na tej stronie internetowej

Użytkownik może zarejestrować się w tej witrynie, aby korzystać z dodatkowych funkcji witryny. Dane wprowadzone w tym celu wykorzystujemy wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla której użytkownik się zarejestrował. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

 

W przypadku istotnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub zmian koniecznych z technicznego punktu widzenia, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować użytkownika w ten sposób.

 

Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji relacji z użytkownikiem ustanowionej przez rejestrację oraz, w razie potrzeby, w celu zainicjowania dalszych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Dane zebrane podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na tej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

 

5. media społecznościowe

 

Elementy mediów społecznościowych z Shariff

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są elementy mediów społecznościowych (np. Facebook, X, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

 

Elementy mediów społecznościowych można zazwyczaj rozpoznać po odpowiednich logo mediów społecznościowych. Aby zapewnić ochronę danych na tej stronie, używamy tych elementów wyłącznie wraz z tak zwanym rozwiązaniem "Shariff". Ta aplikacja uniemożliwia elementom mediów społecznościowych zintegrowanym z tą witryną przesyłanie danych osobowych użytkownika do odpowiedniego dostawcy, gdy tylko użytkownik wejdzie na witrynę po raz pierwszy.

 

Bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy jest nawiązywane tylko wtedy, gdy użytkownik aktywuje odpowiedni element mediów społecznościowych, klikając odpowiedni przycisk (zgoda). Po aktywacji elementu mediów społecznościowych odpowiedni dostawca otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził tę witrynę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. Facebook), odpowiedni dostawca może przypisać wizytę na tej stronie do konta użytkownika.

 

Aktywacja wtyczki stanowi zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

 

Usługa jest wykorzystywana w celu uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z określonych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Instagram

Funkcje usługi Instagram są zintegrowane z tą witryną. Funkcje te są oferowane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

 

Gdy element mediów społecznościowych jest aktywny, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między urządzeniem użytkownika a serwerem Instagram. W ten sposób Instagram otrzymuje informacje o wizycie użytkownika na tej stronie.

 

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może powiązać zawartość tej witryny ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na tej stronie z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

 

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 

Jeśli dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie danych przez Facebook lub Instagram po ich przekazaniu nie jest objęte wspólną odpowiedzialnością. Wspólne obowiązki spoczywające na nas zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka lub Instagrama oraz za bezpieczne wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej zgodnie z prawem o ochronie danych. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka i Instagrama. Użytkownik może dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook lub Instagram bezpośrednio z Facebookiem. W przypadku dochodzenia praw osoby, której dane dotyczą u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,  https://privacycenter.instagram.com/policy/ i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

 

Firma jest certyfikowana zgodnie z "Ramami prywatności danych UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

LinkedIn

Ta strona korzysta z elementów sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

 

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony w tej witrynie, która zawiera elementy LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że użytkownik odwiedził tę witrynę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk LinkedIn "Poleć" i jest zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę na tej stronie z użytkownikiem i jego kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

 

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de.

 

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

XING

Niniejsza witryna korzysta z elementów sieci XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

 

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z naszych stron zawierających elementy XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. O ile nam wiadomo, w procesie tym nie są przechowywane żadne dane osobowe. W szczególności nie są przechowywane żadne adresy IP, a zachowanie użytkownika nie jest oceniane.

 

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

6. narzędzia analityczne i reklama

 

Menedżer tagów Google

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Menedżer tagów Google to narzędzie, które umożliwia nam integrację narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy on wyłącznie do zarządzania i wyświetlania narzędzi zintegrowanych za jego pośrednictwem. Google Tag Manager rejestruje jednak adres IP użytkownika, który może być również przesyłany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

 

Google Tag Manager jest wykorzystywany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 

Firma jest certyfikowana zgodnie z "Ramami prywatności danych UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizowanie zachowań odwiedzających witrynę. W ten sposób operator witryny otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość wizyty, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej witrynę.

Możemy również używać Google Analytics do rejestrowania ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć, między innymi. Google Analytics wykorzystuje również różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zarejestrowanych rekordów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

 

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Firma jest certyfikowana zgodnie z "Ramami prywatności danych UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Anonimizacja IP

Anonimizacja IP Google Analytics jest aktywna. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

 

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu jego danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Sygnały Google

Korzystamy z sygnałów Google. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Google Analytics rejestruje między innymi Twoją lokalizację, historię wyszukiwania i historię YouTube, a także dane demograficzne (dane odwiedzających). Dane te mogą być wykorzystywane do spersonalizowanej reklamy za pomocą Google Signals. Jeśli użytkownik posiada konto Google, dane odwiedzających z Google Signal są powiązane z jego kontem Google i wykorzystywane do spersonalizowanych komunikatów reklamowych. Dane te są również wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących zachowań naszych użytkowników.

 

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymogi niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

 

Pomiar e-commerce w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji "pomiaru e-commerce" Google Analytics. Za pomocą pomiaru e-commerce operatorzy witryn mogą analizować zachowania zakupowe odwiedzających witrynę w celu ulepszenia swoich internetowych kampanii marketingowych. Rejestrowane są takie informacje, jak złożone zamówienia, średnia wartość zamówienia, koszty wysyłki i czas od obejrzenia do zakupu produktu. Dane te mogą być podsumowane przez Google pod identyfikatorem transakcji, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia.

 

Evalanche

Korzystamy z narzędzia marketingowego Evalanche. Dostawcą jest SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg (zwane dalej Evalanche).

 

Evalanche to narzędzie służące do optymalizacji i automatyzacji naszych działań marketingowych. Evalanche umożliwia nam między innymi zautomatyzowanie generowania leadów i dostosowanie treści naszej strony internetowej do grup docelowych. Możemy również analizować zachowania użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową i na tej podstawie uruchamiać dalsze kampanie marketingowe. W tym celu Evalanche przechowuje różne dane odwiedzających witrynę, takie jak adresy, zainteresowania, położenie geograficzne itp.

 

Evalanche posiada certyfikat zgodności z uznaną międzynarodową normą bezpieczeństwa informatycznego ISO 27001.

 

Jeśli uzyskano zgodę, wyżej wymieniona usługa jest wykorzystywana wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli nie uzyskano zgody, usługa ta jest wykorzystywana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w optymalizacji swoich kampanii marketingowych.

 

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

Google Ads

Operator witryny korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wprowadzi określone wyszukiwane hasła do Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto ukierunkowane reklamy mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie grup docelowych). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, na przykład analizując, które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

 

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: policies.google.com/privacy/frameworks i pri vacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Firma jest certyfikowana zgodnie z "Ramami prywatności danych UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Google AdSense (niespersonalizowane)

Ta strona internetowa korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Korzystamy z Google AdSense w trybie "niespersonalizowanym". W przeciwieństwie do trybu spersonalizowanego, reklamy nie są zatem oparte na wcześniejszych zachowaniach użytkownika i nie jest tworzony profil użytkownika. Zamiast tego do wyboru reklam wykorzystywane są tak zwane "informacje kontekstowe". Wybrane reklamy są następnie oparte, na przykład, na lokalizacji użytkownika, zawartości strony internetowej, na której się znajduje lub na aktualnie wyszukiwanych hasłach. Więcej informacji na temat różnic między spersonalizowanym i niespersonalizowanym targetowaniem w Google AdSense można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

 

Należy pamiętać, że pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odciski palców urządzenia) mogą być również używane podczas korzystania z Google Adsense w trybie niespersonalizowanym. Według Google są one wykorzystywane do zwalczania oszustw i nadużyć.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Użytkownik może samodzielnie dostosować ustawienia reklam na swoim koncie użytkownika. W tym celu należy kliknąć poniższy link i zalogować się: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Więcej informacji na temat technologii reklamowych Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads i https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Firma posiada certyfikat zgodności z "Ramami ochrony prywatności danych UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Remarketing Google Ads

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Ads. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dzięki Google Ads Remarketing możemy przypisywać osoby, które wchodzą w interakcję z naszą ofertą online, do określonych grup docelowych w celu późniejszego wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).

Ponadto grupy docelowe reklam utworzone za pomocą Google Ads Remarketing mogą być powiązane z funkcjami Google dla różnych urządzeń. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

 

Jeśli użytkownik posiada konto Google, może sprzeciwić się spersonalizowanym reklamom, klikając następujący link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 

Dalsze informacje i postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

Firma jest certyfikowana zgodnie z "Ramami prywatności danych UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Tworzenie grup docelowych z dopasowaniem do klienta

Do tworzenia grup docelowych używamy między innymi dopasowywania klientów Google Ads Remarketing. W tym celu przesyłamy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeśli klienci, o których mowa, są użytkownikami Google i są zalogowani na swoje konto Google, wyświetlane są im odpowiednie komunikaty reklamowe w sieci Google (np. na YouTube, w Gmailu lub w wyszukiwarce).

 

Śledzenie konwersji Google

Ta strona internetowa korzysta z Google Conversion Tracking. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Za pomocą śledzenia konwersji Google, Google i my możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Możemy na przykład analizować, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Ustalamy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Sam Google wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania do celów identyfikacji.

 

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Firma jest certyfikowana zgodnie z "Ramami prywatności danych UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

7 Newsletter

 

Dane newslettera

Jeśli użytkownik chce otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

 

Dane wprowadzone w formularzu rejestracji do newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład za pomocą linku "anuluj subskrypcję" w newsletterze. Rezygnacja nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

 

Dane przekazane nam w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i usuwane z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z subskrypcji newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

 

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu adres e-mail użytkownika może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli jest to konieczne w celu uniemożliwienia przyszłych wysyłek. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

 

8. wtyczki i narzędzia

 

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem witryny jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Gdy użytkownik odwiedza jedną z tych stron internetowych, na których zintegrowany jest YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube przypisanie jego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do jego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

 

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube filmy odtwarzane w trybie rozszerzonej ochrony danych nie są wykorzystywane do personalizacji przeglądania w YouTube. Reklamy odtwarzane w trybie rozszerzonej ochrony danych również nie są personalizowane. W trybie rozszerzonej ochrony danych nie są ustawiane żadne pliki cookie. Zamiast tego w przeglądarce użytkownika przechowywane są tak zwane lokalne elementy pamięci, które zawierają dane osobowe podobne do plików cookie i mogą być używane do rozpoznawania użytkownika. Szczegółowe informacje na temat rozszerzonego trybu ochrony danych można znaleźć tutaj: https://support.google.com/youtube/answer/171780.

 

Po aktywacji filmu YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

 

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Firma posiada certyfikat zgodności z "Ramami ochrony prywatności danych UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych. W przypadku aktywacji Google Maps, Google może korzystać z Google Fonts w celu standaryzacji wyświetlania czcionek. Po wywołaniu Google Maps przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

 

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie znalezienia miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Firma posiada certyfikat zgodności z "Ramami ochrony prywatności danych UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

9. Dostawcy usług eCommerce i płatności

 

Przetwarzanie danych klientów i umów

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i dane dotyczące umów w celu ustanowienia, zorganizowania treści i zmiany naszych stosunków umownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej witryny internetowej (dane dotyczące użytkowania) wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub wystawienia rachunku. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej i wygaśnięciu wszelkich istniejących ustawowych okresów przechowywania. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

 

10. Usługi własne

 

Przetwarzanie danych kandydatów

Oferujemy użytkownikowi możliwość zgłoszenia się do nas (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub formularza zgłoszeniowego online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych zebranych podczas procesu składania wniosku. Zapewniamy, że dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że dane będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

 

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli prześlesz nam swoją aplikację, będziemy przetwarzać powiązane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp. Podstawą prawną jest § 26 BDSG zgodnie z prawem niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne nawiązanie umowy) oraz - jeśli użytkownik wyraził na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Dane osobowe użytkownika będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie aplikacji użytkownika.

 

Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, przesłane przez Ciebie dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

 

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie złożyć Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przesłanych przez Ciebie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), dane zostaną usunięte tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.

 

Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowe obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

 

Włączenie do puli kandydatów

Jeśli nie złożymy ci oferty pracy, może być możliwe włączenie cię do naszej puli kandydatów. Jeśli kandydat zostanie przyjęty, wszystkie dokumenty i dane z jego aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z nim w przypadku pojawienia się odpowiednich wakatów.

 

Włączenie do puli kandydatów opiera się wyłącznie na wyraźnej zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z puli kandydatów, o ile nie ma podstaw prawnych do ich przechowywania.

 

Dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.

 

 

Bieżące ustawienia plików cookie

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: www.europart.net

Zezwalaj na wszystkie pliki cookie (niezbędne, statystyczne, marketingowe)

Zgoda udzielona: 14.7.2022, 14:49:25

Zmień zgodę | Cofnij zgodę

 

Wybierając opcję "Zezwalaj na wszystkie pliki cookie", zezwalasz nam na używanie plików cookie, a tym samym umożliwiasz nam projektowanie naszych witryn internetowych i ich funkcji idealnie dla Ciebie. Użytkownik może również dowolnie wybrać, na które pliki cookie i przetwarzanie chce zezwolić. W takim przypadku należy potwierdzić swój wybór przyciskiem "Zgadzam się". Dalsze korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie "Polityka prywatności". Można tam sprawdzić, jakich danych używamy do jakich celów. Strona daje również możliwość wycofania lub zmiany zgody w dowolnym momencie.