Všeobecné podmínky prodeje, dodání a platby společnosti EUROPART Trading GmbH

Hagen (od května 2016)

 

1. Rozsah použití

 

(1) Následující prodejní, dodací a platební podmínky (dále také jen:"VOP") se vztahují výhradně na všechny naše dodávky, služby, nabídky, objednávky a přijetí objednávky. Tyto VOP platí po celou dobu trvání obchodního vztahu. Tyto VOP se tedy vztahují i na všechny budoucí dodávky, služby, nabídky, objednávky i přijetí objednávky, a to i v případě, že na tyto VOP v budoucnu výslovně neodkážeme a tyto VOP nebudou znovu samostatně sjednány.

 

(2) Odchylné obchodní podmínky zákazníka (dále jen"kupující"), které výslovně písemně neakceptujeme, pro nás nejsou závazné, a to ani v případě, že proti nim výslovně nevzneseme námitky nebo jsme je nenamítali. Tyto VOP platí zejména i v případě, že dodávku kupujícímu realizujeme bez výhrad s vědomím podmínek kupujícího, které jsou v rozporu s těmito VOP nebo se od nich odchylují, nebo pokud odkazujeme na dopis, který obsahuje všeobecné podmínky kupujícího nebo třetí osoby nebo na ně odkazuje.

 

(3) Tyto VOP se vztahují na naše kupující, pokud jsou podnikateli (§ 14 BGB), právnickými osobami veřejného práva nebo zvláštními fondy veřejného práva podle § 310 odst. 1 BGB.

 

2. Uzavření smlouvy

 

(1) Naše nabídky jsou vždy předmětem potvrzení, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. To platí i v případě, že kupujícímu poskytneme dokumenty, jako jsou katalogy, prospekty, technická dokumentace (např. výkresy, obrázky, plány, výpočty, kalkulace, odkazy na normy DIN) nebo jiné popisy výrobků (dále také jen"dokumenty") - a to i v elektronické podobě.

 

(2) Objednání zboží kupujícím se považuje za závaznou nabídku smlouvy. Objednávky, smlouvy nebo jiné smluvní nabídky jsme oprávněni přijmout od kupujícího do tří týdnů od jejich obdržení. Přijetí smluvní nabídky deklarujeme písemně (např. potvrzením objednávky, fakturou nebo dodacím listem) nebo bezpodmínečným dodáním zboží kupujícímu. Kupující je povinen zkontrolovat všechna naše potvrzení o uzavření smlouvy z hlediska jejich věcné správnosti bezprostředně po jejich obdržení.

 

(3) Rozsah dodávky vychází z našeho písemného potvrzení objednávky. Odchylky v rozměrech, hmotnosti a/nebo počtu kusů jsou přípustné v rámci obvyklých tolerancí. V případě výrobků vyrobených na zakázku se může dodané množství odchýlit od objednaného množství až o 10 %.

 

(4) Jakékoli údaje o popisu, hmotnosti a/nebo množství, a to v katalozích, cenících nebo v dokumentech ve smyslu odst. 1, jsou pouze orientační nebo přibližné hodnoty. Nepředstavují závazné specifikace kvality. Ústní prohlášení o kvalitě jsou závazná pouze tehdy, pokud byla námi písemně potvrzena.

 

(5) Vyhrazujeme si právo na změny designu a tvaru, odchylky v barvě a změny rozsahu dodávky ze strany dodavatele, pokud jsou tyto změny nebo odchylky pro odběratele přiměřené s ohledem na oprávněné zájmy obou smluvních stran. Pokud my nebo dodavatel používáme k označení objednávky nebo předmětu koupě značky nebo čísla, nelze pouze z toho vyvozovat žádná práva ohledně specifikace předmětu koupě nebo rozsahu dodávky.

 

(6) Uzavření smlouvy je podmíněno tím, že my sami budeme dodávat včas a v plném rozsahu. To platí pouze v případě, že nejsme odpovědní za nedodání, zejména pokud byl s naším dodavatelem uzavřen kongruentní krycí obchod. O nedostupnosti zboží bude kupující neprodleně informován. Případná úplata bude neprodleně vrácena.

 

(7) Vyhrazujeme si vlastnické a autorské právo ke všem námi předloženým nabídkám a odhadům nákladů, jakož i k dokumentům ve smyslu odst. 1 a dalším pomůckám, které jsou kupujícímu k dispozici. Kupující nesmí tyto dokumenty zpřístupnit nebo seznámit třetí osoby, sám je používat nebo nechat používat třetími osobami nebo je reprodukovat bez našeho písemného souhlasu, a to ani jako takové, ani po obsahové stránce. Na naši žádost je kupující povinen nám tyto dokumenty neprodleně vrátit v plném rozsahu a zničit všechny pořízené kopie, pokud je již nepotřebuje v rámci běžného obchodního styku nebo pokud jednání nevedou k uzavření smlouvy.

 

Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva k těmto dokumentům. Kupující nesmí bez našeho výslovného souhlasu dokumenty zpřístupnit třetím osobám.

3. Ceny - Platební podmínky - Práva v případě prodlení kupujícího s platbou

 

(1) Není-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak, platí naše ceníkové ceny platné v době uzavření smlouvy, a to s dodacími závody nebo skladem. Ceníkové ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, balné, přepravné, poštovné, clo, pojištění a další náklady na dopravu. Pokud bylo sjednáno dodání bez dopravy/balného, platí toto dodání pouze v rámci Spolkové republiky Německo do odběrného místa kupujícího, s výjimkou dopravy včetně našeho standardního balení. Dodatečné náklady z důvodu zvláštního druhu odeslání a balení požadovaného kupujícím (např. expresní zboží, spěšné zboží, letecká přeprava/plavební obal atd.) hradí kupující.

 

(2) Vyhrazujeme si právo přiměřeně změnit naše ceny u těch částí celkové dodávky, jejichž dodání je plánováno po uplynutí čtyř měsíců od uzavření smlouvy, pokud mezi uzavřením smlouvy a plánovaným datem dodání dojde ke změnám cen o více než 5 % u námi obstarávaného vstupního materiálu a pokud tyto změny cen mají vliv na celkové náklady na zboží. Tuto skutečnost kupujícímu na požádání prokážeme s přihlédnutím k jednotlivým nákladovým položkám a jejich významu pro celkovou cenu. V případě zvýšení ceny o více než 5 % je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy do dvou týdnů od obdržení našeho oznámení v rozsahu, v jakém mají být dodávky a služby z naší strany ještě poskytnuty.

 

(3) Platba (čistá cena plus zákonná daň z přidané hodnoty v příslušné zákonné sazbě) bude provedena bez odpočtu 14 dní po datu vystavení faktury, pokud s kupujícím není uzavřena dohoda o platbě v hotovosti, v takovém případě bude zboží předáno pouze proti okamžité platbě. Pro datum platby je rozhodující datum přijetí peněz námi. Pokud kupující nezaplatí v den splatnosti, bude mu ode dne splatnosti účtován úrok z prodlení ve výši 9 procentních bodů nad příslušnou základní úrokovou sazbou podle § 247 BGB. Vyhrazujeme si právo vymáhat další škody způsobené prodlením.

 

(4) Odečtení slevy vyžaduje zvláštní písemnou dohodu. Námi poskytnuté lhůty splatnosti a slevy začínají běžet dnem vystavení faktury. Pokud si kupující při úhradě faktur odečte slevu v hotovosti, musí být při započtení dobropisů sleva v hotovosti odpovídajícím způsobem připočtena zpět. Pokud byla sjednána hotovostní sleva, je odpočet hotovostní slevy přípustný pouze tehdy, pokud kupující předtím v plné výši splnil všechny ostatní závazky vůči nám.

 

(5) Pokud je kupující v prodlení s platbou, jsme oprávněni okamžitě prohlásit všechny pohledávky za splatné. Pokud kupující neuhradí splatné faktury, překročí poskytnutou lhůtu splatnosti, pokud kupující poskytne nesprávné nebo neúplné informace o své bonitě nebo pokud se po uzavření smlouvy dozvíme o okolnostech, které zpochybňují platební schopnost nebo bonitu kupujícího a které ohrožují úhradu našich splatných pohledávek kupujícím z příslušného smluvního vztahu, jsme oprávněni provést nebo poskytnout zbývající dodávky nebo služby pouze proti záloze nebo poskytnutí jistoty a prohlásit celý existující zbytek dluhu kupujícího za okamžitě splatný. Pokud kupující odmítne zaplatit zálohu nebo poskytnout jistotu, můžeme odstoupit od smlouvy v rozsahu, v jakém jsme dosud neprovedli naše služby, aniž by z toho kupující mohl vyvozovat jakákoli práva. Vyhrazujeme si právo požadovat další náhradu škody. Kupující je oprávněn prokázat, že škoda byla nižší.

 

(6) Pokud odstoupíme od smlouvy z důvodu zaviněného porušení povinnosti ze strany kupujícího, můžeme bez dalšího dokazování požadovat 10 % z částky objednávky jako paušální náhradu; paušální náhrada se však započítává proti dalším peněžitým nárokům jako minimální náhrada škody. Vyhrazujeme si právo prokázat vyšší škodu, stejně jako právo kupujícího prokázat, že škoda vůbec nevznikla nebo že byla výrazně nižší.

 

(7) Kupující může započíst naše pohledávky nebo uplatnit zadržovací právo pouze tehdy, pokud je jeho protipohledávka nesporná nebo byla zjištěna soudem; jinak může uplatnit zadržovací právo pouze v rozsahu, v jakém se zakládá na nárocích vyplývajících z kupní smlouvy. Započtení proti pohledávkám společnosti ve skupině kupujícího je v každém případě vyloučeno.

 

(8) Bez ohledu na opačná ustanovení kupujícího jsme rovněž oprávněni nejprve započíst jeho platby proti jeho starším pohledávkám. Pokud již vznikly náklady a úroky, jsme oprávněni započíst platby kupujícího nejprve proti nákladům, poté proti úrokům a nakonec proti hlavní pohledávce.

 

(9) Vyhrazujeme si právo přijímat šeky; přijímáme je vždy pouze na účet plnění, přičemž veškeré náklady a výdaje jsou účtovány a bez záruky za včasné předložení a protest. Případné náklady na vrácení dlužních úpisů (např. při platbě ec, bankovní nebo debetní kartou) nám uhradí kupující. Pokud se účastníme systému SEPA core direct debit, oznámíme kupujícímu datum a výši inkasa nejpozději 2 kalendářní dny před datem splatnosti.

4. Dodání

 

(1) Dodávky se provádějí ze závodu. Na žádost a náklady kupujícího bude zboží odesláno na jiné místo určení (prodej dodáním do jiného místa, než je místo plnění). Není-li dohodnuto jinak, jsme v případě prodeje s dodáním na jiné místo než místo plnění oprávněni určit druh přepravy (zejména přepravní společnost, přepravní trasu, balení) podle vlastního uvážení.

 

(2) Dodací lhůty jsou vždy orientační. Námi uvedené dodací lhůty, termíny a data jsou proto nezávazné, pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak. Dny uzávěrky jsou vždy pracovními dny; soboty se za pracovní dny nepovažují. Sjednané dodací lhůty začínají běžet od uzavření smlouvy, ne však před obdržením sjednané zálohy; totéž platí přiměřeně pro změny lhůty. V případě objednávek bez montáže se dodací lhůta považuje za dodrženou, pokud předmět dodávky opustil náš závod před uplynutím dodací lhůty. V ostatních případech se dodací lhůta považuje za dodrženou, pokud bylo kupujícímu oznámeno, že zboží je připraveno k odeslání.

 

(3) Počátek běhu sjednané dodací lhůty je podmíněn vyjasněním všech technických otázek. Dalším předpokladem je včasné a řádné splnění smluvních povinností ze strany kupujícího. Dodací lhůta tedy začíná běžet nejdříve po obdržení všech podkladů a materiálů, které má kupující poskytnout k realizaci objednávky. Pokud materiály poskytuje kupující, musí nám být dodány včas a v bezvadném stavu na náklady a riziko kupujícího s příslušnou množstevní přirážkou.

 

(4) V případě odběru kupujícím nebo pověřeným dopravcem musí být dohodnuté termíny dodrženy včas. V případě nedodržení termínu odběru u zboží, které bylo oznámeno jako připravené k expedici, jsme oprávněni materiál následující den zlikvidovat. Veškeré náklady vzniklé v důsledku opožděného odběru nebo zajištění přepravy nese kupující. Pokud kupující nedodrží dodací lhůty a termíny sjednané v případě objednávek na dodání několika dílčích množství, jsme oprávněni po stanovení bezvýsledné lhůty dodat zbývající zboží, odstoupit od dosud nerealizované části objednávky nebo požadovat náhradu škody za nesplnění.

 

(5) Náš závazek dodat zboží se pozastavuje, dokud kupující není v prodlení s plněním závazku jen v nepatrné míře. Veškeré náklady, které nám v důsledku toho vzniknou, nese kupující. Pokud je kupující v prodlení s převzetím nebo zaviněně poruší jiné povinnosti součinnosti, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, která nám v této souvislosti vznikla, včetně případných dalších nákladů, aniž by tím byly dotčeny další nároky. Můžeme - aniž by tím byla dotčena naše práva vyplývající z prodlení kupujícího - požadovat po kupujícím prodloužení termínů dodání a plnění nebo posunutí termínů dodání a plnění nejméně o dobu, po kterou kupující neplní své smluvní povinnosti vůči nám. Vyhrazujeme si právo namítat neplnění smlouvy.

 

(6) Jsme oprávněni uskutečnit dílčí dodávky a dodávky v rámci sjednaných termínů dodání a plnění, pokud

  • je dílčí dodávka pro kupujícího využitelná v rámci smluvního účelu a
  • je zajištěna dodávka zbývajícího objednaného zboží a
  • kupujícímu v důsledku toho nevzniknou žádné významné dodatečné náklady (pokud neprohlásíme, že jsme ochotni tyto náklady nést).

 

(7) Neodpovídáme za vyšší moc nebo jiné události mimo naši kontrolu, které pro nás byly v době uzavření smlouvy nepředvídatelné a které nám nebo našemu dodavateli bez našeho zavinění dočasně brání v plnění smlouvy (např. stávka, výluka, přerušení provozu, nedostatek pracovních sil, povětrnostní podmínky nebo přerušení dopravy, potíže nebo zpoždění v dodávkách surovin, energií nebo strojů, válka, násilné činy třetích stran proti osobám nebo majetku nebo zásahy či příkazy státu včetně měnových nebo obchodněpolitických opatření). Pokud nám tyto události dočasně zabrání dodat předmět prodeje ve sjednaném termínu nebo ve sjednané lhůtě, zbavují nás po dobu trvání poruchy - i během již existujícího zpoždění - naší povinnosti dodat předmět prodeje. To platí i v případě, že neobdržíme včas souhlasy třetích stran potřebné k provedení dodávek. V případě dočasně trvajících překážek se termíny dodávek a plnění prodlužují nebo odkládají plus přiměřená doba náběhu. Pokud nám takové události znemožní nebo podstatně ztíží dodávku nebo plnění a překážka není pouze dočasného trvání, tj. delší než 120 dnů, může kupující od smlouvy odstoupit. Pokud nelze rozumně očekávat, že by kupující v důsledku prodlení dodávku nebo službu přijal, může od smlouvy odstoupit tím, že nám neprodleně předloží písemné prohlášení.

 

(8) V každém případě jsme v prodlení až po zaslání písemné upomínky po lhůtě splatnosti. Jinak se vznik prodlení s dodáním určuje podle zákonných ustanovení, není-li výše stanoveno jinak.

 

(9) Pokud jsme v prodlení s dodáním nebo službou nebo pokud se dodání nebo služba stanou z jakéhokoli důvodu nemožnými, je naše odpovědnost za škodu omezena v souladu s § 4 odst. 10, § 7.

 

(10) Jsme-li v prodlení s dodávkou, může kupující požadovat paušální náhradu škody způsobené tímto prodlením. Paušální náhrada činí 0,5 % z čisté ceny (hodnoty dodávky) za každý celý kalendářní týden prodlení, celkem však nejvýše 5 % z hodnoty dodávky opožděně dodaného zboží. Vyhrazujeme si právo prokázat, že kupujícímu nevznikla žádná škoda nebo jen podstatně nižší škoda, než je výše uvedená paušální částka.

5. Přechod rizika - balení

 

(1) Naše dodávky jsou EX WORKS - EXW (INCOTERMS 2010), pokud není dohodnuto jinak.

 

(2) Pokud byla s kupujícím dohodnuta přeprava zboží, přechází nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného znehodnocení zboží na kupujícího okamžikem předání zboží (přičemž rozhodující je zahájení nakládky) kupujícímu, spedici nebo dopravci, nejpozději však okamžikem opuštění závodu nebo skladu. Pokud kupující nedá písemné pokyny, způsob odeslání, trasu a balení zvolíme podle svého uvážení. Pojištění proti krádeži, rozbití, přepravě, požáru a vodovodním škodám nebo jiným pojistným rizikům uzavíráme pouze na žádost kupujícího a na jeho účet.

 

(3) Není-li dohodnuto jinak, nepřebíráme zpět přepravní a jiné obaly, s výjimkou zapůjčených obalů a palet. Za likvidaci obalů odpovídá kupující.

 

(4) Vratné obaly (přepravní bedny, palety apod.) jsou naším nezcizitelným majetkem. Musí být vráceny zaplacenou přepravou nejpozději do 30 dnů od doručení. Pokud se tak nestane, můžeme za ně účtovat aktuální cenu zcela nových obalů nebo požadovat poplatky za pronájem.

 

(5) Dojde-li ke zpoždění zásilky v důsledku okolností, za které odpovídá kupující, přechází riziko na kupujícího ode dne, kdy je předmět dodávky připraven k odeslání a my jsme o tom kupujícího informovali. V takovém případě jsme oprávněni zboží uskladnit podle svého uvážení na náklady a riziko kupujícího a požadovat zaplacení sjednané ceny. Za tyto náklady můžeme účtovat paušální částku ve výši 0,5 % z fakturované částky za měsíc nebo její část, nejvýše však celkem 5 % z fakturované částky. Prokázání vyšších škod a naše zákonné nároky (zejména náhrada dodatečných nákladů, přiměřené odškodnění, ukončení smlouvy) zůstávají nedotčeny; paušální náhrada se však započítává proti dalším peněžitým nárokům jako minimální náhrada škody. Kupující je oprávněn prokázat, že nám nevznikla vůbec žádná škoda nebo že škoda je výrazně nižší než výše uvedená paušální částka.

 

(6) Dodané věci jsou kupujícím převzaty, i když mají drobné vady, aniž by tím byla dotčena práva podle § 6. Pokud je kupující v prodlení s převzetím předmětu koupě déle než 14 dní od obdržení oznámení o připravenosti k dodání z důvodu úmyslu nebo hrubé nedbalosti, jsme oprávněni po stanovení lhůty dalších 14 dní odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu škody. Stanovení lhůty se nevyžaduje, pokud kupující vážně nebo definitivně odmítne převzetí nebo není zjevně schopen zaplatit kupní cenu ani v této lhůtě.

6. Záruka

 

(1) Kupující je povinen pečlivě zkontrolovat námi dodané zboží ihned po jeho dodání kupujícímu nebo třetí osobě určené kupujícím. Námi dodané zboží se považuje za schválené, pokud nám nebyla písemně oznámena vada s ohledem na zjevné vady nebo jiné vady, které byly rozpoznatelné při bezprostřední, okamžité prohlídce do 7 pracovních dnů od dodání zboží nebo jinak do 7 pracovních dnů od zjištění vady nebo v jakémkoli dřívějším okamžiku, kdy byla vada rozpoznatelná kupujícím při běžném používání zboží bez bližší prohlídky. Na naši žádost nám musí být reklamované zboží vráceno, abychom jej mohli zkontrolovat. Ukáže-li se, že oznámení vady je neoprávněné, je kupující povinen nahradit nám náklady vynaložené na prohlídku, pokud za neoprávněné oznámení vady neodpovídá. V případě oprávněného oznámení vady uhradíme náklady na nejvýhodnější přepravní cestu. To neplatí, pokud se náklady zvýší z důvodu, že se zboží nachází na jiném místě, než je místo zamýšleného použití, a nám v důsledku toho vzniknou neúměrné náklady.

 

(2) V případě podstatných vad námi dodaného zboží jsme nejprve povinni a oprávněni vadu odstranit (oprava) nebo dodat bezvadnou věc (výměna) podle našeho uvážení v přiměřené lhůtě. Naše právo odmítnout zvolený typ následného plnění podle zákonných podmínek zůstává nedotčeno. Kupující může odstoupit od smlouvy nebo přiměřeně snížit kupní cenu pouze tehdy, pokud následné plnění selhalo nebo pokud přiměřená lhůta, kterou kupující stanoví pro následné plnění, neúspěšně uplynula nebo je podle zákonných ustanovení postradatelná. Následné plnění se považuje za neúspěšné, pokud byly dva pokusy o následné plnění neúspěšné nebo pokud je následné plnění pro kupujícího nemožné nebo nepřiměřené.

 

(3) Práva kupujícího uvedená v § 6 odst. 1 a 2 jsou vyloučena v případě pouze nepodstatné odchylky od sjednané jakosti, v případě pouze nepodstatného zhoršení použitelnosti, v případě přirozeného opotřebení nebo v případě poškození vzniklého po přechodu nebezpečí v důsledku nesprávného nebo nedbalého zacházení, nadměrného používání nebo v důsledku zvláštních vnějších vlivů, které se podle smlouvy nepředpokládají. Vyloučeny jsou rovněž v případě vad vyplývajících z podkladů (výkresů, vzorků apod.) předložených kupujícím, ledaže by vada byla způsobena rovněž okolnostmi, za které odpovídáme. To platí zejména také pro funkci předmětů vyrobených podle návrhu kupujícího nebo konstrukční dokumentace předložené kupujícím.

 

(4) Nároky kupujícího na náhradu škody nebo náhradu marných nákladů, které se zakládají na našem zavinění, existují pouze v souladu s § 7 a jinak jsou vyloučeny.

 

(5) Případná dodávka použitých věcí dohodnutá s kupujícím v jednotlivých případech se uskutečňuje s vyloučením jakékoli záruky.

 

(6) Kupující nemůže postoupit nároky z vad.

 

(7) Pokud spotřebitel nebo podnikatel uplatní vůči kupujícímu nárok z vady zboží formou regresu, musí nás o tom kupující neprodleně informovat. Regres vůči nám je možný pouze v rozsahu, v jakém je kupující oprávněn uplatňovat vůči nám záruční nároky s ohledem na tyto VOP. V případě uplatnění nároku vůči kupujícímu jeho zákazníkem na základě ustanovení, která se odchylují od výše uvedených ustanovení o záruce, nebo v případě, že odebere zboží zpět jako projev dobré vůle, platí ve vztahu mezi kupujícím a jeho zákazníkem výhradně tato ujednání; regres vůči nám není v tomto ohledu možný.

 

(8) V případě dodávek přes noc je kupující povinen příslušnou dodávku zboží neprodleně zkontrolovat. Poškození při přepravě, které lze zjistit při řádné prohlídce, musí být nahlášeno nejpozději do 12:00 hodin v den doručení, nebo pokud je tento den sobota nebo svátek, do 12:00 hodin následujícího pracovního dne. Pro ostatní závady platí výše uvedená ustanovení dle odst. 1.

7. Odpovědnost

 

(1) Naše odpovědnost za škodu nebo marně vynaložené náklady - bez ohledu na právní důvod - se uplatní pouze tehdy, pokud škoda nebo marně vynaložené náklady byly způsobeny

 

a) byla způsobena námi nebo jedním z našich zástupců zaviněným porušením povinnosti, jejíž splnění jenezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejíž splnění může kupující pravidelně spoléhat(podstatná smluvní povinnost), nebo

 

b) je způsobeno hrubým nedbalostním nebo úmyslným porušením povinnosti z naší strany nebo ze strany některého z našich zástupců.

 

Odchylně od § 7 odst. 1 písm. a) odpovídáme za škodu nebo marně vynaložené náklady způsobené radou a/nebo informací, která nemá být samostatně uhrazena, pouze v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinnosti, pokud toto porušení povinnosti nepředstavuje podstatnou vadu podle §§ 434, 633 BGB námi dodaného zboží.

 

(2) Pokud odpovídáme podle § 7 odst. 1 písm. a) za porušení podstatné smluvní povinnosti bez hrubé nedbalosti nebo úmyslu, je naše odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu. V tomto případě zejména neodpovídáme za ušlý zisk kupujícího, který není předvídatelný a typicky se nevyskytuje, ani za nepřímé následné škody, které nejsou předvídatelné. Výše uvedená omezení odpovědnosti podle vět 1 a 2 se stejným způsobem vztahují na škody způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslně našimi zaměstnanci nebo zástupci, pokud nepatří mezi naše jednatele nebo výkonné zaměstnance. Neodpovídáme za nepřímé škody vzniklé kupujícímu v důsledku uplatnění nároků na smluvní pokutu třetími osobami.

 

(3) Naše odpovědnost z důvodu lehké nedbalosti je omezena na

  • v případě škod na majetku a finančních ztrát krytých pojistnou smlouvou uzavřenou kupujícím, na nevýhody spojené s pojistným nárokem kupujícího;
  • co do výše, v případě škody na majetku na částku 200 000,00 EUR a v případě finanční ztráty na částku 50 000,00 EUR.

 

(4) Výše uvedená omezení odpovědnosti v § 7 odst. 1 až 3 neplatí, pokud je naše odpovědnost povinná z důvodu ustanovení zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nebo pokud jsou vůči nám uplatňovány nároky za újmu na životě, zdraví nebo zdraví. Pokud námi dodané zboží nemá zaručenou vlastnost, odpovídáme pouze za takové škody, jejichž absence byla předmětem záruky.

 

(5) Jakákoli další odpovědnost za škodu jiná než uvedená v § 7 odst. 1 až 4 je vyloučena, a to bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku. To platí zejména pro nároky na náhradu škody vyplývající z culpa in contrahendo podle § 311 odst. 3 BGB, pozitivního porušení smlouvy podle § 280 BGB nebo nároky z deliktu podle § 823 BGB.

 

(6) Pokud je naše odpovědnost za škodu vůči kupujícímu vyloučena nebo omezena podle § 7 odst. 1 až 5, platí to i s ohledem na osobní odpovědnost za škodu našich zaměstnanců, pracovníků, zaměstnanců, zástupců a zprostředkovatelů.

8. Promlčení

 

(1) Nároky kupujícího z věcných a právních vad námi dodaného zboží nebo z námi poskytnutých služeb v rozporu s povinností - včetně nároků na náhradu škody a nároků na náhradu marně vynaložených nákladů - se promlčují ve lhůtě jednoho roku od zákonem stanoveného počátku běhu promlčecí lhůty, není-li v následujících ustanoveních stanoveno jinak.

 

(2) Je-li však zbožím stavba nebo věc, která byla použita pro stavbu v souladu s jejím obvyklým užíváním a způsobila její vady, činí promlčecí doba 5 let od dodání.

 

(3) Výše uvedená ustanovení se nevztahují na promlčení nároků z újmy na životě, zdraví nebo na promlčení nároků podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Nedotčena zůstávají rovněž zvláštní zákonná ustanovení pro věcné nároky při odevzdání zboží třetí osobou (§ 438 odst. 1 č. 1 BGB), v případě podvodného úmyslu prodávajícího (§ 438 odst. 3 BGB) a pro nároky v rámci dodavatelského regresu v případě konečného dodání spotřebiteli (§ 479 BGB). V případech uvedených v tomto § 8 odst. 3 se na promlčení těchto nároků vztahují zákonné promlčecí lhůty.

9. Výhrada vlastnictví

 

(1) Vyhrazujeme si vlastnické právo k našemu zboží (dále jen"zboží s výhradouvlastnictví") až do úplného zaplacení všech současných nebo budoucích pohledávek vyplývajících z celého obchodního vztahu, včetně všech vedlejších pohledávek, a až do proplacení složených šeků. To platí i v případě, že v případě běžného účtu byla zaplacena kupní cena za určité dodávky zboží určené kupujícím, neboť vyhrazený majetek slouží jako zajištění naší pohledávky za zůstatkem.

 

(2) Kupující je povinen zacházet s vyhrazeným zbožím šetrně a udržovat je. Pokud jsou nutné údržbářské a kontrolní práce, musí je kupující provést včas na vlastní náklady. Kupující je zejména povinen na vlastní náklady pojistit vyhrazené zboží proti ztrátě, poškození a zničení, např. proti požáru, vodě a škodám způsobeným krádeží, a to v dostatečném rozsahu na náhradní hodnotu, a na požádání nám to doložit. Kupující na nás již nyní postupuje své pohledávky z těchto pojistných smluv. My toto postoupení akceptujeme.

 

(3) Kupující nesmí zboží s výhradou vlastnictví, které je naším majetkem, zastavit ani postoupit jako zástavu. Přístup třetích osob k našemu zboží s výhradou vlastnictví nebo k pohledávce postoupené na nás, zejména zabavení, nám musí kupující neprodleně písemně oznámit. Pokud nám třetí osoba není schopna uhradit soudní a mimosoudní náklady řízení podle § 771 ZPO (německý občanský soudní řád), odpovídá za škodu, která nám vznikla, kupující.

 

(4) V případě porušení smlouvy ze strany kupujícího, zejména v případě prodlení s platbou, jsme oprávněni - po neúspěšném uplynutí přiměřené lhůty stanovené kupujícímu k plnění a aniž jsou dotčeny další (škodní) nároky, na které máme nárok - označit zboží s výhradou vlastnictví jako naše vlastnictví nebo je nechat označit jako naše vlastnictví, zakázat jeho další používání a odstoupit od smlouvy a vzít si zboží s výhradou vlastnictví zpět. Za tímto účelem nám kupující neodvolatelně umožní přístup do svých obchodních prostor. Kupující je povinen zboží odevzdat. Zákonná ustanovení o prominutí zmeškání lhůty zůstávají nedotčena. V případě jiných porušení povinností, zejména těch, která ohrožují existenci zboží s výhradou vlastnictví, jsme oprávněni požadovat zpětné převzetí, a to i bez odstoupení od smlouvy.

 

(5) Po zpětném převzetí zboží s výhradou vlastnictví jsme oprávněni zboží realizovat. Výtěžek z realizace bude započten na závazky kupujícího - po odečtení přiměřených nákladů na realizaci. Náklady na realizaci činí zpravidla 10 % z výtěžku realizace, pokud neprokážeme vyšší náklady nebo kupující neprokáže náklady nižší.

 

(6) Kupující je oprávněn dále prodávat zboží, které je v našem vlastnictví nebo spoluvlastnictví, v rámci své běžné obchodní činnosti. Uvedené oprávnění neexistuje, pokud kupující - v každém případě účinně - pohledávku vůči svému smluvnímu partnerovi vyplývající z dalšího prodeje zboží předem postoupil nebo zastavil třetí osobě nebo s ní dohodl zákaz postoupení.

 

(7) Zpracování zboží s výhradou vlastnického práva kupujícím se provádí naším jménem a vždy se provádí naším jménem bez jakýchkoli závazků z naší strany. V případě zpracování, spojení nebo neoddělitelného smísení našeho zboží s výhradou vlastnictví s jinými věcmi, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnické právo k nově vzniklé věci v poměru fakturační hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k ostatním věcem v okamžiku zpracování, spojení nebo smísení. Následně vytvořené spoluvlastnické zboží se považuje za zboží s výhradou vlastnictví ve smyslu odst. 1. Na položku vytvořenou zpracováním, kombinací nebo smícháním se proto vztahují stejná pravidla jako na zboží s výhradou vlastnictví. Zanikne-li naše vlastnické právo v důsledku kombinace nebo smísení, kupující na nás již nyní převádí vlastnické právo k novému zboží, na které má nárok, v rozsahu fakturační hodnoty našeho zboží a bezplatně jej pro nás uschová. Kupující je oprávněn nakládat s novými výrobky vzniklými zpracováním nebo přeměnou, kombinací nebo smícháním v rámci běžného obchodního styku, pokud včas plní své závazky vyplývající z obchodního vztahu s námi. V žádném případě však není kupující oprávněn tyto nové výrobky dále prodávat nebo jinak využívat na základě dohody o zákazu postoupení pohledávky se svým zákazníkem, zastavit je nebo postoupit jako zástavu. Kupující nám tímto postupuje k zajištění své pohledávky z prodeje těchto nových výrobků, k nimž nám náleží vlastnické právo v rozsahu našeho vlastnického podílu na prodaném zboží. Pokud kupující dodané zboží spojí s hlavní věcí, postupuje nám tímto své pohledávky vůči třetí osobě až do výše hodnoty zboží. K zajištění našich pohledávek vůči kupujícímu nám kupující postupuje i takové pohledávky vůči třetí osobě, které mu vzniknou spojením zboží s výhradou vlastnictví s věcí. Každé z těchto výše uvedených postoupení tímto přijímáme.

 

(8) K zajištění splnění všech našich pohledávek uvedených v § 9 odst. 1 nám kupující tímto postupuje veškeré pohledávky - včetně budoucích a podmíněných - vůči svým zákazníkům, které vzniknou z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví spolu se všemi vedlejšími právy ve výši hodnoty dodaného zboží, a to přednostně před zbývající částí svých pohledávek. Pokud máme nárok pouze na spoluvlastnický podíl na prodaném zboží, postoupí kupující pohledávku v souladu s našimi spoluvlastnickými kvótami. Tato výše uvedená postoupení pohledávek tímto v každém případě akceptujeme. Pokud o to kupující požádá, jsme povinni uvolnit jistoty, na které máme nárok, pokud jejich realizovatelná hodnota převyšuje hodnotu našich nesplacených pohledávek za kupujícím o více než 10 %. Uvolnění těchto cenných papírů prohlašujeme již nyní. Výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, je na nás. Uvolnění se provede převodem vlastnického práva nebo postoupením.

 

(9) Kupující je nadále oprávněn vymáhat pohledávky, které nám byly postoupeny, v rámci běžného obchodního styku. Kupující však není oprávněn sjednat se svými zákazníky ohledně těchto pohledávek běžný účetní vztah nebo zákaz postoupení, ani je postoupit či zastavit třetím osobám. Naše oprávnění vymáhat pohledávku sami tím není dotčeno. Zavazujeme se však, že pohledávku nebudeme vymáhat, dokud kupující plní své platební povinnosti z inkasovaných příjmů, není v prodlení s platbou a zejména nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo nebyly pozastaveny platby. V takovém případě nám však kupující musí na požádání neprodleně zaslat seznam postoupených pohledávek s uvedením adresy kupujícího a výše pohledávky. Kromě toho je kupující povinen na naši žádost informovat zákazníka o postoupení pohledávky a poskytnout nám informace potřebné k uplatnění našich práv nebo předat potřebné dokumenty.

 

(10) V případě zastavení plateb nebo předlužení ze strany kupujícího nebo v případě podání návrhu na insolvenční nebo vyrovnávací řízení na jeho majetek jsme oprávněni podle našeho uvážení buď uplatnit výše uvedená práva, nebo odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními.

 

 

10 Vrácení zboží

 

(1) Kupující je oprávněn nám vrátit bezvadné a čisté zboží zakoupené u nás v neotevřeném původním obalu na vlastní náklady, pokud s tím souhlasíme. Na vrácení bezvadného zboží nemá kupující právní nárok. Nemusíme uvádět důvody, proč odmítáme souhlasit s vrácením zboží. Vrácené zboží v čisté hodnotě nižší než 20 EUR (drobné díly, hrušky apod.) a speciální objednávky zpravidla zpět nepřijímáme.

 

(2) Souhlas s vrácením zboží bez vad můžeme podmínit naší kontrolou zboží na náklady kupujícího. K požadovanému souhlasu s vrácením zboží se nepřihlíží zejména v případě, že zboží obsahuje opotřebitelné části, jako je guma, oleje nebo maziva, které mají nepříznivý vliv na možnost opětovného použití zboží. Pokud po kontrole zboží nesouhlasíme s jeho převzetím zpět, vrátíme zboží kupujícímu na jeho náklady.

 

(3) Pokud bylo zboží námi řádně dodáno v souladu s objednávkou a je vratné, může kupující ve výjimečných případech vyžadujících náš výslovný souhlas obdržet dobropis až do výše kupní ceny oproti vrácení zboží. V závislosti na době vrácení (rozdíl ve dnech mezi nákupem a oznámením o vrácení) mohou být účtovány poplatky za doplnění zboží až do výše 20 % čisté kupní ceny, které budou odečteny od dobropisu.

 

 

11. kontrola vývozu

Pokud jsou pro vývoz našich výrobků vyžadovány licence, musí si je kupující obstarat na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě neudělení požadované licence neneseme žádnou odpovědnost. Pokud jsou vůči nám uplatněny nároky ze strany třetích osob v případě porušení vývozních předpisů, je kupující povinen nám tyto náklady, jakož i náklady vzniklé v souvislosti s ochranou našich práv, uhradit.

 

 

12. závěrečná ustanovení

 

(1) Místem plnění všech závazků vyplývajících ze smluvního vztahu je sídlo naší společnosti v Hagenu (Německo), pokud není výslovně dohodnuto jinak. Toto místo je rovněž místem plnění a doručení ve smyslu čl. 7 č. 1 písm. b) nařízení Brusel Ia.

 

(2) Výlučným místem pro řešení všech sporů vyplývajících ze smluvního vztahu je Hagen, pokud je kupující obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva a pokud neexistují žádná kogentní zákonná ustanovení, která by stanovila jinak. Ve výše uvedených případech jsme rovněž oprávněni žalovat kupujícího v místě jeho obecné příslušnosti.

 

(3) Tyto VOP a celý právní vztah mezi námi a kupujícím se řídí výhradně hmotným právem Spolkové republiky Německo, které platí mezi německými obchodníky. Ustanovení předpisů o mezinárodní koupi zboží (CISG - Úmluva OSN o prodeji zboží) se nepoužijí.

 

(4) Převody práv a povinností kupujícího vyplývající ze smlouvy uzavřené s námi vyžadují ke své účinnosti náš písemný souhlas.

 

(5) Dodatky a změny smluv uzavřených mezi stranami, včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek pro dodávky zboží, musí mít pro svou účinnost písemnou formu. Pro splnění požadavku písemné formy postačí předání faxem a e-mailem.

 

(6) Údaje kupujícího v rámci vzájemných obchodních vztahů uchováváme v souladu s ustanoveními spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

 

(7) Pokud by jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek byla neplatná nebo nevymahatelná nebo by obsahovala mezeru v právu, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neplatné nebo neproveditelné či neúplné ustanovení bude nahrazeno úplným a přípustným ustanovením, které se co nejvíce blíží tomu, co by si strany sjednaly, kdyby o neplatnosti nebo neproveditelnosti či neúplnosti ustanovení věděly.

 

Všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky společnosti EUROPART Materials GmbH

Hagen (od května 2016)

 

1. Rozsah použití

 

(1) Následující prodejní, dodací a platební podmínky (dále také jen:"VOP") se vztahují výhradně na všechny naše dodávky, služby, nabídky, objednávky a přijetí objednávky. Tyto VOP platí po celou dobu trvání obchodního vztahu. Tyto VOP se tedy vztahují i na všechny budoucí dodávky, služby, nabídky, objednávky i přijetí objednávky, a to i v případě, že na tyto VOP v budoucnu výslovně neodkážeme a tyto VOP nebudou znovu samostatně sjednány.

 

(2) Odchylné obchodní podmínky zákazníka (dále jen"kupující"), které výslovně písemně neakceptujeme, pro nás nejsou závazné, a to ani v případě, že proti nim výslovně nevzneseme námitky nebo jsme je nenamítali. Tyto VOP platí zejména i v případě, že dodávku kupujícímu realizujeme bez výhrad s vědomím podmínek kupujícího, které jsou v rozporu s těmito VOP nebo se od nich odchylují, nebo pokud odkazujeme na dopis, který obsahuje všeobecné podmínky kupujícího nebo třetí osoby nebo na ně odkazuje.

 

(3) Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na naše kupující pouze v rozsahu, v jakém jsou podnikateli (§ 14 občanského zákoníku), právnickými osobami veřejného práva nebo zvláštními fondy veřejného práva podle § 310 odst. 1 občanského zákoníku.

 

 

2 Uzavření smlouvy

 

(1) Naše nabídky jsou vždy předmětem potvrzení, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. To platí i v případě, že kupujícímu poskytneme dokumenty, jako jsou katalogy, prospekty, technická dokumentace (např. výkresy, obrázky, plány, výpočty, kalkulace, odkazy na normy DIN) nebo jiné popisy výrobků (dále také"dokumenty") - a to i v elektronické podobě.

 

(2) Objednání zboží kupujícím se považuje za závaznou nabídku smlouvy. Objednávky, smlouvy nebo jiné nabídky na uzavření smlouvy jsme oprávněni přijmout od kupujícího do tří týdnů od jejich obdržení. Přijetí smluvní nabídky deklarujeme písemně (např. potvrzením objednávky, fakturou nebo dodacím listem) nebo bezpodmínečným dodáním zboží kupujícímu. Kupující je povinen zkontrolovat všechna naše potvrzení o uzavření smlouvy z hlediska jejich věcné správnosti bezprostředně po jejich obdržení.

 

(3) Rozsah dodávky vychází z našeho písemného potvrzení objednávky. Odchylky v rozměrech, hmotnosti a/nebo počtu kusů jsou přípustné v rámci obvyklých tolerancí. V případě výrobků vyrobených na zakázku se může dodané množství odchýlit od objednaného množství až o 10 %.

 

(4) Jakékoli údaje o popisu, hmotnosti a/nebo množství, a to v katalozích, cenících nebo v dokumentech ve smyslu odst. 1, jsou pouze orientační nebo přibližné hodnoty. Nepředstavují závazné specifikace kvality. Ústní prohlášení o kvalitě jsou závazná pouze tehdy, pokud byla námi písemně potvrzena.

 

(5) Vyhrazujeme si právo na změny designu a tvaru, odchylky v barvě a změny rozsahu dodávky ze strany dodavatele, pokud jsou tyto změny nebo odchylky pro odběratele přiměřené s ohledem na oprávněné zájmy obou smluvních stran. Pokud my nebo dodavatel používáme k označení objednávky nebo předmětu koupě značky nebo čísla, nelze pouze z toho vyvozovat žádná práva ohledně specifikace předmětu koupě nebo rozsahu dodávky.

 

(6) Uzavření smlouvy je podmíněno tím, že my sami budeme dodávat včas a v plném rozsahu. To platí pouze v případě, že nejsme odpovědní za nedodání, zejména pokud byl s naším dodavatelem uzavřen kongruentní krycí obchod. O nedostupnosti zboží bude kupující neprodleně informován. Případná úplata bude neprodleně vrácena.

 

(7) Vyhrazujeme si vlastnické a autorské právo ke všem námi předloženým nabídkám a odhadům nákladů, jakož i k dokumentům ve smyslu odst. 1 a dalším pomůckám, které jsou kupujícímu k dispozici. Kupující nesmí tyto dokumenty zpřístupnit nebo seznámit třetí osoby, sám je používat nebo nechat používat třetími osobami nebo je reprodukovat bez našeho písemného souhlasu, a to ani jako takové, ani po obsahové stránce. Na naši žádost je kupující povinen nám tyto dokumenty neprodleně vrátit v plném rozsahu a zničit všechny pořízené kopie, pokud je již nepotřebuje v rámci běžného obchodního styku nebo pokud jednání nevedou k uzavření smlouvy.

 

Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva k těmto dokumentům. Kupující nesmí bez našeho výslovného souhlasu dokumenty zpřístupnit třetím osobám.

 

 

(3) Ceny - platební podmínky - práva v případě prodlení kupujícího s platbou

 

(1) Není-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak, platí naše ceníkové ceny platné v době uzavření smlouvy, a to s dodacími závody nebo skladem. Ceníkové ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, balné, přepravné, poštovné, clo, pojištění a další náklady na dopravu. Pokud bylo sjednáno dodání bez dopravy/balného, platí toto dodání pouze v rámci Spolkové republiky Německo do odběrného místa kupujícího, s výjimkou dopravy včetně našeho standardního balení. Dodatečné náklady z důvodu zvláštního druhu odeslání a balení požadovaného kupujícím (např. expresní zboží, spěšné zboží, letecká přeprava/plavební obal atd.) hradí kupující.

 

(2) Vyhrazujeme si právo přiměřeně změnit naše ceny u těch částí celkové dodávky, jejichž dodání je plánováno po uplynutí čtyř měsíců od uzavření smlouvy, pokud mezi uzavřením smlouvy a plánovaným datem dodání dojde ke změnám cen o více než 5 % u námi obstarávaného vstupního materiálu a pokud tyto změny cen mají vliv na celkové náklady na zboží. Tuto skutečnost kupujícímu na požádání prokážeme, přičemž zohledníme jednotlivé nákladové položky a jejich význam pro celkovou cenu. V případě zvýšení ceny o více než 5 % je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy do dvou týdnů od obdržení našeho oznámení v rozsahu, v jakém mají být dodávky a služby z naší strany ještě poskytnuty.

 

(3) Platba (čistá cena plus zákonná daň z přidané hodnoty v příslušné zákonné sazbě) bude provedena bez odpočtu 14 dní po datu vystavení faktury, pokud s kupujícím není uzavřena dohoda o platbě v hotovosti, v takovém případě bude zboží předáno pouze proti okamžité platbě. Pro datum platby je rozhodující datum přijetí peněz námi. Pokud kupující nezaplatí v den splatnosti, bude mu ode dne splatnosti účtován úrok z prodlení ve výši 9 procentních bodů nad příslušnou základní úrokovou sazbou podle § 247 BGB. Vyhrazujeme si právo vymáhat další škody způsobené prodlením.

 

(4) Odečtení slevy vyžaduje zvláštní písemnou dohodu. Námi poskytnuté lhůty splatnosti a slevy začínají běžet dnem vystavení faktury. Pokud si kupující při úhradě faktur odečte slevu v hotovosti, musí být při započtení dobropisů sleva v hotovosti odpovídajícím způsobem připočtena zpět. Pokud byla sjednána hotovostní sleva, je odpočet hotovostní slevy přípustný pouze tehdy, pokud kupující předtím v plné výši splnil všechny ostatní závazky vůči nám.

 

(5) Pokud je kupující v prodlení s platbou, jsme oprávněni okamžitě prohlásit všechny pohledávky za splatné. Pokud kupující neuhradí splatné faktury, překročí poskytnutou lhůtu splatnosti, pokud kupující poskytne nesprávné nebo neúplné informace o své bonitě nebo pokud se po uzavření smlouvy dozvíme o okolnostech, které zpochybňují platební schopnost nebo bonitu kupujícího a které ohrožují úhradu našich splatných pohledávek kupujícím z příslušného smluvního vztahu, jsme oprávněni provést nebo poskytnout zbývající dodávky nebo služby pouze proti záloze nebo poskytnutí jistoty a prohlásit celý existující zbytek dluhu kupujícího za okamžitě splatný. Pokud kupující odmítne zaplatit zálohu nebo poskytnout jistotu, můžeme odstoupit od smlouvy v rozsahu, v jakém jsme dosud neprovedli naše služby, aniž by z toho kupující mohl vyvozovat jakákoli práva. Vyhrazujeme si právo požadovat další náhradu škody. Kupující je oprávněn prokázat, že škoda byla nižší.

 

(6) Pokud odstoupíme od smlouvy z důvodu zaviněného porušení povinnosti ze strany kupujícího, můžeme bez dalšího dokazování požadovat 10 % z částky objednávky jako paušální náhradu; paušální náhrada se však započítává proti dalším peněžitým nárokům jako minimální náhrada škody. Vyhrazujeme si právo prokázat vyšší škodu, stejně jako právo kupujícího prokázat, že škoda vůbec nevznikla nebo že byla výrazně nižší.

 

(7) Kupující může započíst naše pohledávky nebo uplatnit zadržovací právo pouze tehdy, pokud je jeho protipohledávka nesporná nebo byla zjištěna soudem; jinak může uplatnit zadržovací právo pouze v rozsahu, v jakém se zakládá na nárocích vyplývajících z kupní smlouvy. Započtení proti pohledávkám společnosti ve skupině kupujícího je v každém případě vyloučeno.

 

(8) Bez ohledu na opačná ustanovení kupujícího jsme rovněž oprávněni nejprve započíst jeho platby proti jeho starším pohledávkám. Pokud již vznikly náklady a úroky, jsme oprávněni započíst platby kupujícího nejprve proti nákladům, poté proti úrokům a nakonec proti hlavní pohledávce.

 

(9) Vyhrazujeme si právo přijímat šeky; přijímáme je vždy pouze na účet plnění, přičemž veškeré náklady a výdaje jsou účtovány a bez záruky za včasné předložení a protest. Případné náklady na vrácení dlužních úpisů (např. při platbě ec, bankovní nebo debetní kartou) nám uhradí kupující. V případě účasti na základním inkasu SEPA budeme kupujícího informovat o datu a výši inkasa nejpozději 2 kalendářní dny před datem splatnosti.

 

 

4 Dodávka

 

(1) Dodávky se uskutečňují ze závodu. Na žádost a náklady kupujícího bude zboží odesláno na jiné místo určení (prodej dodáním do jiného místa, než je místo plnění). Není-li dohodnuto jinak, jsme v případě prodeje s dodáním na jiné místo než místo plnění oprávněni určit druh přepravy (zejména přepravní společnost, přepravní trasu, balení) podle vlastního uvážení.

 

(2) Dodací lhůty jsou vždy orientační. Námi uvedené dodací lhůty, termíny a data jsou proto nezávazné, pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak. Dny uzávěrky jsou vždy pracovními dny; soboty se za pracovní dny nepovažují. Sjednané dodací lhůty začínají běžet od uzavření smlouvy, ne však před obdržením sjednané zálohy; totéž platí přiměřeně pro změny lhůty. V případě objednávek bez montáže se dodací lhůta považuje za dodrženou, pokud předmět dodávky opustil náš závod před uplynutím dodací lhůty. V ostatních případech se dodací lhůta považuje za dodrženou, pokud bylo kupujícímu oznámeno, že zboží je připraveno k odeslání.

 

(3) Počátek běhu sjednané dodací lhůty je podmíněn vyjasněním všech technických otázek. Dalším předpokladem je včasné a řádné splnění smluvních povinností ze strany kupujícího. Dodací lhůta tedy začíná běžet nejdříve po obdržení všech podkladů a materiálů, které má kupující poskytnout k realizaci objednávky. Pokud materiály poskytuje kupující, musí nám být dodány včas a v bezvadném stavu na náklady a riziko kupujícího s příslušnou množstevní přirážkou.

 

(4) V případě odběru kupujícím nebo pověřeným dopravcem musí být dohodnuté termíny dodrženy včas. V případě nedodržení termínu odběru u zboží, které bylo oznámeno jako připravené k expedici, jsme oprávněni materiál následující den zlikvidovat. Veškeré náklady vzniklé v důsledku opožděného odběru nebo zajištění přepravy nese kupující. Pokud kupující nedodrží dodací lhůty a termíny sjednané v případě objednávek na dodání několika dílčích množství, jsme oprávněni po stanovení bezvýsledné lhůty dodat zbývající zboží, odstoupit od dosud nerealizované části objednávky nebo požadovat náhradu škody za nesplnění.

 

(5) Náš závazek dodat zboží se pozastavuje, dokud kupující není v prodlení s plněním závazku jen v nepatrné míře. Veškeré náklady, které nám v důsledku toho vzniknou, nese kupující. Pokud je kupující v prodlení s převzetím nebo zaviněně poruší jiné povinnosti součinnosti, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, která nám v této souvislosti vznikla, včetně případných dalších nákladů, aniž by tím byly dotčeny další nároky. Můžeme - aniž by tím byla dotčena naše práva vyplývající z prodlení kupujícího - požadovat po kupujícím prodloužení termínů dodání a plnění nebo posunutí termínů dodání a plnění nejméně o dobu, po kterou kupující neplní své smluvní povinnosti vůči nám. Vyhrazujeme si právo namítat neplnění smlouvy.

 

(6) Jsme oprávněni uskutečnit dílčí dodávky a dodávky v rámci sjednaných termínů dodání a plnění, pokud

  • je dílčí dodávka pro kupujícího využitelná v rámci smluvního účelu a
  • je zajištěna dodávka zbývajícího objednaného zboží a
  • kupujícímu v důsledku toho nevzniknou žádné významné dodatečné náklady (pokud neprohlásíme, že jsme ochotni tyto náklady nést).

 

 

(7) Neodpovídáme za vyšší moc nebo jiné události mimo naši kontrolu, které pro nás byly v době uzavření smlouvy nepředvídatelné a které nám nebo našemu dodavateli bez našeho zavinění dočasně brání v plnění smlouvy (např. stávka, výluka, přerušení provozu, nedostatek pracovních sil, povětrnostní podmínky nebo přerušení dopravy, potíže nebo zpoždění v dodávkách surovin, energií nebo strojů, válka, násilné činy třetích stran proti osobám nebo majetku nebo zásahy či příkazy státu včetně měnových nebo obchodněpolitických opatření). Pokud nám tyto události dočasně zabrání dodat předmět prodeje ve sjednaném termínu nebo ve sjednané lhůtě, zbavují nás po dobu trvání poruchy - i během již existujícího zpoždění - naší povinnosti dodat předmět prodeje. To platí i v případě, že neobdržíme včas souhlasy třetích stran potřebné k provedení dodávek. V případě dočasně trvajících překážek se termíny dodávek a plnění prodlužují nebo odkládají plus přiměřená doba náběhu. Pokud nám takové události znemožní nebo podstatně ztíží dodávku nebo plnění a překážka není pouze dočasného trvání, tj. delší než 120 dnů, může kupující od smlouvy odstoupit. Pokud nelze rozumně očekávat, že by kupující v důsledku prodlení dodávku nebo službu přijal, může od smlouvy odstoupit tím, že nám neprodleně předloží písemné prohlášení.

 

(8) V každém případě jsme v prodlení až po zaslání písemné upomínky po lhůtě splatnosti. Jinak se vznik prodlení s dodáním určuje podle zákonných ustanovení, není-li výše stanoveno jinak.

 

(9) Pokud jsme v prodlení s dodáním nebo službou nebo pokud se dodání nebo služba stanou z jakéhokoli důvodu nemožnými, je naše odpovědnost za škodu omezena v souladu s § 4 odst. 10, § 7.

 

(10) Jsme-li v prodlení s dodávkou, může kupující požadovat paušální náhradu škody způsobené tímto prodlením. Paušální náhrada činí 0,5 % z čisté ceny (hodnoty dodávky) za každý celý kalendářní týden prodlení, celkem však nejvýše 5 % z hodnoty dodávky opožděně dodaného zboží. Vyhrazujeme si právo prokázat, že kupujícímu nevznikla žádná škoda nebo že škoda je výrazně nižší než výše uvedená paušální částka.

 

 

5 Přechod rizika - balení

 

(1) Naše dodávky jsou EX WORKS - EXW (INCOTERMS 2010), pokud není dohodnuto jinak.

 

(2) Pokud byla s kupujícím dohodnuta přeprava zboží, přechází nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného znehodnocení zboží na kupujícího okamžikem předání zboží (přičemž rozhodující je začátek nakládky) kupujícímu, přepravci nebo dopravci, nejpozději však okamžikem opuštění závodu nebo skladu. Pokud kupující nedá písemný pokyn, způsob odeslání, trasu a balení zvolíme podle svého uvážení. Pojištění proti krádeži, rozbití, přepravě, požáru a vodovodním škodám nebo jiným pojistitelným rizikům uzavíráme pouze na žádost kupujícího a na jeho účet.

 

(3) Není-li dohodnuto jinak, nepřebíráme zpět přepravní a jiné obaly, s výjimkou zapůjčených obalů a palet. Za likvidaci obalů odpovídá kupující.

 

(4) Vratné obaly (přepravní bedny, palety apod.) jsou naším nezcizitelným majetkem. Musí být vráceny zaplacenou přepravou nejpozději do 30 dnů od doručení. Pokud se tak nestane, můžeme za ně účtovat aktuální cenu zcela nových obalů nebo požadovat poplatky za pronájem.

 

(5) Dojde-li ke zpoždění zásilky v důsledku okolností, za které odpovídá kupující, přechází riziko na kupujícího ode dne, kdy je předmět dodávky připraven k odeslání a my jsme o tom kupujícího informovali. V takovém případě jsme oprávněni zboží uskladnit podle svého uvážení na náklady a riziko kupujícího a požadovat zaplacení sjednané ceny. Za tyto náklady můžeme účtovat paušální částku ve výši 0,5 % z fakturované částky za měsíc nebo její část, nejvýše však celkem 5 % z fakturované částky. Prokázání vyšších škod a naše zákonné nároky (zejména náhrada dodatečných nákladů, přiměřené odškodnění, ukončení smlouvy) zůstávají nedotčeny; paušální náhrada se však započítává proti dalším peněžitým nárokům jako minimální náhrada škody. Kupující je oprávněn prokázat, že nám nevznikla vůbec žádná škoda nebo že škoda je výrazně nižší než výše uvedená paušální částka.

 

(6) Dodané věci jsou kupujícím převzaty, i když mají drobné vady, aniž by tím byla dotčena práva podle § 6. Pokud je kupující v prodlení s převzetím předmětu koupě déle než 14 dní od obdržení oznámení o připravenosti k dodání z důvodu úmyslu nebo hrubé nedbalosti, jsme oprávněni po stanovení lhůty dalších 14 dní odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu škody. Stanovení lhůty se nevyžaduje, pokud kupující vážně nebo definitivně odmítne převzetí nebo není zjevně schopen zaplatit kupní cenu ani v této lhůtě.

 

 

6 Záruka

 

(1) Kupující je povinen pečlivě prohlédnout námi dodané zboží bezprostředně po jeho dodání kupujícímu nebo třetí osobě určené kupujícím. Námi dodané zboží se považuje za schválené, pokud nám nebyla písemně oznámena vada s ohledem na zjevné vady nebo jiné vady, které byly rozpoznatelné při okamžité, neprodlené prohlídce do 7 pracovních dnů od dodání zboží nebo jinak do 7 pracovních dnů od zjištění vady nebo v jakémkoli dřívějším okamžiku, kdy byla vada pro kupujícího rozpoznatelná při běžném užívání zboží bez bližší prohlídky. Na naši žádost nám musí být reklamované zboží vráceno, abychom jej mohli zkontrolovat. Ukáže-li se, že oznámení vady je neoprávněné, je kupující povinen nahradit nám náklady vynaložené na prohlídku, pokud za neoprávněné oznámení vady neodpovídá. V případě oprávněného oznámení vady uhradíme náklady na nejvýhodnější přepravní cestu. To neplatí, pokud se náklady zvýší z důvodu, že se zboží nachází na jiném místě, než je místo zamýšleného použití, a nám v důsledku toho vzniknou neúměrné náklady.

 

(2) V případě podstatných vad námi dodaného zboží jsme nejprve povinni a oprávněni vadu odstranit (oprava) nebo dodat bezvadnou věc (výměna) podle našeho uvážení v přiměřené lhůtě. Naše právo odmítnout zvolený typ následného plnění podle zákonných podmínek zůstává nedotčeno. Kupující může odstoupit od smlouvy nebo přiměřeně snížit kupní cenu pouze tehdy, pokud následné plnění selhalo nebo pokud přiměřená lhůta, kterou kupující stanoví pro následné plnění, neúspěšně uplynula nebo je podle zákonných ustanovení postradatelná. Následné plnění se považuje za neúspěšné, pokud byly dva pokusy o následné plnění neúspěšné nebo pokud je následné plnění pro kupujícího nemožné nebo nepřiměřené.

 

(3) Práva kupujícího uvedená v § 6 odst. 1 a 2 jsou vyloučena v případě pouze nepodstatné odchylky od sjednané jakosti, v případě pouze nepodstatného zhoršení použitelnosti, v případě přirozeného opotřebení nebo v případě poškození vzniklého po přechodu nebezpečí v důsledku nesprávného nebo nedbalého zacházení, nadměrného používání nebo v důsledku zvláštních vnějších vlivů, které se podle smlouvy nepředpokládají. Vyloučeny jsou rovněž v případě vad vyplývajících z podkladů (výkresů, vzorků apod.) předložených kupujícím, ledaže by vada byla způsobena rovněž okolnostmi, za které odpovídáme. To platí zejména také pro funkci předmětů vyrobených podle návrhu kupujícího nebo konstrukční dokumentace předložené kupujícím.

 

(4) Nároky kupujícího na náhradu škody nebo náhradu marných nákladů, které se zakládají na našem zavinění, existují pouze v souladu s § 7 a jinak jsou vyloučeny.

 

(5) Případná dodávka použitých věcí dohodnutá s kupujícím v jednotlivých případech se uskutečňuje s vyloučením jakékoli záruky.

 

(6) Kupující nemůže postoupit nároky z vad.

 

(7) Pokud spotřebitel nebo podnikatel uplatní vůči kupujícímu nárok z vady zboží formou regresu, musí nás o tom kupující neprodleně informovat. Regres vůči nám je možný pouze v rozsahu, v jakém je kupující oprávněn uplatňovat vůči nám záruční nároky s ohledem na tyto VOP. V případě uplatnění nároku vůči kupujícímu jeho zákazníkem na základě ustanovení, která se odchylují od výše uvedených ustanovení o záruce, nebo v případě, že odebere zboží zpět jako projev dobré vůle, platí ve vztahu mezi kupujícím a jeho zákazníkem výhradně tato ujednání; regres vůči nám není v tomto ohledu možný.

 

(8) V případě dodávek přes noc je kupující povinen příslušnou dodávku zboží neprodleně zkontrolovat. Poškození při přepravě, které lze zjistit při řádné prohlídce, musí být nahlášeno nejpozději do 12:00 hodin v den doručení, nebo pokud je tento den sobota nebo svátek, do 12:00 hodin následujícího pracovního dne. Pro ostatní závady platí výše uvedená ustanovení dle odst. 1.

 

 

7 Odpovědnost

 

(1) Naše odpovědnost za škodu nebo marně vynaložené náklady - bez ohledu na právní důvod - se uplatní pouze v případě, že škoda nebo marně vynaložené náklady jsou

 

a) byla způsobena námi nebo jedním z našich zástupců zaviněným porušením povinnosti, jejíž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejíž splnění může kupující pravidelně spoléhat(podstatná smluvní povinnost), nebo

 

b) je způsobeno hrubým nedbalostním nebo úmyslným porušením povinnosti z naší strany nebo ze strany některého z našich zástupců.

 

Odchylně od § 7 odst. 1 písm. a) odpovídáme za škodu nebo marně vynaložené náklady způsobené radou a/nebo informací, která nemá být samostatně uhrazena, pouze v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinnosti, pokud toto porušení povinnosti nepředstavuje podstatnou vadu podle §§ 434, 633 BGB námi dodaného zboží.

 

(2) Pokud odpovídáme podle § 7 odst. 1 písm. a) za porušení podstatné smluvní povinnosti bez hrubé nedbalosti nebo úmyslu, je naše odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu. V tomto případě zejména neodpovídáme za ušlý zisk kupujícího, který není předvídatelný a typicky se nevyskytuje, ani za nepřímé následné škody, které nejsou předvídatelné. Výše uvedená omezení odpovědnosti podle vět 1 a 2 se stejným způsobem vztahují na škody způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslně našimi zaměstnanci nebo zástupci, pokud nepatří mezi naše jednatele nebo výkonné zaměstnance. Neodpovídáme za nepřímé škody vzniklé kupujícímu v důsledku uplatnění nároků na smluvní pokutu třetími osobami.

 

(3) Naše odpovědnost z důvodu lehké nedbalosti je omezena

  • v případě škod na majetku a finančních ztrát krytých pojistnou smlouvou uzavřenou kupujícím na nevýhody spojené s pojistným nárokem kupujícího;
  • co do výše, v případě škody na majetku na částku 200 000,00 EUR a v případě finanční ztráty na částku 50 000,00 EUR.

 

(4) Výše uvedená omezení odpovědnosti v § 7 odst. 1 až 3 neplatí, pokud je naše odpovědnost povinná z důvodu ustanovení zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nebo pokud jsou vůči nám uplatňovány nároky za újmu na životě, zdraví nebo zdraví. Pokud námi dodané zboží nemá zaručenou vlastnost, odpovídáme pouze za takové škody, jejichž absence byla předmětem záruky.

 

(5) Jakákoli další odpovědnost za škodu jiná než uvedená v § 7 odst. 1 až 4 je vyloučena, a to bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku. To platí zejména pro nároky na náhradu škody vyplývající z culpa in contrahendo podle § 311 odst. 3 BGB, pozitivního porušení smlouvy podle § 280 BGB nebo nároky z deliktu podle § 823 BGB.

 

(6) Pokud je naše odpovědnost za škodu vůči kupujícímu vyloučena nebo omezena podle § 7 odst. 1 až 5, platí to i pro osobní odpovědnost za škodu našich zaměstnanců, pracovníků, zaměstnanců, zástupců a zástupců.

 

 

8 Omezení

 

(1) Nároky kupujícího z věcných a právních vad námi dodaného zboží nebo z námi poskytnutých služeb v rozporu s povinností - včetně nároků na náhradu škody a nároků na náhradu marně vynaložených nákladů - se promlčují do jednoho roku od zákonem stanoveného počátku běhu promlčecí lhůty, není-li v následujících ustanoveních stanoveno jinak.

 

(2) Je-li však zbožím stavba nebo věc, která byla použita pro stavbu v souladu s jejím obvyklým užíváním a způsobila její vady, činí promlčecí doba 5 let od dodání.

 

(3) Výše uvedená ustanovení se nevztahují na promlčení nároků z újmy na životě, zdraví nebo na promlčení nároků podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Nedotčena zůstávají rovněž zvláštní zákonná ustanovení pro věcné nároky při odevzdání zboží třetí osobou (§ 438 odst. 1 č. 1 BGB), v případě podvodného úmyslu prodávajícího (§ 438 odst. 3 BGB) a pro regresní nároky dodavatele v případě konečného dodání spotřebiteli (§ 479 BGB). V případech uvedených v tomto § 8 odst. 3 se na promlčení těchto nároků vztahují zákonné promlčecí lhůty.

 

 

9 Výhrada vlastnictví

 

(1) Vyhrazujeme si vlastnické právo k našemu zboží (dále jen"zboží s výhradouvlastnictví") až do úplného zaplacení všech současných nebo budoucích pohledávek vyplývajících z celého obchodního vztahu, včetně všech vedlejších pohledávek, a až do proplacení složených šeků. To platí i v případě, že v případě běžného účtu byla zaplacena kupní cena za určité dodávky zboží určené kupujícím, neboť vyhrazený majetek slouží jako zajištění naší pohledávky za zůstatkem.

 

(2) Kupující je povinen zacházet s vyhrazeným zbožím šetrně a udržovat je. Pokud jsou nutné údržbářské a kontrolní práce, musí je kupující provést včas na vlastní náklady. Kupující je zejména povinen na vlastní náklady pojistit vyhrazené zboží proti ztrátě, poškození a zničení, např. proti požáru, vodě a škodám způsobeným krádeží, a to v dostatečné výši na náhradní hodnotu, a na požádání nám to doložit. Kupující na nás již nyní postupuje své pohledávky z těchto pojistných smluv. My toto postoupení akceptujeme.

 

(3) Kupující nesmí zboží s výhradou vlastnictví, které je naším majetkem, zastavit ani postoupit jako zástavu. Přístup třetích osob k našemu zboží s výhradou vlastnictví nebo k pohledávce postoupené na nás, zejména zabavení, nám musí kupující neprodleně písemně oznámit. Pokud nám třetí osoba není schopna uhradit soudní a mimosoudní náklady řízení podle § 771 ZPO (německý občanský soudní řád), odpovídá za škodu, která nám vznikla, kupující.

 

(4) V případě porušení smlouvy ze strany kupujícího, zejména v případě prodlení s platbou, jsme oprávněni - po neúspěšném uplynutí přiměřené lhůty stanovené kupujícímu k plnění a aniž jsou dotčeny další (škodní) nároky, na které máme nárok - označit zboží s výhradou vlastnictví jako naše vlastnictví nebo je nechat označit jako naše vlastnictví, zakázat jeho další používání a odstoupit od smlouvy a vzít si zboží s výhradou vlastnictví zpět. Za tímto účelem nám kupující neodvolatelně umožní přístup do svých obchodních prostor. Kupující je povinen zboží odevzdat. Zákonná ustanovení o prominutí zmeškání lhůty zůstávají nedotčena. V případě jiných porušení povinností, zejména těch, která ohrožují existenci zboží s výhradou vlastnictví, jsme oprávněni požadovat zpětné převzetí, a to i bez odstoupení od smlouvy.

 

(5) Po zpětném převzetí zboží s výhradou vlastnictví jsme oprávněni zboží realizovat. Výtěžek z realizace bude započten na závazky kupujícího - po odečtení přiměřených nákladů na realizaci. Náklady na realizaci činí zpravidla 10 % z výtěžku realizace, pokud neprokážeme vyšší náklady nebo kupující neprokáže náklady nižší.

 

(6) Kupující je oprávněn dále prodávat zboží, které je v našem vlastnictví nebo spoluvlastnictví, v rámci své běžné obchodní činnosti. Uvedené oprávnění neexistuje, pokud kupující - v každém případě účinně - pohledávku vůči svému smluvnímu partnerovi vyplývající z dalšího prodeje zboží předem postoupil nebo zastavil třetí osobě nebo s ní dohodl zákaz postoupení.

 

(7) Zpracování zboží s výhradou vlastnického práva kupujícím se provádí naším jménem a vždy se provádí naším jménem bez jakýchkoli závazků z naší strany. V případě zpracování, spojení nebo neoddělitelného smísení našeho zboží s výhradou vlastnictví s jinými věcmi, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnické právo k nově vzniklé věci v poměru fakturační hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k ostatním věcem v okamžiku zpracování, spojení nebo smísení. Následně vytvořené spoluvlastnické zboží se považuje za zboží s výhradou vlastnictví ve smyslu odst. 1. Na položku vytvořenou zpracováním, kombinací nebo smícháním se proto vztahují stejná pravidla jako na zboží s výhradou vlastnictví. Zanikne-li naše vlastnické právo v důsledku kombinace nebo smísení, kupující na nás již nyní převádí vlastnické právo k novému zboží, na které má nárok, v rozsahu fakturační hodnoty našeho zboží a bezplatně jej pro nás uschová. Kupující je oprávněn nakládat s novými výrobky vzniklými zpracováním nebo přeměnou, kombinací nebo smícháním v rámci běžného obchodního styku, pokud včas plní své závazky vyplývající z obchodního vztahu s námi. V žádném případě však není kupující oprávněn tyto nové výrobky dále prodávat nebo jinak využívat na základě dohody o zákazu postoupení pohledávky se svým zákazníkem, zastavit je nebo postoupit jako zástavu. Kupující nám tímto postupuje k zajištění své pohledávky z prodeje těchto nových výrobků, k nimž nám náleží vlastnické právo v rozsahu našeho vlastnického podílu na prodaném zboží. Pokud kupující dodané zboží spojí s hlavní věcí, postupuje nám tímto své pohledávky vůči třetí osobě až do výše hodnoty zboží. K zajištění našich pohledávek vůči kupujícímu nám kupující postupuje i takové pohledávky vůči třetí osobě, které mu vzniknou spojením zboží s výhradou vlastnictví s věcí. Každé z těchto výše uvedených postoupení tímto přijímáme.

 

(8) K zajištění splnění všech našich pohledávek uvedených v § 9 odst. 1 nám kupující tímto postupuje veškeré pohledávky - včetně budoucích a podmíněných - vůči svým zákazníkům, které vzniknou z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví spolu se všemi vedlejšími právy ve výši hodnoty dodaného zboží, a to přednostně před zbývající částí svých pohledávek. Pokud máme nárok pouze na spoluvlastnický podíl na prodaném zboží, postoupí kupující pohledávku v souladu s našimi spoluvlastnickými kvótami. Tato výše uvedená postoupení pohledávek tímto v každém případě akceptujeme. Pokud o to kupující požádá, jsme povinni uvolnit jistoty, na které máme nárok, pokud jejich realizovatelná hodnota převyšuje hodnotu našich nesplacených pohledávek za kupujícím o více než 10 %. Uvolnění těchto cenných papírů prohlašujeme již nyní. Výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, je na nás. Uvolnění se provede převodem vlastnického práva nebo postoupením.

 

(9) Kupující je nadále oprávněn vymáhat pohledávky, které nám byly postoupeny, v rámci běžného obchodního styku. Kupující však není oprávněn sjednat se svými zákazníky ohledně těchto pohledávek běžný účetní vztah nebo zákaz postoupení, ani je postoupit či zastavit třetím osobám. Naše oprávnění vymáhat pohledávku sami tím není dotčeno. Zavazujeme se však, že pohledávku nebudeme vymáhat, dokud kupující plní své platební povinnosti z inkasovaných příjmů, není v prodlení s platbou a zejména nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo nebyly pozastaveny platby. V takovém případě nám však kupující musí na požádání neprodleně zaslat seznam postoupených pohledávek s uvedením adresy kupujícího a výše pohledávky. Kromě toho je kupující povinen na naši žádost informovat zákazníka o postoupení pohledávky a poskytnout nám informace potřebné k uplatnění našich práv nebo předat potřebné dokumenty.

 

(10) V případě zastavení plateb nebo předlužení ze strany kupujícího nebo v případě podání návrhu na insolvenční nebo vyrovnávací řízení na jeho majetek jsme oprávněni podle našeho uvážení buď uplatnit výše uvedená práva, nebo odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními.

 

 

10 Vrácení zboží

 

(1) Kupující je oprávněn nám vrátit bezvadné a čisté zboží zakoupené u nás v neotevřeném původním obalu na vlastní náklady, pokud s tím souhlasíme. Na vrácení bezvadného zboží nemá kupující právní nárok. Nemusíme uvádět důvody, proč odmítáme souhlasit s vrácením zboží. Vrácené zboží v čisté hodnotě nižší než 20 EUR (drobné díly, hrušky apod.) a speciální objednávky zpravidla zpět nepřijímáme.

 

(2) Souhlas s vrácením zboží bez vad můžeme podmínit naší kontrolou zboží na náklady kupujícího. K požadovanému souhlasu s vrácením zboží se nepřihlíží zejména v případě, že zboží obsahuje opotřebitelné části, jako je guma, oleje nebo maziva, které mají nepříznivý vliv na možnost opětovného použití zboží. Pokud po kontrole zboží nesouhlasíme s jeho převzetím zpět, vrátíme zboží kupujícímu na jeho náklady.

 

(3) Pokud bylo zboží námi řádně dodáno v souladu s objednávkou a je vratné, může kupující ve výjimečných případech vyžadujících náš výslovný souhlas obdržet dobropis až do výše kupní ceny oproti vrácení zboží. V závislosti na době vrácení (rozdíl ve dnech mezi nákupem a oznámením o vrácení) mohou být účtovány poplatky za doplnění zboží až do výše 20 % čisté kupní ceny, které budou odečteny od dobropisu.

 

 

11. kontrola vývozu

 

Pokud jsou pro vývoz našich výrobků vyžadovány licence, musí si je kupující obstarat na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě neudělení požadované licence neneseme žádnou odpovědnost. Pokud jsou vůči nám uplatněny nároky ze strany třetích osob v případě porušení vývozních předpisů, je kupující povinen nám tyto náklady, jakož i náklady vzniklé v souvislosti s ochranou našich práv, uhradit.

 

 

12. závěrečná ustanovení

 

(1) Místem plnění všech závazků vyplývajících ze smluvního vztahu je sídlo naší společnosti v Hagenu (Německo), pokud není výslovně dohodnuto jinak. Toto místo je rovněž místem plnění a doručení ve smyslu čl. 7 č. 1 písm. b) nařízení Brusel Ia.

 

(2) Výlučným místem pro řešení všech sporů vyplývajících ze smluvního vztahu je Hagen, pokud je kupující obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva a pokud neexistují žádná kogentní zákonná ustanovení, která by stanovila jinak. Ve výše uvedených případech jsme rovněž oprávněni žalovat kupujícího v místě jeho obecné příslušnosti.

 

(3) Tyto VOP a celý právní vztah mezi námi a kupujícím se řídí výhradně hmotným právem Spolkové republiky Německo, které platí mezi německými obchodníky. Ustanovení předpisů o mezinárodní koupi zboží (CISG - Úmluva OSN o prodeji zboží) se nepoužijí.

 

(4) Převody práv a povinností kupujícího vyplývající ze smlouvy uzavřené s námi vyžadují ke své účinnosti náš písemný souhlas.

 

(5) Dodatky a změny smluv uzavřených mezi stranami, včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek pro dodávky zboží, musí mít pro svou účinnost písemnou formu. Pro splnění požadavku písemné formy postačí předání faxem a e-mailem.

 

(6) Údaje kupujícího v rámci vzájemných obchodních vztahů uchováváme v souladu s ustanoveními spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

 

(7) Pokud by jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek byla neplatná nebo nevymahatelná nebo by obsahovala mezeru v právu, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neplatné nebo neproveditelné či neúplné ustanovení bude nahrazeno úplným a přípustným ustanovením, které se co nejvíce blíží tomu, co by si strany sjednaly, kdyby o neplatnosti nebo neproveditelnosti či neúplnosti ustanovení věděly.