Podrobnosti o používaných souborech cookie

Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky europart.net. Ochrana osobních údajů je naší nejvyšší prioritou. Níže naleznete informace o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech při používání našich webových stránek.

 

Správce

Správcem odpovědným za zpracování údajů je:

EUROPART Group GmbH

Martinstr. 13 D-58135 Hagen

Tel.: +49 2331 3564-0

Kontakt: info@europart.net.

 

1. Ochrana osobních údajů v kostce

 

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě těchto webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

 

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

 

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v části "Informace o správci" těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

 

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

 

K čemu vaše údaje používáme?

Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

 

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte rovněž právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

 

V případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

 

Analytické nástroje a nástroje od poskytovatelů třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek může být statisticky analyzováno vaše chování při surfování. K tomu slouží především tzv. analytické programy.

 

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

 

2. Hosting

 

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele: Mittwald. Poskytovatelem je společnost Mittwald CM Service GmbH & Co KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Německo (dále jen Mittwald).

 

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Mittwald: https: //www.mittwald.de/datenschutz.

 

Společnost Mittwald je používána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, aby se naše webové stránky zobrazovaly co nejspolehlivěji. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek budou zpracovávány pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

 

3 Obecné poznámky a povinné informace

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto webových stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

 

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může být zatížen bezpečnostními slabinami. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

 

Poznámka k odpovědnému orgánu

Správcem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách je

 

EUROPART Holding GmbH

Martinstraße 13

58135 Hagen-Haspe

Telefon: +49 2331 3564 0

E-mail: info@europart.net

 

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

 

Doba uložení

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezanikne účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.

 

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů v souladu s čl. 9 odst. 1 GDPR. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí rovněž na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. V případě souhlasu s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků zařízení) se zpracování údajů provádí rovněž na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Dále zpracováváme vaše údaje, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Zpracování údajů může být prováděno také na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Informace o příslušných právních základech v jednotlivých případech jsou uvedeny v následujících odstavcích těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Dr. Ralf Heine

c/o AULINGER Datenschutz & Consulting GmbH

Frankenstraße 348

45133 Essen

Telefon: +49 201 9598662

E-mail: r.heine@aulinger-dc.eu

 

Upozornění k předávání údajů do třetích zemí, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů, a k předávání údajů americkým společnostem, které nemají certifikát DPF

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem ve třetích zemích, které nejsou bezpečné podle zákona o ochraně osobních údajů, a nástroje z USA, jejichž poskytovatelé nejsou certifikováni podle rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů (DPF). Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předávány do těchto zemí a tam zpracovávány. Rádi bychom upozornili, že ve třetích zemích, které nejsou bezpečné podle práva na ochranu osobních údajů, nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU.

 

Rádi bychom upozornili, že USA jako bezpečná třetí země mají obecně úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Předávání údajů do USA je proto povoleno, pokud je příjemce certifikován podle "Rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF) nebo má vhodné další záruky. Informace o předávání údajů do třetích zemí, včetně příjemců údajů, naleznete v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 

Příjemci osobních údajů

V rámci našich obchodních aktivit spolupracujeme s různými externími organizacemi. V některých případech je nutné předávat osobní údaje i těmto externím organizacím. Osobní údaje předáváme externím subjektům pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, pokud jsme k tomu ze zákona povinni (např. předávání údajů finančním úřadům), pokud máme na předání oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR nebo pokud předání údajů umožňuje jiný právní základ. Při využívání zpracovatelů předáváme osobní údaje našich zákazníků pouze na základě platné smlouvy o zpracování objednávky. V případě společného zpracování je uzavřena smlouva o společném zpracování.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

 

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME NADÁLE ZPRACOVÁVAT VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K URČENÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SOUVISÍ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU DÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

 

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem podat stížnost nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, uskuteční se pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

 

Informace, oprava a výmaz

V rámci platných právních předpisů máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů kdykoli. V této záležitosti a v dalších otázkách týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. V této věci nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete přesnost námi uložených osobních údajů, potřebujeme zpravidla čas na jejich ověření. Po dobu prověřování máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je protiprávní, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.
  • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

 

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

 

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

 

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

 

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitku proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci naší povinnosti poskytnout zákonné oznámení za účelem zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé webových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. nevyžádaných e-mailů.

 

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

 

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají tzv. Cookies jsou malé datové balíčky a nezpůsobují žádné škody na vašem koncovém zařízení. Ve vašem zařízení se ukládají buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (permanent cookies). Soubory cookie relace se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

 

Soubory cookie mohou pocházet od nás (soubory cookie první strany) nebo od společností třetích stran (tzv. soubory cookie třetích stran). Soubory cookie třetích stran umožňují integraci určitých služeb společností třetích stran v rámci webových stránek (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

 

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie mohou být použity k analýze chování uživatelů nebo pro reklamní účely.

 

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace, k zajištění určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných rozpoznávacích technologií, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. V případě deaktivace souborů cookie může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

 

Které soubory cookie a služby jsou na těchto webových stránkách používány, najdete v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Podrobnosti o používaných souborech cookie

 

Souhlas se službou Usercentrics

Tyto webové stránky používají technologii souhlasu Usercentrics k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie do vašeho koncového zařízení nebo s používáním určitých technologií a k jeho zdokumentování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, Německo, webová stránka: https://usercentrics.com/de/ (dále jen "Usercentrics").

 

Při návštěvě našich webových stránek jsou společnosti Usercentrics předávány následující osobní údaje:

  • Váš souhlas (souhlasy) nebo odvolání souhlasu (souhlasů)
  • vaše IP adresa
  • informace o vašem prohlížeči
  • Informace o vašem koncovém zařízení
  • Čas vaší návštěvy webových stránek
  • Geolokace

 

Usercentrics dále ukládá do vašeho prohlížeče soubor cookie, aby k vám mohl přiřadit udělené souhlasy nebo jejich odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nesmažete soubor cookie Usercentrics nebo dokud nezmizí účel jejich uložení. Povinné zákonné povinnosti uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

 

Usercentrics se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

 

Zpracování objednávek

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

 

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, uloženy u nás za účelem zpracování dotazu a v případě následných dotazů. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu.

 

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali; souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, budeme uchovávat, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uchováváním nebo dokud nezanikne účel jejich uchovávání (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

 

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, uložíme a zpracujeme váš dotaz včetně všech osobních údajů (jméno, dotaz) za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu.

 

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali; souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím kontaktních žádostí, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

 

Komunikace prostřednictvím aplikace WhatsApp

Pro komunikaci s našimi zákazníky a dalšími třetími stranami používáme mimo jiné službu rychlého zasílání zpráv WhatsApp. Poskytovatelem je společnost WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

 

Komunikace probíhá prostřednictvím end-to-end šifrování (peer-to-peer), které zabraňuje tomu, aby společnost WhatsApp nebo jiné třetí strany získaly přístup k obsahu komunikace. Společnost WhatsApp však získává přístup k metadatům, která vznikají v průběhu komunikace (např. odesílatel, příjemce a čas). Rádi bychom také upozornili, že společnost WhatsApp uvádí, že sdílí osobní údaje svých uživatelů se svou mateřskou společností Meta, která sídlí v USA. Další podrobnosti o zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti WhatsApp na adrese: www.whatsapp.com/legal/.

 

Aplikace WhatsApp je používána na základě našeho oprávněného zájmu na co nejrychlejší a nejefektivnější komunikaci se zákazníky, zainteresovanými stranami a dalšími obchodními a smluvními partnery (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování údajů výhradně na základě tohoto souhlasu; ten lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

 

Obsah komunikace vyměněný mezi vámi a námi v aplikaci WhatsApp u nás zůstane, dokud nás nepožádáte o jeho vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo dokud nezanikne účel uložení údajů (např. po zpracování vašeho dotazu). Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

 

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt00000011sfnAAA&status=Active.

 

Používáme aplikaci WhatsApp ve verzi "WhatsApp Business".

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

 

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV).

 

Registrace na těchto webových stránkách

Na těchto webových stránkách se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat další funkce stránek. Údaje zadané za tímto účelem používáme pouze pro účely využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

 

V případě důležitých změn, například rozsahu nabídky nebo technicky nezbytných změn, využijeme e-mailovou adresu uvedenou při registraci k tomu, abychom vás tímto způsobem informovali.

 

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a v případě potřeby pro zahájení dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

 

Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy po dobu, po kterou budete na těchto webových stránkách zaregistrováni, a poté budou vymazány. Zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

 

5. Sociální média

 

Prvky sociálních médií se společností Shariff

Na těchto webových stránkách jsou používány prvky sociálních médií (např. Facebook, X, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

 

Prvky sociálních médií obvykle poznáte podle příslušných log sociálních médií. Abychom zajistili ochranu údajů na těchto webových stránkách, používáme tyto prvky pouze společně s řešením Shariff, tzv. Tato aplikace zabraňuje tomu, aby prvky sociálních médií integrované na této webové stránce předaly vaše osobní údaje příslušnému poskytovateli, jakmile na stránku vstoupíte poprvé.

 

K přímému spojení se serverem poskytovatele dojde až po aktivaci příslušného prvku sociálních médií kliknutím na příslušné tlačítko (souhlas). Jakmile aktivujete prvek sociálních médií, obdrží příslušný poskytovatel informaci o tom, že jste navštívili tyto webové stránky s vaší IP adresou. Pokud jste současně přihlášeni k příslušnému účtu sociálních médií (např. Facebook), může příslušný poskytovatel přiřadit návštěvu této webové stránky k vašemu uživatelskému účtu.

 

Aktivace pluginu představuje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

 

Služba slouží k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

 

Instagram

Na těchto webových stránkách jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

 

Když je prvek sociální sítě aktivní, je mezi vaším zařízením a serverem Instagram navázáno přímé spojení. Instagram tak získává informace o vaší návštěvě této webové stránky.

 

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete obsah této webové stránky propojit se svým profilem na Instagramu kliknutím na tlačítko Instagram. To umožní společnosti Instagram spojit vaši návštěvu těchto webových stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Instagram.

 

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány Facebooku nebo Instagramu, neseme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společnou odpovědnost za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook nebo Instagram. Zpracování prováděné společností Facebook nebo Instagram po předání není součástí společné odpovědnosti. Společné povinnosti, které nám přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text dohody naleznete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody odpovídáme za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebooku nebo Instagramu a za bezpečnou implementaci nástroje na našich webových stránkách v souladu se zákonem o ochraně údajů. Za zabezpečení údajů v produktech Facebook a Instagram odpovídá společnost Facebook. Práva subjektů údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook nebo Instagram můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud uplatníte svá práva subjektu údajů u nás, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

 

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https: //privacycenter.instagram.com/policy/.

 

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 

LinkedIn

Tyto webové stránky využívají prvky sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

 

Pokaždé, když vstoupíte na stránku na těchto webových stránkách, která obsahuje prvky sítě LinkedIn, dojde k navázání spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informována o tom, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko LinkedIn "Doporučit" a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn je schopen spojit vaši návštěvu této webové stránky s vámi a vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností LinkedIn.

 

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de.

 

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

XING

Tyto webové stránky využívají prvky sítě XING. Poskytovatelem je společnost New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

 

Při každém přístupu na některou z našich stránek obsahujících prvky XING je navázáno spojení se servery XING. Pokud je nám známo, neukládají se při tom žádné osobní údaje. Zejména se neukládají žádné IP adresy a nevyhodnocuje se chování při používání.

 

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Další informace o ochraně osobních údajů a tlačítku XING Share naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

6. Analytické nástroje a reklama

 

Správce značek Google

Používáme nástroj Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat na naše webové stránky nástroje pro sledování nebo statistiku a další technologie. Samotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá žádné soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Používá se pouze ke správě a zobrazení nástrojů, které jsou jeho prostřednictvím integrovány. Google Tag Manager však zaznamenává vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

 

Google Tag Manager je používán na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Služba Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka návštěvy, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou shrnuty do ID uživatele a přiřazeny příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webových stránek.

Pomocí služby Google Analytics můžeme mimo jiné zaznamenávat také pohyby myší a rolování a kliknutí. Služba Google Analytics rovněž využívá různé přístupy modelování k doplnění zaznamenaných datových záznamů a k analýze dat využívá technologie strojového učení.

 

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Anonymizace IP

V nástroji Google Analytics je aktivována anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek týkajících se činnosti na webových stránkách a používání internetu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

 

Zásuvný modul prohlížeče

Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Signály Google

Používáme signály Google. Když navštívíte naše webové stránky, služba Google Analytics zaznamenává mimo jiné vaši polohu, historii vyhledávání a historii YouTube a také demografické údaje (údaje o návštěvnících). Tyto údaje mohou být použity pro personalizovanou reklamu pomocí Google Signals. Pokud máte účet Google, jsou údaje o návštěvnících z Google Signal propojeny s vaším účtem Google a použity pro personalizovaná reklamní sdělení. Tyto údaje se také používají k sestavování anonymizovaných statistik o uživatelském chování našich uživatelů.

 

Zpracování objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

 

Měření elektronického obchodu pomocí služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci "měření e-commerce" služby Google Analytics. Pomocí měření e-commerce mohou provozovatelé webových stránek analyzovat nákupní chování návštěvníků webových stránek a zlepšovat tak své online marketingové kampaně. Zaznamenávají se informace, jako jsou uskutečněné objednávky, průměrné hodnoty objednávek, náklady na dopravu a doba od zobrazení do zakoupení produktu. Tyto údaje může společnost Google shrnout pod ID transakce, které je přiřazeno příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

 

Evalanche

Používáme marketingový nástroj Evalanche. Poskytovatelem je společnost SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg (dále jen Evalanche).

 

Evalanche je nástroj pro optimalizaci a automatizaci našich marketingových aktivit. Evalanche nám mimo jiné umožňuje automatizovat generování leadů a sladit obsah našich webových stránek s cílovými skupinami. Můžeme také analyzovat uživatelské chování návštěvníků našich webových stránek a na tomto základě spouštět další marketingové kampaně. Za tímto účelem Evalanche ukládá různé údaje o návštěvnících webových stránek, jako jsou adresy, zájmy, zeměpisná poloha a podobně.

 

Společnost Evalanche je certifikována v souladu s mezinárodně uznávanou normou bezpečnosti IT ISO 27001.

 

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud souhlas nebyl získán, je tato služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR; provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na optimalizaci svých marketingových kampaní.

 

Zpracování objednávek

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

 

Reklamy Google

Provozovatel webových stránek využívá služby Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá do vyhledávače Google určité vyhledávací výrazy (cílení na klíčová slova). Kromě toho se mohou zobrazovat cílené reklamy na základě údajů o uživateli, které má společnost Google k dispozici (např. údaje o poloze a zájmech) (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webových stránek můžeme tyto údaje kvantitativně vyhodnocovat, například analýzou toho, které vyhledávací výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím kliknutím.

 

Využívání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: policies.google.com/privacy/frameworks a priva cy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Google AdSense (nepersonalizované)

Tyto webové stránky využívají službu Google AdSense, která slouží k integraci reklam. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

Službu Google AdSense používáme v režimu "nepersonalizované". Na rozdíl od personalizovaného režimu se tedy reklamy nezakládají na vašem předchozím uživatelském chování a není pro vás vytvořen žádný uživatelský profil. Místo toho se k výběru reklam používají takzvané "kontextové informace". Vybrané reklamy pak vycházejí například z vaší polohy, obsahu webové stránky, na které se nacházíte, nebo z vašich aktuálních vyhledávacích výrazů. Více informací o rozdílech mezi personalizovaným a nepersonalizovaným cílením u služby Google AdSense najdete na adrese: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

 

Upozorňujeme, že soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisk zařízení) mohou být použity také při používání služby Google AdSense v nepersonalizovaném režimu. Podle společnosti Google se používají k boji proti podvodům a zneužívání.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Nastavení reklamy si můžete sami přizpůsobit ve svém uživatelském účtu. Za tímto účelem klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Další informace o reklamních technologiích společnosti Google naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/ads a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Remarketing reklam Google

Tato webová stránka využívá funkce Google Ads Remarketing. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí funkce Google Ads Remarketing můžeme osoby, které vstoupily do interakce s naší online nabídkou, přiřadit ke konkrétním cílovým skupinám, abychom jim následně mohli zobrazovat zájmově orientovanou reklamu v reklamní síti Google (remarketing nebo retargeting).

Reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí Google Ads Remarketing lze navíc propojit s funkcemi společnosti Google pro různá zařízení. Tímto způsobem se mohou zájmově orientovaná, personalizovaná reklamní sdělení, která byla přizpůsobena vašemu předchozímu používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), zobrazovat také na jiném vašem koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači).

 

Pokud máte účet Google, můžete vznést námitku proti personalizované reklamě kliknutím na následující odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Tvorba cílové skupiny s párováním zákazníků

K vytváření cílových skupin používáme mimo jiné službu Google Ads Remarketing customer matching. Zde předáváme společnosti Google určité údaje o zákaznících (např. e-mailové adresy) z našich seznamů zákazníků. Pokud jsou dotyční zákazníci uživateli služby Google a jsou přihlášeni ke svému účtu Google, zobrazují se jim vhodná reklamní sdělení v rámci sítě Google (např. na YouTube, Gmailu nebo ve vyhledávači).

 

Sledování konverzí ve službě Google

Tyto webové stránky používají službu Google Conversion Tracking. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

Pomocí sledování konverzí Google můžeme my i společnost Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například analyzovat, na která tlačítka na našich webových stránkách bylo klikáno jak často a které produkty byly prohlíženy nebo nakupovány obzvláště často. Tyto informace slouží k vytváření statistik konverzí. Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce provedli. Nezískáváme žádné informace, pomocí kterých bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Společnost Google sama používá soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání pro účely identifikace.

 

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Společnost je certifikována podle "Rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, která má zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

7 Zpravodajství

 

Údaje o newsletteru

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje neshromažďujeme, nebo pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

 

Údaje zadané v registračním formuláři pro zasílání newsletteru jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailovou adresou a jejím používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu "odhlásit odběr" v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

 

Údaje, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uchovávány do doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru nebo po zániku účelu budou z distribučního seznamu newsletteru vymazány. Vyhrazujeme si právo vymazat nebo zablokovat e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu newsletteru podle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 

Údaje, které uchováváme pro jiné účely, tím nejsou dotčeny.

 

Po odhlášení z distribučního seznamu newsletteru může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na černou listinu, pokud je to nutné k zabránění budoucího zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Ukládání na černou listinu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud váš zájem převáží nad naším oprávněným zájmem.

 

8. Zásuvné moduly a nástroje

 

YouTube s rozšířenou ochranou údajů

Na těchto webových stránkách jsou vložena videa z YouTube. Provozovatelem těchto webových stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

Když navštívíte některou z těchto webových stránek, na kterých je integrován YouTube, dojde k navázání spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

 

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany osobních údajů. Podle YouTube se videa přehrávaná v režimu rozšířené ochrany dat nepoužívají k personalizaci prohlížení na YouTube. Reklamy, které se přehrávají v režimu rozšířené ochrany dat, také nejsou personalizovány. V režimu rozšířené ochrany dat nejsou nastaveny žádné soubory cookie. Místo toho jsou v prohlížeči uživatele ukládány tzv. prvky místního úložiště, které obsahují osobní údaje podobné souborům cookie a mohou být použity k rozpoznání uživatele. Podrobnosti o režimu rozšířené ochrany údajů naleznete zde: https://support.google.com/youtube/answer/171780.

 

Po aktivaci videa na YouTube mohou být spuštěny další operace zpracování dat, na které nemáme vliv.

 

Použití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Další informace o ochraně údajů na YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Mapy Google

Tyto stránky používají mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

Abyste mohli využívat funkce služby Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud je služba Google Maps aktivována, může společnost Google používat písma Google Fonts za účelem standardizace zobrazení písem. Při vyvolání Map Google načte prohlížeč potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně.

 

Použití Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a usnadnění nalezení míst, která jsme na webových stránkách uvedli. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a priva cy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

 

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Společnost je certifikována v souladu s "Rámcem EU a USA pro ochranu osobních údajů" (DPF). DPF je dohoda mezi Evropskou unií a USA, jejímž cílem je zajistit dodržování evropských standardů ochrany údajů při jejich zpracování v USA. Každá společnost certifikovaná podle DPF se zavazuje dodržovat tyto standardy ochrany údajů. Další informace o této problematice lze získat u poskytovatele na následujícím odkazu: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

9. Poskytovatelé služeb elektronického obchodování a plateb

 

Zpracování údajů o zákaznících a smluvních údajů

Osobní údaje zákazníků a smluvní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme za účelem navázání, uspořádání obsahu a změny našich smluvních vztahů. Osobní údaje o používání těchto webových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby uživatel mohl využívat služby nebo aby mu bylo možné vystavit účet. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

 

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu a uplynutí stávajících zákonných lhůt pro uchovávání údajů. Zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

 

10. Vlastní služby

 

Nakládání s údaji žadatele

Nabízíme vám možnost podat u nás žádost (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře žádosti). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných během procesu podávání žádosti. Ujišťujeme vás, že vaše údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude nakládáno přísně důvěrně.

 

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání, budeme zpracovávat vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky pořízené během pohovorů atd.), pokud to bude nezbytné pro rozhodnutí o vzniku pracovního poměru. Právním základem pro to je § 26 BDSG podle německého práva (vznik pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (obecný vznik smlouvy) a - pokud jste k tomu dali souhlas - čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

 

V případě úspěšné žádosti budou vámi poskytnuté údaje uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace pracovního poměru.

 

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nebudeme moci učinit nabídku zaměstnání, odmítnete nabídku zaměstnání nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat vámi poskytnuté údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu žádosti (odmítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou údaje vymazány a fyzické dokumenty žádosti zničeny. Uchovávání slouží zejména jako důkazní materiál v případě právního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou potřeba i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), budou údaje vymazány až poté, co pomine účel jejich dalšího uchovávání.

 

K delšímu uchovávání může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud vymazání brání zákonné povinnosti uchovávání.

 

Zařazení do skupiny uchazečů

Pokud vám neučiníme nabídku zaměstnání, je možné vás zařadit do našeho seznamu uchazečů. V případě, že budete přijati, budou všechny dokumenty a údaje z vaší žádosti předány do skupiny uchazečů, abychom vás mohli kontaktovat v případě vhodných volných pracovních míst.

 

Zařazení do skupiny uchazečů je založeno výhradně na vašem výslovném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělení souhlasu je dobrovolné a nesouvisí s probíhajícím výběrovým řízením. Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje ze souboru uchazečů neodvolatelně vymazány, pokud neexistují žádné právní důvody pro jejich uchování.

 

Údaje ze souboru žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději do dvou let od udělení souhlasu.

 

 

Vaše aktuální nastavení souborů cookie

Váš souhlas se vztahuje na následující domény: www.europart.net

Povolit všechny soubory cookie (Nezbytné, Statistiky, Marketing)

Souhlas udělen: 14.7.2022, 14:49:25

Změna souhlasu | Odvolání souhlasu

 

Výběrem možnosti "Povolit všechny soubory cookie" nám povolujete používat soubory cookie a umožňujete nám tak vytvářet naše webové stránky a jejich funkce ideálně pro vás. Můžete si také svobodně zvolit, které soubory cookie a jejich zpracování chcete povolit. V takovém případě potvrďte svůj výběr tlačítkem "Souhlasím". Pokud budete pokračovat v používání našich stránek, souhlasíte s používáním souborů cookie. Další informace naleznete na stránce "Zásady ochrany osobních údajů". Tam se můžete podívat, které údaje používáme pro jaké účely. Na stránce máte také možnost svůj souhlas kdykoli odvolat nebo změnit.