EUROPART - DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

Systém whistleblowingu

Všichni ředitelé, manažeři a zaměstnanci naší společnosti jsou povinni dodržovat zákonné požadavky, program hodnot a normy chování. Ty jsou shrnuty v našem Kodexu chování. Všichni zaměstnanci jsou povinni se s obsahem tohoto kodexu chování seznámit, znát ho a jednat podle něj. Je to proto, že tento hodnotový program s normami chování tvoří základ naší každodenní práce. Vedoucí pracovníci nesou zvláštní odpovědnost za sdělování a uplatňování tohoto programu hodnot a norem chování.

Porušování hodnotově orientovaných firemních zásad je pro naši společnost škodlivé. Z tohoto důvodu jsou všichni zaměstnanci povinni hlásit příslušným útvarům jakékoli nedodržování, nerespektování nebo porušování zákonů a směrnic, které zaznamenají.

Z tohoto důvodu jsme v rámci celé společnosti EUROPART vytvořili systém whistleblowerů, který umožňuje oznamovatelům anonymně nahlásit své obavy důvěryhodnému právníkovi, který má ze zákona zakázáno zveřejnit jméno oznamovatele.

 

Systém pro oznamovatele naleznete zde!