Allmänna villkor för försäljning, leverans och betalning för EUROPART Trading GmbH

Hagen (från och med maj 2016)

 

1. tillämpningsområde

 

(1) Följande försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor (nedan även kallade:"Allmänna villkor") gäller uteslutande för alla våra leveranser, tjänster, erbjudanden, beställningar och orderacceptans. Dessa allmänna villkor ska gälla under hela affärsförhållandets varaktighet. Dessa allmänna villkor gäller således även för alla framtida leveranser, tjänster, erbjudanden, beställningar och order samt ordermottagningar, även om vi inte uttryckligen hänvisar till dessa allmänna villkor igen i framtiden och dessa allmänna villkor inte heller avtalas separat igen.

 

(2) Avvikande villkor från kunden (nedankallad "köparen") som vi inte uttryckligen godkänner skriftligen är inte bindande för oss, även om vi inte gör eller har gjort uttryckliga invändningar mot dem. Dessa allmänna villkor gäller särskilt även om vi utför leveransen till köparen utan förbehåll i vetskap om köparens villkor som strider mot eller avviker från dessa allmänna villkor eller om vi hänvisar till ett brev som innehåller eller hänvisar till allmänna villkor från köparen eller en tredje part.

 

(3) Dessa allmänna villkor gäller endast för våra köpare i den mån de är företagare (§ 14 BGB), offentligrättsliga juridiska personer eller offentligrättsliga specialfonder enligt § 310 mom. 1 BGB.

 

2. Avtalets ingående

 

(1) Våra erbjudanden är alltid föremål för bekräftelse om de inte uttryckligen betecknas som bindande. Detta gäller även om vi förser köparen med dokument såsom kataloger, broschyrer, teknisk dokumentation (t.ex. ritningar, illustrationer, planer, beräkningar, kalkyler, hänvisningar till DIN-standarder) eller andra produktbeskrivningar (nedan även kallade"dokument") - även i elektronisk form.

 

(2) Köparens beställning av varorna ska betraktas som ett bindande avtalserbjudande. Vi har rätt att ta emot beställningar, avtal eller andra avtalserbjudanden från köparen inom tre veckor från det att de mottagits. Acceptans av avtalserbjudandet ska förklaras av oss skriftligen (t.ex. genom orderbekräftelse, faktura eller följesedel) eller genom ovillkorlig leverans av varorna till köparen. Köparen är skyldig att omedelbart efter mottagandet kontrollera alla våra bekräftelser av avtalets ingående på deras sakliga riktighet.

 

(3) Leveransens omfattning ska baseras på vår skriftliga orderbekräftelse. Avvikelser i fråga om mått, vikt och/eller antal artiklar är tillåtna inom sedvanliga toleranser. I fråga om specialtillverkade produkter får den levererade kvantiteten avvika från den beställda kvantiteten med upp till 10 %.

 

(4) Alla typer av beskrivningar, vikt- och/eller kvantitetsuppgifter, nämligen i kataloger, prislistor eller i dokument i den mening som avses i punkt 1, är endast vägledande eller ungefärliga värden. De utgör inte bindande kvalitetsspecifikationer. Muntliga kvalitetsangivelser är endast bindande om de har bekräftats skriftligen av oss.

 

(5) Vi förbehåller oss rätten till ändringar i design och form, avvikelser i färg och ändringar i leverantörens leveransomfattning, förutsatt att ändringarna eller avvikelserna är rimliga för köparen, med beaktande av båda avtalsparternas berättigade intressen. I den mån vi eller leverantören använder tecken eller siffror för att beteckna beställningen eller köpobjektet kan inga rättigheter härledas enbart från detta när det gäller specifikationen av köpobjektet eller leveransomfattningen.

 

(6) Avtalets ingående förutsätter att vi själva levereras i tid och i full omfattning. Detta gäller endast om vi inte är ansvariga för den uteblivna leveransen, i synnerhet om en kongruent täcktransaktion har ingåtts med vår leverantör. Köparen ska omedelbart informeras om att varorna inte är tillgängliga. Ersättningen ska i förekommande fall återbetalas omedelbart.

 

(7) Vi förbehåller oss äganderätten och upphovsrätten till alla anbud och kostnadsberäkningar som vi lämnat samt handlingar enligt punkt 1 och andra hjälpmedel som ställts till köparens förfogande. Köparen får inte göra dessa handlingar tillgängliga eller kända för tredje part, använda dem själv eller låta dem användas av tredje part eller reproducera dem utan vårt skriftliga samtycke, varken som sådana eller till innehållet. På vår begäran ska köparen omedelbart återlämna dessa handlingar till oss i sin helhet och förstöra de kopior som gjorts, om han inte längre behöver dem inom ramen för sin normala verksamhet eller om förhandlingarna inte leder till att ett avtal ingås.

 

Vi förbehåller oss äganderätten och upphovsrätten till dessa handlingar. Köparen får inte göra handlingarna tillgängliga för tredje part utan vårt uttryckliga samtycke.

3. Priser - Betalningsvillkor - Rättigheter vid köparens betalningsförsummelse.

 

(1) Om inget annat avtalas i enskilda fall gäller våra vid tidpunkten för avtalets ingående gällande listpriser, fritt leveransverk eller lager. I listpriserna ingår inte mervärdesskatt, förpackning, frakt, porto, tullar, försäkringar och andra fraktkostnader. Om leverans utan frakt/förpackning har avtalats gäller detta endast inom Förbundsrepubliken Tyskland till köparens mottagningsstation, exklusive frakt inklusive vårt standardemballage. Ytterligare kostnader på grund av en särskild typ av försändelse och förpackning som begärs av köparen (t.ex. expressgods, expressgods, flygfrakt/förpackning för sjöfart osv.) ska betalas av köparen.

 

(2) Vi förbehåller oss rätten att på ett rimligt sätt ändra våra priser för de delar av en totalleverans som planeras för leverans efter utgången av fyra månader efter avtalets ingående, om prisförändringar på mer än 5 % inträffar mellan avtalets ingående och det planerade leveransdatumet för insatsmaterial som ska anskaffas av oss och om dessa prisförändringar påverkar varornas totala kostnader. Vi kommer på begäran att bevisa detta för köparen med hänsyn till de enskilda kostnadsfaktorerna och deras betydelse för totalpriset. Vid en prishöjning på mer än 5 % har köparen rätt att inom två veckor efter mottagandet av vår underrättelse frånträda avtalet i den mån som leveranser och tjänster fortfarande ska utföras av oss.

 

(3) Betalning (nettopris plus lagstadgad mervärdesskatt enligt respektive lagstadgad skattesats) ska ske utan avdrag 14 dagar efter fakturadatumet, såvida inte ett avtal om kontantbetalning finns med köparen, i vilket fall varorna endast överlämnas mot omedelbar betalning. Den dag då pengarna kommer in till oss är avgörande för betalningsdagen. Om köparen inte betalar på förfallodagen ska ränta tas ut på de utestående beloppen från förfallodagen med 9 procentenheter över respektive basränta i enlighet med § 247 BGB. Vi förbehåller oss rätten att hävda ytterligare skada som orsakats av betalningsstörningen.

 

(4) Avdrag för rabatter kräver ett särskilt skriftligt avtal. Betalnings- och rabattperioder som beviljats av oss börjar löpa på fakturadagen. Om köparen drar av en kontantrabatt vid betalning av fakturor, ska kontantrabatten i motsvarande mån läggas tillbaka vid kvittning av kreditnotor. Om en kontantrabatt har avtalats, är ett avdrag för kontantrabatt endast tillåtet om köparen tidigare har uppfyllt alla andra förpliktelser gentemot oss till fullo.

 

(5) Om köparen är i dröjsmål med betalningen har vi rätt att omedelbart förklara alla fordringar förfallna. Om köparen inte betalar förfallna fakturor, överskrider en beviljad betalningsfrist, om köparen lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter om sin kreditvärdighet eller om vi efter avtalets ingående får kännedom om omständigheter som ifrågasätter köparens betalningsförmåga eller kreditvärdighet och som äventyrar betalningen av våra utestående fordringar från köparen från respektive avtalsförhållande, har vi rätt att endast mot förskottsbetalning eller ställande av säkerhet utföra eller tillhandahålla utestående leveranser eller tjänster och att förklara hela köparens existerande restskuld omedelbart förfallen till betalning. Om köparen vägrar att göra förskottsbetalningen eller ställa säkerhet får vi frånträda avtalet i den mån vi ännu inte har utfört vår tjänst, utan att köparen kan härleda några rättigheter från detta. Vi förbehåller oss rätten att kräva ytterligare skadestånd. Det står köparen fritt att bevisa att skadan var mindre.

 

(6) Om vi frånträder avtalet på grund av ett klandervärt pliktbrott från köparens sida, kan vi utan ytterligare bevis kräva 10 % av beställningssumman som schablonersättning; schablonersättningen ska dock kvittas mot ytterligare penningkrav som minimiskadestånd. Vi förbehåller oss rätten att bevisa en högre skada samt köparens rätt att bevisa att en skada inte alls uppstod eller att den var betydligt lägre.

 

(7) Köparen får endast kvitta mot våra fordringar eller hävda en retentionsrätt om hans motkrav är obestridligt eller har fastställts av en domstol; i annat fall får han endast hävda en retentionsrätt i den mån den grundar sig på fordringar som härrör från köpeavtalet. Kvittning mot fordringar från ett av köparens koncernföretag är under alla omständigheter utesluten.

 

(8) Vi har också rätt att, utan hinder av köparens eventuella bestämmelser om motsatsen, först kvitta sina betalningar mot sina äldre skulder. Om kostnader och ränta redan har uppstått har vi rätt att kvitta köparens betalningar först mot kostnaderna, sedan mot räntan och slutligen mot huvudfordran.

 

(9) Vi förbehåller oss rätten att acceptera checkar; de accepteras alltid endast mot betalning, med debitering av alla kostnader och utgifter och utan någon garanti för att de presenteras och protesteras i rätt tid. Eventuella kostnader för returdebiteringar (t.ex. för ec-, bank- eller betalkortsbetalningar) ska köparen ersätta oss. Om vi deltar i SEPA:s kärndebiteringssystem ska vi meddela köparen datum och belopp för autogirot senast två kalenderdagar före förfallodagen.

4. Leverans

 

(1) Leveranserna ska ske fritt fabrik. På köparens begäran och bekostnad ska varorna sändas till en annan destination (försäljning genom leverans till en annan plats än platsen för utförandet). Om inget annat avtalats har vi vid försäljning genom leverans till en annan plats än platsen för utförandet rätt att bestämma typen av sändning (särskilt transportföretag, fraktväg, förpackning) efter vårt pliktskyldiga gottfinnande.

 

(2) Leveranstiderna är alltid ungefärliga. De leveranstider, tidsfrister och datum som anges av oss är därför icke bindande om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits. Deadline-dagar är alltid arbetsdagar; lördagar räknas inte som arbetsdagar. Överenskomna leveranstider börjar löpa vid avtalets ingående, dock inte före mottagandet av en överenskommen handpenning; detsamma gäller i tillämpliga delar för ändringar av tiden. Vid beställningar utan montering anses leveransfristen ha iakttagits om leveransobjektet har lämnat vårt verk innan leveransfristen löper ut. I annat fall ska leveranstiden anses ha iakttagits om köparen har meddelats att varan är klar för avsändning.

 

(3) Starten av den överenskomna leveranstiden förutsätter att alla tekniska frågor har klarlagts. En ytterligare förutsättning är att köparen uppfyller sina avtalsförpliktelser i tid och på ett korrekt sätt. Leveranstiden börjar således tidigast efter mottagandet av alla handlingar och material som köparen ska tillhandahålla för att genomföra beställningen. Om material tillhandahålls av köparen ska det levereras till oss i rätt tid och i perfekt skick på köparens bekostnad och risk med ett lämpligt kvantitetstillägg.

 

(4) Vid hämtning av köparen eller av den beställda transportören ska överenskomna tidsfrister iakttas punktligt. Om hämtningsdatumet inte iakttas för varor som anmälts som färdiga för avsändning har vi rätt att avyttra materialet nästa dag. Köparen ska stå för alla kostnader som uppstår på grund av försenad hämtning eller tillhandahållande av frakt. Om de leveranstider och datum som överenskommits vid beställningar om leverans av flera delmängder inte följs av köparen, har vi rätt att, efter att utan resultat ha satt ut en tidsfrist, leverera de återstående varorna, dra oss tillbaka från den del av beställningen som ännu inte har slutförts eller kräva skadestånd för bristande uppfyllelse.

 

(5) Vår leveransskyldighet ska upphöra så länge köparen inte bara obetydligt är i dröjsmål med en förpliktelse. Eventuella kostnader som uppstår för oss till följd av detta ska betalas av köparen. Om köparen är i dröjsmål med att ta emot leveransen eller på ett klandervärt sätt bryter mot andra samarbetsplikter, har vi rätt att kräva ersättning för den skada som vi har lidit i detta avseende, inklusive eventuella merkostnader, utan att det påverkar ytterligare anspråk. Vi kan - utan att det påverkar våra rättigheter till följd av köparens försummelse - kräva av köparen en förlängning av leverans- och utförandedatum eller en senareläggning av leverans- och utförandedatum åtminstone med den tidsperiod under vilken köparen inte uppfyller sina avtalsförpliktelser gentemot oss. Vi förbehåller oss rätten att åberopa bristande uppfyllelse av avtalet.

 

(6) Vi har rätt att göra delleveranser och att göra leveranser inom de överenskomna leverans- och prestationstiderna om

  • delleveransen är användbar för köparen inom ramen för avtalets syfte och
  • leveransen av de återstående beställda varorna är säkerställd och
  • köparen inte drabbas av några betydande extra kostnader till följd av detta (om vi inte förklarar oss villiga att stå för dessa kostnader).

 

(7) Vi ansvarar inte för force majeure eller andra händelser utanför vår kontroll som var oförutsägbara för oss vid tidpunkten för avtalets ingående och som tillfälligt hindrar oss eller vår leverantör utan att vi har något fel (t.ex. strejk, lockout, driftsstörningar, arbetskraftsbrist, väderförhållanden eller trafikstörningar, svårigheter eller förseningar i leveransen av råvaror, energi eller maskiner, krig, våldshandlingar av tredje part mot personer eller egendom eller suveräna ingripanden eller order, inklusive monetära eller handelspolitiska åtgärder). Om sådana händelser tillfälligt hindrar oss från att leverera försäljningsobjektet på det överenskomna datumet eller inom den överenskomna perioden ska de befria oss från vår leveransskyldighet under den tid som störningen varar - även under en redan befintlig försening. Detta gäller även om vi inte får de godkännanden från tredje part som krävs för att genomföra leveranser i tid. Vid tillfälliga hinder ska leverans- och prestationsfristerna förlängas eller skjutas upp plus en rimlig starttid. Om sådana händelser gör det omöjligt eller väsentligt svårare för oss att leverera eller prestera och hindret inte bara är av tillfällig varaktighet, dvs. mer än 120 dagar, får köparen frånträda avtalet. Om köparen inte rimligen kan förväntas acceptera leveransen eller tjänsten till följd av förseningen, kan han frånträda avtalet genom att utan dröjsmål lämna en skriftlig förklaring till oss.

 

(8) Under alla omständigheter kommer vi endast i dröjsmål efter att en skriftlig påminnelse har skickats efter förfallodagen. I annat fall ska förekomsten av leveransförsening fastställas i enlighet med lagstadgade bestämmelser, om inte annat anges ovan.

 

(9) Om vi är i dröjsmål med en leverans eller tjänst eller om en leverans eller tjänst blir omöjlig, oavsett orsak, ska vårt skadeståndsansvar begränsas i enlighet med § 4 mom. 10, § 7.

 

(10) Om vi är i dröjsmål med leveransen kan köparen kräva schablonersättning för den skada som orsakats av dröjsmålet. Schablonersättningen ska uppgå till 0,5 % av nettopriset (leveransvärdet) för varje hel kalendervecka av förseningen, dock sammanlagt högst 5 % av leveransvärdet för de varor som levererats för sent. Vi förbehåller oss rätten att bevisa att köparen inte har lidit någon skada eller endast en betydligt mindre skada än det ovan nämnda schablonbeloppet.

5. Risköverföring - förpackning

 

(1) Våra leveranser sker EX WORKS - EXW (INCOTERMS 2010), om inget annat avtalats.

 

(2) Om frakt av varorna har avtalats med köparen, övergår risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring av varorna till köparen vid överlämnandet av varorna (varvid lastningens början är avgörande) till köparen, speditören eller fraktföraren, dock senast när varorna lämnar fabriken eller lagret. I avsaknad av skriftliga instruktioner från köparen skall vi välja avsändningssätt, transportväg och förpackning efter eget gottfinnande. Vi ska endast på begäran av och för köparens räkning teckna försäkringar mot stöld, brott, transport, brand- och vattenskador eller andra försäkringsbara risker.

 

(3) Om inget annat avtalats tar vi inte tillbaka transport- och andra förpackningar, med undantag för låneförpackningar och pallar. Köparen ansvarar för bortskaffandet av förpackningarna.

 

(4) Returförpackningar (transportlådor, pallar etc.) är vår omistliga egendom. De ska returneras fraktfritt senast inom 30 dagar från leveransen. Om detta inte görs kan vi ta ut dem till det aktuella priset för helt nya förpackningar eller kräva hyresavgifter.

 

(5) Om leveransen försenas på grund av omständigheter som köparen ansvarar för, övergår risken till köparen från och med den dag då leveransobjektet är klart för leverans och vi har meddelat köparen om detta. I detta fall har vi rätt att på köparens bekostnad och risk lagra varan efter eget gottfinnande och kräva betalning av det avtalade priset. Vi får ta ut en schablonavgift på 0,5 % av fakturabeloppet per månad eller del av månad för kostnaderna, dock högst sammanlagt 5 % av fakturabeloppet. Beviset för högre skadestånd och våra lagstadgade krav (särskilt ersättning för extra kostnader, skälig ersättning, uppsägning) förblir oförändrade; dock ska schablonersättningen kvittas mot ytterligare penningkrav som minimiskadestånd. Köparen har rätt att bevisa att vi inte har lidit någon skada alls eller att skadan är betydligt mindre än det ovan nämnda schablonbeloppet.

 

(6) Levererade föremål ska godkännas av köparen, även om de har mindre fel, utan att det påverkar rättigheterna enligt § 6. Om köparen på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet är i dröjsmål med att ta emot köpobjektet i mer än 14 dagar från mottagandet av meddelandet om leveransberedskap, har vi rätt att frånträda avtalet eller kräva skadestånd efter att ha satt en tidsfrist på ytterligare 14 dagar. En tidsfrist behöver inte sättas ut om köparen allvarligt eller slutgiltigt vägrar att ta emot varan eller är uppenbart oförmögen att betala köpeskillingen även inom denna tidsfrist.

6. Garanti

 

(1) Köparen ska noggrant inspektera de varor som levererats av oss omedelbart efter leverans till köparen eller till den tredje part som utsetts av köparen. De varor som vi har levererat anses vara godkända om vi inte skriftligen har underrättats om ett fel med avseende på uppenbara fel eller andra fel som kunde kännas igen vid omedelbar, snabb inspektion inom 7 arbetsdagar efter leverans av varorna eller annars inom 7 arbetsdagar efter upptäckten av felet eller någon tidigare tidpunkt då felet kunde kännas igen för köparen vid normal användning av varorna utan närmare inspektion. På vår begäran ska de reklamerade varorna returneras till oss så att vi kan inspektera dem. Om felanmälan visar sig vara ogrundad ska köparen vara skyldig att ersätta oss för de kostnader som uppstått för inspektionen, såvida han inte är ansvarig för den ogrundade felanmälan. Vid en berättigad felanmälan ska vi ersätta kostnaderna för den förmånligaste transportvägen. Det sistnämnda gäller inte om kostnaderna ökar på grund av att varorna befinner sig på en annan plats än den plats där de är avsedda att användas, och oproportionerliga kostnader uppstår för oss till följd av detta.

 

(2) Vid väsentliga fel på de varor som vi har levererat är vi först skyldiga och har rätt att avhjälpa felet (rättelse) eller leverera en defektfri vara (ersättning) efter eget gottfinnande inom rimlig tid. Vår rätt att vägra den valda typen av efterföljande prestation enligt de lagstadgade villkoren förblir oförändrad. Köparen kan endast häva avtalet eller minska köpeskillingen på lämpligt sätt om efterleveransen har misslyckats eller om en rimlig tidsfrist som köparen har satt ut för efterleveransen har löpt ut utan framgång eller är överflödig enligt de lagstadgade bestämmelserna. Efterleverans ska anses ha misslyckats om två försök till efterleverans har misslyckats eller om efterleverans är omöjlig eller oskälig för köparen.

 

(3) De rättigheter för köparen som anges i § 6 mom. 1 och 2 är uteslutna vid endast obetydlig avvikelse från den överenskomna kvaliteten, vid endast obetydlig försämring av användbarheten, vid naturligt slitage eller vid skador som uppkommer efter riskens övergång till följd av felaktig eller vårdslös hantering, överdriven användning eller på grund av särskilda yttre påverkan som inte förutsätts enligt avtalet. De är också uteslutna för fel som beror på handlingar (ritningar, prover etc.) som lämnats in av köparen, såvida inte felet också beror på omständigheter som vi ansvarar för. Detta gäller i synnerhet även funktionen hos föremål som tillverkats enligt köparens konstruktion eller enligt konstruktionsdokument som lämnats in av köparen.

 

(4) Köparens krav på skadestånd eller ersättning för meningslösa utgifter som grundar sig på vårt fel föreligger endast i enlighet med § 7 och är i övrigt uteslutna.

 

(5) Eventuell leverans av begagnade föremål som överenskommits med köparen i enskilda fall ska ske med uteslutande av all garanti.

 

(6) Köparen får inte överlåta anspråk för fel.

 

(7) Om en konsument eller en näringsidkare gör anspråk på köparen genom regress på grund av ett fel i varan, ska köparen omedelbart meddela oss detta. Regress mot oss är endast möjlig i den mån köparen har rätt till garantianspråk mot oss med hänsyn till dessa allmänna villkor. Om köparen av sin kund får anspråk på köparen på grundval av bestämmelser som avviker från de ovan nämnda garantibestämmelserna eller om köparen tar tillbaka varor som en goodwillgest, ska dessa överenskommelser uteslutande gälla i förhållandet mellan köparen och hans kund; regress mot oss ska inte vara möjlig i detta avseende.

 

(8) Vid leveranser över natten ska köparen utan dröjsmål inspektera den aktuella varuleveransen. Transportskador som kan upptäckas vid en korrekt inspektion ska anmälas senast kl. 12.00 på leveransdagen eller, om detta är en lördag eller helgdag, senast kl. 12.00 på följande arbetsdag. För andra fel gäller ovanstående bestämmelser enligt punkt 1.

7. Ansvar

 

(1) Vårt ansvar för skador eller meningslösa kostnader - oavsett rättslig grund - gäller endast om skadan eller de meningslösa kostnaderna orsakas av

 

a) orsakats av oss eller någon av våra ställföreträdare genom ett klandervärt åsidosättande av en förpliktelse vars uppfyllande ärväsentligt för att avtalet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt och på vars uppfyllande köparen regelbundet kan förlita sig(väsentlig avtalsförpliktelse), eller

 

b) beror på ett grovt vårdslöst eller uppsåtligt åsidosättande av en skyldighet av oss eller någon av våra ställföreträdare.

 

Med avvikelse från § 7 mom. 1 a) är vi endast ansvariga för skador eller meningslösa utgifter som orsakats av råd och/eller information som inte ska ersättas separat vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheten, i den mån detta åsidosättande av skyldigheten inte utgör ett väsentligt fel enligt §§ 434, 633 BGB på de varor som levererats av oss.

 

(2) Om vi enligt § 7 mom. 1 a) är ansvariga för brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse utan grov vårdslöshet eller uppsåt, är vårt skadeståndsansvar begränsat till den förutsebara, typiskt inträffade skadan. I detta fall är vi i synnerhet inte ansvariga för köparens vinstförlust som inte kan förutses och som inte typiskt sett inträffar och inte heller för indirekta följdskador som inte kan förutses. Ovanstående ansvarsbegränsningar enligt mening 1 och 2 ska på samma sätt gälla för skador som orsakats på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt från våra anställda eller ombud, i den mån dessa inte tillhör våra verkställande direktörer eller ledande befattningshavare. Vi är inte ansvariga för indirekta skador som köparen drabbas av på grund av att tredje part gör anspråk på avtalsvite.

 

(3) Vårt ansvar på grund av lätt vårdslöshet är begränsat till

  • vid egendomsskador och ekonomiska förluster som täcks av en försäkring som köparen har tecknat, till de nackdelar som är förknippade med köparens försäkringsanspråk;
  • beloppsmässigt, per sakskada till ett belopp på 200 000,00 euro och för ekonomisk förlust till ett belopp på 50 000,00 euro.

 

(4) De ovan nämnda ansvarsbegränsningarna i § 7 mom. 1 till 3 gäller inte om vårt ansvar är obligatoriskt på grund av bestämmelserna i produktansvarslagen eller om anspråk görs gällande mot oss för skada på liv, lem eller hälsa. Om de varor som vi har levererat saknar en garanterad egenskap är vi endast ansvariga för sådana skador vars avsaknad var föremål för garantin.

 

(5) Varje ytterligare skadeståndsansvar utöver det som anges i § 7 (1) till (4) är uteslutet, oberoende av den rättsliga karaktären på det anspråk som görs gällande. Detta gäller särskilt skadeståndskrav som härrör från culpa in contrahendo enligt § 311.3 BGB, positivt avtalsbrott enligt § 280 BGB eller skadeståndskrav enligt § 823 BGB.

 

(6) I den mån vårt skadeståndsansvar gentemot köparen är uteslutet eller begränsat enligt § 7 mom. 1-5 gäller detta även med avseende på det personliga skadeståndsansvaret för våra anställda, arbetare, personal, företrädare och ställföreträdare.

8. Begränsning

 

(1) Köparens anspråk på grund av material- och sakfel i de varor som vi har levererat eller på grund av tjänster som vi har utfört i strid med våra skyldigheter - inklusive skadeståndskrav och krav på ersättning för meningslösa utgifter - preskriberas inom ett år från den lagstadgade preskriptionstidens början, om inte annat följer av följande bestämmelser.

 

(2) Om varan är en byggnad eller ett föremål som har använts för en byggnad i enlighet med dess sedvanliga användning och som har orsakat dess bristfällighet, ska preskriptionstiden dock vara 5 år från leveransen.

 

(3) Ovanstående bestämmelser ska inte tillämpas på preskription av fordringar för skador på liv, lem eller hälsa eller på preskription av fordringar enligt produktansvarslagen. Också de särskilda lagbestämmelserna om sakrättsliga anspråk vid tredje mans överlämnande av varor (§ 438.1 nr 1 BGB), vid svikligt uppsåt från säljarens sida (§ 438.3 BGB) och vid anspråk i leverantörsrekvisit vid slutleverans till en konsument (§ 479 BGB) påverkas inte heller. I de fall som nämns i denna § 8.3 ska de lagstadgade preskriptionstiderna gälla för preskription av dessa fordringar.

9. Förbehåll för äganderätten

 

(1) Vi förbehåller oss äganderätten till våra varor (nedan kallade"varor som omfattas av äganderättsförbehåll") tills full betalning av alla nuvarande eller framtida fordringar som härrör från hela affärsförhållandet, inklusive alla sidofordringar, har skett och tills deponerade checkar har betalats. Detta gäller även om köpeskillingen för vissa av köparen angivna varuleveranser har betalats i samband med ett löpande konto, eftersom den förbehållna egendomen tjänar som säkerhet för vår saldokrav.

 

(2) Köparen är skyldig att behandla reserverade varor med omsorg och att underhålla dem. I den mån underhålls- och kontrollarbeten är nödvändiga ska köparen utföra dessa i god tid och på egen bekostnad. I synnerhet är köparen skyldig att på egen bekostnad försäkra de reserverade varorna mot förlust, skada och förstörelse, t.ex. mot brand-, vatten- och stöldskador, tillräckligt till återanskaffningsvärde och att på begäran bevisa detta för oss. Köparen överlåter redan nu sina fordringar från dessa försäkringsavtal till oss. Vi accepterar denna överlåtelse.

 

(3) Köparen får varken pantsätta eller överlåta de varor som omfattas av äganderättsförbehållet och som är vår egendom som säkerhet. Tredje parts åtkomst till våra varor som omfattas av äganderättsförbehållet eller till en fordran som överlåtits till oss, särskilt beslag, ska köparen utan dröjsmål skriftligen meddela oss. I den mån tredje man inte är i stånd att ersätta oss för rättegångskostnader och utomrättsliga kostnader för en talan i enlighet med § 771 ZPO (tysk civilprocesslag), ska köparen vara ansvarig för den förlust som vi har lidit.

 

(4) Vid köparens avtalsbrott, särskilt betalningsförsummelse, har vi rätt att - efter det att en rimlig tidsfrist som satts ut för köparen för att uppfylla avtalet utan framgång har löpt ut och utan att det påverkar ytterligare (skadestånds-)krav som vi har rätt till - märka de varor som omfattas av äganderätten som vår egendom eller låta märka dem som vår egendom, förbjuda deras fortsatta användning samt att frånträda avtalet och återta de varor som omfattas av äganderätten. För detta ändamål ska köparen oåterkalleligt ge oss tillträde till sina affärslokaler. Köparen är skyldig att överlämna varorna. De lagstadgade bestämmelserna om att det inte är nödvändigt att fastställa en tidsfrist ska inte påverkas. Vid andra pliktbrott, särskilt sådana som äventyrar existensen av de varor som omfattas av äganderättsförbehållet, har vi rätt att kräva återtagande, även utan att frånträda avtalet.

 

(5) Efter återtagande av reservationsvarorna har vi rätt att realisera dem. Intäkterna från realiseringen ska tillgodoräknas köparens skulder - med avdrag för skäliga realiseringskostnader. Realiseringskostnaderna ska i allmänhet uppgå till 10 % av realiseringsintäkterna, om inte vi bevisar högre kostnader eller köparen bevisar lägre kostnader.

 

(6) Köparen får sälja vidare varor som ägs eller samägs av oss inom ramen för sin ordinarie affärsverksamhet. Ovanstående tillstånd föreligger inte i den mån köparen - i varje fall i praktiken - i förväg har överlåtit eller pantsatt den fordran mot sin avtalspart som uppstår vid vidareförsäljning av varorna till en tredje part eller har avtalat om ett överlåtelseförbud med denne.

 

(7) Bearbetning av de varor som omfattas av köparens äganderättsförbehåll ska utföras för vår räkning och ska alltid utföras för vår räkning utan någon som helst förpliktelse från vår sida. Vid förädling, sammanfogning eller oskiljaktig blandning av våra förbehållsvaror med andra föremål som inte tillhör oss, ska vi förvärva delägarskap i den nybildade föremålet i förhållande till förbehållsvarans fakturavärde i förhållande till de andra föremålen vid tidpunkten för förädlingen, sammanfogningen eller blandningen. De samägda varor som skapas därefter ska anses vara varor som omfattas av äganderättsförbehåll i den mening som avses i punkt 1. Följaktligen ska samma bestämmelser gälla för den sak som skapas genom bearbetning, förening eller blandning som för de varor som omfattas av äganderättsförbehållet. Om vår äganderätt upphör till följd av sammanfogning eller blandning ska köparen redan nu överlåta äganderätten till de nya varorna som han har rätt till till ett belopp som motsvarar fakturavärdet av våra varor till oss och förvara dessa kostnadsfritt för oss. Köparen har rätt att förfoga över de nya produkter som skapats genom bearbetning eller förädling, förening eller blandning inom ramen för den ordinarie verksamheten, så länge han i tid uppfyller sina skyldigheter som följer av affärsförbindelsen med oss. Köparen har dock under inga omständigheter rätt att sälja vidare eller på annat sätt utnyttja dessa nya produkter enligt avtal om förbud mot överlåtelse med sin kund, att pantsätta eller överlåta dem som säkerhet. Köparen överlåter härmed till oss som säkerhet sina fordringar från försäljningen av dessa nya produkter som vi har rätt till äganderätt till i den utsträckning som motsvarar vår ägarandel i de sålda varorna. Om köparen kombinerar de levererade varorna med en huvudartikel, överlåter han härmed sina fordringar mot tredje part till oss upp till varornas värde. För att säkra våra fordringar mot köparen överlåter köparen till oss även sådana fordringar mot tredje man som tillkommer honom genom att de varor som omfattas av äganderättsförbehållet är förenade med en fastighet. Vi godkänner härmed var och en av dessa ovan nämnda överlåtelser.

 

(8) För att säkra uppfyllandet av alla våra fordringar som avses i § 9.1 överlåter köparen härmed till oss alla fordringar - inklusive framtida och villkorade fordringar - mot sina kunder som uppstår genom vidareförsäljning av de varor som omfattas av äganderättsförbehållet tillsammans med alla anknytande rättigheter till ett belopp motsvarande värdet av de levererade varorna, med företräde framför den återstående delen av hans fordringar. I den mån vi endast har rätt till delägarskap i de sålda varorna ska köparen överlåta fordran i enlighet med våra delägarkvoter. Vi godkänner härmed dessa ovan nämnda överlåtelser i varje enskilt fall. Om köparen begär det, är vi skyldiga att frigöra de säkerheter som vi har rätt till i den mån deras realiserbara värde överstiger värdet av våra utestående fordringar på köparen med mer än 10 %. Vi förklarar redan nu att vi släpper dessa säkerheter. Det åligger oss att välja vilka säkerheter som skall frisläppas. Frigörelsen skall ske genom överföring av äganderätten eller genom överlåtelse.

 

(9) Köparen förblir behörig att driva in de fordringar som överlåtits till oss i den ordinarie verksamheten. Köparen har dock inte rätt att avtala om ett löpande kontoförhållande eller ett överlåtelseförbud med sina kunder i fråga om dessa fordringar eller att överlåta eller pantsätta dem till tredje man. Vår befogenhet att själva driva in fordran påverkas inte av detta. Vi förbinder oss dock att inte driva in fordran så länge köparen uppfyller sina betalningsförpliktelser med hjälp av de insamlade intäkterna, inte är i betalningsinställelse och framför allt inte har lämnat in någon ansökan om att inleda ett insolvensförfarande eller ställt in betalningarna. Om så ändå är fallet ska köparen på begäran omedelbart skicka oss en förteckning över de fordringar som överlåtits till oss, med angivande av köparens adress och fordrans belopp. Dessutom är köparen skyldig att på vår begäran informera kunden om överlåtelsen och ge oss de uppgifter som krävs för att vi ska kunna hävda våra rättigheter eller överlämna nödvändiga handlingar.

 

(10) Om köparen upphör med betalningarna eller är överskuldsatt eller om en ansökan om insolvens- eller ackordsförfarande görs mot hans tillgångar, har vi rätt att efter eget gottfinnande antingen hävda ovanstående rättigheter eller att frånträda avtalet i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

 

 

10 Returnering av varor

 

(1) Köparen har rätt att på egen bekostnad returnera defektfria och rena varor som köpts av oss i oöppnad originalförpackning till oss, om vi godkänner detta. Köparen har inget rättsligt anspråk på återlämnande av defekta varor. Vi behöver inte motivera varför vi vägrar att samtycka till återlämnande av varorna. Returer med ett nettovärde på mindre än 20 euro (smådelar, päron etc.) och specialbeställningar tas i allmänhet inte tillbaka.

 

(2) Vi kan göra samtycke till retur av defektfria varor beroende av att vi inspekterar varorna på köparens bekostnad. Det nödvändiga samtycket till återlämnande av varor ska i synnerhet inte beaktas om varorna innehåller slitdelar såsom gummi, oljor eller fetter som har en negativ inverkan på varornas återanvändbarhet. Om vi inte samtycker till att ta tillbaka varorna efter att ha inspekterat dem ska vi skicka tillbaka varorna till köparen på köparens bekostnad.

 

(3) Om varorna har levererats korrekt av oss i enlighet med beställningen och kan återlämnas, kan köparen i undantagsfall, som kräver vårt uttryckliga samtycke, mot återlämnande av varorna få en kreditnota upp till köpeskillingen. Beroende på tidpunkten för returen (skillnaden i dagar mellan köp och meddelande om retur) kan återställningsavgifter på upp till 20 % av nettoköpeskillingen tillkomma, vilka kommer att dras av från kreditnotan.

 

 

11. exportkontroll

Om det krävs tillstånd för export av våra produkter måste köparen skaffa dessa på egen bekostnad och på eget ansvar. Vi kan inte hållas ansvariga om en nödvändig licens inte beviljas. Om tredje part gör anspråk på oss vid brott mot exportbestämmelserna ska köparen ersätta oss för dessa kostnader samt för de kostnader som uppstår i samband med skyddet av våra rättigheter.

 

 

12. Slutliga bestämmelser

 

(1) Platsen för fullgörandet av alla skyldigheter som följer av avtalsförhållandet är vårt företags säte i Hagen (Tyskland), om inte annat uttryckligen överenskommits. Detta är också platsen för fullgörande och leverans i den mening som avses i art. 7 nr 1 lit. b) Bryssel Ia-förordningen.

 

(2) Ensam behörig domstol för alla tvister som uppstår i samband med avtalsförhållandet är Hagen, i den mån köparen är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond och det inte finns några tvingande lagstadgade bestämmelser om motsatsen. I de ovan nämnda fallen har vi också rätt att stämma köparen vid dennes allmänna domstolsort.

 

(3) Dessa allmänna villkor och hela rättsförhållandet mellan köparen och oss ska uteslutande regleras av den materiella rätten i Förbundsrepubliken Tyskland, så som den gäller mellan tyska köpmän. Bestämmelserna i bestämmelserna om internationella köp av varor (CISG - FN:s försäljningskonvention) ska inte tillämpas.

 

(4) Överföringar av köparens rättigheter och skyldigheter som följer av det avtal som ingåtts med oss kräver vårt skriftliga samtycke för att vara effektiva.

 

(5) Tillägg och ändringar av de avtal som ingåtts mellan parterna, inklusive dessa allmänna villkor för leverans av varor, måste vara skriftliga för att vara giltiga. Överföring via fax och e-post ska vara tillräcklig för att uppfylla kravet på skriftlig form.

 

(6) Vi lagrar uppgifter om köparen inom ramen för de ömsesidiga affärsrelationerna i enlighet med bestämmelserna i den federala lagen om dataskydd (BDSG).

 

(7) Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor skulle vara ogiltiga eller ogenomförbara eller innehålla ett kryphål ska detta inte påverka giltigheten av de övriga bestämmelserna. Den ogiltiga eller ogenomförbara eller ofullständiga bestämmelsen ska ersättas med en fullständig och tillåten bestämmelse som kommer så nära som möjligt det som parterna skulle ha kommit överens om om de hade känt till bestämmelsens ogiltighet eller ogenomförbarhet eller ofullständighet.

 

Allmänna villkor för försäljning, leverans och betalning av EUROPART Materials GmbH

Hagen (från och med maj 2016)

 

1. tillämpningsområde

 

(1) Följande försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor (nedan även kallade:"Allmänna villkor") gäller uteslutande för alla våra leveranser, tjänster, erbjudanden, beställningar och orderacceptans. Dessa allmänna villkor ska gälla under hela affärsförhållandets varaktighet. Dessa allmänna villkor gäller således även för alla framtida leveranser, tjänster, erbjudanden, beställningar och order samt ordermottagningar, även om vi inte uttryckligen hänvisar till dessa allmänna villkor igen i framtiden och dessa allmänna villkor inte heller avtalas separat igen.

 

(2) Avvikande villkor från kunden (nedankallad "köparen") som vi inte uttryckligen godkänner skriftligen är inte bindande för oss, även om vi inte uttryckligen motsätter oss dem eller inte har motsatt oss dem. Dessa allmänna villkor gäller i synnerhet även om vi utför leveransen till köparen utan förbehåll i vetskap om köparens villkor som strider mot eller avviker från dessa allmänna villkor eller om vi hänvisar till ett brev som innehåller eller hänvisar till allmänna villkor från köparen eller en tredje part.

 

(3) Dessa allmänna villkor gäller endast för våra köpare i den mån de är företagare (§ 14 i den tyska civillagen), offentligrättsliga juridiska personer eller offentligrättsliga specialfonder enligt § 310.1 i den tyska civillagen.

 

 

2 Avtalets ingående

 

(1) Våra erbjudanden är alltid föremål för bekräftelse om de inte uttryckligen betecknas som bindande. Detta gäller även om vi förser köparen med dokument såsom kataloger, broschyrer, teknisk dokumentation (t.ex. ritningar, illustrationer, planer, beräkningar, kalkyler, hänvisningar till DIN-standarder) eller andra produktbeskrivningar (nedan även kallade"dokument") - även i elektronisk form.

 

(2) Köparens beställning av varorna ska betraktas som ett bindande avtalserbjudande. Vi har rätt att ta emot beställningar, avtal eller andra avtalserbjudanden från köparen inom tre veckor från det att de mottagits. Acceptans av avtalserbjudandet ska förklaras av oss skriftligen (t.ex. genom orderbekräftelse, faktura eller följesedel) eller genom ovillkorlig leverans av varorna till köparen. Köparen är skyldig att omedelbart efter mottagandet kontrollera alla våra bekräftelser av avtalets ingående på deras sakliga riktighet.

 

(3) Leveransens omfattning ska baseras på vår skriftliga orderbekräftelse. Avvikelser i fråga om mått, vikt och/eller antal artiklar är tillåtna inom sedvanliga toleranser. I fråga om specialtillverkade produkter får den levererade kvantiteten avvika från den beställda kvantiteten med upp till 10 %.

 

(4) Alla typer av beskrivnings-, vikt- och/eller kvantitetsuppgifter, nämligen i kataloger, prislistor eller i dokument i den mening som avses i punkt 1, är endast vägledande eller ungefärliga värden. De utgör inte bindande kvalitetsspecifikationer. Muntliga kvalitetsangivelser är endast bindande om de har bekräftats skriftligen av oss.

 

(5) Vi förbehåller oss rätten till ändringar i design och form, avvikelser i färg och ändringar i leverantörens leveransomfattning, förutsatt att ändringarna eller avvikelserna är rimliga för köparen, med beaktande av båda avtalsparternas berättigade intressen. I den mån vi eller leverantören använder tecken eller siffror för att beteckna beställningen eller köpobjektet kan inga rättigheter härledas enbart från detta när det gäller specifikationen av köpobjektet eller leveransomfattningen.

 

(6) Avtalets ingående förutsätter att vi själva levereras i tid och i full omfattning. Detta gäller endast om vi inte är ansvariga för den uteblivna leveransen, i synnerhet om en kongruent täcktransaktion har ingåtts med vår leverantör. Köparen ska omedelbart informeras om att varorna inte är tillgängliga. Ersättningen ska i förekommande fall återbetalas omedelbart.

 

(7) Vi förbehåller oss äganderätten och upphovsrätten till alla anbud och kostnadsberäkningar som vi lämnat samt handlingar enligt punkt 1 och andra hjälpmedel som ställts till köparens förfogande. Köparen får inte göra dessa handlingar tillgängliga eller kända för tredje part, använda dem själv eller låta dem användas av tredje part eller reproducera dem utan vårt skriftliga samtycke, varken som sådana eller till innehållet. På vår begäran ska köparen omedelbart återlämna dessa handlingar till oss i sin helhet och förstöra de kopior som gjorts, om han inte längre behöver dem inom ramen för sin normala verksamhet eller om förhandlingarna inte leder till att ett avtal ingås.

 

Vi förbehåller oss äganderätten och upphovsrätten till dessa handlingar. Köparen får inte göra handlingarna tillgängliga för tredje part utan vårt uttryckliga samtycke.

 

 

(3) Priser - Betalningsvillkor - Rättigheter vid köparens betalningsförsummelse.

 

(1) Om inget annat avtalas i enskilda fall gäller våra vid tidpunkten för avtalets ingående gällande listpriser, fritt leveransverk eller lager. I listpriserna ingår inte mervärdesskatt, förpackning, frakt, porto, tullar, försäkringar och andra fraktkostnader. Om leverans utan frakt/förpackning har avtalats gäller detta endast inom Förbundsrepubliken Tyskland till köparens mottagningsstation, exklusive frakt inklusive vårt standardemballage. Ytterligare kostnader på grund av en särskild typ av försändelse och förpackning som begärs av köparen (t.ex. expressgods, expressgods, flygfrakt/förpackning för sjöfart osv.) ska betalas av köparen.

 

(2) Vi förbehåller oss rätten att på ett rimligt sätt ändra våra priser för de delar av en totalleverans som planeras för leverans efter utgången av fyra månader efter avtalets ingående, om prisförändringar på mer än 5 % inträffar mellan avtalets ingående och det planerade leveransdatumet för insatsmaterial som ska anskaffas av oss och om dessa prisförändringar påverkar varornas totala kostnader. Vi kommer på begäran att bevisa detta för köparen med hänsyn till de enskilda kostnadsfaktorerna och deras betydelse för totalpriset. Vid en prishöjning på mer än 5 % har köparen rätt att inom två veckor efter mottagandet av vår underrättelse frånträda avtalet i den mån som leveranser och tjänster fortfarande ska utföras av oss.

 

(3) Betalning (nettopris plus lagstadgad mervärdesskatt enligt respektive lagstadgad skattesats) ska ske utan avdrag 14 dagar efter fakturadatumet, såvida inte ett avtal om kontantbetalning finns med köparen, i vilket fall varorna endast överlämnas mot omedelbar betalning. Den dag då pengarna kommer in till oss är avgörande för betalningsdagen. Om köparen inte betalar på förfallodagen ska ränta tas ut på de utestående beloppen från förfallodagen med 9 procentenheter över respektive basränta i enlighet med § 247 BGB. Vi förbehåller oss rätten att hävda ytterligare skada som orsakats av betalningsstörningen.

 

(4) Avdrag för rabatter kräver ett särskilt skriftligt avtal. Betalnings- och rabattperioder som beviljats av oss börjar löpa på fakturadagen. Om köparen drar av en kontantrabatt vid betalning av fakturor, ska kontantrabatten i motsvarande mån läggas tillbaka vid kvittning av kreditnotor. Om en kontantrabatt har avtalats, är ett avdrag för kontantrabatt endast tillåtet om köparen tidigare har uppfyllt alla andra förpliktelser gentemot oss till fullo.

 

(5) Om köparen är i dröjsmål med betalningen har vi rätt att omedelbart förklara alla fordringar förfallna. Om köparen inte betalar förfallna fakturor, överskrider en beviljad betalningsfrist, om köparen lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter om sin kreditvärdighet eller om vi efter avtalets ingående får kännedom om omständigheter som ifrågasätter köparens betalningsförmåga eller kreditvärdighet och som äventyrar betalningen av våra utestående fordringar från köparen från respektive avtalsförhållande, har vi rätt att endast mot förskottsbetalning eller ställande av säkerhet utföra eller tillhandahålla utestående leveranser eller tjänster och att förklara hela köparens existerande restskuld omedelbart förfallen till betalning. Om köparen vägrar att göra förskottsbetalningen eller ställa säkerhet får vi frånträda avtalet i den mån vi ännu inte har utfört vår tjänst, utan att köparen kan härleda några rättigheter från detta. Vi förbehåller oss rätten att kräva ytterligare skadestånd. Det står köparen fritt att bevisa att skadan var mindre.

 

(6) Om vi frånträder avtalet på grund av ett klandervärt pliktbrott från köparens sida, kan vi utan ytterligare bevis kräva 10 % av beställningssumman som schablonersättning; schablonersättningen ska dock kvittas mot ytterligare penningkrav som minimiskadestånd. Vi förbehåller oss rätten att bevisa en högre skada samt köparens rätt att bevisa att en skada inte alls uppstod eller att den var betydligt lägre.

 

(7) Köparen får endast kvitta mot våra fordringar eller hävda en retentionsrätt om hans motkrav är obestridligt eller har fastställts av en domstol; i annat fall får han endast hävda en retentionsrätt i den mån den grundar sig på fordringar som härrör från köpeavtalet. Kvittning mot fordringar från ett av köparens koncernföretag är under alla omständigheter utesluten.

 

(8) Vi har också rätt att, utan hinder av köparens eventuella bestämmelser om motsatsen, först kvitta sina betalningar mot sina äldre skulder. Om kostnader och ränta redan har uppstått har vi rätt att kvitta köparens betalningar först mot kostnaderna, sedan mot räntan och slutligen mot huvudfordran.

 

(9) Vi förbehåller oss rätten att acceptera checkar; de accepteras alltid endast mot betalning, med debitering av alla kostnader och utgifter och utan garanti för att de presenteras och protesteras i rätt tid. Eventuella kostnader för returdebiteringar (t.ex. för ec-, bank- eller betalkortsbetalningar) ska köparen ersätta oss. Vid deltagande i SEPA:s grundläggande autogirobetalningsförfarande ska vi informera köparen om datum och belopp för autogirobetalningen senast två kalenderdagar före förfallodagen.

 

 

4 Leverans

 

(1) Leveranser ska ske fritt fabrik. På köparens begäran och bekostnad ska varorna skickas till en annan destination (försäljning genom leverans till en annan plats än platsen för utförandet). Om inget annat avtalats har vi vid försäljning genom leverans till en annan plats än platsen för utförandet rätt att bestämma typen av försändelse (särskilt transportföretag, fraktväg, förpackning) efter vår pliktskyldiga bedömning.

 

(2) Leveranstiderna är alltid ungefärliga. De leveranstider, tidsfrister och datum som anges av oss är därför icke bindande om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits. Deadline-dagar är alltid arbetsdagar; lördagar räknas inte som arbetsdagar. Överenskomna leveranstider börjar löpa vid avtalets ingående, dock inte före mottagandet av en överenskommen handpenning; detsamma gäller i tillämpliga delar för ändringar av tiden. Vid beställningar utan montering anses leveransfristen ha iakttagits om leveransobjektet har lämnat vårt verk innan leveransfristen löper ut. I annat fall ska leveranstiden anses ha iakttagits om köparen har meddelats att varan är klar för avsändning.

 

(3) Starten av den överenskomna leveranstiden förutsätter att alla tekniska frågor har klarlagts. En ytterligare förutsättning är att köparen uppfyller sina avtalsförpliktelser i tid och på ett korrekt sätt. Leveranstiden börjar således tidigast efter mottagandet av alla handlingar och material som köparen ska tillhandahålla för att genomföra beställningen. Om material tillhandahålls av köparen ska det levereras till oss i rätt tid och i perfekt skick på köparens bekostnad och risk med ett lämpligt kvantitetstillägg.

 

(4) Vid hämtning av köparen eller av den beställda transportören ska överenskomna tidsfrister iakttas punktligt. Om hämtningsdatumet inte iakttas för varor som anmälts som färdiga för avsändning har vi rätt att avyttra materialet nästa dag. Köparen ska stå för alla kostnader som uppstår på grund av försenad hämtning eller tillhandahållande av frakt. Om de leveranstider och datum som överenskommits vid beställningar om leverans av flera delmängder inte följs av köparen, har vi rätt att, efter att utan resultat ha satt ut en tidsfrist, leverera de återstående varorna, dra oss tillbaka från den del av beställningen som ännu inte har slutförts eller kräva skadestånd för bristande uppfyllelse.

 

(5) Vår leveransskyldighet ska upphöra så länge köparen inte bara obetydligt är i dröjsmål med en förpliktelse. Eventuella kostnader som uppstår för oss till följd av detta ska betalas av köparen. Om köparen är i dröjsmål med att ta emot leveransen eller på ett klandervärt sätt bryter mot andra samarbetsplikter, har vi rätt att kräva ersättning för den skada som vi har lidit i detta avseende, inklusive eventuella merkostnader, utan att det påverkar ytterligare krav. Vi kan - utan att det påverkar våra rättigheter till följd av köparens försummelse - kräva av köparen en förlängning av leverans- och utförandedatum eller en senareläggning av leverans- och utförandedatum åtminstone med den tidsperiod under vilken köparen inte uppfyller sina avtalsförpliktelser gentemot oss. Vi förbehåller oss rätten att åberopa bristande uppfyllelse av avtalet.

 

(6) Vi har rätt att göra delleveranser och att göra leveranser inom de överenskomna leverans- och prestationstiderna om

  • delleveransen är användbar för köparen inom ramen för avtalets syfte och
  • leveransen av de återstående beställda varorna är säkerställd och
  • köparen inte drabbas av några betydande extra kostnader till följd av detta (om vi inte förklarar oss villiga att stå för dessa kostnader).

 

 

(7) Vi ansvarar inte för force majeure eller andra händelser utanför vår kontroll som var oförutsägbara för oss vid tidpunkten för avtalets ingående och som tillfälligt hindrar oss eller vår leverantör utan att vi har något fel (t.ex. strejk, lockout, driftsstörningar, arbetskraftsbrist, väderförhållanden eller trafikstörningar, svårigheter eller förseningar i leveransen av råvaror, energi eller maskiner, krig, våldshandlingar av tredje part mot personer eller egendom eller suveräna ingripanden eller order, inklusive monetära eller handelspolitiska åtgärder). Om sådana händelser tillfälligt hindrar oss från att leverera försäljningsobjektet på det överenskomna datumet eller inom den överenskomna perioden ska de befria oss från vår leveransskyldighet under den tid som störningen varar - även under en redan befintlig försening. Detta gäller även om vi inte får de godkännanden från tredje part som krävs för att genomföra leveranser i tid. Vid tillfälliga hinder ska leverans- och prestationsfristerna förlängas eller skjutas upp plus en rimlig starttid. Om sådana händelser gör det omöjligt eller väsentligt svårare för oss att leverera eller prestera och hindret inte bara är av tillfällig varaktighet, dvs. mer än 120 dagar, får köparen frånträda avtalet. Om köparen inte rimligen kan förväntas acceptera leveransen eller tjänsten till följd av förseningen, kan han frånträda avtalet genom att utan dröjsmål lämna en skriftlig förklaring till oss.

 

(8) Under alla omständigheter kommer vi endast i dröjsmål efter att en skriftlig påminnelse har skickats efter förfallodagen. I annat fall ska förekomsten av leveransförsening fastställas i enlighet med lagstadgade bestämmelser, om inte annat anges ovan.

 

(9) Om vi är i dröjsmål med en leverans eller tjänst eller om en leverans eller tjänst blir omöjlig, oavsett orsak, ska vårt skadeståndsansvar begränsas i enlighet med § 4 mom. 10, § 7.

 

(10) Om vi är i dröjsmål med leveransen kan köparen kräva schablonersättning för den skada som orsakats av dröjsmålet. Schablonersättningen ska uppgå till 0,5 % av nettopriset (leveransvärdet) för varje hel kalendervecka av förseningen, dock sammanlagt högst 5 % av leveransvärdet för de varor som levererats för sent. Vi förbehåller oss rätten att bevisa att köparen inte har lidit någon skada eller att skadan är betydligt mindre än det ovan nämnda schablonbeloppet.

 

 

5 Risköverföring - förpackning

 

(1) Våra leveranser är EX WORKS - EXW (INCOTERMS 2010), om inget annat avtalats.

 

(2) Om frakt av varorna har avtalats med köparen, övergår risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring av varorna till köparen vid överlämnandet av varorna (varvid lastningens början är avgörande) till köparen, speditören eller fraktföraren, dock senast när varorna lämnar fabriken eller lagret. I avsaknad av skriftliga instruktioner från köparen ska leveranssätt, transportväg och förpackning väljas efter eget gottfinnande. Vi ska endast på begäran av och för köparens räkning teckna försäkringar mot stöld, brott, transport, brand- och vattenskador eller andra försäkringsbara risker.

 

(3) Om inget annat avtalats tar vi inte tillbaka transport- och andra förpackningar, med undantag för låneförpackningar och pallar. Köparen ansvarar för bortskaffandet av förpackningarna.

 

(4) Returförpackningar (transportlådor, pallar etc.) är vår omistliga egendom. De ska returneras fraktfritt senast inom 30 dagar från leveransen. Om detta inte görs kan vi ta ut dem till det aktuella priset för helt nya förpackningar eller kräva hyresavgifter.

 

(5) Om leveransen försenas på grund av omständigheter som köparen ansvarar för, övergår risken till köparen från och med den dag då leveransobjektet är klart för leverans och vi har meddelat köparen om detta. I detta fall har vi rätt att på köparens bekostnad och risk lagra varan efter eget gottfinnande och kräva betalning av det avtalade priset. Vi får ta ut en schablonavgift på 0,5 % av fakturabeloppet per månad eller del av månad för kostnaderna, dock högst sammanlagt 5 % av fakturabeloppet. Beviset för högre skadestånd och våra lagstadgade krav (särskilt ersättning för extra kostnader, skälig ersättning, uppsägning) förblir oförändrade; dock ska schablonersättningen kvittas mot ytterligare penningkrav som minimiskadestånd. Köparen har rätt att bevisa att vi inte har lidit någon skada alls eller att skadan är betydligt mindre än det ovan nämnda schablonbeloppet.

 

(6) Levererade föremål ska godkännas av köparen, även om de har mindre fel, utan att det påverkar rättigheterna enligt § 6. Om köparen på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet är i dröjsmål med att ta emot köpobjektet längre än 14 dagar från mottagandet av meddelandet om leveransberedskap, har vi rätt att frånträda avtalet eller kräva skadestånd efter att ha satt en tidsfrist på ytterligare 14 dagar. En tidsfrist behöver inte sättas ut om köparen allvarligt eller slutgiltigt vägrar att acceptera avtalet eller är uppenbart oförmögen att betala köpeskillingen även inom denna tidsfrist.

 

 

6 Garanti

 

(1) Köparen ska noggrant inspektera de varor som levererats av oss omedelbart efter leverans till köparen eller till den tredje part som köparen utsett. De varor som vi har levererat anses vara godkända om vi inte skriftligen har underrättats om ett fel med avseende på uppenbara fel eller andra fel som var kännbara vid omedelbar, snabb inspektion inom 7 arbetsdagar efter leverans av varorna eller annars inom 7 arbetsdagar efter upptäckten av felet eller någon tidigare tidpunkt då felet var kännbart för köparen vid normal användning av varorna utan närmare inspektion. På vår begäran ska de reklamerade varorna returneras till oss så att vi kan inspektera dem. Om felanmälan visar sig vara ogrundad ska köparen vara skyldig att ersätta oss för de kostnader som uppstått för inspektionen, såvida han inte är ansvarig för den ogrundade felanmälan. Vid en berättigad felanmälan ska vi ersätta kostnaderna för den förmånligaste transportvägen. Det sistnämnda gäller inte om kostnaderna ökar på grund av att varorna befinner sig på en annan plats än den plats där de är avsedda att användas, och oproportionerliga kostnader uppstår för oss till följd av detta.

 

(2) Vid väsentliga fel på de varor som vi har levererat är vi först skyldiga och har rätt att avhjälpa felet (rättelse) eller leverera en defektfri vara (ersättning) efter eget gottfinnande inom rimlig tid. Vår rätt att vägra den valda typen av efterföljande prestation enligt de lagstadgade villkoren förblir oförändrad. Köparen kan endast häva avtalet eller minska köpeskillingen på lämpligt sätt om efterleveransen har misslyckats eller om en rimlig tidsfrist som köparen har satt ut för efterleveransen har löpt ut utan framgång eller är överflödig enligt de lagstadgade bestämmelserna. Efterleverans ska anses ha misslyckats om två försök till efterleverans har misslyckats eller om efterleverans är omöjlig eller oskälig för köparen.

 

(3) De rättigheter för köparen som anges i § 6 mom. 1 och 2 är uteslutna vid endast obetydlig avvikelse från den överenskomna kvaliteten, vid endast obetydlig försämring av användbarheten, vid naturligt slitage eller vid skador som uppkommer efter riskens övergång till följd av felaktig eller vårdslös hantering, överdriven användning eller på grund av särskilda yttre påverkan som inte förutsätts enligt avtalet. De är också uteslutna för fel som beror på handlingar (ritningar, prover etc.) som lämnats in av köparen, såvida inte felet också beror på omständigheter som vi ansvarar för. Detta gäller i synnerhet även funktionen hos föremål som tillverkats enligt köparens konstruktion eller enligt konstruktionsdokument som lämnats in av köparen.

 

(4) Köparens krav på skadestånd eller ersättning för meningslösa utgifter som grundar sig på vårt fel föreligger endast i enlighet med § 7 och är i övrigt uteslutna.

 

(5) Eventuell leverans av begagnade föremål som överenskommits med köparen i enskilda fall ska ske med uteslutande av all garanti.

 

(6) Köparen får inte överlåta anspråk för fel.

 

(7) Om en konsument eller en näringsidkare gör anspråk på köparen genom regress på grund av ett fel i varan, ska köparen omedelbart meddela oss detta. Regress mot oss är endast möjlig i den mån köparen har rätt till garantianspråk mot oss med hänsyn till dessa allmänna villkor. Om köparen av sin kund får anspråk på köparen på grundval av bestämmelser som avviker från de ovan nämnda garantibestämmelserna eller om köparen tar tillbaka varor som en goodwillgest, ska dessa överenskommelser uteslutande gälla i förhållandet mellan köparen och hans kund; regress mot oss ska inte vara möjlig i detta avseende.

 

(8) Vid leveranser över natten ska köparen utan dröjsmål inspektera den aktuella varuleveransen. Transportskador som kan upptäckas vid en korrekt inspektion ska anmälas senast kl. 12.00 på leveransdagen eller, om detta är en lördag eller helgdag, senast kl. 12.00 på följande arbetsdag. För andra fel gäller de ovan nämnda bestämmelserna enligt punkt 1.

 

 

7 Ansvar

 

(1) Vårt ansvar för skada eller meningslös utgift - oavsett rättslig grund - gäller endast om skadan eller den meningslösa utgiften är

 

a) orsakats av oss eller någon av våra ställföreträdare genom ett klandervärt åsidosättande av en förpliktelse vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt och på vars uppfyllande köparen regelmässigt kan förlita sig(väsentlig avtalsförpliktelse), eller

 

b) beror på ett grovt vårdslöst eller uppsåtligt åsidosättande av en skyldighet från vår sida eller från någon av våra ställföreträdare.

 

Med avvikelse från § 7 mom. 1 a) är vi endast ansvariga för skador eller meningslösa utgifter som orsakats av råd och/eller information som inte ska ersättas separat vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheten, i den mån detta åsidosättande av skyldigheten inte utgör ett väsentligt fel enligt §§ 434, 633 BGB på de varor som levererats av oss.

 

(2) Om vi enligt § 7 mom. 1 a) är ansvariga för brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse utan grov vårdslöshet eller uppsåt, är vårt skadeståndsansvar begränsat till den förutsebara, typiskt inträffade skadan. I detta fall är vi i synnerhet inte ansvariga för köparens vinstförlust som inte kan förutses och som inte typiskt sett inträffar och inte heller för indirekta följdskador som inte kan förutses. Ovanstående ansvarsbegränsningar enligt mening 1 och 2 ska på samma sätt gälla för skador som orsakats på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt från våra anställda eller ombud, i den mån dessa inte tillhör våra verkställande direktörer eller ledande befattningshavare. Vi ansvarar inte för indirekta skador som köparen drabbas av på grund av att tredje part gör anspråk på avtalsvite.

 

(3) Vårt ansvar på grund av lätt vårdslöshet är begränsat till följande

  • vid egendomsskador och ekonomiska förluster som täcks av en försäkring som köparen har tecknat, till de nackdelar som är förknippade med köparens försäkringsanspråk;
  • beloppsmässigt, per sakskada till ett belopp på 200 000,00 euro och för ekonomisk förlust till ett belopp på 50 000,00 euro.

 

(4) De ovan nämnda ansvarsbegränsningarna i § 7 mom. 1 till 3 gäller inte om vårt ansvar är obligatoriskt på grund av bestämmelserna i produktansvarslagen eller om anspråk görs gällande mot oss för skada på liv, lem eller hälsa. Om de varor som vi har levererat saknar en garanterad egenskap är vi endast ansvariga för sådana skador vars avsaknad var föremål för garantin.

 

(5) Varje ytterligare skadeståndsansvar utöver det som anges i § 7 (1) till (4) är uteslutet, oberoende av den rättsliga karaktären på det anspråk som görs gällande. Detta gäller särskilt skadeståndskrav som härrör från culpa in contrahendo enligt § 311.3 BGB, positivt avtalsbrott enligt § 280 BGB eller skadeståndskrav enligt § 823 BGB.

 

(6) I den mån vårt skadeståndsansvar gentemot köparen är uteslutet eller begränsat i enlighet med § 7 mom. 1-5 gäller detta även med avseende på det personliga skadeståndsansvaret för våra anställda, arbetare, personal, företrädare och ställföreträdare.

 

 

8 Begränsning

 

(1) Köparens anspråk på grund av material- och sakfel i de varor som vi har levererat eller på grund av tjänster som vi har utfört i strid med våra skyldigheter - inklusive skadeståndskrav och krav på ersättning för meningslösa utgifter - preskriberas inom ett år från den lagstadgade preskriptionstidens början, om inte annat följer av följande bestämmelser.

 

(2) Om varan är en byggnad eller ett föremål som har använts för en byggnad i enlighet med dess sedvanliga användning och som har orsakat dess bristfällighet, ska preskriptionstiden dock vara 5 år från leveransen.

 

(3) Ovanstående bestämmelser ska inte tillämpas på preskription av fordringar för skador på liv, lem eller hälsa eller på preskription av fordringar enligt produktansvarslagen. Också de särskilda lagbestämmelserna om sakrättsliga anspråk vid tredje mans överlämnande av varor (§ 438.1 nr 1 BGB), vid svikligt uppsåt från säljarens sida (§ 438.3 BGB) och vid anspråk i leverantörsrekvisit vid slutleverans till en konsument (§ 479 BGB) påverkas inte heller. I de fall som nämns i denna § 8.3 ska de lagstadgade preskriptionstiderna gälla för preskription av dessa fordringar.

 

 

9 Förbehåll för äganderätten

 

(1) Vi förbehåller oss äganderätten till våra varor (nedan kallade"varor som omfattas av äganderättsförbehåll") tills full betalning av alla nuvarande eller framtida fordringar som härrör från hela affärsförhållandet, inklusive alla sidofordringar, och tills deponerade checkar har betalats. Detta gäller även om köpeskillingen för vissa av köparen angivna varuleveranser har betalats i samband med ett löpande konto, eftersom den förbehållna egendomen tjänar som säkerhet för vår saldokrav.

 

(2) Köparen är skyldig att behandla reserverade varor med omsorg och att underhålla dem. I den mån underhålls- och kontrollarbeten är nödvändiga ska köparen utföra dessa i god tid och på egen bekostnad. I synnerhet är köparen skyldig att på egen bekostnad försäkra de reserverade varorna mot förlust, skada och förstörelse, t.ex. mot brand-, vatten- och stöldskador, tillräckligt till återanskaffningsvärde och att på begäran bevisa detta för oss. Köparen överlåter redan nu sina fordringar från dessa försäkringsavtal till oss. Vi accepterar denna överlåtelse.

 

(3) Köparen får varken pantsätta eller överlåta de varor som omfattas av äganderättsförbehållet och som är vår egendom som säkerhet. Tredje parts åtkomst till våra varor som omfattas av äganderättsförbehållet eller till en fordran som överlåtits till oss, särskilt beslag, ska köparen utan dröjsmål skriftligen meddela oss. I den mån tredje man inte är i stånd att ersätta oss för rättegångskostnader och utomrättsliga kostnader för en talan i enlighet med § 771 ZPO (tysk civilprocesslag), ska köparen vara ansvarig för den förlust som vi har lidit.

 

(4) Vid köparens avtalsbrott, särskilt betalningsförsummelse, har vi rätt att - efter det att en rimlig tidsfrist som satts ut för köparen för att uppfylla avtalet utan framgång har löpt ut och utan att det påverkar ytterligare (skadestånds-)krav som vi har rätt till - märka de varor som omfattas av äganderätten som vår egendom eller låta märka dem som vår egendom, förbjuda deras fortsatta användning samt att frånträda avtalet och återta de varor som omfattas av äganderätten. För detta ändamål ska köparen oåterkalleligt ge oss tillträde till sina affärslokaler. Köparen är skyldig att överlämna varorna. De lagstadgade bestämmelserna om att det inte är nödvändigt att fastställa en tidsfrist ska inte påverkas. Vid andra pliktbrott, särskilt sådana som äventyrar existensen av de varor som omfattas av äganderättsförbehållet, har vi rätt att kräva återtagande, även utan att frånträda avtalet.

 

(5) Efter återtagande av reservationsvarorna har vi rätt att realisera dem. Intäkterna från realiseringen ska tillgodoräknas köparens skulder - med avdrag för skäliga realiseringskostnader. Realiseringskostnaderna ska i allmänhet uppgå till 10 % av realiseringsintäkterna, om inte vi bevisar högre kostnader eller köparen bevisar lägre kostnader.

 

(6) Köparen får sälja vidare varor som ägs eller samägs av oss inom ramen för sin ordinarie affärsverksamhet. Ovanstående tillstånd föreligger inte i den mån köparen - i varje fall i praktiken - i förväg har överlåtit eller pantsatt den fordran mot sin avtalspart som uppstår vid vidareförsäljning av varorna till en tredje part eller har avtalat om ett överlåtelseförbud med denne.

 

(7) Bearbetning av de varor som omfattas av köparens äganderättsförbehåll ska utföras för vår räkning och ska alltid utföras för vår räkning utan någon som helst förpliktelse från vår sida. Vid förädling, sammanfogning eller oskiljaktig blandning av våra förbehållsvaror med andra föremål som inte tillhör oss, ska vi förvärva delägarskap i den nybildade föremålet i förhållande till förbehållsvarans fakturavärde i förhållande till de andra föremålen vid tidpunkten för förädlingen, sammanfogningen eller blandningen. De samägda varor som skapas därefter ska anses vara varor som omfattas av äganderättsförbehåll i den mening som avses i punkt 1. Följaktligen ska samma bestämmelser gälla för den sak som skapas genom bearbetning, förening eller blandning som för de varor som omfattas av äganderättsförbehållet. Om vår äganderätt upphör till följd av sammanfogning eller blandning ska köparen redan nu överlåta äganderätten till de nya varorna som han har rätt till till ett belopp som motsvarar fakturavärdet av våra varor till oss och förvara dessa kostnadsfritt för oss. Köparen har rätt att förfoga över de nya produkter som skapats genom bearbetning eller förädling, förening eller blandning inom ramen för den ordinarie verksamheten, så länge han i tid uppfyller sina skyldigheter som följer av affärsförbindelsen med oss. Köparen har dock under inga omständigheter rätt att sälja vidare eller på annat sätt utnyttja dessa nya produkter enligt avtal om förbud mot överlåtelse med sin kund, att pantsätta eller överlåta dem som säkerhet. Köparen överlåter härmed till oss som säkerhet sina fordringar från försäljningen av dessa nya produkter som vi har rätt till äganderätt till i den utsträckning som motsvarar vår ägarandel i de sålda varorna. Om köparen kombinerar de levererade varorna med en huvudartikel, överlåter han härmed sina fordringar mot tredje part till oss upp till varornas värde. För att säkra våra fordringar mot köparen överlåter köparen till oss även sådana fordringar mot tredje man som tillkommer honom genom att de varor som omfattas av äganderättsförbehållet är förenade med en fastighet. Vi godkänner härmed var och en av dessa ovan nämnda överlåtelser.

 

(8) För att säkra uppfyllandet av alla våra fordringar som avses i § 9.1 överlåter köparen härmed till oss alla fordringar - inklusive framtida och villkorade fordringar - mot sina kunder som uppstår genom vidareförsäljning av de varor som omfattas av äganderättsförbehållet tillsammans med alla anknytande rättigheter till ett belopp motsvarande värdet av de levererade varorna, med företräde framför den återstående delen av hans fordringar. I den mån vi endast har rätt till delägarskap i de sålda varorna ska köparen överlåta fordran i enlighet med våra delägarkvoter. Vi godkänner härmed dessa ovan nämnda överlåtelser i varje enskilt fall. Om köparen begär det, är vi skyldiga att frigöra de säkerheter som vi har rätt till i den mån deras realiserbara värde överstiger värdet av våra utestående fordringar på köparen med mer än 10 %. Vi förklarar redan nu att vi släpper dessa säkerheter. Det åligger oss att välja vilka säkerheter som skall frisläppas. Frigörelsen skall ske genom överföring av äganderätten eller genom överlåtelse.

 

(9) Köparen förblir behörig att driva in de fordringar som överlåtits till oss i den ordinarie verksamheten. Köparen har dock inte rätt att avtala om ett löpande kontoförhållande eller ett överlåtelseförbud med sina kunder i fråga om dessa fordringar eller att överlåta eller pantsätta dem till tredje man. Vår befogenhet att själva driva in fordran påverkas inte av detta. Vi förbinder oss dock att inte driva in fordran så länge köparen uppfyller sina betalningsförpliktelser med hjälp av de insamlade intäkterna, inte är i betalningsinställelse och framför allt inte har lämnat in någon ansökan om att inleda ett insolvensförfarande eller ställt in betalningarna. Om så ändå är fallet ska köparen på begäran omedelbart skicka oss en förteckning över de fordringar som överlåtits till oss, med angivande av köparens adress och fordrans belopp. Dessutom är köparen skyldig att på vår begäran informera kunden om överlåtelsen och ge oss de uppgifter som krävs för att vi ska kunna hävda våra rättigheter eller överlämna nödvändiga handlingar.

 

(10) Om köparen upphör med betalningarna eller är överskuldsatt eller om en ansökan om insolvens- eller ackordsförfarande görs mot hans tillgångar, har vi rätt att efter eget gottfinnande antingen hävda ovanstående rättigheter eller att frånträda avtalet i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

 

 

10 Returnering av varor

 

(1) Köparen har rätt att på egen bekostnad returnera defektfria och rena varor som köpts av oss i oöppnad originalförpackning till oss, om vi godkänner detta. Köparen har inget rättsligt anspråk på återlämnande av defekta varor. Vi behöver inte motivera varför vi vägrar att samtycka till återlämnande av varorna. Returer med ett nettovärde på mindre än 20 euro (smådelar, päron etc.) och specialbeställningar tas i allmänhet inte tillbaka.

 

(2) Vi kan göra samtycke till retur av defektfria varor beroende av att vi inspekterar varorna på köparens bekostnad. Det nödvändiga samtycket till återlämnande av varor ska i synnerhet inte beaktas om varorna innehåller slitdelar såsom gummi, oljor eller fetter som har en negativ inverkan på varornas återanvändbarhet. Om vi inte samtycker till att ta tillbaka varorna efter att ha inspekterat dem, ska vi skicka tillbaka varorna till köparen på köparens bekostnad.

 

(3) Om varorna har levererats korrekt av oss i enlighet med beställningen och kan återlämnas, kan köparen i undantagsfall, som kräver vårt uttryckliga samtycke, mot återlämnande av varorna få en kreditnota upp till köpeskillingen. Beroende på tidpunkten för returen (skillnaden i dagar mellan köp och meddelande om retur) kan återställningsavgifter på upp till 20 % av nettoköpeskillingen tillkomma, vilka kommer att dras av från kreditnotan.

 

 

11. exportkontroll

 

Om det krävs tillstånd för export av våra produkter måste köparen skaffa dessa på egen bekostnad och på eget ansvar. Vi kan inte hållas ansvariga om en nödvändig licens inte beviljas. Om tredje part gör anspråk på oss vid brott mot exportbestämmelserna ska köparen ersätta oss för dessa kostnader samt för de kostnader som uppstår i samband med skyddet av våra rättigheter.

 

 

12. Slutliga bestämmelser

 

(1) Platsen för fullgörandet av alla skyldigheter som följer av avtalsförhållandet är vårt företags säte i Hagen (Tyskland), om inte annat uttryckligen överenskommits. Detta är också platsen för fullgörande och leverans i den mening som avses i art. 7 nr 1 lit. b) Bryssel Ia-förordningen.

 

(2) Ensam behörig domstol för alla tvister som uppstår i samband med avtalsförhållandet är Hagen, i den mån köparen är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond och det inte finns några tvingande lagstadgade bestämmelser om motsatsen. I ovannämnda fall har vi också rätt att stämma köparen vid dennes allmänna domstol.

 

(3) Dessa allmänna villkor och hela rättsförhållandet mellan köparen och oss regleras uteslutande av den materiella rätten i Förbundsrepubliken Tyskland, så som den gäller mellan tyska köpmän. Bestämmelserna i bestämmelserna om internationella köp av varor (CISG - FN:s försäljningskonvention) ska inte tillämpas.

 

(4) Överföringar av köparens rättigheter och skyldigheter som följer av det avtal som ingåtts med oss kräver vårt skriftliga samtycke för att vara effektiva.

 

(5) Tillägg och ändringar av de avtal som ingåtts mellan parterna, inklusive dessa allmänna villkor för leverans av varor, måste vara skriftliga för att vara giltiga. Överföring via fax och e-post ska vara tillräcklig för att uppfylla kravet på skriftlig form.

 

(6) Vi lagrar uppgifter om köparen inom ramen för de ömsesidiga affärsrelationerna i enlighet med bestämmelserna i den federala dataskyddslagen (BDSG).

 

(7) Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor skulle vara ogiltiga eller ogenomförbara eller innehålla ett kryphål ska detta inte påverka giltigheten av de övriga bestämmelserna. Den ogiltiga eller ogenomförbara eller ofullständiga bestämmelsen ska ersättas med en fullständig och tillåten bestämmelse som kommer så nära som möjligt det som parterna skulle ha kommit överens om om de hade känt till bestämmelsens ogiltighet eller ogenomförbarhet eller ofullständighet.