Detaljer om de cookies som används

Tack för att du besöker vår webbplats europart.net. Skyddet av personuppgifter har högsta prioritet för oss. Nedan hittar du information om behandlingen av dina personuppgifter och om dina rättigheter när du använder vår webbplats.

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för databehandlingen är:

EUROPART Group GmbH

Martinstr. 13 D-58135 Hagen

Tel.: +49 2331 3564-0

Kontakt: info@europart.net

 

1. Dataskydd i korthet

 

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd, se vår dataskyddsdeklaration som anges nedan i denna text.

 

Datainsamling på denna webbplats

 

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Information om den registeransvarige" i denna sekretesspolicy.

 

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du tillhandahåller dem till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

 

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig främst om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

 

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

 

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

 

Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om dataskydd.

 

Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta sker i första hand med hjälp av så kallade analysprogram.

 

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande sekretesspolicy.

 

2. Hosting

 

Vi hostar innehållet på vår webbplats hos följande leverantör: Mittwald. Leverantören är Mittwald CM Service GmbH & Co KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Tyskland (nedan kallad Mittwald).

 

Mer information finns i Mittwalds integritetspolicy: https://www.mittwald.de/datenschutz.

 

Mittwald används på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att vår webbplats visas på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

 

Vi har ingått ett avtal om orderhantering (AVV) för användningen av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagen och som garanterar att våra webbplatsbesökares personuppgifter endast kommer att behandlas i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

 

3 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

 

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna sekretesspolicy.

 

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

 

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan vara föremål för säkerhetsproblem. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

 

Uppgift om ansvarig instans

Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats är

 

EUROPART Holding GmbH

Martinstraße 13

58135 Hagen-Haspe

Telefon: +49 2331 3564 0

E-post: info@europart.net

 

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

 

Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna integritetspolicy, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre gäller. Om du gör en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagligt tillåtna skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringsperioder enligt skatte- eller handelslagstiftning); i det senare fallet kommer radering att ske efter att dessa skäl inte längre gäller.

 

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 lit. a GDPR eller artikel 9.2 lit. a GDPR, i den mån särskilda kategorier av uppgifter behandlas i enlighet med artikel 9.1 GDPR. I händelse av uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredjeländer utförs databehandling också på grundval av art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller åtkomst till information i din slutenhet (t.ex. via enhetens fingeravtryck), utförs databehandlingen också på grundval av § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att uppfylla ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 b i GDPR. Dessutom behandlar vi dina uppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse på grundval av artikel 6.1 c i GDPR. Databehandling kan också utföras på grundval av vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Information om de relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall ges i följande stycken i denna sekretesspolicy.

 

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud.

 

Dr Ralf Heine

c/o AULINGER Datenschutz & Consulting GmbH

Frankenstraße 348

45133 Essen

Telefon: +49 201 9598662

E-post: r.heine@aulinger-dc.eu

 

Anmärkning om dataöverföring till tredje länder som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen och överföring till amerikanska företag som inte är DPF-certifierade

Vi använder bl.a. verktyg från företag i tredje land som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen och amerikanska verktyg vars leverantörer inte är certifierade enligt EUUS Data Privacy Framework (DPF). Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa länder och behandlas där. Vi vill påpeka att ingen nivå av dataskydd som är jämförbar med den i EU kan garanteras i tredjeländer som är osäkra enligt dataskyddslagstiftningen.

 

Vi vill påpeka att USA, som ett säkert tredje land, i allmänhet har en nivå av dataskydd som är jämförbar med EU:s. Dataöverföring till USA är därför tillåten om mottagaren är certifierad enligt "EU-US Data Privacy Framework" (DPF) eller har lämpliga ytterligare garantier. Information om överföringar till tredje land, inklusive datamottagare, finns i denna sekretesspolicy.

 

Mottagare av personuppgifter

Som en del av vår affärsverksamhet arbetar vi tillsammans med olika externa organisationer. I vissa fall är det också nödvändigt att överföra personuppgifter till dessa externa organisationer. Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till externa organ om detta är nödvändigt för att fullgöra ett avtal, om vi är rättsligt skyldiga att göra det (t.ex. vidarebefordran av uppgifter till skattemyndigheter), om vi har ett berättigat intresse av överföringen i enlighet med artikel 6.1 f GDPR eller om en annan rättslig grund tillåter överföringen av uppgifter. Vid användning av personuppgiftsbiträden vidarebefordrar vi endast våra kunders personuppgifter på grundval av ett giltigt avtal om orderhantering. Vid gemensam behandling ingås ett avtal om gemensam behandling.

 

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

 

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIELLA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. RESPEKTIVE RÄTTSLIG GRUND SOM BEHANDLINGEN BASERAS PÅ FINNS I DENNA INTEGRITETSPOLICY. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN VISA TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT FASTSTÄLLA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR RELATERAD TILL SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.2 GDPR).

 

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig, kommer detta endast att ske om det är tekniskt genomförbart.

 

Information, rättelse och radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt till kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt till korrigering eller radering av dessa uppgifter när som helst. Du kan när som helst kontakta oss angående detta och andra frågor om personuppgifter.

 

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss för att göra detta. Rätten till begränsning av behandlingen föreligger i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter som lagras av oss, behöver vi i allmänhet tid för att verifiera detta. Under den tid som granskningen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig kan du begära begränsning av databehandlingen i stället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för att de raderas.
  • Om du har lämnat in en invändning i enlighet med artikel 21.1 i GDPR måste en avvägning göras mellan dina intressen och våra. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som väger tyngst har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

 

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - bortsett från lagringen - endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör viktiga allmänna intressen i Europeiska unionen eller i en medlemsstat.

 

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i din webbläsarrad.

 

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

 

Invändning mot reklam via e-post

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för vår skyldighet att tillhandahålla ett rättsligt meddelande i syfte att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Operatörerna av webbplatsen förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, såsom skräppostmeddelanden.

 

4. Datainsamling på denna webbplats

 

Kakor (cookies)

På våra webbsidor används så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och orsakar ingen skada på din slutenhet. De lagras på din enhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din enhet tills du själv raderar dem eller tills de automatiskt raderas av din webbläsare.

 

Cookies kan härröra från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (så kallade tredjepartscookies). Tredjepartscookies gör det möjligt att integrera vissa tjänster från tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. cookies för bearbetning av betaltjänster).

 

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att analysera användarnas beteende eller för reklamändamål.

 

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik) (nödvändiga cookies) lagras på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR, såvida ingen annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG); samtycke kan återkallas när som helst.

 

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

 

Du kan ta reda på vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats i denna sekretesspolicy.

Detaljer om de cookies som används

 

Samtycke med Usercentrics

Denna webbplats använder Usercentrics samtyckesteknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din slutenhet eller till användning av vissa tekniker och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddsbestämmelser. Leverantören av denna teknik är Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Tyskland, webbplats: https://usercentrics.com/de/ (nedan kallad "Usercentrics").

 

När du besöker vår webbplats överförs följande personuppgifter till Usercentrics:

  • Ditt/dina samtycke(n) eller återkallande av ditt/dina samtycke(n)
  • din IP-adress
  • Information om din webbläsare
  • Information om din slutenhet
  • Tidpunkt för ditt besök på webbplatsen
  • geografisk lokalisering

 

Dessutom lagrar Usercentrics en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela de samtycken som ges eller deras återkallande till dig. De uppgifter som samlas in på detta sätt lagras tills du ber oss att radera dem, raderar Usercentrics cookie själv eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringsskyldigheter förblir opåverkade.

 

Usercentrics används för att inhämta det samtycke som krävs enligt lag för användning av viss teknik. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 c i GDPR.

 

Behandling av beställningar

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) för användningen av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagen och som garanterar att det endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

 

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

 

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan är relaterad till uppfyllandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts; samtycket kan när som helst återkallas.

 

Vi lagrar de uppgifter som du har angett i kontaktformuläret tills du begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagringen eller ändamålet med lagringen inte längre är aktuellt (t.ex. efter att din begäran har uppfyllts). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

 

Förfrågningar via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer vi att lagra och behandla din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) i syfte att behandla din begäran. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

 

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan är relaterad till uppfyllandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts; samtycket kan när som helst återkallas.

 

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

 

Kommunikation via WhatsApp

För kommunikation med våra kunder och andra tredje parter använder vi bland annat snabbmeddelandetjänsten WhatsApp. Leverantören är WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

 

Kommunikationen sker via end-to-end-kryptering (peer-to-peer), vilket förhindrar WhatsApp eller andra tredje parter från att få tillgång till kommunikationsinnehållet. WhatsApp får dock tillgång till metadata som skapas under kommunikationsprocessen (t.ex. avsändare, mottagare och tid). Vi vill också påpeka att WhatsApp uppger att de delar sina användares personuppgifter med sitt moderbolag Meta, som är baserat i USA. Ytterligare information om databehandling finns i WhatsApps integritetspolicy på: www.whatsapp.com/legal/.

 

WhatsApp används på grundval av vårt berättigade intresse av att kommunicera så snabbt och effektivt som möjligt med kunder, berörda parter och andra affärs- och avtalspartner (artikel 6.1 f i GDPR). Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker databehandlingen uteslutande på grundval av samtycket; detta kan återkallas när som helst med verkan för framtiden.

 

Kommunikationsinnehållet som utbyts mellan dig och oss på WhatsApp kommer att förbli hos oss tills du ber oss att radera det, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din förfrågan har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

 

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA, som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt00000011sfnAAA&status=Active.

 

Vi använder WhatsApp i versionen "WhatsApp Business".

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du hittar mer information här: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

 

Vi har ingått ett avtal om orderbehandling (AVV) med den ovan nämnda leverantören.

 

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på denna webbplats för att kunna använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder endast de uppgifter som angetts för detta ändamål för att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den obligatoriska information som begärs under registreringen måste tillhandahållas i sin helhet. I annat fall kommer vi att avvisa registreringen.

 

I händelse av viktiga ändringar, till exempel i erbjudandets omfattning eller tekniskt nödvändiga ändringar, kommer vi att använda den e-postadress som anges under registreringen för att informera dig på detta sätt.

 

De uppgifter som anges under registreringen behandlas i syfte att genomföra det användarförhållande som upprättats genom registreringen och, om nödvändigt, för att inleda ytterligare avtal (art. 6 para. 1 lit. b GDPR).

 

De uppgifter som samlas in vid registreringen lagras av oss så länge som du är registrerad på denna webbplats och raderas därefter. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

 

5. Sociala medier

 

Sociala medier med Shariff

På denna webbplats används element från sociala medier (t.ex. Facebook, X, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

 

Du kan vanligtvis känna igen de sociala medieelementen genom respektive sociala medielogotyper. För att säkerställa dataskyddet på denna webbplats använder vi dessa element endast tillsammans med den så kallade "Shariff"-lösningen. Denna applikation förhindrar att de sociala medieelement som är integrerade på denna webbplats överför dina personuppgifter till respektive leverantör så snart du går in på webbplatsen för första gången.

 

En direkt anslutning till leverantörens server upprättas först när du aktiverar respektive sociala medieelement genom att klicka på motsvarande knapp (samtycke). Så snart du aktiverar det sociala medieelementet får respektive leverantör informationen om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du samtidigt är inloggad på ditt respektive sociala mediekonto (t.ex. Facebook), kan respektive leverantör tilldela besöket på denna webbplats till ditt användarkonto.

 

Aktivering av plugin utgör samtycke i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG. Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden.

 

Tjänsten används för att inhämta det samtycke som krävs enligt lag för användning av viss teknik. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 c i GDPR.

 

Instagram

Funktioner i Instagram-tjänsten är integrerade på denna webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

 

När det sociala medieelementet är aktivt upprättas en direktanslutning mellan din enhet och Instagram-servern. Instagram får därigenom information om ditt besök på denna webbplats.

 

Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på denna webbplats till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. På så sätt kan Instagram koppla ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller dess användning av Instagram.

 

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

 

Om personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook eller Instagram, är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret begränsas uteslutande till insamlingen av uppgifterna och överföringen av dem till Facebook eller Instagram. Den behandling som utförs av Facebook eller Instagram efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. De gemensamma skyldigheter som åligger oss har fastställts i ett gemensamt behandlingsavtal. Du hittar avtalstexten på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla dataskyddsinformation vid användning av Facebook- eller Instagram-verktyget och för säker implementering av verktyget på vår webbplats i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Facebook ansvarar för datasäkerheten för Facebook- och Instagram-produkter. Du kan hävda registrerades rättigheter (t.ex. begäran om information) angående de uppgifter som behandlas av Facebook eller Instagram direkt med Facebook. Om du åberopar dina rättigheter som registrerad hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

 

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

Ytterligare information finns i Instagrams integritetspolicy: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

 

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA, som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

LinkedIn

Denna webbplats använder delar av LinkedIn-nätverket. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

 

Varje gång du besöker en sida på denna webbplats som innehåller delar av LinkedIn, upprättas en anslutning till LinkedIns servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIn-knappen "Rekommendera" och är inloggad på ditt LinkedIn-konto, kan LinkedIn associera ditt besök på denna webbplats med dig och ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av LinkedIn.

 

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

 

Dataöverföringen till USA sker i enlighet med EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de.

 

Ytterligare information finns i LinkedIns sekretesspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

XING

Denna webbplats använder delar av XING-nätverket. Leverantören är New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

 

Varje gång en av våra sidor som innehåller XING-element öppnas upprättas en anslutning till XING-servrar. Såvitt vi vet lagras inga personuppgifter i samband med detta. I synnerhet lagras inga IP-adresser och användningsbeteendet utvärderas inte.

 

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 lit. a i GDPR och § 25.1 i TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

 

Ytterligare information om dataskydd och XING Share-knappen finns i XING:s integritetspolicy på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

6. Analysverktyg och reklam

 

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårnings- eller statistikverktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager i sig skapar inga användarprofiler, lagrar inga cookies och genomför inga oberoende analyser. Den används endast för att hantera och visa de verktyg som integreras via den. Google Tag Manager registrerar dock din IP-adress, som också kan överföras till Googles moderbolag i USA.

 

Google Tag Manager används på grundval av artikel 6.1 lit. f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en snabb och okomplicerad integration och hantering av olika verktyg på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som TTDSG avser. Samtycket kan återkallas när som helst.

 

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA, som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendet hos besökare på webbplatsen. I samband med detta får webbplatsoperatören olika användningsdata, såsom sidvisningar, besökets längd, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa uppgifter sammanfattas i ett användar-ID och tilldelas webbplatsbesökarens respektive slutenhet.

Vi kan också använda Google Analytics för att bland annat registrera dina mus- och scrollrörelser och klick. Google Analytics använder också olika modelleringsmetoder för att komplettera de registrerade dataposterna och använder maskininlärningstekniker för dataanalys.

 

Google Analytics använder tekniker som möjliggör igenkänning av användaren i syfte att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheten). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 lit. a i GDPR och § 25.1 i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

 

Dataöverföringen till USA sker i enlighet med EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA, som är avsett att säkerställa överensstämmelse med europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

IP-anonymisering

Google Analytics IP-anonymisering är aktiverad. Detta innebär att din IP-adress kommer att förkortas av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra signatärstater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

 

Plugin för webbläsare

Du kan förhindra att Google samlar in och bearbetar dina uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsarplugin som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Googles signaler

Vi använder Googles signaler. När du besöker vår webbplats registrerar Google Analytics bland annat din plats, sökhistorik och YouTube-historik samt demografiska data (besöksdata). Dessa data kan användas för personlig annonsering med hjälp av Google Signals. Om du har ett Google-konto kopplas besöksdata från Google Signal till ditt Google-konto och används för personligt anpassade reklammeddelanden. Uppgifterna används också för att sammanställa anonymiserad statistik om våra användares beteende.

 

Behandling av beställningar

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google och implementerar de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav fullt ut när vi använder Google Analytics.

 

Google Analytics mätning av e-handel

Denna webbplats använder funktionen "e-handelsmätning" i Google Analytics. Med hjälp av e-handelsmätning kan webbplatsoperatörer analysera webbplatsbesökarnas köpbeteende för att förbättra sina marknadsföringskampanjer online. Information som placerade beställningar, genomsnittliga ordervärden, fraktkostnader och tiden från visning till köp av en produkt registreras. Dessa data kan sammanfattas av Google under ett transaktions-ID som tilldelas respektive användare eller deras enhet.

 

Evalanche

Vi använder marknadsföringsverktyget Evalanche. Leverantören är SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg (nedan kallad Evalanche).

 

Evalanche är ett verktyg för att optimera och automatisera våra marknadsföringsaktiviteter. Med Evalanche kan vi bland annat automatisera vår leadgenerering och anpassa innehållet på vår webbplats till målgrupperna. Vi kan också analysera användarbeteendet hos våra webbplatsbesökare och utlösa ytterligare marknadsföringskampanjer på grundval av detta. För detta ändamål lagrar Evalanche olika uppgifter om webbplatsens besökare, såsom adresser, intressen, geografisk plats och liknande.

 

Evalanche är certifierat i enlighet med den internationellt erkända IT-säkerhetsstandarden ISO 27001.

 

Om samtycke har inhämtats används ovannämnda tjänst uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR och § 25 i TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om samtycke inte har erhållits används denna tjänst på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR; webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att optimera sina marknadsföringskampanjer.

 

Behandling av beställningar

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) för användningen av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som säkerställer att det endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

 

Google Ads

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett onlineannonseringsprogram från Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på tredje parts webbplatser när användaren anger vissa sökord i Google (sökordsinriktning). Dessutom kan riktade annonser visas baserat på de användardata som finns tillgängliga hos Google (t.ex. platsdata och intressen) (målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi utvärdera dessa data kvantitativt, till exempel genom att analysera vilka sökord som har lett till visning av våra annonser och hur många annonser som har lett till motsvarande klick.

 

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

 

Dataöverföringen till USA sker i enlighet med EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: policies.google.com/privacy/frameworks och https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA som är avsett att säkerställa överensstämmelse med europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Google AdSense (inte personligt anpassad)

Denna webbplats använder Google AdSense, en tjänst för att integrera annonser. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Vi använder Google AdSense i "icke-personaliserat" läge. Till skillnad från det personliga läget baseras annonserna därför inte på ditt tidigare användarbeteende och ingen användarprofil skapas för dig. Istället används så kallad "kontextuell information" för att välja ut annonserna. De valda annonserna baseras då t.ex. på din position, innehållet på den webbplats du befinner dig på eller dina aktuella söktermer. Du kan läsa mer om skillnaderna mellan personlig och icke-personlig inriktning med Google AdSense på: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

 

Observera att cookies eller jämförbara igenkänningstekniker (t.ex. fingeravtryck på enheter) kan användas även när Google Adsense används i icke-personaliserat läge. Enligt Google används dessa för att bekämpa bedrägerier och missbruk.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 lit. a i GDPR och § 25.1 i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

 

Dataöverföringen till USA sker i enlighet med EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Du kan själv anpassa dina reklaminställningar i ditt användarkonto. Klicka på följande länk och logga in: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Ytterligare information om Googles reklamteknik finns här: https://policies.google.com/technologies/ads och https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA, som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Google Ads Remarketing

Denna webbplats använder funktionerna för Google Ads Remarketing. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med Google Ads Remarketing kan vi tilldela personer som interagerar med vårt online-erbjudande till specifika målgrupper för att därefter visa intressebaserad reklam i Googles annonsnätverk (remarketing eller retargeting).

Dessutom kan de reklammålgrupper som skapas med Google Ads Remarketing kopplas till Googles enhetsöverskridande funktioner. På så sätt kan intressebaserade, personliga reklammeddelanden som har anpassats till dig beroende på din tidigare användning och ditt surfbeteende på en slutenhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina slutenheter (t.ex. surfplatta eller dator).

 

Om du har ett Google-konto kan du invända mot personligt anpassad reklam genom att klicka på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR och § 25 avsn. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

 

Ytterligare information och dataskyddsbestämmelser finns i Googles sekretesspolicy på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

 

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA, som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Målgruppsbildning med kundmatchning

Vi använder bland annat Google Ads Remarketing kundmatchning för att skapa målgrupper. Här överför vi vissa kunddata (t.ex. e-postadresser) från våra kundlistor till Google. Om kunderna i fråga är Google-användare och är inloggade på sitt Google-konto visas lämpliga reklammeddelanden för dem inom Googles nätverk (t.ex. på YouTube, Gmail eller i sökmotorn).

 

Googles spårning av konvertering

Denna webbplats använder Google Conversion Tracking. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

Med hjälp av Googles konverteringsspårning kan Google och vi känna igen om användaren har utfört vissa åtgärder. Vi kan t.ex. analysera vilka knappar på vår webbplats som har klickats på hur ofta och vilka produkter som har visats eller köpts särskilt ofta. Denna information används för att skapa konverteringsstatistik. Vi tar reda på det totala antalet användare som har klickat på våra annonser och vilka åtgärder de har vidtagit. Vi får ingen information med vilken vi kan identifiera användaren personligen. Google själv använder cookies eller jämförbar igenkänningsteknik för identifieringsändamål.

 

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om Google Conversion Tracking hittar du i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Företaget är certifierat enligt "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA, som är avsett att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

7 Nyhetsbrev

 

Uppgifter för nyhetsbrev

Om du vill få det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att få nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in, eller endast på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar dem inte till tredje part.

 

De uppgifter som anges i anmälningsformuläret för nyhetsbrevet behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och dess användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "unsubscribe" i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingsoperationer som redan har ägt rum påverkas inte av annulleringen.

 

De uppgifter som du tillhandahåller oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänster tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller efter att syftet har upphört att existera. Vi förbehåller oss rätten att radera eller blockera e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

 

Data som lagras av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.

 

När du har avregistrerat dig från nyhetsbrevets distributionslista kan din e-postadress lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en svart lista om detta är nödvändigt för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de rättsliga kraven vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

 

8. Plugins och verktyg

 

YouTube med utökat dataskydd

På denna webbplats bäddas videor in från YouTube. Operatören av webbplatsen är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

När du besöker en av dessa webbplatser där YouTube är integrerat upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

 

Vi använder YouTube i ett utökat dataskyddsläge. Enligt YouTube används videor som spelas upp i det utökade dataskyddsläget inte för att anpassa surfningen på YouTube. Annonser som visas i det utökade dataskyddsläget är inte heller personliga. Inga cookies ställs in i det utökade dataskyddsläget. Istället lagras så kallade lokala lagringselement i användarens webbläsare, som innehåller personuppgifter som liknar cookies och kan användas för att känna igen användaren. Detaljer om det utökade dataskyddsläget finns här: https://support.google.com/youtube/answer/171780.

 

Efter aktivering av en YouTube-video kan ytterligare databehandlingsåtgärder utlösas som vi inte har något inflytande över.

 

Användningen av YouTube är av intresse för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

 

Ytterligare information om dataskydd på YouTube finns i deras integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA, som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Google Maps

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Fonts för att standardisera visningen av teckensnitt. När du öppnar Google Maps laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt korrekt.

 

Användningen av Google Maps sker för att presentera våra online-erbjudanden på ett tilltalande sätt och för att göra det enkelt att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

 

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

 

Mer information om hanteringen av användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Företaget är certifierat i enlighet med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF är ett avtal mellan Europeiska unionen och USA, som syftar till att säkerställa efterlevnaden av europeiska dataskyddsstandarder för databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Ytterligare information om detta kan erhållas från leverantören på följande länk: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

9. E-handel och betalningsleverantörer

 

Behandling av kund- och avtalsuppgifter

Vi samlar in, behandlar och använder personliga kund- och avtalsuppgifter för att upprätta, organisera innehållet i och ändra våra avtalsförhållanden. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för att användaren ska kunna använda tjänsten eller för att fakturera användaren. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR.

 

De insamlade kunduppgifterna raderas efter att beställningen har slutförts eller affärsrelationen har upphört och eventuella lagstadgade lagringstider har löpt ut. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

 

10. Egna tjänster

 

Hantering av uppgifter om sökande

Vi erbjuder dig möjligheten att ansöka till oss (t.ex. via e-post, post eller onlineansökningsformulär). I det följande informerar vi dig om omfattningen, syftet och användningen av dina personuppgifter som samlas in under ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig att dina uppgifter kommer att samlas in, behandlas och användas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och alla andra lagstadgade bestämmelser och att dina uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt.

 

Omfattning och syfte med datainsamling

Om du skickar in en ansökan till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar från intervjuer etc.) i den mån det är nödvändigt för att besluta om att inleda ett anställningsförhållande. Den rättsliga grunden för detta är § 26 BDSG enligt tysk lag (inledande av ett anställningsförhållande), art. 6 para. 1 lit. b GDPR (allmän avtalsinledning) och - om du har gett ditt samtycke - art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst. Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras inom vårt företag till personer som är involverade i behandlingen av din ansökan.

 

Om ansökan godkänns kommer de uppgifter som du har lämnat att lagras i våra databehandlingssystem på grundval av § 26 BDSG och Art. 6 para. 1 lit. b GDPR i syfte att genomföra anställningsförhållandet.

 

Lagringsperiod för uppgifterna

Om vi inte kan erbjuda dig ett jobb, du avvisar ett jobb eller drar tillbaka din ansökan, förbehåller vi oss rätten att lagra de uppgifter du har lämnat på grundval av våra berättigade intressen (artikel 6.1 f GDPR) i upp till 6 månader från slutet av ansökningsprocessen (avvisande eller tillbakadragande av ansökan). Därefter raderas uppgifterna och de fysiska ansökningshandlingarna förstörs. Bevarandet tjänar i synnerhet som bevis i händelse av en rättslig tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att behövas efter att 6-månadersperioden har löpt ut (t.ex. på grund av en förestående eller pågående rättstvist), kommer uppgifterna endast att raderas när syftet med ytterligare lagring inte längre gäller.

 

Längre lagring kan också ske om du har gett ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR) eller om lagstadgade lagringsskyldigheter förhindrar radering.

 

Inkludering i urvalet av sökande

Om vi inte erbjuder dig ett jobb kan det vara möjligt att inkludera dig i vår sökandepool. Om du blir antagen kommer alla dokument och uppgifter från din ansökan att överföras till kandidatpoolen för att kontakta dig i händelse av lämpliga lediga platser.

 

Inkluderingen i kandidatpoolen baseras uteslutande på ditt uttryckliga samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Samtycket är frivilligt och har inget samband med den aktuella ansökningsprocessen. Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke. I så fall raderas uppgifterna oåterkalleligen från kandidatpoolen, förutsatt att det inte finns några rättsliga grunder för lagring.

 

Senast två år efter det att samtycket har getts kommer uppgifterna oåterkalleligen att raderas från sökandebasen.

 

 

Dina nuvarande cookie-inställningar

Ditt samtycke gäller följande domäner: www.europart.net

Tillåt alla cookies (nödvändiga, statistik, marknadsföring)

Samtycke beviljat: 14.7.2022, 14:49:25

Ändra samtycke | Återkalla samtycke

 

Genom att välja "Tillåt alla cookies" tillåter du oss att använda cookies och därmed göra det möjligt för oss att utforma våra webbplatser och deras funktioner på ett optimalt sätt för dig. Du kan också fritt välja vilka cookies och vilken behandling du vill tillåta. Bekräfta i så fall ditt val med knappen "Godkänn". Om du fortsätter att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies. För ytterligare information, besök vår sida "Integritetspolicy". Där kan du se vilka uppgifter vi använder för vilka ändamål. Sidan ger dig också möjlighet att när som helst dra tillbaka eller ändra ditt samtycke.