Az EUROPART Trading GmbH általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételei

Hagen (2016 májusától)

 

1. alkalmazási kör

 

(1) Az alábbi eladási, szállítási és fizetési feltételek (a továbbiakban is:"ÁSZF") kizárólag az összes szállításunkra, szolgáltatásunkra, ajánlatunkra, megrendelésünkre és megrendelés elfogadására vonatkoznak. Ezek az ÁSZF a teljes üzleti kapcsolat időtartamára érvényesek. A jelen ÁSZF tehát minden jövőbeli szállításra, szolgáltatásra, ajánlatra, megrendelésre, valamint megrendelés elfogadására is érvényes, még akkor is, ha a jövőben nem hivatkozunk kifejezetten a jelen ÁSZF-re, és a jelen ÁSZF-et nem kötjük meg újra külön.

 

(2) A megrendelő (a továbbiakban:"Vevő") olyan eltérő feltételei, amelyeket nem fogadunk el kifejezetten írásban, nem kötelezőek ránk nézve, még akkor sem, ha azokat kifejezetten nem kifogásoljuk, vagy nem kifogásoltuk. A jelen ÁSZF különösen akkor is érvényes, ha a Vevő jelen ÁSZF-ekkel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételeinek ismeretében a Vevő részére történő szállítást fenntartás nélkül teljesítjük, vagy ha olyan levélre hivatkozunk, amely a Vevő vagy egy harmadik fél általános szerződési feltételeit tartalmazza vagy azokra hivatkozik.

 

(3) A jelen ÁSZF csak annyiban vonatkozik vevőinkre, amennyiben azok vállalkozók (BGB 14. §), közjogi jogi személyek vagy a BGB 310. § (1) bekezdése szerinti közjogi különalapok.

 

2. Szerződéskötés

 

(1) Ajánlataink minden esetben megerősítésre szorulnak, kivéve, ha azokat kifejezetten kötelező érvényűnek jelöljük meg. Ez akkor is érvényes, ha a Vevőnek dokumentumokat, például katalógusokat, prospektusokat, műszaki dokumentációt (pl. rajzokat, ábrákat, terveket, számításokat, kalkulációkat, DIN-szabványokra való hivatkozásokat) vagy egyéb termékleírásokat (a továbbiakban:"Dokumentumok") - elektronikus formában is - átadunk.

 

(2) Az áru Vevő általi megrendelése kötelező érvényű szerződési ajánlatnak minősül. A Vevő megrendelését, szerződését vagy egyéb szerződéses ajánlatát a beérkezéstől számított három héten belül jogosultak vagyunk elfogadni. A szerződéses ajánlat elfogadását írásban (pl. megrendelés visszaigazolásával, számlával vagy szállítólevéllel) vagy az áru vevő részére történő feltétel nélküli átadásával kell kinyilvánítanunk. A vevő köteles a szerződéskötésről szóló valamennyi visszaigazolásunkat a kézhezvételt követően haladéktalanul ellenőrizni azok tényszerű helyességére vonatkozóan.

 

(3) A szállítás terjedelme a megrendelésre vonatkozó írásbeli visszaigazolásunk alapján kerül meghatározásra. A méretek, a súly és/vagy a darabszám tekintetében a szokásos tűréshatárokon belül eltérések megengedettek. Egyedi gyártású termékek esetén a leszállított mennyiség legfeljebb 10%-kal térhet el a megrendelt mennyiségtől.

 

(4) Bármilyen leírás, súly- és/vagy mennyiségi adat, nevezetesen a katalógusokban, árlistákban vagy az (1) bekezdés szerinti dokumentumokban szereplő adatok csupán tájékoztató jellegűek vagy közelítő értékek. Ezek nem minősülnek kötelező érvényű minőségi előírásoknak. A minőségre vonatkozó szóbeli nyilatkozatok csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat írásban megerősítettük.

 

(5) Fenntartjuk a jogot a kivitel és a forma módosítására, a színben való eltérésekre és a szállító által a szállítási terjedelem módosítására, feltéve, hogy a módosítások vagy eltérések a vevő számára ésszerűek, figyelembe véve mindkét szerződő fél jogos érdekeit. Amennyiben mi vagy a szállító jeleket vagy számokat használunk a megrendelés vagy a vétel tárgyának megjelölésére, ebből önmagában nem lehet jogokat levezetni a vétel tárgyának vagy a szállítási terjedelemnek a meghatározása tekintetében.

 

(6) A szerződés megkötése azzal a feltétellel történik, hogy mi magunk is időben és teljes körűen leszállítjuk. Ez csak abban az esetben érvényes, ha a szállítás elmaradásáért nem mi vagyunk felelősek, különösen, ha a beszállítónkkal egyező fedezeti ügyletet kötöttünk. A vevőt haladéktalanul tájékoztatni kell az áru nem elérhetőségéről. Az ellenértéket adott esetben azonnal visszatérítjük.

 

(7) Az általunk benyújtott ajánlatok és költségbecslések, valamint az (1) bekezdés szerinti dokumentumok és a vevő rendelkezésére bocsátott egyéb segédanyagok tulajdon- és szerzői jogát fenntartjuk. A vevő ezeket a dokumentumokat harmadik személyek számára nem teheti hozzáférhetővé vagy ismertté, nem használhatja fel maga vagy harmadik személyek által, és nem sokszorosíthatja azokat írásbeli hozzájárulásunk nélkül sem önmagukban, sem tartalmilag. Kérésünkre a vevő köteles ezeket a dokumentumokat haladéktalanul és hiánytalanul visszaszolgáltatni nekünk, és az esetlegesen készített másolatokat megsemmisíteni, ha azokra a rendes üzletmenet során már nincs szüksége, vagy ha a tárgyalások nem vezetnek szerződéskötéshez.

 

Ezen dokumentumok tulajdon- és szerzői jogait fenntartjuk. A vevő a dokumentumokat kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem teheti hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

3. Árak - Fizetési feltételek - A vevő fizetési késedelme esetén fennálló jogok

 

(1) Hacsak egyedi esetben másként nem állapodunk meg, a szerződéskötés időpontjában érvényes listaáraink érvényesek, szállítási műből vagy raktárból. A listaárak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, a csomagolási, fuvarozási, postaköltségeket, vámokat, biztosítási és egyéb szállítási költségeket. Ha fuvardíj/csomagolásmentes szállításban állapodtak meg, ez csak a Németországi Szövetségi Köztársaságon belül a vevő átvevő állomásáig érvényes, kivéve a szokásos csomagolásunkat is tartalmazó kocsiszállítást. A vevő által kért különleges feladási és csomagolási mód (pl. expressz áru, expressz áru, légifuvar/tengeri csomagolás stb.) miatti többletköltségek a vevőt terhelik.

 

(2) Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy árainkat a teljes szállítás azon részeire vonatkozóan, amelyek a szerződéskötést követő négy hónap elteltével kerülnek szállításra, ésszerűen megváltoztassuk, ha a szerződéskötés és a tervezett szállítási időpont között az általunk beszerzendő inputanyagok tekintetében 5%-nál nagyobb mértékű árváltozás következik be, és ha ezek az árváltozások hatással vannak az áru összköltségére. Ezt kérésre a vevőnek bizonyítani fogjuk, figyelembe véve az egyes költségelemeket és azok jelentőségét a teljes ár szempontjából. 5 %-ot meghaladó áremelkedés esetén a vevőnek joga van az értesítésünk kézhezvételétől számított két héten belül elállni a szerződéstől, amennyiben a szállításokat és szolgáltatásokat még mindig mi végezzük.

 

(3) A fizetés (nettó ár plusz a mindenkori törvényes áfakulcs) a számla keltétől számított 14 napon belül levonás nélkül történik, kivéve, ha a vevővel készpénzfizetési megállapodás áll fenn, amely esetben az áru csak azonnali fizetés ellenében kerül átadásra. A fizetés időpontjára az a nap az irányadó, amikor a pénz beérkezik hozzánk. Ha a vevő nem fizet az esedékesség napján, a kintlévőségek után az esedékesség napjától kezdődően a mindenkori alapkamatlábat 9 százalékponttal meghaladó kamatot számítunk fel a BGB 247. §-a szerint. Fenntartjuk a jogot a késedelemmel okozott további károk érvényesítésére.

 

(4) Az árengedmény levonásához külön írásbeli megállapodás szükséges. Az általunk biztosított fizetési és engedményezési határidők a számla keltétől kezdődnek. Ha a vevő a számlák kiegyenlítésekor engedményt von le, akkor a jóváírások kiegyenlítésekor az engedményt ennek megfelelően vissza kell adni. Ha készpénzkedvezményben állapodtak meg, a készpénzlevonás csak akkor megengedett, ha a vevő korábban minden egyéb kötelezettségét velünk szemben maradéktalanul teljesítette.

 

(5) Ha a vevő fizetési késedelembe esik, jogosultak vagyunk minden követelésünket azonnal esedékessé nyilvánítani. Ha a vevő nem fizeti ki az esedékes számlákat, túllépi a megadott fizetési határidőt, ha a vevő a hitelképességéről valótlan vagy hiányos adatokat szolgáltat, vagy ha a szerződés megkötését követően olyan körülmények jutnak tudomásunkra, amelyek megkérdőjelezik a vevő fizetőképességét vagy hitelképességét, és amelyek veszélyeztetik a vevő által az adott szerződéses jogviszonyból fennálló követeléseink kiegyenlítését, jogosultak vagyunk a még fennálló szállításokat vagy szolgáltatásokat csak előleg vagy biztosíték nyújtása ellenében teljesíteni vagy nyújtani, és a vevő teljes fennálló hátralékos tartozását azonnal esedékessé és fizetendőnek nyilvánítani. Ha a vevő megtagadja az előleg megfizetését vagy a biztosíték nyújtását, jogosultak vagyunk elállni a szerződéstől, amennyiben még nem teljesítettük szolgáltatásunkat, anélkül, hogy a vevő ebből bármilyen jogot levezethetne. Fenntartjuk a jogot további kártérítési igények érvényesítésére. A vevőnek jogában áll bizonyítani, hogy a kár kisebb volt.

 

(6) Ha a vevő vétkes kötelességszegése miatt lépünk el a szerződéstől, a megrendelés összegének 10%-át követelhetjük átalány-kártérítésként további bizonyítás nélkül; az átalány-kártérítés azonban a további pénzkövetelésekkel szemben minimális kártérítésként beszámítandó. Fenntartjuk a jogot, hogy magasabb kárt bizonyítsunk, valamint a vevő jogát, hogy bizonyítsa, hogy a kár egyáltalán nem következett be, vagy lényegesen alacsonyabb volt.

 

(7) A vevő csak akkor számolhat el a követeléseinkkel szemben, illetve érvényesíthet visszatartási jogot, ha ellenkövetelése nem vitatott vagy bíróság által megállapított; egyébként csak annyiban érvényesíthet visszatartási jogot, amennyiben az az adásvételi szerződésből eredő követeléseken alapul. A vevő csoportvállalatának követeléseivel szembeni beszámítás minden esetben kizárt.

 

(8) A vevő ellenkező rendelkezése ellenére is jogosultak vagyunk arra, hogy kifizetéseit először a régebbi tartozásaiba beszámítsuk. Ha már felmerültek költségek és kamatok, jogosultak vagyunk a vevő kifizetéseit először a költségekkel, majd a kamatokkal és végül a főköveteléssel szemben beszámítani.

 

(9) A csekkek elfogadásának jogát fenntartjuk; azokat mindig csak teljesítés ellenében fogadjuk el, minden költség és kiadás felszámítása mellett, az időben történő bemutatás és tiltakozás garanciája nélkül. A visszaterhelések (pl. ec-, bank- vagy bankkártyás fizetések) költségei a vevő által megtérítendőek számunkra. Ha részt veszünk a SEPA alap beszedési rendszerben, legkésőbb 2 naptári nappal az esedékesség előtt értesítjük a vevőt a beszedés időpontjáról és összegéről.

4. Szállítás

 

(1) A szállításokat gyárilag kell teljesíteni. A vevő kérésére és költségére az árut más rendeltetési helyre kell szállítani (értékesítés a teljesítés helyétől eltérő helyre történő szállítással). Eltérő megállapodás hiányában a teljesítési helytől eltérő helyre történő szállítással történő értékesítés esetén jogosultak vagyunk a szállítás módját (különösen a szállító céget, a szállítási útvonalat, a csomagolást) saját kötelességszerű belátásunk szerint meghatározni.

 

(2) A szállítási határidők mindig hozzávetőlegesek. Az általunk megadott szállítási idők, határidők és időpontok ezért nem kötelező érvényűek, kivéve, ha kifejezetten írásban másként nem állapodtunk meg. A határidőnapok mindig munkanapok; a szombati napok nem számítanak munkanapnak. A megállapodott szállítási határidők a szerződés megkötésekor kezdődnek, de nem a megállapodás szerinti előleg beérkezése előtt; ugyanez megfelelően vonatkozik az időtartam változására is. Összeszerelés nélküli megrendelések esetén a szállítási határidő akkor tekinthető teljesítettnek, ha a szállítási tárgy a szállítási határidő lejárta előtt elhagyta üzemünket. Egyébként a szállítási határidő akkor tekinthető teljesítettnek, ha a vevőt értesítettük arról, hogy az áru készen áll a szállításra.

 

(3) A megállapított szállítási határidő kezdete minden műszaki kérdés tisztázásától függ. További előfeltétel a szerződéses kötelezettségek időben történő és megfelelő teljesítése a vevő részéről. Így a szállítási határidő legkorábban a vevő által a megrendelés teljesítéséhez rendelkezésre bocsátandó összes dokumentum és anyag kézhezvételét követően kezdődik. Ha a vevő biztosítja az anyagokat, azokat a vevő költségére és kockázatára, megfelelő mennyiségi felárral, időben és kifogástalan állapotban kell nekünk leszállítani.

 

(4) A vevő vagy a megbízott fuvarozó általi átvétel esetén a megállapított határidőket pontosan be kell tartani. Az elszállításra késznek bejelentett áruk esetében az átvételi határidő be nem tartása esetén jogosultak vagyunk az anyagot a következő napon elszállítani. A vevő viseli a késedelmes átvételből vagy a fuvarozás biztosításából eredő összes költséget. Ha a több részmennyiség szállítására vonatkozó megrendelések esetében a vevő nem tartja be a megállapított szállítási határidőket és időpontokat, akkor jogosultak vagyunk eredménytelen határidő kitűzése után a fennmaradó árut leszállítani, a megrendelés még nem teljesített részétől elállni, vagy kártérítést követelni a teljesítés elmaradása miatt.

 

(5) Szállítási kötelezettségünk mindaddig szünetel, amíg a vevő nem csak jelentéktelen mértékben késedelembe esik valamely kötelezettségével. Az emiatt nálunk felmerülő költségeket a vevő viseli. Ha a vevő az átvétellel késedelembe esik, vagy vétkesen megszegi egyéb együttműködési kötelezettségeit, jogosultak vagyunk az ezzel kapcsolatban nekünk okozott kár megtérítését követelni, beleértve az esetleges további költségeket is, további követelések sérelme nélkül. Mi - a vevő mulasztásából eredő jogaink sérelme nélkül - követelhetjük a vevőtől a szállítási és teljesítési határidők meghosszabbítását vagy a szállítási és teljesítési időpontok elhalasztását legalább azzal az időtartammal, amely alatt a vevő nem teljesíti velünk szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit. Fenntartjuk a jogot, hogy a szerződés teljesítésének elmaradására hivatkozzunk.

 

(6) Jogunk van részszállításokat végezni, illetve a megállapított szállítási és teljesítési határidőkön belül teljesíteni, ha

  • a részszállítás a vevő számára a szerződéses cél keretében használható, és
  • a fennmaradó megrendelt áru leszállítása biztosított és
  • a vevőnek emiatt nem keletkeznek jelentős többletköltségei (kivéve, ha kijelentjük, hogy hajlandóak vagyunk ezeket a költségeket viselni).

 

(7) Nem vállalunk felelősséget vis maior vagy más, általunk nem befolyásolható, a szerződéskötés időpontjában számunkra előre nem látható eseményekért, amelyek minket vagy beszállítónkat önhibánkon kívül ideiglenesen akadályoznak (pl. sztrájk, kizárás, üzemzavar, munkaerőhiány, időjárási körülmények vagy közlekedési zavarok, nehézségek vagy késedelmek a nyersanyag-, energia- vagy gépellátásban, háború, harmadik személyek vagy vagyon elleni erőszakos cselekmények, illetve szuverén beavatkozások vagy utasítások, beleértve a monetáris vagy kereskedelempolitikai intézkedéseket is). Ha az ilyen események ideiglenesen megakadályozzák, hogy az eladás tárgyát a megbeszélt időpontban vagy a megbeszélt határidőn belül leszállítsuk, a fennakadás időtartamára - akár egy már meglévő késedelem alatt is - felmentenek bennünket szállítási kötelezettségünk alól. Ez akkor is érvényes, ha nem kapjuk meg időben a szállítások teljesítéséhez szükséges harmadik féltől származó jóváhagyásokat. Ideiglenes időtartamú akadályok esetén a szállítási és teljesítési határidők meghosszabbodnak vagy elhalasztódnak, plusz egy ésszerű indulási idővel. Ha az ilyen események lehetetlenné teszik vagy lényegesen megnehezítik számunkra a szállítást vagy a teljesítést, és az akadály nem csak átmeneti időtartamú, azaz 120 napnál hosszabb, a vevő elállhat a szerződéstől. Ha a késedelem miatt a vevőtől ésszerűen nem várható el a szállítás vagy a szolgáltatás elfogadása, a tőlünk tett írásbeli nyilatkozattal haladéktalanul elállhat a szerződéstől.

 

(8) Minden esetben csak az esedékességet követő írásbeli felszólítás után kerülünk késedelembe. Egyébként a szállítási késedelem bekövetkezését a törvényi rendelkezések szerint kell megállapítani, hacsak a fentiekben másként nem rendelkezünk.

 

(9) Ha a szállítással vagy szolgáltatással késedelembe esünk, vagy ha a szállítás vagy szolgáltatás bármilyen okból lehetetlenné válik, kártérítési felelősségünk a 4. § 10. pontja, 7. § szerint korlátozott.

 

(10) Ha a szállítással késedelembe esünk, a vevő a késedelemmel okozott kárát egyösszegű kártérítést követelhet. Az átalány-kártérítés mértéke a késedelem minden teljes naptári hetére a nettó ár (szállítási érték) 0,5%-a, de összességében legfeljebb a késedelmesen szállított áru szállítási értékének 5%-a lehet. Fenntartjuk a jogot annak bizonyítására, hogy a vevőt nem, vagy csak a fent említett átalányösszegnél lényegesen kisebb kár érte.

5. A kockázat átadása - csomagolás

 

(1) Szállításaink EX WORKS - EXW (INCOTERMS 2010), hacsak másként nem állapodtunk meg.

 

(2) Ha az áru szállításáról a vevővel megállapodtak, az áru véletlen elvesztésének vagy véletlen megrongálódásának veszélye az áru átadásakor (ahol a rakodás megkezdése a mérvadó) a vevőre, a szállítmányozóra vagy a fuvarozóra, de legkésőbb a gyár vagy a raktár elhagyásával száll át a vevőre. A vevő írásbeli utasításának hiányában a feladás módját, útvonalát és csomagolását saját belátásunk szerint választjuk meg. Biztosítást lopás, törés, szállítás, tűz- és vízkár vagy egyéb biztosítható kockázatok ellen csak a vevő kérésére és megbízásából kötünk.

 

(3) Eltérő megállapodás hiányában nem vesszük vissza a szállítási és egyéb csomagolást, kivéve a kölcsönzött csomagolást és a raklapokat. A csomagolás ártalmatlanítása a vevő feladata.

 

(4) A visszaváltható csomagolások (szállító ládák, raklapok stb.) elidegeníthetetlen tulajdonunkat képezik. Ezeket legkésőbb a szállítástól számított 30 napon belül fuvardíjmentesen vissza kell küldeni. Ha ez nem történik meg, akkor a vadonatúj csomagolás aktuális árán számolhatjuk fel őket, vagy bérleti díjat követelhetünk értük.

 

(5) Ha a szállítás olyan körülmények miatt késik, amelyekért a vevő felelős, a kockázat attól a naptól kezdve száll át a vevőre, amikor a szállítási tárgy szállításra készen áll, és erről a vevőt értesítettük. Ebben az esetben jogosultak vagyunk az árut a vevő költségére és kockázatára saját belátásunk szerint raktározni, és követelni a megállapított ár megfizetését. A költségekért a számlaösszeg 0,5 %-ának megfelelő átalánydíjat számíthatunk fel havonta vagy annak egy részénként, de összesen legfeljebb a számlaösszeg 5 %-át. A magasabb kártérítés bizonyítása és a törvényes követeléseink (különösen a többletköltségek megtérítése, méltányos kártérítés, felmondás) érintetlenül maradnak; az átalánydíjas kártérítés azonban minimális kártérítésként beszámítandó a további pénzkövetelésekbe. A vevő jogosult bizonyítani, hogy egyáltalán nem keletkezett kárunk, vagy a kár lényegesen kisebb, mint a fent említett átalányösszeg.

 

(6) A leszállított tételeket a vevő a 6. § szerinti jogok sérelme nélkül akkor is átveszi, ha azok kisebb hibákkal rendelkeznek. Ha a vevő a vétel tárgyának átvételével a szállítási készségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napot meghaladóan szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt késedelembe esik, további 14 napos határidő kitűzése után jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni vagy kártérítést követelni. A határidő kitűzése nem szükséges, ha a vevő komolyan vagy véglegesen megtagadja az átvételt, vagy nyilvánvalóan nem képes a vételárat még ezen határidőn belül sem megfizetni.

6. Jótállás

 

(1) A vevő köteles az általunk szállított árut a vevőnek vagy a vevő által megjelölt harmadik félnek történő átadást követően azonnal gondosan megvizsgálni. Az általunk szállított árut jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nyilvánvaló hibák vagy más, azonnali, gyors vizsgálat során felismerhető hibák tekintetében az áru átadásától számított 7 munkanapon belül, vagy egyébként a hiba felfedezésétől számított 7 munkanapon belül, vagy bármely korábbi időpontban, amikor a hiba a vevő számára az áru szokásos használata során, közelebbi vizsgálat nélkül is felismerhető volt, nem kaptunk írásbeli hibabejelentést. Kérésünkre a kifogásolt árut vissza kell küldeni nekünk, hogy megvizsgálhassuk. Ha a hibaüzenet megalapozatlannak bizonyul, a vevő köteles megtéríteni a vizsgálat során felmerült költségeinket, kivéve, ha a megalapozatlan hibaüzenetért nem ő a felelős. Megalapozott hibaüzenet esetén a legkedvezőbb szállítási útvonal költségeit megtérítjük. Ez utóbbi nem érvényes, ha a költségek azért emelkednek, mert az áru a rendeltetésszerű használat helyétől eltérő helyen található, és emiatt aránytalan költségek merülnek fel nálunk.

 

(2) Az általunk szállított áru lényeges hibája esetén először is kötelesek és jogosultak vagyunk a hibát kijavítani (kijavítás), vagy egy hibátlan dolgot szállítani (csere) a saját belátásunk szerint ésszerű határidőn belül. A választott típusú utólagos teljesítés jogszabályi feltételek szerinti megtagadására vonatkozó jogunkat ez nem érinti. A vevő csak akkor állhat el a szerződéstől vagy csökkentheti megfelelően a vételárat, ha az utólagos teljesítés meghiúsult, vagy a vevő által az utólagos teljesítésre megszabott ésszerű határidő eredménytelenül telt el, vagy a törvényi rendelkezések szerint nélkülözhető. Az utólagos teljesítés meghiúsultnak minősül, ha az utólagos teljesítésre tett két kísérlet sikertelen volt, vagy ha az utólagos teljesítés a vevő számára lehetetlen vagy ésszerűtlen.

 

(3) A vevőnek a 6. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt jogai kizártak a megállapodás szerinti minőségtől való csak jelentéktelen eltérés, a használhatóság csak jelentéktelen károsodása, természetes elhasználódás vagy a veszélyátadás után a hibás vagy gondatlan kezelés, túlzott igénybevétel vagy a szerződésben nem vállalt különleges külső hatások miatt bekövetkezett kár esetén. Kizártak továbbá a vevő által benyújtott dokumentumokból (rajzok, minták stb.) eredő hibák esetében, kivéve, ha a hiba szintén olyan körülményekre vezethető vissza, amelyekért mi vagyunk felelősek. Ez különösen a vevő tervei vagy a vevő által benyújtott tervdokumentumok alapján gyártott termékek működésére is vonatkozik.

 

(4) A vevőnek a mi hibánkon alapuló kártérítési vagy hiábavaló költségtérítési igénye csak a 7. § szerint áll fenn, és egyébként kizárt.

 

(5) A vevővel egyedi esetekben egyeztetett használt tárgyak szállítása a szavatosság kizárásával történik.

 

(6) A vevő nem engedményezheti a hibák miatti követeléseket.

 

(7) Ha az áru hibája miatt a vevővel szemben egy fogyasztó vagy egy vállalkozó visszkereseti úton követelést támaszt, a vevőnek haladéktalanul értesítenie kell bennünket. Visszkeresés velünk szemben csak annyiban lehetséges, amennyiben a vevőt a jelen ÁSZF figyelembevételével szavatossági igények illetik meg velünk szemben. Ha a vevővel szemben a vevője a fent említett jótállási rendelkezésektől eltérő rendelkezések alapján támaszt igényt, vagy ha jóindulatból visszaveszi az árut, akkor a vevő és a vevője közötti viszonyban kizárólag ezek a megállapodások érvényesek; velünk szemben e tekintetben nem lehetséges a visszkeresés.

 

(8) Az éjszakai szállítás esetén a vevő köteles az érintett áruszállítást haladéktalanul megvizsgálni. A megfelelő vizsgálat során észlelhető szállítási károkat legkésőbb a szállítás napján 12:00 óráig, vagy ha ez szombatra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanapon 12:00 óráig kell bejelenteni. Egyéb hibákra az 1. bekezdés szerinti fenti szabályok az irányadóak.

7. Felelősség

 

(1) Kárért vagy hiábavaló költségért való felelősségünk - jogalapra való tekintet nélkül - csak akkor áll fenn, ha a kárt vagy a hiábavaló költséget a következők okozzák

 

a) általunk vagy valamelyik közreműködőnk által olyan kötelezettség vétkes megszegésével okozták, amelynek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, és amelynek teljesítésére a Vevő rendszeresen számíthat(lényeges szerződéses kötelezettség), vagy

 

b) az általunk vagy valamelyik helyettesünk által elkövetett súlyosan gondatlan vagy szándékos kötelezettségszegésből ered.

 

A 7. § (7) bekezdéstől eltérően. 1. a) pontjától eltérően csak szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegés esetén felelünk a külön nem díjazandó tanácsadás és/vagy tájékoztatás által okozott károkért vagy hiábavaló kiadásokért, amennyiben ez a kötelezettségszegés nem minősül az általunk szállított áruknak a BGB 434., 633. §-ai szerinti lényeges hibájának.

 

(2) Ha a 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján súlyos gondatlanság vagy szándékosság nélkül felelünk egy lényeges szerződéses kötelezettség megszegéséért, kártérítési felelősségünk az előre látható, tipikusan bekövetkező kárra korlátozódik. Ebben az esetben különösen nem felelünk a vevő előre nem látható és jellemzően nem előforduló elmaradt hasznáért, valamint nem felelünk az előre nem látható közvetett következményes károkért. Az 1. és 2. mondat szerinti fenti felelősségi korlátozások ugyanígy vonatkoznak az alkalmazottaink vagy megbízottaink súlyos gondatlansága vagy szándékossága miatt okozott károkra is, amennyiben ezek nem tartoznak ügyvezetőink vagy vezető állású alkalmazottaink körébe. Nem vagyunk felelősek a vevőnek a harmadik személyek szerződéses kötbérigényének érvényesítése miatt keletkezett közvetett károkért.

 

(3) Enyhe gondatlanságból eredő felelősségünk korlátozva van

  • a vevő által kötött biztosítási kötvény által fedezett vagyoni és pénzügyi kár esetén a vevő biztosítási igényével kapcsolatos hátrányokra;
  • összegszerűen vagyoni kár esetén 200.000,00 € összegre, vagyoni kár esetén 50.000,00 € összegre.

 

(4) A 7. § (1)-(3) bekezdésekben említett felelősségi korlátozások nem alkalmazandók, ha felelősségünk a termékfelelősségi törvény rendelkezései miatt kötelező, vagy ha velünk szemben élet, testi épség vagy egészség sérülése miatt igényt támasztanak. Ha az általunk szállított árunak hiányzik egy garantált tulajdonsága, csak olyan károkért felelünk, amelyek hiánya a garancia tárgyát képezte.

 

(5) A 7. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakon kívül minden további kártérítési felelősséget kizárunk, függetlenül az érvényesített igény jogi természetétől. Ez különösen vonatkozik a BGB 311. § (3) bekezdése szerinti culpa in contrahendo, a BGB 280. § szerinti pozitív szerződésszegés vagy a BGB 823. § szerinti kártérítési igényekre.

 

(6) Amennyiben kártérítési felelősségünk a vevővel szemben a 7. § (1)-(5) bekezdése alapján kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik alkalmazottaink, munkavállalóink, alkalmazottaink, alkalmazottaink, képviselőink és megbízottaink személyes kártérítési felelősségére is.

8. Elévülés

 

(1) A vevőnek az általunk szállított áru dologi hibái és joghibái, illetve az általunk kötelességszegéssel teljesített szolgáltatások miatt fennálló igényei - ideértve a kártérítési és a hiábavaló költségek megtérítésére irányuló igényeket is - az elévülési idő törvényes kezdetétől számított egy éven belül elévülnek, kivéve, ha az alábbi rendelkezések másként rendelkeznek.

 

(2) Ha azonban az áru olyan építmény vagy olyan dolog, amelyet a szokásos rendeltetésszerű használatnak megfelelően építménynek használtak, és amely annak hibáját okozta, az elévülési idő az átadástól számított 5 év.

 

(3) A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az élet, a testi épség vagy az egészség sérülése miatti igények elévülésére, valamint a termékfelelősségről szóló törvény szerinti igények elévülésére. Ugyancsak nem érintik a különleges törvényi rendelkezések a harmadik személyek által történő átadásra vonatkozó dologi igényekre (BGB 438. § (1) bekezdés 1. sz. 1. pont), az eladó csalárd szándéka esetén (BGB 438. § (3) bekezdés) és a fogyasztónak történő végső átadás esetén a szállítói visszkereseti igényekre (BGB 479. §) vonatkozó különleges törvényi rendelkezéseket. Az e § 8. § (3) bekezdésében említett esetekben ezen igények elévülésére a törvényes elévülési határidők vonatkoznak.

9. Tulajdonjog fenntartása

 

(1) A teljes üzleti kapcsolatból eredő valamennyi jelenlegi vagy jövőbeni követelés teljes kiegyenlítéséig, beleértve az összes mellékkövetelést is, valamint a befizetett csekkek beváltásáig fenntartjuk a tulajdonjogot az áruinkra (a továbbiakban:"tulajdonjog-fenntartásalá eső áru"). Ez akkor is érvényes, ha folyószámla esetén a vevő által megjelölt egyes áruszállítások vételárát már kifizették, mivel a fenntartott tulajdon a mi egyenlegkövetelésünk biztosítékául szolgál.

 

(2) A vevő köteles a fenntartott árut gondosan kezelni és karbantartani. Amennyiben karbantartási és ellenőrzési munkálatokra van szükség, a vevő köteles ezeket saját költségén időben elvégezni. A vevő köteles különösen a fenntartott árut saját költségén az elvesztés, sérülés és megsemmisülés, pl. tűz-, víz- és lopáskár ellen megfelelően, újrabeszerzési értéken biztosítani, és ezt kérésünkre igazolni. A vevő az ezen biztosítási szerződésekből eredő követeléseit már most átruházza ránk. Ezt az engedményezést elfogadjuk.

 

(3) A vevő a tulajdonjog-fenntartás alá tartozó, a mi tulajdonunkat képező árukat nem zálogosíthatja el és nem engedményezheti biztosítékként. A tulajdonjog-fenntartás alá eső árucikkeinkhez vagy a ránk engedményezett követeléshez való harmadik fél általi hozzáférést, különösen a lefoglalásokat a vevőnek haladéktalanul írásban kell bejelentenie nekünk. Amennyiben a harmadik fél nem képes a ZPO 771. §-a szerint megtéríteni a peres és peren kívüli perköltségeket, a vevő felel a nekünk okozott kárért.

 

(4) A vevő szerződésszegése, különösen a fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk - a vevőnek a teljesítésre adott ésszerű határidő eredménytelen elteltét követően és a minket megillető további (kártérítési) igények sérelme nélkül - a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut a tulajdonunkként megjelölni vagy megjelölni, a további felhasználást megtiltani, a szerződéstől elállni és a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut visszavenni. E célból a vevő visszavonhatatlanul hozzáférést biztosít számunkra az üzlethelyiségéhez. A vevő köteles az árut átadni. A határidő kitűzésének elengedhetetlenségére vonatkozó törvényi rendelkezések változatlanul érvényben maradnak. Egyéb, különösen a tulajdonjog-fenntartás alá eső áru létét veszélyeztető kötelezettségszegés esetén jogosultak vagyunk a visszavételt követelni, akár a szerződéstől való elállás nélkül is.

 

(5) A visszavételt követően jogosultak vagyunk a fenntartott árut értékesíteni. Az értékesítésből származó bevételt - az ésszerű értékesítési költségekkel csökkentve - a vevő kötelezettségei terhére írjuk jóvá. A realizálási költségek általában a realizálási bevétel 10%-át teszik ki, kivéve, ha mi magasabb költségeket bizonyítunk, vagy a vevő alacsonyabb költségeket bizonyít.

 

(6) A vevő a tulajdonunkban vagy társtulajdonunkban lévő árukat rendes üzleti tevékenysége keretében továbbértékesítheti. A fenti jogosultság nem áll fenn, amennyiben a vevő az áru továbbértékesítéséből eredő, a szerződéses partnerével szembeni követelését - minden esetben ténylegesen - előre engedményezte vagy zálogba adta harmadik személynek, vagy vele engedményezési tilalomban állapodott meg.

 

(7) A tulajdonjog-fenntartás alá eső áruknak a vevő általi feldolgozása a mi megbízásunkból történik, és mindig a mi megbízásunkból történik, a mi részünkre minden kötelezettség nélkül. Fenntartásunk tárgyát képező áruk más, nem a mi tulajdonunkat képező tárgyakkal történő feldolgozása, összekapcsolása vagy elválaszthatatlanul összekeverése esetén az újonnan létrejövő dologra a fenntartott áruk számlaértékének és a többi dolognak a feldolgozás, összekapcsolás vagy összekeverés időpontjában fennálló számlaértékének arányában szerezzük meg a tulajdonjogot. Az ezt követően keletkezett társtulajdonban lévő árukat az (1) bekezdés értelmében tulajdonjog-fenntartás alá eső árunak kell tekinteni. Ennek megfelelően a feldolgozás, összekapcsolás vagy keverés révén létrejött dologra ugyanaz vonatkozik, mint a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukra. Ha a tulajdonjogunk az összekapcsolás vagy keverés következtében megszűnik, a vevő már most átruházza ránk az őt megillető tulajdonjogot az új árukra a mi áruink számlaértékének erejéig, és azokat ingyenesen megőrzi számunkra. A vevő jogosult a feldolgozással vagy átalakítással, összekapcsolással vagy keveréssel létrejött új termékekkel a rendes üzletmenet során rendelkezni, amennyiben a velünk fennálló üzleti kapcsolatból eredő kötelezettségeinek határidőben eleget tesz. A vevő azonban semmilyen körülmények között nem jogosult ezeket az új termékeket továbbértékesíteni vagy más módon, a vevőjével kötött engedményezési tilalomról szóló megállapodás alapján hasznosítani, elzálogosítani vagy biztosítékként engedményezni. A vevő ezennel biztosítékként ránk engedményezi ezen új termékek értékesítéséből származó követeléseit, amelyekhez az eladott árukban való tulajdoni részesedésünk erejéig tulajdonjog illeti meg bennünket. Ha a vevő a szállított árut egy főáruval kombinálja, akkor a harmadik féllel szembeni követeléseit az áru értékének erejéig már most átruházza ránk. A vevővel szembeni követeléseink biztosítására a vevő a harmadik személlyel szembeni olyan követeléseket is engedményezi ránk, amelyek a tulajdonjog-fenntartás alá eső áru tulajdonjoggal való összekapcsolása révén keletkeznek. Ezennel elfogadjuk a fent említett engedményezések mindegyikét.

 

(8) A 9. § (1) bekezdésében említett valamennyi követelésünk teljesítésének biztosítása érdekében a vevő a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru továbbértékesítéséből eredő valamennyi követelését - beleértve a jövőbeni és feltételes követeléseket is - vevőivel szemben a leszállított áru értékének megfelelő összegben a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru továbbértékesítéséből eredő valamennyi járulékos jogával együtt, elsőbbséggel a követelései fennmaradó részével szemben, már most engedményezi nekünk. Amennyiben az eladott árukon csak társtulajdonra vagyunk jogosultak, a vevő a követelést a társtulajdonosi kvótáinknak megfelelően engedményezi. A fent említett engedményezéseket minden esetben elfogadjuk. A vevő kérésére kötelesek vagyunk a minket megillető biztosítékokat olyan mértékben felszabadítani, amennyivel azok realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja a vevővel szemben fennálló követeléseink értékét. Már most kijelentjük ezen értékpapírok felszabadítását. A felszabadítandó értékpapírok kiválasztása ránk hárul. A felszabadítás tulajdonjog átruházással vagy átruházással történik.

 

(9) A vevő továbbra is jogosult a ránk engedményezett követelések rendes üzletmenetben történő behajtására. A vevő azonban nem jogosult arra, hogy e követelések tekintetében ügyfeleivel folyószámla- vagy engedményezési tilalomban állapodjon meg, vagy azokat harmadik személyekre engedményezze vagy zálogba adja. Ez nem érinti a mi jogosultságunkat arra, hogy a követelést magunk hajtsuk be. Vállaljuk azonban, hogy mindaddig nem hajtjuk be a követelést, amíg a vevő a beszedett bevételből fizetési kötelezettségének eleget tesz, nincs fizetési késedelemben, és különösen nem nyújtottak be fizetésképtelenségi eljárás megindítására irányuló kérelmet, illetve nem függesztették fel a fizetéseket. Ha azonban ez a helyzet áll fenn, a vevőnek kérésre haladéktalanul meg kell küldenie nekünk egy listát a ránk engedményezett követelésekről, a vevő címének és a követelés összegének megjelölésével. Ezen túlmenően a vevő köteles kérésünkre tájékoztatni az engedményezésről, és a jogaink érvényesítéséhez szükséges információkat átadni nekünk, illetve a szükséges dokumentumokat átadni.

 

(10) A vevő részéről történő fizetésképtelenség vagy túlzott eladósodás, illetve a vagyonára vonatkozó fizetésképtelenségi vagy végelszámolási eljárás iránti kérelem esetén a saját belátásunk szerint jogosultak vagyunk vagy a fenti jogokat érvényesíteni, vagy a törvényi rendelkezéseknek megfelelően elállni a szerződéstől.

 

 

10 Az áruk visszaküldése

 

(1) A vevő jogosult a tőlünk vásárolt hibátlan és tiszta árut a saját költségén, bontatlan eredeti csomagolásban visszaküldeni nekünk, ha mi ehhez hozzájárulunk. A vevőnek nincs jogi igénye a hibátlan áru visszaküldésére. Nem kell indokolnunk, hogy miért tagadjuk meg az áru visszaküldéséhez való hozzájárulást. A nettó 20 EUR-nál kisebb értékű visszaküldéseket (kis alkatrészek, körték stb.) és az egyedi megrendeléseket általában nem vesszük vissza.

 

(2) A hibátlan áru visszaküldéséhez való hozzájárulást attól tehetjük függővé, hogy a vevő költségére megvizsgáljuk az árut. Az áru visszaküldéséhez szükséges hozzájárulás különösen akkor nem vehető figyelembe, ha az áru olyan kopó alkatrészeket tartalmaz, mint például gumi, olajok vagy zsírok, amelyek károsan befolyásolják az áru újrafelhasználhatóságát. Ha az áru átvizsgálása után nem járulunk hozzá a visszavételhez, az árut a vevő költségére visszaküldjük a vevőnek.

 

(3) Ha az árut a megrendelésnek megfelelően megfelelően szállítottuk le, és az visszaküldhető, a vevő - kivételes esetekben, amelyekhez kifejezett hozzájárulásunk szükséges - az áru visszaküldése ellenében a vételár összegéig jóváírást kaphat. A visszaküldés időpontjától függően (a vásárlás és a visszaküldésről szóló értesítés közötti napok közötti különbség) a nettó vételár legfeljebb 20%-ának megfelelő újrakészletezési díj merülhet fel, amelyet a jóváírásból levonunk.

 

 

11. exportellenőrzés

Amennyiben termékeink kiviteléhez engedélyek szükségesek, a vevőnek saját költségén és felelősségére kell ezeket beszereznie. Nem vállalunk felelősséget abban az esetben, ha a szükséges engedélyt nem adják meg. Ha a kiviteli előírások megsértése miatt harmadik személyek követeléseket támasztanak velünk szemben, a vevő köteles megtéríteni nekünk ezeket a költségeket, valamint a jogaink védelmével kapcsolatban felmerült költségeket.

 

 

12. záró rendelkezések

 

(1) A szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi kötelezettség teljesítési helye cégünk székhelye Hagenben (Németország), kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtunk meg. Ez a teljesítés és a szállítás helye is a Brüsszel Ia rendelet 7. cikk 1. sz. 1. b) pontja értelmében.

 

(2) A szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi jogvita kizárólagos bírósági helye Hagen, amennyiben a Vevő kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalapítvány, és nincs kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, amely ettől eltérne. A fent említett esetekben jogosultak vagyunk arra is, hogy a vevőt az általános lakóhelyén pereljük.

 

(3) A jelen ÁSZF-re és a Vevő és köztünk fennálló teljes jogviszonyra kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság anyagi joga irányadó, ahogyan az német kereskedők között alkalmazandó. Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó rendelkezések (CISG - ENSZ adásvételi egyezmény) nem alkalmazandók.

 

(4) A vevőnek a velünk kötött szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek átruházásához a mi írásbeli hozzájárulásunk szükséges.

 

(5) A felek között létrejött megállapodások kiegészítései és módosításai, beleértve a jelen általános áruszállítási feltételeket is, csak írásban érvényesek. Az írásbeliség követelményének való megfeleléshez elegendő a faxon és e-mailben történő továbbítás.

 

(6) A Vevő adatait a kölcsönös üzleti kapcsolatok keretében a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) rendelkezéseinek megfelelően tároljuk.

 

(7) Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy hiányosságot tartalmaznának, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen vagy kivitelezhetetlen vagy hiányos rendelkezés helyébe egy olyan teljes és megengedett rendelkezés lép, amely a lehető legközelebb áll ahhoz, amit a felek a rendelkezés érvénytelenségének vagy kivitelezhetetlenségének vagy hiányosságának ismeretében vállaltak volna.

 

Az EUROPART Materials GmbH általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételei

Hagen (2016 májusától)

 

1. Alkalmazási terület

 

(1) Az alábbi eladási, szállítási és fizetési feltételek (a továbbiakban is:"ÁSZF") kizárólag az összes szállításunkra, szolgáltatásunkra, ajánlatunkra, megrendelésünkre és megrendelés elfogadására vonatkoznak. Ezek az ÁSZF a teljes üzleti kapcsolat időtartamára érvényesek. A jelen ÁSZF tehát minden jövőbeli szállításra, szolgáltatásra, ajánlatra, megrendelésre, valamint megrendelés elfogadására is érvényes, még akkor is, ha a jövőben nem hivatkozunk kifejezetten a jelen ÁSZF-re, és a jelen ÁSZF-et nem kötjük meg újra külön.

 

(2) A megrendelő (a továbbiakban:"Vevő") olyan eltérő feltételei, amelyeket nem fogadunk el kifejezetten írásban, nem kötelezőek ránk nézve, még akkor sem, ha azokat kifejezetten nem kifogásoljuk, vagy nem kifogásoltuk. A jelen ÁSZF különösen akkor is érvényes, ha a Vevő jelen ÁSZF-ekkel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételeinek ismeretében a Vevő részére történő szállítást fenntartás nélkül teljesítjük, vagy ha olyan levélre hivatkozunk, amely a Vevő vagy egy harmadik fél általános szerződési feltételeit tartalmazza vagy azokra hivatkozik.

 

(3) A jelen Általános Szerződési Feltételek csak annyiban vonatkoznak vevőinkre, amennyiben azok vállalkozók (német Polgári Törvénykönyv 14. §), közjogi jogi személyek vagy a német Polgári Törvénykönyv 310. § (1) bekezdése szerinti közjogi különalapok.

 

 

2 Szerződéskötés

 

(1) Ajánlataink minden esetben megerősítésre várnak, kivéve, ha azokat kifejezetten kötelező érvényűnek jelöljük meg. Ez akkor is érvényes, ha a Vevőnek dokumentumokat, például katalógusokat, prospektusokat, műszaki dokumentációt (pl. rajzokat, ábrákat, terveket, számításokat, kalkulációkat, DIN-szabványokra való hivatkozásokat) vagy egyéb termékleírásokat (a továbbiakban:"Dokumentumok") - akár elektronikus formában is - átadunk.

 

(2) Az áru Vevő általi megrendelése kötelező érvényű szerződési ajánlatnak minősül. A Vevő megrendelését, szerződését vagy egyéb szerződéses ajánlatát a beérkezéstől számított három héten belül jogosultak vagyunk elfogadni. A szerződéses ajánlat elfogadását írásban (pl. megrendelés visszaigazolásával, számlával vagy szállítólevéllel) vagy az áru vevő részére történő feltétel nélküli átadásával kell kinyilvánítanunk. A vevő köteles a szerződéskötésről szóló valamennyi visszaigazolásunkat a kézhezvételt követően haladéktalanul ellenőrizni azok tényszerű helyességére vonatkozóan.

 

(3) A szállítás terjedelme a megrendelésre vonatkozó írásbeli visszaigazolásunk alapján kerül meghatározásra. A méretek, a súly és/vagy a darabszám tekintetében a szokásos tűréshatárokon belül eltérések megengedettek. Egyedi gyártású termékek esetén a leszállított mennyiség legfeljebb 10%-kal térhet el a megrendelt mennyiségtől.

 

(4) Bármilyen leírás, súly- és/vagy mennyiségi adat, nevezetesen a katalógusokban, árlistákban vagy az (1) bekezdés szerinti dokumentumokban szereplő adatok csupán tájékoztató jellegűek vagy közelítő értékek. Ezek nem minősülnek kötelező érvényű minőségi előírásoknak. A minőségre vonatkozó szóbeli nyilatkozatok csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat írásban megerősítettük.

 

(5) Fenntartjuk a jogot a kivitel és a forma módosítására, a színben való eltérésekre és a szállító által a szállítási terjedelem módosítására, feltéve, hogy a módosítások vagy eltérések a vevő számára ésszerűek, figyelembe véve mindkét szerződő fél jogos érdekeit. Amennyiben mi vagy a szállító jeleket vagy számokat használunk a megrendelés vagy a vétel tárgyának megjelölésére, ebből önmagában nem lehet jogokat levezetni a vétel tárgyának vagy a szállítási terjedelemnek a meghatározása tekintetében.

 

(6) A szerződés megkötése azzal a feltétellel történik, hogy mi magunk is időben és teljes körűen leszállítjuk. Ez csak abban az esetben érvényes, ha a szállítás elmaradásáért nem mi vagyunk felelősek, különösen, ha a beszállítónkkal egyező fedezeti ügyletet kötöttünk. A vevőt haladéktalanul tájékoztatni kell az áru nem elérhetőségéről. Az ellenértéket adott esetben azonnal visszatérítjük.

 

(7) Az általunk benyújtott ajánlatok és költségbecslések, valamint az (1) bekezdés szerinti dokumentumok és a vevő rendelkezésére bocsátott egyéb segédanyagok tulajdon- és szerzői jogát fenntartjuk. A vevő ezeket a dokumentumokat harmadik személyek számára nem teheti hozzáférhetővé vagy ismertté, nem használhatja fel maga vagy harmadik személyek által, és nem sokszorosíthatja azokat írásbeli hozzájárulásunk nélkül sem önmagukban, sem tartalmilag. Kérésünkre a vevő köteles ezeket a dokumentumokat haladéktalanul és hiánytalanul visszaszolgáltatni nekünk, és az esetlegesen készített másolatokat megsemmisíteni, ha azokra a rendes üzletmenet során már nincs szüksége, vagy ha a tárgyalások nem vezetnek szerződéskötéshez.

 

Ezen dokumentumok tulajdon- és szerzői jogait fenntartjuk. A vevő a dokumentumokat kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem teheti hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

 

 

(3) Árak - Fizetési feltételek - Jogok a vevő fizetési késedelme esetén

 

(1) Hacsak egyedi esetben másként nem állapodunk meg, a szerződéskötés időpontjában érvényes listaáraink érvényesek, szállítási műből vagy raktárból. A listaárak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, a csomagolási, fuvarozási, postaköltségeket, vámokat, biztosítási és egyéb szállítási költségeket. Ha fuvardíj/csomagolásmentes szállításban állapodtak meg, ez csak a Németországi Szövetségi Köztársaságon belül a vevő átvevő állomásáig érvényes, kivéve a szokásos csomagolásunkat is tartalmazó kocsiszállítást. A vevő által kért különleges feladási és csomagolási mód (pl. expressz áru, expressz áru, légifuvar/tengeri csomagolás stb.) miatti többletköltségek a vevőt terhelik.

 

(2) Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy árainkat a teljes szállítás azon részeire vonatkozóan, amelyek a szerződéskötést követő négy hónap elteltével kerülnek szállításra, ésszerűen megváltoztassuk, ha a szerződéskötés és a tervezett szállítási időpont között az általunk beszerzendő inputanyagok tekintetében 5%-nál nagyobb mértékű árváltozás következik be, és ha ezek az árváltozások hatással vannak az áru összköltségére. Ezt kérésre a vevőnek bizonyítani fogjuk, figyelembe véve az egyes költségelemeket és azok jelentőségét a teljes ár szempontjából. 5 %-ot meghaladó áremelkedés esetén a vevőnek joga van az értesítésünk kézhezvételétől számított két héten belül elállni a szerződéstől, amennyiben a szállításokat és szolgáltatásokat még mindig mi végezzük.

 

(3) A fizetés (nettó ár plusz a mindenkori törvényes áfakulcs) a számla keltétől számított 14 napon belül levonás nélkül történik, kivéve, ha a vevővel készpénzfizetési megállapodás áll fenn, amely esetben az áru csak azonnali fizetés ellenében kerül átadásra. A fizetés időpontjára az a nap az irányadó, amikor a pénz beérkezik hozzánk. Ha a vevő nem fizet az esedékesség napján, a kintlévőségek után az esedékesség napjától kezdődően a mindenkori alapkamatlábat 9 százalékponttal meghaladó kamatot számítunk fel a BGB 247. §-a szerint. Fenntartjuk a jogot a késedelemmel okozott további károk érvényesítésére.

 

(4) Az árengedmény levonásához külön írásbeli megállapodás szükséges. Az általunk biztosított fizetési és engedményezési határidők a számla keltétől kezdődnek. Ha a vevő a számlák kiegyenlítésekor engedményt von le, akkor a jóváírások kiegyenlítésekor az engedményt ennek megfelelően vissza kell adni. Ha készpénzkedvezményben állapodtak meg, a készpénzlevonás csak akkor megengedett, ha a vevő korábban minden egyéb kötelezettségét velünk szemben maradéktalanul teljesítette.

 

(5) Ha a vevő fizetési késedelembe esik, jogosultak vagyunk minden követelésünket azonnal esedékessé nyilvánítani. Ha a vevő nem fizeti ki az esedékes számlákat, túllépi a megadott fizetési határidőt, ha a vevő a hitelképességéről valótlan vagy hiányos adatokat szolgáltat, vagy ha a szerződés megkötését követően olyan körülmények jutnak tudomásunkra, amelyek megkérdőjelezik a vevő fizetőképességét vagy hitelképességét, és amelyek veszélyeztetik a vevő által az adott szerződéses jogviszonyból fennálló követeléseink kiegyenlítését, jogosultak vagyunk a még fennálló szállításokat vagy szolgáltatásokat csak előleg vagy biztosíték nyújtása ellenében teljesíteni vagy nyújtani, és a vevő teljes fennálló hátralékos tartozását azonnal esedékessé és fizetendőnek nyilvánítani. Ha a vevő megtagadja az előleg megfizetését vagy a biztosíték nyújtását, jogosultak vagyunk elállni a szerződéstől, amennyiben még nem teljesítettük szolgáltatásunkat, anélkül, hogy a vevő ebből bármilyen jogot levezethetne. Fenntartjuk a jogot további kártérítési igények érvényesítésére. A vevőnek jogában áll bizonyítani, hogy a kár kisebb volt.

 

(6) Ha a vevő vétkes kötelességszegése miatt lépünk el a szerződéstől, a megrendelés összegének 10%-át követelhetjük átalány-kártérítésként további bizonyítás nélkül; az átalány-kártérítés azonban a további pénzkövetelésekkel szemben minimális kártérítésként beszámítandó. Fenntartjuk a jogot, hogy magasabb kárt bizonyítsunk, valamint a vevő jogát, hogy bizonyítsa, hogy a kár egyáltalán nem következett be, vagy lényegesen alacsonyabb volt.

 

(7) A vevő csak akkor számolhat el a követeléseinkkel szemben, illetve érvényesíthet visszatartási jogot, ha ellenkövetelése nem vitatott vagy bíróság által megállapított; egyébként csak annyiban érvényesíthet visszatartási jogot, amennyiben az az adásvételi szerződésből eredő követeléseken alapul. A vevő csoportvállalatának követeléseivel szembeni beszámítás minden esetben kizárt.

 

(8) A vevő ellenkező rendelkezése ellenére is jogosultak vagyunk arra, hogy kifizetéseit először a régebbi tartozásaiba beszámítsuk. Ha már felmerültek költségek és kamatok, jogosultak vagyunk a vevő kifizetéseit először a költségekkel, majd a kamatokkal és végül a főköveteléssel szemben beszámítani.

 

(9) A csekkek elfogadásának jogát fenntartjuk; azokat mindig csak teljesítés ellenében fogadjuk el, minden költség és kiadás felszámítása mellett, az időben történő bemutatás és tiltakozás garanciája nélkül. A visszaterhelések (pl. ec-, bank- vagy bankkártyás fizetések) költségei a vevő által megtérítendőek számunkra. A SEPA alap beszedési eljárásban való részvétel esetén legkésőbb 2 naptári nappal az esedékesség előtt tájékoztatjuk a vevőt a beszedés időpontjáról és összegéről.

 

 

4 Szállítás

 

(1) A szállítások gyárilag történnek. A vevő kérésére és költségére az árut más rendeltetési helyre szállítjuk (értékesítés a teljesítés helyétől eltérő helyre történő szállítással). Eltérő megállapodás hiányában a teljesítési helytől eltérő helyre történő szállítással történő értékesítés esetén jogosultak vagyunk a szállítás módját (különösen a szállító céget, a szállítási útvonalat, a csomagolást) saját kötelességszerű belátásunk szerint meghatározni.

 

(2) A szállítási határidők mindig hozzávetőlegesek. Az általunk megadott szállítási idők, határidők és időpontok ezért nem kötelező érvényűek, kivéve, ha kifejezetten írásban másként nem állapodtunk meg. A határidőnapok mindig munkanapok; a szombati napok nem számítanak munkanapnak. A megállapodott szállítási határidők a szerződés megkötésekor kezdődnek, de nem a megállapodás szerinti előleg beérkezése előtt; ugyanez megfelelően vonatkozik az időtartam változására is. Összeszerelés nélküli megrendelések esetén a szállítási határidő akkor tekinthető teljesítettnek, ha a szállítási tárgy a szállítási határidő lejárta előtt elhagyta üzemünket. Egyébként a szállítási határidő akkor tekinthető teljesítettnek, ha a vevőt értesítettük arról, hogy az áru készen áll a szállításra.

 

(3) A megállapított szállítási határidő kezdete minden műszaki kérdés tisztázásától függ. További előfeltétel a szerződéses kötelezettségek időben történő és megfelelő teljesítése a vevő részéről. Így a szállítási határidő legkorábban a vevő által a megrendelés teljesítéséhez rendelkezésre bocsátandó összes dokumentum és anyag kézhezvételét követően kezdődik. Ha a vevő biztosítja az anyagokat, azokat a vevő költségére és kockázatára, megfelelő mennyiségi felárral, időben és kifogástalan állapotban kell nekünk leszállítani.

 

(4) A vevő vagy a megbízott fuvarozó általi átvétel esetén a megállapított határidőket pontosan be kell tartani. Az elszállításra késznek bejelentett áruk esetében az átvételi határidő be nem tartása esetén jogosultak vagyunk az anyagot a következő napon elszállítani. A vevő viseli a késedelmes átvételből vagy a fuvarozás biztosításából eredő összes költséget. Ha a több részmennyiség szállítására vonatkozó megrendelések esetében a vevő nem tartja be a megállapított szállítási határidőket és időpontokat, akkor jogosultak vagyunk eredménytelen határidő kitűzése után a fennmaradó árut leszállítani, a megrendelés még nem teljesített részétől elállni, vagy kártérítést követelni a teljesítés elmaradása miatt.

 

(5) Szállítási kötelezettségünk mindaddig szünetel, amíg a vevő nem csak jelentéktelen mértékben késedelembe esik valamely kötelezettségével. Az emiatt nálunk felmerülő költségeket a vevő viseli. Ha a vevő az átvétellel késedelembe esik, vagy vétkesen megszegi egyéb együttműködési kötelezettségeit, jogosultak vagyunk az ezzel kapcsolatban nekünk okozott kár megtérítését követelni, beleértve az esetleges további költségeket is, további követelések sérelme nélkül. Mi - a vevő mulasztásából eredő jogaink sérelme nélkül - követelhetjük a vevőtől a szállítási és teljesítési határidők meghosszabbítását vagy a szállítási és teljesítési időpontok elhalasztását legalább azzal az időtartammal, amely alatt a vevő nem teljesíti velünk szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit. Fenntartjuk a jogot, hogy a szerződés teljesítésének elmaradására hivatkozzunk.

 

(6) Jogunk van részszállításokat végezni, illetve a megállapított szállítási és teljesítési határidőkön belül teljesíteni, ha

  • a részszállítás a vevő számára a szerződéses cél keretében használható, és
  • a fennmaradó megrendelt áru leszállítása biztosított és
  • a vevőnek emiatt nem keletkeznek jelentős többletköltségei (kivéve, ha kijelentjük, hogy hajlandóak vagyunk ezeket a költségeket viselni).

 

 

(7) Nem vállalunk felelősséget vis maior vagy más, általunk nem befolyásolható, a szerződéskötés időpontjában számunkra előre nem látható eseményekért, amelyek minket vagy beszállítónkat önhibánkon kívül ideiglenesen akadályoznak (pl. sztrájk, kizárás, üzemzavar, munkaerőhiány, időjárási körülmények vagy közlekedési zavarok, nehézségek vagy késedelmek a nyersanyag-, energia- vagy gépellátásban, háború, harmadik személyek vagy vagyon elleni erőszakos cselekmények, illetve szuverén beavatkozások vagy utasítások, beleértve a monetáris vagy kereskedelempolitikai intézkedéseket is). Ha az ilyen események ideiglenesen megakadályozzák, hogy az eladás tárgyát a megbeszélt időpontban vagy a megbeszélt határidőn belül leszállítsuk, a fennakadás időtartamára - akár egy már meglévő késedelem alatt is - felmentenek bennünket szállítási kötelezettségünk alól. Ez akkor is érvényes, ha nem kapjuk meg időben a szállítások teljesítéséhez szükséges harmadik féltől származó jóváhagyásokat. Ideiglenes időtartamú akadályok esetén a szállítási és teljesítési határidők meghosszabbodnak vagy elhalasztódnak, plusz egy ésszerű indulási idővel. Ha az ilyen események lehetetlenné teszik vagy lényegesen megnehezítik számunkra a szállítást vagy a teljesítést, és az akadály nem csak átmeneti időtartamú, azaz 120 napnál hosszabb, a vevő elállhat a szerződéstől. Ha a késedelem miatt a vevőtől ésszerűen nem várható el a szállítás vagy a szolgáltatás elfogadása, a tőlünk tett írásbeli nyilatkozattal haladéktalanul elállhat a szerződéstől.

 

(8) Minden esetben csak az esedékességet követő írásbeli felszólítás után kerülünk késedelembe. Egyébként a szállítási késedelem bekövetkezését a törvényi rendelkezések szerint kell megállapítani, hacsak a fentiekben másként nem rendelkezünk.

 

(9) Ha a szállítással vagy szolgáltatással késedelembe esünk, vagy ha a szállítás vagy szolgáltatás bármilyen okból lehetetlenné válik, kártérítési felelősségünk a 4. § 10. pontja, 7. § szerint korlátozott.

 

(10) Ha a szállítással késedelembe esünk, a vevő a késedelemmel okozott kárát egyösszegű kártérítést követelhet. Az átalány-kártérítés mértéke a késedelem minden teljes naptári hetére a nettó ár (szállítási érték) 0,5%-a, de összességében legfeljebb a késedelmesen szállított áru szállítási értékének 5%-a lehet. Fenntartjuk a jogot annak bizonyítására, hogy a vevőt nem érte kár, vagy a kár lényegesen kisebb, mint a fent említett átalányösszeg.

 

 

5 A kockázat átruházása - csomagolás

 

(1) Szállításaink EX WORKS - EXW (INCOTERMS 2010), hacsak másként nem állapodtunk meg.

 

(2) Ha az áru elszállításáról a Vevővel megállapodtunk, az áru véletlen elvesztésének vagy véletlen megrongálódásának veszélye az áru átadásakor (ahol a rakodás megkezdése a mérvadó) a Vevőre, a szállítmányozóra vagy a fuvarozóra száll át, de legkésőbb a gyár vagy a raktár elhagyásakor. A vevő írásbeli utasításának hiányában a feladás módját, útvonalát és csomagolását saját belátásunk szerint választjuk meg. Biztosítást lopás, törés, szállítás, tűz- és vízkár vagy egyéb biztosítható kockázatok ellen csak a vevő kérésére és megbízásából kötünk.

 

(3) Eltérő megállapodás hiányában nem vesszük vissza a szállítási és egyéb csomagolást, kivéve a kölcsönzött csomagolást és a raklapokat. A csomagolás ártalmatlanítása a vevő feladata.

 

(4) A visszaváltható csomagolások (szállító ládák, raklapok stb.) elidegeníthetetlen tulajdonunkat képezik. Ezeket legkésőbb a szállítástól számított 30 napon belül fuvardíjmentesen vissza kell küldeni. Ha ez nem történik meg, akkor a vadonatúj csomagolás aktuális árán számolhatjuk fel őket, vagy bérleti díjat követelhetünk értük.

 

(5) Ha a szállítás olyan körülmények miatt késik, amelyekért a vevő felelős, a kockázat attól a naptól kezdve száll át a vevőre, amikor a szállítási tárgy szállításra készen áll, és erről a vevőt értesítettük. Ebben az esetben jogosultak vagyunk az árut a vevő költségére és kockázatára saját belátásunk szerint raktározni, és követelni a megállapított ár megfizetését. A költségekért a számlaösszeg 0,5 %-ának megfelelő átalánydíjat számíthatunk fel havonta vagy annak egy részénként, de összesen legfeljebb a számlaösszeg 5 %-át. A magasabb kártérítés bizonyítása és a törvényes követeléseink (különösen a többletköltségek megtérítése, méltányos kártérítés, felmondás) érintetlenül maradnak; az átalánydíjas kártérítés azonban minimális kártérítésként beszámítandó a további pénzkövetelésekbe. A vevő jogosult bizonyítani, hogy egyáltalán nem keletkezett kárunk, vagy a kár lényegesen kisebb, mint a fent említett átalányösszeg.

 

(6) A leszállított tételeket a vevő a 6. § szerinti jogok sérelme nélkül akkor is átveszi, ha azok kisebb hibákkal rendelkeznek. Ha a vevő a vétel tárgyának átvételével a szállítási készségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napot meghaladóan szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt késedelembe esik, további 14 napos határidő kitűzése után jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni vagy kártérítést követelni. A határidő kitűzése nem szükséges, ha a vevő komolyan vagy véglegesen megtagadja az átvételt, vagy nyilvánvalóan nem képes a vételárat még ezen határidőn belül sem megfizetni.

 

 

6. Garancia

 

(1) A vevő köteles az általunk szállított árut a vevőnek vagy a vevő által megjelölt harmadik személynek történő átadás után azonnal gondosan megvizsgálni. Az általunk szállított árut jóváhagyottnak kell tekinteni, ha az áru átadásától számított 7 munkanapon belül, vagy egyébként a hiba felfedezésétől számított 7 munkanapon belül, vagy bármely korábbi időpontban, amikor a hiba a vevő számára az áru szokásos használata során, közelebbi vizsgálat nélkül is felismerhető volt, nem jeleztek nekünk írásban hibát a nyilvánvaló hibák vagy egyéb, azonnali, gyors vizsgálat során felismerhető hibák tekintetében. Kérésünkre a kifogásolt árut vissza kell küldeni nekünk, hogy megvizsgálhassuk. Ha a hibaüzenet megalapozatlannak bizonyul, a vevő köteles megtéríteni a vizsgálat során felmerült költségeinket, kivéve, ha a megalapozatlan hibaüzenetért nem ő a felelős. Megalapozott hibaüzenet esetén a legkedvezőbb szállítási útvonal költségeit megtérítjük. Ez utóbbi nem érvényes, ha a költségek azért emelkednek, mert az áru a rendeltetésszerű használat helyétől eltérő helyen található, és emiatt aránytalan költségek merülnek fel nálunk.

 

(2) Az általunk szállított áru lényeges hibája esetén először is kötelesek és jogosultak vagyunk a hibát kijavítani (kijavítás), vagy egy hibátlan dolgot szállítani (csere) a saját belátásunk szerint ésszerű határidőn belül. A választott típusú utólagos teljesítés jogszabályi feltételek szerinti megtagadására vonatkozó jogunkat ez nem érinti. A vevő csak akkor állhat el a szerződéstől vagy csökkentheti megfelelően a vételárat, ha az utólagos teljesítés meghiúsult, vagy a vevő által az utólagos teljesítésre megszabott ésszerű határidő eredménytelenül telt el, vagy a törvényi rendelkezések szerint nélkülözhető. Az utólagos teljesítés meghiúsultnak minősül, ha az utólagos teljesítésre tett két kísérlet sikertelen volt, vagy ha az utólagos teljesítés a vevő számára lehetetlen vagy ésszerűtlen.

 

(3) A vevőnek a 6. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt jogai kizártak a megállapodás szerinti minőségtől való csak jelentéktelen eltérés, a használhatóság csak jelentéktelen károsodása, természetes elhasználódás vagy a veszélyátadás után a hibás vagy gondatlan kezelés, túlzott igénybevétel vagy a szerződésben nem vállalt különleges külső hatások miatt bekövetkezett kár esetén. Kizártak továbbá a vevő által benyújtott dokumentumokból (rajzok, minták stb.) eredő hibák esetében, kivéve, ha a hiba szintén olyan körülményekre vezethető vissza, amelyekért mi vagyunk felelősek. Ez különösen a vevő tervei vagy a vevő által benyújtott tervdokumentumok alapján gyártott termékek működésére is vonatkozik.

 

(4) A vevőnek a mi hibánkon alapuló kártérítési vagy hiábavaló költségtérítési igénye csak a 7. § szerint áll fenn, és egyébként kizárt.

 

(5) A vevővel egyedi esetekben egyeztetett használt tárgyak szállítása a szavatosság kizárásával történik.

 

(6) A vevő nem engedményezheti a hibák miatti követeléseket.

 

(7) Ha az áru hibája miatt a vevővel szemben egy fogyasztó vagy egy vállalkozó visszkereseti úton követelést támaszt, a vevőnek haladéktalanul értesítenie kell bennünket. Visszkeresés velünk szemben csak annyiban lehetséges, amennyiben a vevőt a jelen ÁSZF figyelembevételével szavatossági igények illetik meg velünk szemben. Ha a vevővel szemben a vevője a fent említett jótállási rendelkezésektől eltérő rendelkezések alapján támaszt igényt, vagy ha jóindulatból visszaveszi az árut, akkor a vevő és a vevője közötti viszonyban kizárólag ezek a megállapodások érvényesek; velünk szemben e tekintetben nem lehetséges a visszkeresés.

 

(8) Az éjszakai szállítás esetén a vevő köteles az érintett áruszállítást haladéktalanul megvizsgálni. A megfelelő vizsgálat során észlelhető szállítási károkat legkésőbb a szállítás napján 12:00 óráig, vagy ha ez szombatra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanapon 12:00 óráig kell bejelenteni. Egyéb hibákra az (1) bekezdés szerinti fenti szabályok az irányadóak.

 

 

7 Felelősség

 

(1) Kárért vagy hiábavaló kiadásért való felelősségünk - jogalapra való tekintet nélkül - csak akkor áll fenn, ha a kár vagy a hiábavaló kiadás

 

a) általunk vagy valamelyik közreműködőnk által olyan kötelezettség vétkes megszegésével okozták, amelynek teljesítése a szerződés rendeltetésszerű teljesítésének előfeltétele, és amelynek teljesítésére a Vevő rendszeresen számíthat(lényeges szerződéses kötelezettség), vagy

 

b) az általunk vagy valamelyik helyettesünk által elkövetett súlyosan gondatlan vagy szándékos kötelezettségszegésből ered.

 

A 7. § (7) bekezdéstől eltérően. 1. a) pontjától eltérően csak szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegés esetén felelünk a külön nem díjazandó tanácsadás és/vagy tájékoztatás által okozott károkért vagy hiábavaló kiadásokért, amennyiben ez a kötelezettségszegés nem minősül az általunk szállított áruknak a BGB 434., 633. §-ai szerinti lényeges hibájának.

 

(2) Ha a 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján súlyos gondatlanság vagy szándékosság nélkül felelünk egy lényeges szerződéses kötelezettség megszegéséért, kártérítési felelősségünk az előre látható, tipikusan bekövetkező kárra korlátozódik. Ebben az esetben különösen nem felelünk a vevő előre nem látható és jellemzően nem előforduló elmaradt hasznáért, valamint nem felelünk az előre nem látható közvetett következményes károkért. Az 1. és 2. mondat szerinti fenti felelősségi korlátozások ugyanígy vonatkoznak az alkalmazottaink vagy megbízottaink súlyos gondatlansága vagy szándékossága miatt okozott károkra is, amennyiben ezek nem tartoznak ügyvezetőink vagy vezető állású alkalmazottaink körébe. Nem vagyunk felelősek a vevőnek a harmadik személyek szerződéses kötbérigényének érvényesítése miatt keletkezett közvetett károkért.

 

(3) Enyhe gondatlanságból eredő felelősségünk korlátozva van

  • a vevő által kötött biztosítási kötvény által fedezett vagyoni és pénzügyi kár esetén a vevő biztosítási igényével kapcsolatos hátrányokra;
  • összegszerűen vagyoni kár esetén 200.000,00 € összegre, vagyoni kár esetén 50.000,00 € összegre.

 

(4) A 7. § (1)-(3) bekezdésekben említett felelősségi korlátozások nem alkalmazandók, ha felelősségünk a termékfelelősségi törvény rendelkezései miatt kötelező, vagy ha velünk szemben élet, testi épség vagy egészség sérülése miatt igényt támasztanak. Ha az általunk szállított árunak hiányzik egy garantált tulajdonsága, csak olyan károkért felelünk, amelyek hiánya a garancia tárgyát képezte.

 

(5) A 7. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakon kívül minden további kártérítési felelősséget kizárunk, függetlenül az érvényesített igény jogi természetétől. Ez különösen vonatkozik a BGB 311. § (3) bekezdése szerinti culpa in contrahendo, a BGB 280. § szerinti pozitív szerződésszegés vagy a BGB 823. § szerinti kártérítési igényekre.

 

(6) Amennyiben kártérítési felelősségünk a vevővel szemben a 7. § (1)-(5) bekezdése szerint kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik alkalmazottaink, dolgozóink, alkalmazottaink, alkalmazottaink, képviselőink és megbízottaink személyes kártérítési felelősségére is.

 

 

8 Korlátozás

 

(1) A vevőnek az általunk szállított áruk dologi hibái és joghibái, illetve az általunk kötelességszegéssel teljesített szolgáltatások miatt fennálló igényei - ideértve a kártérítési igényeket és a hiábavaló költségek megtérítésére irányuló igényeket is - az elévülési idő törvényes kezdetétől számított egy éven belül elévülnek, kivéve, ha a következő rendelkezések másként rendelkeznek.

 

(2) Ha azonban az áru olyan építmény vagy olyan dolog, amelyet a szokásos rendeltetésszerű használatnak megfelelően építménynek használtak, és amely annak hibáját okozta, az elévülési idő az átadástól számított 5 év.

 

(3) A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az élet, a testi épség vagy az egészség sérülése miatti igények elévülésére, valamint a termékfelelősségről szóló törvény szerinti igények elévülésére. Ugyancsak nem érintik a különleges törvényi rendelkezések a harmadik személyek által történő átadásra vonatkozó dologi igényekre (BGB 438. § (1) bekezdés 1. sz. 1. pont), az eladó csalárd szándéka esetén (BGB 438. § (3) bekezdés) és a fogyasztónak történő végső átadás esetén a szállítói visszkereseti igényekre (BGB 479. §) vonatkozó különleges törvényi rendelkezéseket. Az e § 8. § (3) bekezdésében említett esetekben ezen igények elévülésére a törvényes elévülési határidők vonatkoznak.

 

 

9 Tulajdonjog fenntartása

 

(1) A teljes üzleti kapcsolatból eredő valamennyi jelenlegi vagy jövőbeni követelés teljes kifizetéséig, beleértve valamennyi mellékkövetelést is, valamint a befizetett csekkek beváltásáig fenntartjuk a tulajdonjogot az áruinkra (a továbbiakban:"tulajdonjog-fenntartásalá eső áru"). Ez akkor is érvényes, ha folyószámla esetén a vevő által megjelölt egyes áruszállítások vételárát már kifizették, mivel a fenntartott tulajdon a mi egyenlegkövetelésünk biztosítékául szolgál.

 

(2) A vevő köteles a fenntartott árut gondosan kezelni és karbantartani. Amennyiben karbantartási és ellenőrzési munkálatokra van szükség, a vevő köteles ezeket saját költségén időben elvégezni. A vevő köteles különösen a fenntartott árut saját költségén az elvesztés, sérülés és megsemmisülés, pl. tűz-, víz- és lopáskár ellen megfelelően, újrabeszerzési értéken biztosítani, és ezt kérésünkre igazolni. A vevő az ezen biztosítási szerződésekből eredő követeléseit már most átruházza ránk. Ezt az engedményezést elfogadjuk.

 

(3) A vevő a tulajdonjog-fenntartás alá eső, a mi tulajdonunkat képező árukat nem zálogosíthatja el és nem engedményezheti biztosítékként. A tulajdonjog-fenntartás alá eső árucikkeinkhez vagy a ránk engedményezett követeléshez való harmadik fél általi hozzáférést, különösen a lefoglalásokat a vevőnek haladéktalanul írásban kell bejelentenie nekünk. Amennyiben a harmadik fél nem képes a ZPO 771. §-a szerint megtéríteni a peres és peren kívüli perköltségeket, a vevő felel a nekünk okozott kárért.

 

(4) A vevő szerződésszegése, különösen a fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk - a vevőnek a teljesítésre adott ésszerű határidő eredménytelen elteltét követően és a minket megillető további (kártérítési) igények sérelme nélkül - a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut a tulajdonunkként megjelölni vagy megjelölni, a további felhasználást megtiltani, a szerződéstől elállni és a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut visszavenni. Ebből a célból a vevő visszavonhatatlanul hozzáférést biztosít számunkra az üzlethelyiségéhez. A vevő köteles az árut átadni. A határidő kitűzésének elengedhetetlenségére vonatkozó törvényi rendelkezések változatlanul érvényben maradnak. Egyéb, különösen a tulajdonjog-fenntartás alá eső áru létét veszélyeztető kötelezettségszegés esetén jogosultak vagyunk a visszavételt követelni, akár a szerződéstől való elállás nélkül is.

 

(5) A visszavételt követően jogosultak vagyunk a fenntartott árut értékesíteni. Az értékesítésből származó bevételt - az ésszerű értékesítési költségekkel csökkentve - a vevő kötelezettségei terhére írjuk jóvá. A realizálási költségek általában a realizálási bevétel 10%-át teszik ki, kivéve, ha mi magasabb költségeket bizonyítunk, vagy a vevő alacsonyabb költségeket bizonyít.

 

(6) A vevő a tulajdonunkban vagy társtulajdonunkban lévő árukat rendes üzleti tevékenysége keretében továbbértékesítheti. A fenti jogosultság nem áll fenn, amennyiben a vevő az áru továbbértékesítéséből eredő, a szerződéses partnerével szembeni követelését - minden esetben ténylegesen - előre engedményezte vagy zálogba adta harmadik személynek, vagy vele engedményezési tilalomban állapodott meg.

 

(7) A tulajdonjog-fenntartás alá eső áruknak a vevő általi feldolgozása a mi megbízásunkból történik, és mindig a mi megbízásunkból történik, a mi részünkre minden kötelezettség nélkül. Fenntartásunk tárgyát képező áruk más, nem a mi tulajdonunkat képező tárgyakkal történő feldolgozása, összekapcsolása vagy elválaszthatatlanul összekeverése esetén az újonnan létrejövő dologra a fenntartott áruk számlaértékének és a többi dolognak a feldolgozás, összekapcsolás vagy összekeverés időpontjában fennálló számlaértékének arányában szerezzük meg a tulajdonjogot. Az ezt követően keletkezett társtulajdonban lévő árukat az (1) bekezdés értelmében tulajdonjog-fenntartás alá eső árunak kell tekinteni. Ennek megfelelően a feldolgozás, összekapcsolás vagy keverés révén létrejött dologra ugyanaz vonatkozik, mint a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukra. Ha a tulajdonjogunk az összekapcsolás vagy keverés következtében megszűnik, a vevő már most átruházza ránk az őt megillető tulajdonjogot az új árukra a mi áruink számlaértékének erejéig, és azokat ingyenesen megőrzi számunkra. A vevő jogosult a feldolgozással vagy átalakítással, összekapcsolással vagy keveréssel létrejött új termékekkel a rendes üzletmenet során rendelkezni, amennyiben a velünk fennálló üzleti kapcsolatból eredő kötelezettségeinek határidőben eleget tesz. A vevő azonban semmilyen körülmények között nem jogosult ezeket az új termékeket továbbértékesíteni vagy más módon, a vevőjével kötött engedményezési tilalomról szóló megállapodás alapján hasznosítani, elzálogosítani vagy biztosítékként engedményezni. A vevő ezennel biztosítékként ránk engedményezi ezen új termékek értékesítéséből származó követeléseit, amelyekhez az eladott árukban való tulajdoni részesedésünk erejéig tulajdonjog illeti meg bennünket. Ha a vevő a szállított árut egy főáruval kombinálja, akkor a harmadik féllel szembeni követeléseit az áru értékének erejéig már most átruházza ránk. A vevővel szembeni követeléseink biztosítására a vevő a harmadik személlyel szembeni olyan követeléseket is engedményezi ránk, amelyek a tulajdonjog-fenntartás alá eső áru tulajdonjoggal való összekapcsolása révén keletkeznek. Ezennel elfogadjuk a fent említett engedményezések mindegyikét.

 

(8) A 9. § (1) bekezdésében említett valamennyi követelésünk teljesítésének biztosítása érdekében a vevő a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru továbbértékesítéséből eredő valamennyi követelését - beleértve a jövőbeni és feltételes követeléseket is - vevőivel szemben a leszállított áru értékének megfelelő összegben a tulajdonjog fenntartása alatt álló áru továbbértékesítéséből eredő valamennyi járulékos jogával együtt, elsőbbséggel a követelései fennmaradó részével szemben, már most engedményezi nekünk. Amennyiben az eladott árukon csak társtulajdonra vagyunk jogosultak, a vevő a követelést a társtulajdonosi kvótáinknak megfelelően engedményezi. A fent említett engedményezéseket minden esetben elfogadjuk. A vevő kérésére kötelesek vagyunk a minket megillető biztosítékokat olyan mértékben felszabadítani, amennyivel azok realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja a vevővel szemben fennálló követeléseink értékét. Már most kijelentjük ezen értékpapírok felszabadítását. A felszabadítandó értékpapírok kiválasztása ránk hárul. A felszabadítás tulajdonjog átruházással vagy átruházással történik.

 

(9) A vevő továbbra is jogosult a ránk engedményezett követelések rendes üzletmenetben történő behajtására. A vevő azonban nem jogosult arra, hogy e követelések tekintetében ügyfeleivel folyószámla- vagy engedményezési tilalomban állapodjon meg, vagy azokat harmadik személyekre engedményezze vagy zálogba adja. Ez nem érinti a mi jogosultságunkat arra, hogy a követelést magunk hajtsuk be. Vállaljuk azonban, hogy mindaddig nem hajtjuk be a követelést, amíg a vevő a beszedett bevételből fizetési kötelezettségének eleget tesz, nincs fizetési késedelemben, és különösen nem nyújtottak be fizetésképtelenségi eljárás megindítására irányuló kérelmet, illetve nem függesztették fel a fizetéseket. Ha azonban ez a helyzet áll fenn, a vevőnek kérésre haladéktalanul meg kell küldenie nekünk egy listát a ránk engedményezett követelésekről, a vevő címének és a követelés összegének megjelölésével. Ezen túlmenően a vevő köteles kérésünkre tájékoztatni az engedményezésről, és a jogaink érvényesítéséhez szükséges információkat átadni nekünk, illetve a szükséges dokumentumokat átadni.

 

(10) A vevő részéről történő fizetésképtelenség vagy túlzott eladósodás, illetve a vagyonára vonatkozó fizetésképtelenségi vagy végelszámolási eljárás iránti kérelem esetén a saját belátásunk szerint jogosultak vagyunk vagy a fenti jogokat érvényesíteni, vagy a törvényi rendelkezéseknek megfelelően elállni a szerződéstől.

 

 

10 Az áruk visszaküldése

 

(1) A vevő jogosult a tőlünk vásárolt hibátlan és tiszta árut a saját költségén, bontatlan eredeti csomagolásban visszaküldeni nekünk, ha mi ehhez hozzájárulunk. A vevőnek nincs jogi igénye a hibátlan áru visszaküldésére. Nem kell indokolnunk, hogy miért tagadjuk meg az áru visszaküldéséhez való hozzájárulást. A nettó 20 EUR-nál kisebb értékű visszaküldéseket (kis alkatrészek, körték stb.) és az egyedi megrendeléseket általában nem vesszük vissza.

 

(2) A hibátlan áru visszaküldéséhez való hozzájárulást attól tehetjük függővé, hogy a vevő költségére megvizsgáljuk az árut. Az áru visszaküldéséhez szükséges hozzájárulás különösen akkor nem vehető figyelembe, ha az áru olyan kopó alkatrészeket tartalmaz, mint például gumi, olajok vagy zsírok, amelyek károsan befolyásolják az áru újrafelhasználhatóságát. Ha az áru átvizsgálása után nem járulunk hozzá a visszavételhez, az árut a vevő költségére visszaküldjük a vevőnek.

 

(3) Ha az árut a megrendelésnek megfelelően megfelelően szállítottuk le, és az visszaküldhető, a vevő - kivételes esetekben, amelyekhez kifejezett hozzájárulásunk szükséges - az áru visszaküldése ellenében a vételár összegéig jóváírást kaphat. A visszaküldés időpontjától függően (a vásárlás és a visszaküldésről szóló értesítés közötti napok közötti különbség) a nettó vételár legfeljebb 20%-ának megfelelő újrakészletezési díj merülhet fel, amelyet a jóváírásból levonunk.

 

 

11. exportellenőrzés

 

Amennyiben termékeink kiviteléhez engedélyek szükségesek, a vevőnek saját költségén és felelősségére kell ezeket beszereznie. Nem vállalunk felelősséget abban az esetben, ha a szükséges engedélyt nem adják meg. Ha a kiviteli előírások megsértése miatt harmadik személyek követeléseket támasztanak velünk szemben, a vevő köteles megtéríteni nekünk ezeket a költségeket, valamint a jogaink védelmével kapcsolatban felmerült költségeket.

 

 

12. záró rendelkezések

 

(1) A szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi kötelezettség teljesítési helye cégünk székhelye Hagenben (Németország), kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtunk meg. Ez egyben a teljesítés és a szállítás helye is a Brüsszel Ia rendelet 7. cikk 1. sz. 1. b) lit. b) pontja értelmében.

 

(2) A szerződéses jogviszonyból eredő jogviták kizárólagos bírósági helye Hagen, amennyiben a Vevő kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalapítvány, és nincs kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, amely ennek ellenkezőjét írja elő. A fent említett esetekben jogosultak vagyunk arra is, hogy a vevőt az általános illetékességi helyén pereljük.

 

(3) A jelen ÁSZF-re és a Vevő és köztünk fennálló teljes jogviszonyra kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság anyagi joga irányadó, ahogyan az német kereskedők között alkalmazandó. Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó rendelkezések (CISG - ENSZ adásvételi egyezmény) nem alkalmazandók.

 

(4) A vevőnek a velünk kötött szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek átruházásához a mi írásbeli hozzájárulásunk szükséges.

 

(5) A felek között létrejött megállapodások kiegészítései és módosításai, beleértve a jelen általános áruszállítási feltételeket is, csak írásban érvényesek. Az írásbeliség követelményének való megfeleléshez elegendő a faxon és e-mailben történő továbbítás.

 

(6) A Vevő adatait a kölcsönös üzleti kapcsolatok keretében a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) rendelkezéseinek megfelelően tároljuk.

 

(7) Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy hiányosságot tartalmaznának, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen vagy kivitelezhetetlen vagy hiányos rendelkezés helyébe egy olyan teljes és megengedett rendelkezés lép, amely a lehető legközelebb áll ahhoz, amit a felek a rendelkezés érvénytelenségének vagy kivitelezhetetlenségének vagy hiányosságának ismeretében vállaltak volna.