Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser for EUROPART Materials GmbH

EUROPART Danmark A/S

April 2021

 

1. Generelt

Medmindre andet skriftligt er aftalt, er disse salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle EUROPART Danmark A/S’ leverancer til køber.

Købers eventuelle almindelige købsbetingelser er ikke aftalt, uanset om disse måtte fremgår af salgsdokumenter, ordre o.l.

 

2. Bindende aftale

Ordren er først bindende for EUROPART Danmark A/S, når EUROPART Danmark A/S har be­kræftet ordren ved fremsendelse af ordrebekræftelse eller faktura.

EUROPART Danmark A/S’ skriftlige tilbud bortfalder, hvis ikke tilbuddet er accepteret af kø­ber indenfor 30 dage fra tilbuddets afgivelse.

Mundtlige tilbud bortfalder, hvis ikke tilbuddet accepteres straks.

Sælgers tilbud afgives altid med forbehold for mellemsalg.

 

3. Priser m.v.

Alle priser angives i danske kroner eksklusive moms, fragt, told, skatter og andre afgifter.

EUROPART Danmark A/S er ikke bundet af priser eller tekniske specifikationer, der måtte fremgå af materiale som f.eks. kataloger eller på EUROPART Danmark A/S’ hjemmeside.

EUROPART Danmark A/S forbeholder sig ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr.

EUROPART Danmark A/S forbeholder sig således også ret til, uden forudgående varsel, at ændre prislister, kataloger og tekniske specifikationer.

Ved brug af vagttelefonen hos EUROPART Danmark A/S opkræves et gebyr på 150,- kr. for teknisk support og yderligere 700,- kr.  for at åbne butikken og udlevere varer. Udlevering af varer i forbindelse med udkald er ab lager Kolding, men det forsøges at udlevere i andre EUROPART afdelinger hvis det er muligt.

 

4. Levering, forsendelse

Opgivne priser er ab fabrik EUROPART Danmark A/S, hvorfor køber afhenter varen ved EUROPART Danmark A/S’ lager. Køber overtager herefter risikoen.

 

5. Fragt

Såfremt der indgås aftale herom, arrangerer EUROPART Danmark A/S fragt. Lastning og fragt sker for købers regning og risiko, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

EUROPART Danmark A/S påtager sig kun efter skriftlig aftale at tegne transportforsikring for køber.

 

6. Leveringstid

Leveringstiden er af EUROPART Danmark A/S fastsat skønsmæssigt efter de forhold der for­­e­lå ved aftalens indgåelse.

EUROPART Danmark A/S påtager sig intet ansvar for forsinkelser der ikke kan tilregnes EUROPART Danmark A/S, herunder svigt fra EUROPART Danmarks A/S’ leverandører, hvorfor køber i sådanne situationer ikke kan udøve nogen beføjelser overfor EUROPART Danmark A/S.

Angivne leveringstider gælder med forbehold for andre ordrer, der indkommer inden accept.

 

7. Emballage

Er køber blevet faktureret særskilt for emballage, refunderes dette beløb til køber, såfremt emballagen tilbageleveres til EUROPART Danmark A/S i ubeskadiget stand.

EUROPART Danmark A/S afgør, hvorvidt den tilbageleverede emballage er beskadiget.

Såfremt EUROPART Danmark A/S vurderer, at den tilbageleverede emballage er beskadiget, er EUROPART Danmark A/S forpligtet til at oplyse køber herom, samt oplyse hvilken skade der er og værdiansættelsen heraf.

Såfremt EUROPART Danmark A/S vurderer, at den tilbageleverede emballage er beskadiget, refunderes det for emballagen fakturerede beløb med fradrag af den værdiforringelse, beskadigelsen har forårsaget.

 

8. Betaling

Ved forsinket betaling beregnes morarenter på 2 % pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdatoen.

Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Modregning kan kun finde sted, hvis EUROPART Danmark A/S skriftligt har anerkendt modkravet.

Manglende betaling anses som væsentlig misligholdelse, hvilket medfører at EUROPART Danmark A/S er berettiget til at standse yderligere leverancer, ligesom EUROPART Danmark A/S er berettiget til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

 

9. Ejendomsforbehold

EUROPART Danmark A/S forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af EUROPART Danmark A/S på købers vegne, er betalt af køber.

 

10. Reklamationsfrist

Ved levering skal køber straks, og senest 8 dage fra varens modtagelse foretage en grundig undersøgelse af det solgte.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller burde være opgivet give EUROPART Danmark A/S skriftlig besked herom, herunder tydeligt beskrive manglen.

Reklamationsformular kan fås ved henvendelse til selskabet, eller kan hentes på selskabets hjemmeside.

Såfremt køber ikke lever op til ovenstående undersøgelsespligt og herefter reklamerer straks, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor EUROPART Danmark A/S, kan køber ikke senere gøre den gældende.

For varer der tilhører EUROPART´s sortiment af eget mærke ”Premium Parts” tilbydes en 3-års garanti mod produktionsfejl. Disse varer er mærket med * på leveringsdokumenter og faktura, og garantien følger tyske bestemmelser som fremgår af punkt 17.

 

11. Mangler

Lider salgsgenstanden af en mangel, og har køber reklameret rettidigt herover, er EUROPART Danmark A/S forpligtet til, efter EUROPART Danmark A/S’ valg, enten at udbedre manglen, levere en ny vare eller kreditere køber hele købesummen.

Køber kan ikke påberåbe sig en mangel, såfremt manglen må tilregnes forhold hos køberen – eksempelvis i form af fejl, forsømmelighed eller uagtsomhed ved brugen eller opbevaringen af det købte.

Forandring af, eller indgreb i, det solgte uden EUROPART Danmark A/S’ samtykke fratager EUROPART Danmark A/S for et ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

 

12. Tilbagekøb

Varer kan alene returneres i henhold til skriftlig aftale med EUROPART Danmark A/S.

Eventuel fragt af varer, der ønskes returneret, afholdes af køber, ligesom fragten sker for købers risiko.

Såfremt standardvarer efter aftale returneres i samme stand som de blev leveret, herunder rene og ubeskadigede, krediteres køber fakturaprisen fratrukket 20 %.

Fakturabeløb under kr. 250,00 eksklusiv moms krediteres ikke.

 

13. Ansvar

13.1 Almindeligt erstatningsansvar

For krav, som vedrører EUROPART Danmark A/S’ opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er køber alene berettiget til erstatning for direkte tab.

EUROPART Danmark A/S er således under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over­for køber for tabt arbejdsfortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det købte eller manglende mulighed for en sådan anvendelse. Dette uanset om EUROPART Danmark A/S er blevet informeret om sådanne kravs muligheder.

 

13.2. Produktansvar

For produktansvar er EUROPART Danmark A/S ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette EUROPART Danmark A/S, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber.

EUROPART Danmark A/S er ikke ansvarlig for driftstab eller andre indirekte tab, med mindre dette følger af ufravigelige retsregler.

 

14. Ansvarsfrihed (force majeure m.v.)

EUROPART Danmark A/S er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for EUROPART Danmark A/S’ kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes EUROPART Danmark A/S samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører.

 

15. Krænkelse af eneret.

EUROPART DANMARK A/S er ikke bekendt med, at nogen del af det leverede ved salget til køber krænker tredjemands patent, varemærke, mønster- eller andre rettigheder, og sælger er uden ansvar for, om dette alligevel måtte være tilfældet, eller om sådan krænkelse antages at foreligge ved købers brug af det solgte, eller den brug køber vil gøre heraf.

 

16. Tvister.

Tvister mellem parterne skal afgøres ved Sø- og Handelsretten. Såfremt Sø- og Handelsretten ikke har saglig kompetence til at behandle sagen, skal sagen afgøres ved Byretten i Kolding.

Tvister afgøres under anvendelse af dansk ret.

 

17. EUROPART Premium Parts, 3-års garanti mod produktionsmangler.

§ 1 Garantiens formål

EUROPART Materials GmbH (efterfølgende benævnt „EUROPART“) garanterer over for slutkunden (efterfølgende benævnt „kunde“) i henhold til nedenstående bestemmelser, at produktet, som er leveret til kunden og købt efter 01.04.2021 under EUROPART’s eget mærke „EUROPART Premium Parts“ (efterfølgende benævnt „produkt“) inden for en periode på 3 år er fri for produktionsfejl og -mangler i henhold til § 434 BGB (den tyske lov om borgerlige retsforhold). Ved fejl og mangler forstås, at produktet allerede ved overdragelsen fra EUROPART til den første køber afviger fra den aftalte beskaffenhed eller den beskaffenhed, som er påkrævet eller almindelig for det aftalte eller normale anvendelsesformål. Kunden skal kunne dokumentere, at der er tale om en sådan fejl eller mangel.

Ved produktionsfejl eller -mangler, som gøres gældende, vil EUROPART efter eget skøn og for egen regning enten afhjælpe disse ved reparation eller levering af nye eller nyistandsatte dele eller refundere købsprisen. Ved levering af nye eller nyistandsatte dele skal EUROPART sikre, at disse dele er tilsvarende, har samme funktion og er fri for fejl og mangler, men skal dog ikke nødvendigvis være identiske med den defekte del, hvad angår mærke, model, type og batch.

Øvrige krav, som kunden måtte rejse mod EUROPART, herunder erstatning, omkostninger i forbindelse med montering og afmontering samt eventuelle følgeskader som nedetider, er ikke omfattet af garantien. Kundens kontraktmæssige eller lovmæssige rettigheder over for den pågældende sælger påvirkes dog ikke af denne garanti.

Enhver køber af produktet i logistikkæden kan gøre nærværende garanti gældende – i særdeleshed også et værksted, som har monteret produktet, eller indehaveren af det køretøj, hvori produktet er monteret. Kravet tilhører den, der som den første gør garantikravet gældende.

Såfremt indehaveren af køretøjet gør garantien gældende, begynder garantifristen på dagen for monteringen – alternativt på datoen for det pågældende køb i leveringskæden.

 

§ 2 Garantisag

Krav i henhold til denne garanti kan kun gøres gældende, såfremt der er tale om en produktionsfejl eller -mangel, som allerede var til stede ved overdragelsen til den første køber.

Enhver produktionsfejl eller -mangel, som først opstår efter risikoovergangen, er ikke omfattet af garantien og omfatter i særdeleshed f.eks.

  • enhver form for slitage, herunder især normal slitage på produktet,
  •  fagligt ukorrekt montering eller indstilling af produktet samt montering foretaget af personale, som ikke er uddannet eller kvalificeret dertil, eller hvor der til monteringen ikke er anvendt korrekt specialværktøj, eller der er handlet i modstrid med den pågældende køretøjsproducents eller EUROPART’s forskrifter for montering og vedligeholdelse,
  •  forkert opbevaring eller skader forårsaget af tredjepart (f.eks. transportskader),
  • andre udefrakommende omstændigheder som vejr-, natur- og miljøforhold,
  • forkert behandling eller evt. forkert anvendelse af produkter, herunder også montering af dele, som er uegnede til det pågældende køretøj eller montering uden for køretøjet, eller der udøves en større belastning på produktet eller køretøjet end den belastning, som tillades af køretøjsproducenten og/eller reservedelsproducenten,
  • anvendelse af forkert eller uegnet brændstof, 
  •  enhver tilpasning eller ændring af genstanden, herunder hvis serienummeret fjernes eller gøres ukendeligt, eller beskyttelsesforseglingen eller forseglingsvoksen til beskyttelse mod uprofessionelle indgreb er blevet ødelagt eller beskadiget,
  •  sulfatering, overbelastning og slitage på batteriet på grund af mangelfuld opladning samt skader, som skyldes uhensigtsmæssig anvendelse, vedligeholdelse (f.eks. manglende overholdelse af syre- og/eller vandniveau eller anvendelse af forkerte opladere) samt brug (f.eks. forsyningsbatterier i stedet for starterbatterier, forkert installation, uegnet tilbehør), uhensigtsmæssig opbevaring (f.eks. ved meget høje eller lave temperaturer uden genopladning) eller fuldafladning,
  • hvis der i produktet fra EUROPART er monteret ikke-godkendt tilbehør.

 

§ 3 Afvikling af garanti

Krav fremsat under garantien kan kun gøres gældende mod fremvisning af den oprindelige kvittering/faktura indeholdende købsdato til EUROPART inden for en fastlagt forældelsesfrist på to uger efter garantisagens indtræden eller ved ikke umiddelbart synlige fejl inden for to uger efter konstatering af disse fejl. Derudover skal kunden vedlægge en fuldt udfyldt og underskrevet reklamationsanmodning samt – hvis relevant – dokumentation for korrekt montering. Kunden skal ligeledes kunne dokumentere, at produktet og køretøjet, hvor produktet er monteret, er blevet regelmæssigt vedligeholdt i henhold til brugerhåndbogen og efter køretøjsproducentens forskrifter og anførte intervaller og af en autoriseret kundeservice.

Udgifter til indsendelse og returnering af produktet afholdes af EUROPART. Såfremt EUROPART har tildelt kunden et bestemt fragtfirma til indsendelse af produktet, og kunden ønsker at benytte et andet fragtfirma, er EUROPART dog ikke ansvarlig for afholdelse af udgifterne til indsendelsen.

Såfremt der rejses garantikrav, og EUROPART ved kontrol af produktet ikke konstaterer fejl eller mangler, eller der af en af ovenstående grunde ikke kan gøres garantikrav gældende, er EUROPART berettiget til at opkræve et servicegebyr svarende til 750 DKK. Dette gælder ikke, såfremt kunden kan dokumentere, at kunden efter omstændighederne ikke var bekendt med, at der ikke kunne gøres garantikrav gældende.

Ved garantiydelser forlænges garantiens løbetid ikke og starter heller ikke forfra ved levering af en ny reservedel, da løbetiden for den oprindelige reservedel fortsat er den gældende.

 

§ 4 Lovvalg og værneting

Denne garanti er underlagt tysk ret. Værneting er Hagen.

Terms and Conditions (German version)