Pobočka najbližšie k terajšej lokalite: Nie je možné zistiť

EUROPART – oznamovací systém

Téma Compliance je v súčasnosti veľmi často spomínaná. Čo v skutočnosti znamená pojem „Compliance“? Pod „Compliance“ rozumieme súbor smerníc a noriem správania.

 

Ale čo to znamená vo vzťahu k spoločnosti EUROPART?

Všetci manažéri, riadiaci pracovníci a zamestnanci našej spoločnosti sú povinní dodržiavať zákonné predpisy, hodnotový program a normy správania. Zhrnuté sú v smernici Pravidlá správania. Všetci zamestnanci sa museli oboznámiť s touto smernicou, musia ju poznať a konať v súlade s ňou. Pretože tento hodnotový program so svojimi normami správania tvorí základ našej každodennej práce. Riadiaci pracovníci majú pritom mimoriadnu zodpovednosť pri sprostredkovaní a realizácii tohto hodnotového programu a noriem správania.

Konanie v rozpore s týmito hodnotovými zásadami spoločnosti škodí našej spoločnosti. Z tohto dôvodu sú všetci zamestnanci povinní určenej osobe oznámiť každé nedodržanie, porušenie alebo konanie v rozpore s týmito zákonnými predpismi alebo smernicami. Okrem toho aj externí obchodní partneri majú možnosť na našej webovej stránke anonymne nahlásiť ich porušenia.

Z tohto dôvodu sme vytvorili oznamovací systém pokrývajúci celú spoločnosť EUROPART, ktorý umožňuje oznamovateľovi anonymne oznámiť podanie právnemu zástupcovi, ktorý má zo zákona zakázané oznámiť identitu oznamovateľa.

Prejdite na oznamovací systém Oznamovací systém!

Kontaktná osoba

Máte otázky týkajúce sa oznamovacieho systému? K dispozícii sú vám títo pracovníci:

Marek Samel

E-mail
Facebook