Ventiler för flerkretsskydd - egenskaper och fördelar

Man skiljer mellan olika typer av flerkretsskyddsventiler

  • Flerkretsskyddsventiler med begränsat återflöde i serie- eller parallellkoppling, med eller utan bypass.
  • Flerkretsskyddsventiler i seriekoppling med en eller två integrerade tryckbegränsare och backventiler för kretsarna 3 och 4 samt elektroniska tryckgivare för kretsarna 1 och 2.

 

För att uppfylla kraven i direktiv 98/12/EG är flerkretsskyddsventilerna utrustade med en avluftningsfunktion.

Flerkretsskyddsventiler: Viktiga termer förklaras kortfattat

  • Öppningstryck: Tryck som krävs för att öppna kretsarna.
  • Stängningstryck (stabiliseringstryck): Tryck som resulterar i avstängning av den felande kretsen. Över stängningstrycket möjliggör ett begränsat backflöde tryckutjämning av de respektive sammankopplade kretsarna.
  • Seriekoppling: Detta innebär att hjälpförbrukarna (krets 3 och 4) är kopplade nedströms från huvudförbrukarna (krets 1 och 2). Ett återflöde från hjälpförbrukarna till huvudförbrukarna är inte möjligt på grund av de integrerade backventilerna.
  • Parallellkoppling: Vid parallellkoppling är alla kretsar anslutna till varandra. Följaktligen är ett begränsat återflöde mellan alla kretsar, dvs. även från hjälpförbrukarna till huvudförbrukarna, normalt över stängningstrycket.
  • Bypass: Dessa gör det möjligt att prioritera fyllning av de kretsar som är utrustade med dem när hela systemet är trycklöst. De används ofta i kretsarna 1 och 2. Vid ventilmodifieringar i parallellkoppling kan bypass även användas i kretsarna 3 och 4.
  • Bleed-back-funktion: Om trycket i krets 1 sjunker på grund av en defekt ledning, töms även krets 3. När lastbilar stannar, t.ex. vid trafikljus, dras vanligtvis handbromsen åt. Om det inte finns något tryck i krets 3 kommer den inte längre att lossas, vilket förhindrar att lastbilen fortsätter att köra tills luftförlusten har åtgärdats. Om en släpvagn eller påhängsvagn är kopplad till en traktor, utlöser den röda luftslangen en inbromsning av släpvagnen, vilket har samma effekt.

Flerkretsskyddsventiler: Särskilda juridiska aspekter

... Anpassning av direktiv 91/422/EEG och direktiv 98/12/EG

För fordon som registrerades första gången efter oktober 1994 kräver det sjätte anpassningsdirektivet 91/422/EEG att när den trycklösa behållaren är fylld får de fjäderbelastade bromsarna inte lossas förrän trycket i färdbromskretsarna är tillräckligt högt för att uppnå den effekt som krävs för hjälpbromsen när färdbromssystemet (BBA) är aktiverat.

 

I direktiv 98/12/EG krävs dessutom, för fordon som registrerats första gången efter mars 2001, att aktiverade fjäderaktiverade bromsar endast får lossas när trycket i färdbromskretsarna säkerställer åtminstone den återstående bromseffekten när fordonet är lastat med BBA. Inget särskilt underhåll utöver de lagstadgade inspektionerna krävs. Stängningstrycket (eller stabiliseringstrycket) provas när motorn inte är igång.

 

Om en krets avluftas får de kretsar som inte har gått sönder endast sjunka till respektive stängningstryck. Efter påfyllning av systemet måste detta test upprepas med ett "simulerat fel" i var och en av de andra kretsarna.

Mer information och bästa erbjudanden om tryckluft:

Ja, pneumatikens värld är en sak för sig - och desto mer finns det att lära sig och förstå om den. Vår korta artikel om flerkretsskyddsventiler är endast avsedd som en introduktion till detta ämne. Mycket information om tryckluft och pneumatik samt tillförlitlig tryckluft och momentverktyg hittar du i vår produktkompetensbroschyr om tryckluft:

Till produktkompetensbroschyren
Tillbaka