Najbliža podružnica na ovoj lokaciji: Ne može se odrediti

Sistem uzbunjivača

Hagen, 22.08.2016

Danas se mnogo govori na temu usklađenosti. Šta je, uopšte, „usklađenost“?

Pod terminom „usklađenost“ podrazumevamo skup smernica i standarda. Pročitajte više