EUROPART Premium Parts gwarancja producenta*

*Wersja 2.0, stan styczeń 2021

§ 1 Przedmiot gwarancji
EUROPART Materials GmbH (zwana dalej «EUROPART») gwarantuje klientowi końcowemu (zwanemu dalej «Klientem») zgodnie z poniższymi postanowieniami, że produkt marki własnej EUROPART «EUROPART Premium Parts» (zwany dalej «Produktem») dostarczony Klientowi i zakupiony po 01.09.2020 będzie wolny od pierwotnych wad materiałowych w rozumieniu § 434 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) w okresie 3 lat. Aby zaistniała pierwotna wada materiałowa, produkt musi już w momencie przekazania go pierwszemu nabywcy przez EUROPART odbiegać od stanu z nim uzgodnionego lub od stanu, który jest konieczny i zwyczajowy dla uzgodnionego lub zwyczajowego zastosowania. Występowanie takiej wady pierwotnej musi wykazać klient.
EUROPART, według własnego uznania i na własny koszt, usunie reklamowane w ten sposób wady, naprawiając lub dostarczając nowe lub odnowione części lub zwracając cenę zakupu. W przypadku dostawy części nowych lub regenerowanych, EUROPART jest zobowiązana do dostarczenia części równoważnej, funkcjonalnie identycznej i wolnej od wad, która nie musi odpowiadać części wadliwej pod względem marki, modelu, typu i serii.
Wyklucza się inne roszczenia klienta wobec EUROPART, w szczególności z tytułu szkód, wydatków, takich jak koszty montażu i demontażu oraz wszelkich szkód następczych, takich jak przestoje. Niniejsza gwarancja nie narusza jednak umownych lub ustawowych praw klienta w stosunku do danego sprzedawcy.
Każdy nabywca produktu w łańcuchu dostaw może powołać się na niniejszą gwarancję, w tym między innymi warsztat, który zamontował produkt lub właściciel pojazdu, w którym produkt został zamontowany. Roszczenia powstają po stronie tego, kto jako pierwszy dochodzi przypadku gwarancyjnego. O ile właściciel pojazdu rości sobie prawo do gwarancji, okres gwarancji rozpoczyna się od daty montażu, w przeciwnym razie od daty zakupu w łańcuchu dostaw.

§ 2 Przypadek gwarancji
Roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji istnieją tylko wtedy, gdy wada materiałowa istniała już w momencie przekazania towaru pierwszemu nabywcy. W szczególności gwarancja nie obejmuje wszystkich wad, które powstały dopiero po przeniesieniu ryzyka, np.

 

  • każdy rodzaj zużycia, w szczególności typowe zużycie produktu.
  • z powodu niewłaściwego montażu lub regulacji produktu, jak również montażu przez nieprzeszkolony personel lub bez użycia specjalnych narzędzi przeznaczonych do montażu lub niezgodnie z instrukcjami montażu i konserwacji danego producenta pojazdu lub EUROPART,
  • wskutek nieprawidłowego magazynowania lub szkód np. transportowych, spowodowanych przez strony trzecie
  • wskutek innych wpływów pogody, natury i środowiska,
  • z powodu nieprawidłowego obchodzenia się lub ewentualnego niewłaściwego użycia, w tym użycia części w pojazdach nieprzeznaczonych do tego celu lub poza pojazdami, a także większego obciążenia produktu lub pojazdu niż dopuszczalne przez producenta pojazdu i/lub producenta części zamiennych,
  • wskutek stosowania nieprawidłowych względnie nienadających się materiałów eksploatacyjnych
  • przez jakąkolwiek obróbkę lub zmianę przedmiotu, w szczególności również wtedy, gdy numer seryjny został usunięty lub stał się nierozpoznawalny lub gdy istniejące plomby ochronne lub wosk uszczelniający zostały zerwane lub uszkodzone w celu ochrony przed niewłaściwą manipulacją,
  • z powodu zasiarczenia, przeciążenia i zużycia akumulatorów z powodu niedostatecznego naładowania, jak również za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, pielęgnacją (np. nieprzestrzeganie poziomu kwasu i/lub wody lub stosowanie niewłaściwych prostowników) i użytkowaniem (np. akumulatory zasilające zamiast rozruchowych, wadliwa instalacja, nieodpowiednie akcesoria) lub niewłaściwym przechowywaniem (w wysokich lub niskich temperaturach bez doładowania) lub głębokim rozładowaniem,
  • jeśli do produktu zamontowano niedopuszczone przez EUROPART akcesoria

 

§ 3 Realizacja gwarancji
Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłaszane wobec EUROPART w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia przypadku gwarancyjnego lub, w przypadku wad, które nie są natychmiast rozpoznawalne, w ciągu dwóch tygodni od ich wykrycia, po przedstawieniu oryginalnej faktury z datą zakupu. Ponadto klient musi załączyć w pełni wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny oraz, w stosownych przypadkach, dowód prawidłowej instalacji. Klient musi również udowodnić, że produkt i pojazd, w którym został zamontowany, były regularnie serwisowane przez autoryzowany serwis w terminach określonych w instrukcji obsługi i zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. EUROPART ponosi koszty wysyłki i zwrotu produktu.
Jednakże, jeśli EUROPART wskazał klientowi konkretną firmę przewozową, a klient skorzysta z usług innej firmy przewozowej, EUROPART nie ponosi odpowiedzialności za koszty przesyłki. Jeśli w wyniku kontroli produktu przez EUROPART okaże się, że nie wystąpiła żadna wada lub że roszczenie gwarancyjne nie istnieje z jednego z powyższych powodów, EUROPART ma prawo do pobrania opłaty serwisowej w wysokości 100 EUR. Nie dotyczy to sytuacji, w której klient udowodni, że w danych okolicznościach nie mógł wiedzieć o nieistnieniu roszczenia gwarancyjnego. Okres gwarancji nie jest przedłużany przez usługi gwarancyjne, w szczególności nie rozpoczyna się na nowo przez dostawę zastępczą, ale okres dla pierwotnie dostarczonej części zamiennej trwa nadal.

§ 4 Wybór prawa i sąd właściwy
Ta gwrancja podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. Postanowienia przepisów o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG - Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów) nie mają zastosowania. Sądem właściwym jest Hagen.

 

Downloads:

EUROPART Premium Parts gwarancja producenta

Wniosek dotyczący gwarancji

Facebook
Youtube
Linkedin
Wybierając opcję „Zgadzam się na wszystkie pliki cookie”, zezwalasz nam na korzystanie z plików cookie, a tym samym umożliwiasz nam, aby nasze strony i ich funkcje były idealne dla Ciebie. Możesz także dowolnie wybrać pliki cookie i przetwarzanie, na które chcesz zezwolić. W takim przypadku potwierdź swój wybór przyciskiem „Zgadzam się”. Jeśli nadal korzystasz z naszej strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę „ochrona danych”. Tam możesz zobaczyć, jakich danych używamy do jakich celów. Ponadto zawsze możesz wycofać lub zmienić zgodę na stronie internetowej.
Ochrona danych
Zaakceptuj wybrane pliki cookie Zaakceptuj wszystkie pliki cookie