Regulamin Sklepu Internetowego EUROPART Polska S.A.

 1. Postanowienia ogólne.

Właścicielem sklepu internetowego www.sklep-europart.pl (dalej także: „Sklep”) jest EUROPART POLSKA S.A. z siedzibą w Wieluniu, (dalej także: „EUROPART”).

Adres:       ul. Wojska Polskiego 65 A, 98-300 Wieluń

Tel./Fax:   43 8420900

E-mail:      servicedeskpl@europart.net, ewos@europart.net

NIP:           8322023689

REGON:   10047987300000

KRS:          0000301271

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS.

Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 12 000 000,00 zł/ 12 000 000,00 zł.

Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży prezentowanych w nim produktów (dalej: „Produkty”), a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki EUROPART, jako podmiotu prowadzącego Sklep. Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży Produktów.

 1. Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa. EUROPART posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w Sklepie.
 2. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
 3. W przypadku zawarcia przez EUROPART umowy z  Konsumentem (konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego) posiadającym miejsce stałego pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, prawem właściwym jest prawo polskie, wybór ten nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 4. Słowniczek pojęć stosowany w Regulaminie:
  1. Sklep - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez EUROPART i pozwalających Klientowi na zawieranie umów sprzedaży dostępny w domenie internetowej: sklep-europart.pl;
  2. Konsument-  Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z EUROPART  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu;
  4. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu;
  5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie EUROPART przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i towarów będących przedmiotem zamówienia.
 1. Zasady korzystania ze sklepu internetowego.

1.  Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

 1. EUROPART świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zamawianie Produktów oferowanych do sprzedaży;
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień niezbędne jest   spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 2. posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies; Rozdzielność ekranu minimum 1024 x 768,;
 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 1. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez EUROPART z plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez EUROPART w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów.
 2. Klient, korzystający z usług świadczonych przez EUROPART, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Rejestracja w Sklepie:
 1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. EUROPART tworzy dla zarejestrowanego Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).
 3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy EUROPART a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez EUROPART drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail:  servicedeskpl@europart.net, ewos@europart.net,  EUROPART dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo.
 5. Klient może rozwiązać zawartą z EUROPART umowę dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres e-mail:  servicedeskpl@europart.net, ewos@europart.net,     Po upływie okresu wypowiedzenia EUROPART usunie Konto Klienta. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu.
 6. EUROPART może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
 1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
 2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
 3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu i  niezamówionej informacji handlowej (spam).
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stronnie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 1. Warunki sprzedaży.
 1. Klientem EUROPART może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna. Klientami mogą być zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne.
 2. Zamówienia w Sklepie mogą być składane całodobowo 7 dni w tygodniu, zarówno przez zarejestrowanych Klientów, tj. Klientów posiadających Konto w Sklepie, jak i Klientów dokonujących w Sklepie jednorazowych zakupów. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości zamówienia towaru za pośrednictwem Sklepu.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. Umowy sprzedaży Produktów zawierane są w następujący sposób:
 1. Klient wybiera interesujący go Produkt i przenoszony jest do podstrony, zawierającej szczegóły dotyczące danego Produktu;
 2. następnie Klient kontynuuje zakupy lub przechodzi do Koszyka, gdzie może zweryfikować listę dotychczas wybranych przez siebie Produktów;
 3. w Koszyku Klient dokonuje wyboru ilości Produktów, jednej z dostępnych opcji dostawy i płatności oraz podaje swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon, adres poczty elektronicznej). Zarejestrowani Klienci mogą zalogować się do swojego Konta, które wygeneruje odpowiednie dane (dane mogą być zmienione przez Klienta);
 4. w celu nabycia wybranych Produktów, Klient wybiera opcję „Przejdź do koszyka”, gdzie pojawiają się dane zamówienia, po ich potwierdzeniu Klient składa zamówienie poprzez naciśnięcie opcji: „Zamawiam”. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia;
 5. EUROPART kontaktuje się telefonicznie  z Klientem celem potwierdzenia złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności, dane rachunku bankowego).
 1. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie powyżej dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między EUROPART a Klientem.
 2. Klient  może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysłania zamówionego Produktu przez EUROPART na wskazany przez Klienta adres. Zmiany mogą polegać na rezygnacji ze wszystkich lub z części zamówionych Produktów, podaniu innego adresu dostawy lub danych do faktury. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez EUROPART informacji o rezygnacji Klienta. Zmian można dokonywać drogą mailową pod adresem:  servicedeskpl@europart.net, ewos@europart.net,, bądź telefonicznie pod nr telefonu: +48 43 8420900, podając numer zamówienia.
 3. Ceny Produktów są cenami brutto. Podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie obejmują kosztów dostawy.
 4. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i jego dostawę wskazany jest każdorazowo przy danym Produkcie, nie przekracza on jednak nigdy 14 dni roboczych.
 5. Ewentualne zmiany w katalogu prezentowanych Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian.
 6. EUROPART przesyła Klientowi wraz z towarem fakturę VAT.
 7. EUROPART realizuje sprzedaż 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 8. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego Produkt, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, EUROPART niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym EUROPART za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: servicedeskpl@europart.net, ewos@europart.net, lub w formie pisemnej na adres wskazany w pkt I Regulaminu.
 9. W przypadku określonym w punkcie 11 gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Produkt z góry,  EUROPART zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności -w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.
 1. Płatności i dostawa.
 1. EUROPART dopuszcza następujące sposoby płatności:
 1. przedpłata na rachunek bankowy EUROPART (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu),
 2. płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej (w ramach procedury składania zamówienia na Produkty),
 3. przy odbiorze Produktów (za pobraniem),
 4. przy odbiorze osobistym wyłącznie płatność gotówką.
 1. W przypadku, gdy dostawa Produktów ma nastąpić poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, EUROPART nie przewiduje możliwości zapłaty ceny Produktów przy ich odbiorze (za pobraniem);
 2. Produkty, stanowiące przedmiot umowy sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie EUROPART.
 1. Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne.
 1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy bez podania przyczyny, na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.  Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Konsumenta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 4. Koszt odesłania Produktu pokrywa Konsument i nie podlega on zwrotowi.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przez EUROPART przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności-w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. EUROPART może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z umową sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: servicedeskpl@europart.net, ewos@europart.net, EUROPART udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest:
 1. obniżenie ceny Produktu,
 2. wymiana na Produkt wolny od wad lub usunięcie wady Produktu,
 3. odstąpienie Klienta od umowy, chyba że wada jest nieistotna.
 1. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć EUROPART dowód zakupu.

VI. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest EUROPART, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. EUROPART jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 2. EUROPART przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się z EUROPART wysyłając stosowne pismo na adres wskazany w pkt I Regulaminu bądź na wskazany adres e-mail: servicedeskpl@europart.net, ewos@europart.net,
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, EUROPART podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. EUROPART  zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

VII. Postanowienia końcowe.

 1. EUROPART zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu EUROPART poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu przez EUROPART, Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
 4. Istnieje możliwość skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́.
 5. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a EUROPART,
  2.  uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 7. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.
 8. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 9.  Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 10. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a EUROPART, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.)
 11. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 12. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
 13. Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu stanowi Pouczenie o prawie odstąpienia.
 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jego zamieszczenia na stronie internetowej.

 

 

Załącznik nr 1

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

 

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. EUROPART POLSKA S.A. w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 65a; adres poczty elektronicznej servicedeskpl@europart.net, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 438420900 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: servicedeskpl@europart.net, ewos@europart.net,  lub pismo wysłane pocztą na

adres:

EUROPART POLSKA S.A.

Ul. Wojska Polskiego 65a

98-300 Wieluń

z dopiskiem „Zwrot”.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne

rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14

dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

 

EUROPART POLSKA S.A.

Ul. Wojska Polskiego 65a

98-300 Wieluń

z dopiskiem „Zwrot”.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej

w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

rzeczy.

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy )

 

Adresat:

EUROPART POLSKA S.A.

Ul. Wojska Polskiego 65a

98-300 Wieluń

e-mail: servicedeskpl@europart.net

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów :

1.

2.

3.

4.

5.

 

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) ____________

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________

 

 

Adres konsumenta(-ów) ___________________________________________________

 

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: _________________________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.