EUROPART Premium Parts produsentgaranti*

*Versjon 2.0, pr. januar 2021

§ 1 Garantigjenstand
I tråd med bestemmelsene nedenfor garanterer EUROPART Materials GmbH (heretter„EUROPART“) sluttkunde (heretter “kunde”) at produktet av typen “EUROPART Premium Parts” (heretter “produkt”) som ble levert og kjøpt etter den 01.09.2020 vil være fritt for produktfeil iht. § 434 BGB i en periode på 3 år. For at det skal regnes som en “mangel fra starten av” må produktet allerede ved utlevering fra EUROPART til første kjøper avvike fra den beskaffenhet som var avtalt eller som er nødvendig for vanlig bruk. Kunden må bevise at mangelen forelå fra starten.
Det er opp til EUROPART selv å avgjøre hvordan mangler som gjøres gjeldende på denne måten skal erstattes; i form av reparasjon eller levering av nye eller oppgraderte deler eller erstatning av kjøpsprisen. I tilfelle levering av nye eller oppgraderte deler må EUROPART levere en likeverdig og mangelfri del med tilsvarende funksjoner som stemmer med merket, modellen, typen og chargen til den mangelfulle delen.


Andre krav fra kunden mot EUROPART, spesielt skadeerstatning, refusjon av utlegg til ut- og innmontering samt eventuelle følgeskader, f.eks. i forbindelse med nedetider, utelukkes. Kundens avtalemessige og lovfastsatte rettigheter ovenfor selger berøres ikke av denne garantien.
Alle leveringskjeden som kjøper produktet kan gjøre denne garantien gjeldende; spesielt også et verksted som monterer produktet eller en eier av et kjøretøy som produktet er montert inn i. Kravet til kommer den som først melder garantitilfellet. Dersom det er kjøretøyeier som gjør garantien gjeldende, begynner garantitiden med dagen produktet ble montert, ellers med datoen for kjøpet i leveringskjeden.

 

§ 2 Garantitilfelle
Krav fra denne garantien forutsetter at det foreligge en materiell feil, som fantes allerede da produktet ble overlevert til den første kjøperen. Garantien omfatter ikke mangler og feil som oppstår etter risikoovergangen, som f.eks.

  • alle typer slitasje, spesielt slitasje fra vanlig bruk,
  • ikke-faglig montering eller innstilling av produktet eller bruk av uegnet personale, manglende spesialverktøy eller ignorering av monterings- og vedlikeholdsanvisningene fra bilprodusenten eller EUROPART,
  • feil lagring, skader forårsaket av tredjepart, som f.eks. transportskader,
  • eller ytre påvirkning som vær og vind eller andre naturfenomener,
  • feil behandling eller bruk. Dette omfatter også bruk av deler på kjøretøy de ikke er beregnet på eller på annet enn kjøretøy eller dersom produktet eller kjøretøyet belastes mer enn kjøretøyprodusenten / reservedelprodusenten tillater,
  • bruk av feil eller uegnede driftsstoffer,
  • enhver forandring eller bearbeiding av produktet, spesielt også dersom fabrikasjonsnummeret fjernes eller gjøres ugjenkjennelig eller selg eller lakk som skal beskytte mot uautoriserte inngrep fjernes eller skades,
  • ved sulfatering, overbelastning eller slitasje på batterier på grunn av feil opplading eller skader som oppstår som følge av uriktig bruk, manglende pleie (syre-/vannnivå ikke tatt hensyn til eller bruk av feil ladeapparat), bruk (f.eks. feil batteritype, feil installering, uegnede tilbehørdeler) eller feil lagring (for høye eller lave temperaturer uten etterladning) eller dyputlading,
  • hvis det ble montert tilbehør på produktet som ikke er godkjent av EUROPART.

 

§ 3 Garantiavvikling
Krav utfra garantien må gjøres gjeldende innen 2 uker fra garantitilfellet oppsto eller, ved feil som ikke kan oppdages umiddelbart, innen to uker fra feilen ble oppdaget, og må dokumenteres med original faktura/kjøpsdato. Kunden må også sende inn et komplett utfylt og underskrevet reklamasjonsskjema og eventuelt også dokumentasjon av korrekt montering av produktet. Videre må kunden bevise at produktet og kjøretøyet det ble montert inn i regelmessig vedlikeholdes av en autorisert kundeservice med de intervallene som angis i brukerhåndboken eller er oppgitt fra kjøretøyprodusenten. Kostnadene i forbindelse med innstendig og retur av produktet dekkes av EUROPART.
Hvis kunden imidlertid bruker en annen speditør enn den EUROPART har angitt, vil kunden selv måtte betale frakten. Hvis det reises garantikrav som det etter EUROPARTS kontroll av produktet viser seg at ikke var berettiget eller at det av en av grunnene ovenfor ikke kan gjøres noe garantitrav gjeldende, forbeholder EUROPART seg retten til å kreve et bearbeidingsgebyr på 100 Euro. Dette gjelder ikke dersom kunden kan belegge at hen ikke var klar over at et garantikrav ikke var berettiget. Garantiytelser forlenger ikke garantien; den begynner ikke på nytt etter levereing av en ny reservedel, men løpetiden for den opprinnelige reservdelen fortsetter.

§4 Valg av rett og verneting
Garantien underligger retten i Forbundsrepublikken Tyskland. Bestemmelser og forskrifter om internasjonalt varekjøp (CISG - UN-kjøpsrett) gjelder ikke. Verneting er Hagen.

 

Downloads

EUROPART Premium Parts produsentgaranti

Garantisøknad

Når du velger "Godta alle informasjonskapsler", samtykker du til at vi bruker informasjonskapsler for å utforme nettsidene og funksjonene våre så de passer til deg. Du har også mulighet til selv å velge hvilken type informasjonskapsler du vil godta. I så fall skal du bekrefte valget med "Godta". Hvis du fortsetter å bruke nettsiden vår, samtykker du automatisk til bruk av informasjonskapsler. Du finner mer informasjon på siden med "Personvernerklæring". Der ser du hvilken informasjon vi bruker til hvilke formål. Du har dessuten mulighet til når som helst å trekke tilbake eller endre samtykket ditt.
Personvernerklæring
Godta utvalgte informasjonskapsler Godta alle informasjonskapsler