Dichtsbijzijnde filiaal t.o.v. huidige plaats: Niet vindbaar

EUROPART Premium Parts fabrieksgarantie*

*Versie 2.0 stand januari 2021


§ 1 Onderwerp van de garantie
EUROPART Materials GmbH (hierna “EUROPART”) garandeert de consument (hierna “klant”) in overeenstemming met de volgende bepalingen, dat het aan de klant geleverde en na 01-09-2020 gekochte product van het EUROPART-huismerk «EUROPART Premium Parts»(hierna «product») vrij is van initiële materiële defecten in de zin van § 434 BGB. Voor een initieel defect moet het product al bij de overdracht door EUROPART aan de eerste koper afwijken van de met deze koper overeengekomen staat of van de staat, die voor het overeengekomen en normale gebruik nodig en gebruikelijk is. De klant dient te bewijzen dat er sprake is van een dergelijk initieel gebrek.
De gebreken die op deze manier worden gemeld, worden door EUROPART naar eigen inzicht en op eigen kosten verholpen door reparatie of levering van nieuwe of gereviseerde onderdelen of door restitutie van de aankoopprijs. In geval van levering van nieuwe of gereviseerde onderdelen is EUROPART een gelijkwaardig, functioneel equivalent en onberispelijke onderdeel verschuldigd dat niet hoeft overeen te komen met merk, model, type en partij.
Overige aanspraken van de klant ten opzichte van EUROPART, met name op schadevergoeding, kosten zoals montage- en demontagekosten en eventuele vervolgschade zoals uitvaltijden, zijn uitgesloten. De contractuele of wettelijke rechten van de klant ten opzichte van de betreffende verkoper worden door deze garantie echter niet aangetast.

Elke koper van het product in de toeleveringsketen kan deze garantie doen gelden, met name ook een werkplaats die het product heeft gemonteerd of de eigenaar van het voertuig waarin het product werd gemonteerd. De claims komen toe aan diegene die als eerste de garantieclaim doet gelden. Wanneer de eigenaar van het voertuig de garantieclaim doet gelden, begint de garantietermijn met de dag van de inbouw, anders begint deze met de datum van de betreffende aankoop in de toeleveringsketen.

 

§ 2 - Garantiegeval
Aanspraken uit deze garantie bestaan alleen wanneer er sprake is van een materieel defect, waarvan al sprake was bij de overdracht aan de eerste koper. De garantie geldt niet voor met name gebreken die pas na de risico-overdracht ontstaan, bijv.:

 • elke soort slijtage, met name ook de normale slijtage van het product,
 • door ondeskundige inbouw of instelling van het product, evenals inbouw door niet geschoold personeel of zonder gebruik te maken van het voor de inbouw bedoelde speciale gereedschap of inbouw in strijd met de inbouw- en onderhoudsvoorschriften van de betreffende voertuigfabrikant of EUROPART,
 • door verkeerde opslag of door derden veroorzaakte schade zoals transportschade,
 • door andere externe invloeden zoals invloeden van weer, natuur en milieu,
 • door verkeerde behandeling of elk misbruik, waartoe ook het gebruik van de onderdelen in niet daarvoor bedoelde voertuigen of buiten voertuigen of ook een hogere belasting van het product of voertuig dan toegelaten door voertuigfabrikant en/of fabrikant van vervangende onderdelen,
 • door het gebruik van verkeerde of niet geschikte brandstoffen,
 • door elke bewerking of verandering van de zaak, met name ook, wanneer het productienummer werd verwijderd of onherkenbaar werd gemaakt of wanneer aanwezige beschermingszegels of zegellak ter bescherming tegen onbevoegde toegang werden verbroken of beschadigd.
 • door sulfatering overmatige belasting en slijtage van accu’s door onvoldoende opladen en voor schades die kunnen worden toegeschreven aan een verkeerde toepassing, verkeerd onderhoud (bijv. zuur- en of waterpeil niet bekeken of gebruik van verkeerde laadapparatuur) en gebruik (bijv. onderhoudsaccu’s in plaats van startaccu’s, verkeerde installatie, niet geschikte accessoires) of verkeerde opslag (bij hoge of lage temperaturen zonder opladen) of diepe ontlading,
 • Wanneer in het product een niet door EUROPART goedgekeurd onderdeel werd ingebouwd.
   

§ 3 Afhandeling van de garantie
Aanspraken op garantie kunnen bij EUROPART alleen worden ingediend tegen overlegging van de originele factuur met aankoopdatum binnen een uitsluitingsperiode van twee weken na het ontstaan van het garantiegeval, of bij niet direct herkenbare defecten binnen twee weken na hun ontdekking. Verder dient de klant een volledig ingevulde en ondertekende reclamatie-aanvraag bij te voegen, evenals eenduidige bewijzen van een correcte inbouw. De klant moet bovendien bewijzen dat het product en het voertuig waarin het werd ingebouwd, regelmatig volgens de in de gebruiksaanwijzing en de specificaties van de voertuigfabrikant opgenomen intervallen door een bevoegde servicedienst zijn onderhouden. De kosten voor het toesturen en terugsturen van het product zijn voor rekening van EUROPART.
Wanneer EUROPART echter aan de klant een bepaald vrachtbedrijf heeft doorgegeven en de klant gebruikmaakt van een ander vrachtbedrijf, dan zijn de kosten voor het toesturen niet voor rekening van EUROPART. Wanneer er aanspraak op garantie wordt gemaakt en bij de controle van het product door EUROPART blijkt dat er geen sprake is van een gebrek of dat er geen aanspraak op garantie bestaat volgens een van bovengenoemde redenen, heeft EUROPART het recht om een servicevergoeding van 100 euro in rekening te brengen. Dit geldt niet wanneer de klant bewijst dat hij vanwege omstandigheden niet kon vaststellen dat er geen aanspraak op garantie was. Door het toekennen van garantie wordt de looptijd van de garantie niet verlengd, met name door het leveren van een vervangend onderdeel begint de garantie niet opnieuw maar loopt de looptijd van het oorspronkelijke vervangende onderdeel door.


§ 4 Rechtskeuze en bevoegde rechtbank
Deze garantie is onderhevig aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De bepalingen van de regelgeving betreffende de internationale verkoop van goederen (CISG - Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing. De bevoegde rechtbank is Hagen.

 

Downloads:

EUROPART Premium Parts fabrieksgarantie

Klachtenformulier

Door het selecteren van “Alle cookies accepteren” geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken waarmee wij onze websites en de functionaliteit daarvan ideaal voor u vorm kunnen geven. U bent ook vrij om te kiezen welke cookies en verwerking u wilt toestaan. Bevestig in een dergelijk geval uw keuze door middel van de knop “Accepteren”. Wanneer u verder gebruik maakt van onze website accepteert u het gebruik van cookies. Voor meer informatie kunt u ons “Privacybeleid” raadplegen. Daar kunt u zien welke gegevens we gebruiken voor welke doeleinden. Daarnaast hebt u op de website te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken of te wijzigen.
Privacybeleid
Geselecteerde cookies accepteren Alle cookies accepteren