Újdonságok

Újdonság az EUROPART-tól! Itt aktuális információkat talál a vállalatról, a termékeinkről és szolgáltatásainkról, valamint az akciókra és eseményekre vonatkozó híreket, mindent ami tehergépkocsi, áruszállító, tréler és busz alkatrész. Nem szeretne lemaradni a hírekről vagy az akciókról? Regisztráljon itt most a hírlevelünkre.

24.03.2020

Gyöngyösön módosul a kiszolgálás menete!

Kedves Ügyfeleink! Gyöngyösi üzletünkben 2020. március 31-től partnereink kiszolgálása a sződligeti vagy a szolnoki telephelyeinkről történik kiszállítással. EWOS rendszerünkön keresztül továbbra is online meg tudják rendelni termékeinket.

 

Hagen, 01.11.2018

Központi vezetékes telefon - hiba!

Tisztelt Vásárlóink! <br> <br>Jelenleg központi, vezetékes telefonszámunk nem elérhető. <br>A hiba elhárításáig kérjük keressék fel kollégáinkat mobil telefonszámaikon, vagy írjanak e-mailt. <br> <br>Mobil elérhetőségeink: <br>06-30-311-4711 <br>06-30-561-2037 <br>06-30-175-5664 <br>06-30-367-6896 <br> <br>Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tisztelt Vásárlóink!

Jelenleg központi, vezetékes telefonszámunk nem elérhető.
A hiba elhárításáig kérjük keressék fel kollégáinkat mobil telefonszámaikon, vagy írjanak e-mailt.

Mobil eléérhetőségeink:

06-30-311-4711

06-30-561-2037

06-30-175-5664

06-30-367-6896

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

01.06.2018

EUROPART Adatkezelési tájékoztató

Az EU általános adatvédelmi rendeletének megfelelő adatkezelési szabályzatunkat ügyfeleink a csatolt anyagban olvashatják.

Adatkezelési tájékoztató

1. Általános tudnivalók

A személyes adatok védelme, a személyes jellegű információk bizalmasságának megőrzése kiemelten fontos az EUROPART számára. Ügyfeleink személyes adatait ennek megfelelően mindenkor az érvényes adatvédelmi törvények, és különösen az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásai szerint kezeljük. Jelen adatvédelmi tájékoztató ismerteti a személyes adatok kezelésének módját, és az ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait a társaságunkkal fennálló jogviszonya keretében.

1.1 Az adatkezelés felelőse

Az ön személyes adatainak kezeléséért felelős társaság:

EUROPART Group GmbH

Martinstr. 13

58135 Hagen

Németország

Telefon: (+49) 2331/3564-

Email: info@europart.net

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben, kérjük, forduljon társaságunk adatvédelmi felelőséhez az alábbi elérhetőségen:

EUROPART Holding GmbH

Adatvédelmi felelős

Martinstr. 13

58135 Hagen

Németország

Datenschutz@europart.net

2. Az adatvédelem tárgya

Az adatvédelem tárgyát a személyes adatok képezik. Általánosságban személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely „azonosítható természetes személyre” utal, így többek közt a név, postacím, email cím, telefonszám, valamint olyan információk, amelyek szükségszerűen tudomásunkra jutnak az üzleti kapcsolatunk részeként, például szerződéses és pénzügyi adatok, termékszállítások, üzleti levelezés, garanciális ügyek és így tovább.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az alábbiakban a Társaságunkkal fennálló jogviszonya keretében, Társaságunk által végzett adatkezelés célját és jogalapját ismertetjük.

3.1 Szerződéskötés és szerződésteljesítés

Személyes adatait az önnel kötendő szerződés előkészítése és megkötése érdekében kezeljük. Az adatkezelés konkrét célja az adott szerződéstől függően változik, de különösen az alábbiakban felsorolt lehet:

- ajánlatok elkészítése és feldolgozása

- a megkötött szerződések teljesítése

- támogatás és szolgáltatás nyújtása az üzleti kapcsolat előtt, alatt és után

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) paragrafus (b) bekezdése. Üzleti kapcsolatunk előkészítéséhez és működtetéséhez a szükséges személyes adatokat ön adja meg társaságunk számára. Ezen információk hiányában igényét nem tudjuk feldolgozni illetve szerződését teljesíteni.

Az adatokat töröljük, ha szerződéselőkészítés vagy szerződésteljesítés céljából a továbbiakban már nincs rájuk szükség, és kezelésükre nincs más jogalapunk. Ez utóbbi esetben az adatokat akkor töröljük, ha a másik jogalap érvényessége megszűnik.

3.2 Törvényi és jogi kötelezettségek teljesítése

Személyes adatait a ránk nézve kötelező törvényi és jogi előírások teljesítése céljából is kezeljük. A kötelezettségek származhatnak például a gazdasági, adózási, pénzmosás elleni, pénzügyi vagy büntető törvényekből. Az adatkezelés konkrét célja az adott jogi kötelezettségből fakad. Alapszabályként az adatkezelés a hatósági felügyeleti előírásoknak és tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés célját szolgálja, így például:

- törvényi előírások szerinti számviteli tevékenység

- törvényi előírások szerinti archiválási tevékenység

- egyéb.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) paragrafus (c) bekezdése. Amennyiben az adatkezelés a társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, ön köteles a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatokat részünkre megadni. Ellenkező esetben igényét nem tudjuk feldolgozni.

Az adatokat töröljük, ha a jogi kötelezettség megszűnik, és kezelésükre nincs más jogalapunk. Ez utóbbi esetben az adatokat akkor töröljük, ha a másik jogalap érvényessége megszűnik.

3.3 Jogos érdekek érvényesítése

Kezelhetjük személyes adatait továbbá akkor is, ha ez társaságunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ilyen jogos érdekek és egyben adatkezelési célok lehetnek többek közt:

- technikai működés biztosítása

- válaszadás nem a szerződéssel kapcsolatos megkeresésekre

- hitelképesség értékelés

- adatbiztonság garantálása

- adat hozzáférhetőség garantálása

- hibák elhárítása

- bűncselekmények megelőzése

- üzleti irányítás

- direktmarketing, kivéve, ha ez ellen az érintett tiltakozik (9. cikk)

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) paragrafus (f) bekezdése.

Az adatokat töröljük, ha már jogos érdekeink érvényesítéséhez nincs rájuk szükség, és kezelésükre nincs más jogalapunk. Ez utóbbi esetben az adatokat akkor töröljük, ha a másik jogalap érvényessége megszűnik.

3.4 Hozzájárulás

Amennyiben ön hozzájárulását adta személyes adatainak valamely konkrét célból történő kezeléséhez, az adatkezelés célját a hozzájárulás szövege tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) paragrafus (a) bekezdése. Hozzájárulását ön bármikor jogosult visszavonni, ami azonban nem érinti a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az adatokat töröljük, ha az adott célhoz a továbbiakban már nincs rájuk szükség, és kezelésükre nincs más jogalapunk. Ez utóbbi esetben az adatokat akkor töröljük, ha a másik jogalap érvényessége megszűnik.

4 A személyes adatok címzettjei

Belső címzettek:

Az EUROPART Group GmbH társaságon belül kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek a 3. cikkben felsorolt adatkezelési célok érdekében erre szükségük van.

Külső címzettek:

Személyes adatait az EUROPART Group GmbH társaságon kívülre, harmadik fél részére csak akkor továbbítjuk, ha ez az ön igényének teljesítéséhez szükséges, ha erre megfelelő jogosultsággal rendelkezünk, vagy ehhez ön kifejezett hozzájárulását adta.

Külső címzettek lehetnek többek közt:

a) szerződéses adatfeldolgozók

Az EUROPART Group GmbH tagtársaságai vagy külső szolgáltatók, akiknek szolgáltatásait igénybe vesszük, például a technikai infrastruktúra és üzemeltetés terén az EUROPART Group GmbH által nyújtott szolgáltatások részeként, vagy szerződéses tartalmak nyújtásához. Ezen szerződéses partnereket körültekintően választjuk ki, működésüket rendszeresen ellenőrizzük, biztosítva az ön személyes adatainak védelmét. A szolgáltatók a személyes adatokat kizárólag a megjelölt célokra használhatják fel.

b) Hatóságok és állami szervek

Törvényi kötelezettségeinkből fakadóan a személyes adatokat esetenként továbbítanunk kell hatóságok, állami szervek – például ügyészség, bíróság, adóhatóság – felé.

c) Magántársaságok

Kereskedők, együttműködő partnerek vagy kisegítők, akik részére személyes adatokat továbbítunk hozzájárulás vagy jogi kötelezettség alapján.

5. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem használunk.

6. Adatmegőrzési idők

A személyes adatok adatmegőrzési idejével kapcsolatban lásd a 3. cikk tartalmát.

Személyes adatait csak addig tároljuk, amíg ez az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges vagy amíg ön a korábban adott hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelés elleni tiltakozás esetén személyes adatait töröljük, kivéve, ha a további adatkezelést a vonatkozó törvények lehetővé teszik.

Emellett akkor is töröljük személyes adatait, ha erre törvény kötelez bennünket.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban önt az alábbi jogok illetik meg:

a. Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azokkal kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.

b. Helyesbítési jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse az önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

c. Törléshez való jog (az „elfeledtetéshez” való jog): Ön jogosult arra, hogy kérésére társaságunk bizonyos esetekben törölje az önre vonatkozó személyes adatokat. Ilyen lehet például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

d. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére társaságunk bizonyos esetekben korlátozza az adatkezelést, miszerint a személyes adatokat társaságunk tovább tárolhatja, de nem kezelheti azokat – kivéve az ön kifejezett hozzájárulásával, illetve csak a GDPR-ben a korlátozott adatok esetén megengedett célokra. Ön például jogosult a személyes adatok kezelésének korlátozását kérni, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát.

e. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt társaságunk akadályozná.

f. A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére társaságunk bizonyos esetekben törölje az önre vonatkozó személyes adatokat, ebben az esetben társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják. A tiltakozáshoz való jog világosan és más információktól egyértelműen elkülönítve kerül megjelentetésre.

8. Illetékes személy kérdések vagy problémák esetén

Ha személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése vagy problémája van, társaságunk adatvédelmi felelőséhez fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

EUROPART Holding GmbH

Martinstr. 13

58135 Hagen

Németország

Telefon: +49 2331 3564-0

Datenschutz@europart.net

Kérjük, gondoskodjon róla, hogy egyértelműen be tudjuk önt azonosítani.

9. Harmadik felek ajánlatai

Más szolgáltatók ajánlatait, amelyekkel üzleti kapcsolatunk során találkozhat, harmadik felek készítik és biztosítják. Társaságunk semmilyen befolyással nem bír ezen szolgáltatások megjelenése, tartalma és funkciója tekintetében. Kifejezetten elhárítjuk a felelősséget a harmadik felek ajánlatainak tartalmát illetően. Szükség esetén kérjük, hogy forduljanak közvetlenül a szolgáltatóhoz.

10. Státusz

Jelen adatkezelési tájékoztató legfrissebb verziója tekintendő érvényesnek.

Státusz: 2018.05.25.

A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben személyes adatait jogos üzleti érdekeink céljából kezeljük (lásd 2. cikk, c) paragrafus), ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen.

Amennyiben saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben személyes adatait direktmarketing célokra kezeljük, ön jogosult bármikor tiltakozni az adatok marketing célú felhasználása ellen. Ha ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni kíván, ezt az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

EUROPART Holding GmbH

Martinstr. 13

58135 Hagen

Németország

Tel: +49 2331 3564-0

Datenschutz@europart.net

Kérjük gondoskodjon róla, hogy egyértelműen be tudjuk önt azonosítani

Budapest, 11.10.2017

Csatlakozz Te is az Europart értékesítői csapatához!

Ha haszongépjárművekkel kapcsolatos tudásod egy támogató csapatban szeretnéd kamatoztatni, ahol szakmailag is fejlődhetsz és magas ügyfél-elégedettség mellett dolgozhatsz, nálunk a helyed! Nézz körbe oldalainkon és ismerj magadra nyitott pozícióink valamelyikében!

Karrieroldalunkon mindig naprakész információt találsz nyitott pozícióinkról.

 

www.europart.net/hu/karrier

 

03.10.2017

Termékeink

A cégünk magyarországi haszongépjármű alkatrész kínálata

Az Europart Hungária Kft főbb termékei:

Teherautó alkatrész

Busz alkatrész

Pótkocsi alkatrészek (Trailer alkatrészek)

Kisteherautó alkatrészek

Szerszámok

Szervizfelszerelések

 

Hagen, 05.09.2017

iPaper – új, interaktív PDF könyvesbolt

Mostantól használhatja új, interaktív eszközünket. Megtalálja benne valamennyi katalógust, különleges ajánlatot és kedvencet egy úgynevezett flipbook formátumban. Az iPaper számos új funkciót kínál, többek között saját katalógust hozhat létre (flipbooks).
Ugrás a PDF könyvesboltra itt.

A jövőben az iPaper - t a „Szerviz” menüpont alatt találja!

Hagen, 10.04.2017

Frissítés: További gyártói jóváhagyások az EUROPART olajok számára!

Mostantól az EUROPART NFZ 5W-30 motorolaj elérhető a következő gyártói jóváhagyással: megfelel az MAN követelményeinek (M 3271-1 és M 3477 kiterjesztése).
Az EUROPART motor-, váltómű- és hidraulikaolajok eddig kiérdemelték a Mercedes-Benz, az MAN, a Renault Trucks, a ZF Mack és a Volvo gyártói jóváhagyásait! Ügyfeleink százszázalékosan biztosak lehetnek benne, hogy az EUROPART motorolajok megfelelőek a járműveikhez (a jóváhagyásnak megfelelően). Tovább olvasni

Facebook
Instagram