Sinua lähin jälleenmyyjä: Ei todettavissa

General Conditions of Sale, Delivery and Payment of EUROPART Finland Oy

MYYNTIEHDOT

1    Soveltaminen
Nämä ehdot koskevat Europart Finland Oy:n ja tämän yrityksen  välisiä kauppoja kotimaan ja vienti  kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

2.1     Tarjous
EUROPART Finland Oy:n tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.
Tarjous ja siihen liittyvät kuvat,  piirustukset,  laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat EUROPART Finland Oy:n omaisuutta.  Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä EUROPART Finland Oy:n vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja.
Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei  tarjouksessa ole toisin mainittu.

2.2      Sopimuksen syntyminen
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä EUROPART Finland Oy:n tarjouksen.  Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun EUROPART Finland Oy on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.
Ostajan tilauksen poiketessa EUROPART Finland Oy:n tarjouksesta, kaupan katsotaan syntyneen EUROPART Finland Oy:n tarkoituksenmukaisin ehdoin, ellei EUROPART Finland Oy ole kirjallisesti muuta vahvistanut.
 
3.    EUROPART Finland Oy:n velvollisuudet.

3.1      Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu,  toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta  joka on myöhäisin:
a)    sopimuksen  tekopäivästä
b)    viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta EUROPART Finland Oy:lle
c)    sovitun vakuuden tai ennakko-maksun antamisesta
d)    ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

3.2      Toimitusehdot
Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Finnterms ehtoja.
Mikäli  toimituslausekkeesta ei ole sovittu, tavara on ostajan noudettavissa EUROPART Finland Oy:n varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan  kuluessa. Ellei asiakkaalle erikseen tilattuja tuotteita noudeta 14 p. kuluessa EUROPART Finland:lla on oikeus laskuttaa asiakasta.

3.3    Vaaranvastuun siirtyminen
               Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen
                mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkulje-
                ttajan  kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta
                johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä
                johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta,
                vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen
                mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen
                mahdollistamiseksi.

3.4    Takuu
Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita.EUROPART myöntää vuoden takuu kaikille EUROPART nimikko tuotteille. Takuu ei korvaa välillisiä vahinkoja.

3.5     Tavaran ominaisuudet
EUROPART Finland Oy vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden EUROPART Finland Oy:n kirjallisesti  antamien,  nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa EUROPART Finland Oy:n antamiensa tavaran käyttö-tarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.
3.6     Viivästys
EUROPART Finland Oy on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja  arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran  valmistaja tai se, jolta EUROPART Finland Oy tavaran hankkii,  ei ole täyttänyt sopimustaan ja EUROPART Finland Oy:n toimitus tämän johdosta viivästyy, EUROPART Finland Oy ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.
Mikäli tavaraa ei luovuteta  tai se luovutetaan liian myöhään,  eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos,  joka olennaisesti  muuttaa  alkuperäisesti sovittujen  suoritus velvollisuuksien suhdetta.
Jos viivästys johtuu EUROPART Finland Oy:n tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta  osoittamastaan välittömästä vahingosta.  Mikäli muuta ei ole sovittu vahingon korvauksien suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonais-määrä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta.

3.7     Välilliset  vahingot
EUROPART Finland Oy ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja  kuten tuotanto tappioita,  saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa .

 

4.    Ostajan velvollisuudet    
                    
4.1   Kauppahinta      
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta.  EUROPART Finland Oy:lla on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä  kohdassa 4.3. määritellyillä edellytyksillä.  Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on EUROPART Finland Oy:n veloittama käypä hinta.

4.2    Maksuaika  
Luottoasiakkailla maksuehto on 7 pv netto laskun päivä-yksestä ellei erikseen ole muuta sovittu. Luottoasiakkaaksi katsotaan asiakas jolla on EUROPART Finland Oy:n asiakasnumero. Tavara laskutetaan välittömästi toimituksen tapahduttua.  Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu EUROPART Finland Oy:sta, EUROPART Finland Oy:lla on oikeus  viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu .
EUROPART Finland Oy:lla on oikeus  pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä,  että ostajan  suoritus  tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.

4.3     Kauppahinnan tarkistaminen
EUROPART Finland Oy  pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut  tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot  tai  muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.
Kauppahintaan vaikuttavien valuutta-kurssien muuttuessa EUROPART Finland Oy:lla on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota EUROPART Finland Oy ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää.
4.4     Maksun viivästyminen
Maksun viivästyessä peritään viivästymisajalta 13 % viivästyskorko laskun  mukaisesta eräpäivästä lukien.  EUROPART Finland Oy:lla on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. Mikäli erääntyneitä laskuja on maksamatta tai EUROPART Finland Oy toteaa saataviaan vaarantuneen, EUROPART Finland Oy:lla on oikeus katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneeksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu.

4.5     Ostajan viivästys
Mikäli EUROPART Finland Oy joutuu  lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä , EUROPART Finland Oy:lla on oikeus kohdan 4.4. mukaiseen korvaukseen viivästysajalta.  Lisäksi  EUROPART Finland Oy:lla on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikulusta ja tavaran  vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.
4.6    Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu,  vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista.  EUROPART Finland Oy on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan      
maksamisesta, mikäli yhtiöllä on painavia syitä olettaa, että  kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.

4.7    Reklamaatio ja virheen korjaaminen    
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen,  ostajan tulee  ilmoittaa  virheestä      EUROPART Finland Oy:lle 8 arki-päivän kuluessa toimituspäivästä.  
EUROPART Finland Oy:lla on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa  uusi tavara.  Ostajalla  ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti  muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.         

                                                           

5    Sopimuksen purkaminen

5.1    Ostajan oikeus purkuun
Mikäli EUROPART Finland Oy:n toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta  ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos EUROPART Finland Oy:sta riippuvasta  syystä toimitus  viivästyy siten,  että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.
Jos kaupan kohteena oleva tavara  on hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja  toivomustensa mukaisesti tai jos EUROPART Materials GmbH ei varastoi tuotetta, tuotteita ei voida palauttaa. Jos  EUROPART Finland Oy voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa  hyväkseen muulla tavoin tai palauttaa tavaraa kuluitta toimittajalleen EUROPART Finland Oy:lla on oikeus pidättää 25 % tavaran laskutetuista myyntihinnasta. Palautettu tavaran ja pakkauksen on oltava myynti kelpoisia.

5.2    EUROPART Finland Oy:n oikeus purkuun.
Mikäli kauppahintaa ei  makseta määräaikana  eikä tämä johdu EUROPART Finland Oy:sta, on EUROPART Finland Oy:lla oikeus purkaa  kauppa tai se osa kauppaa,  jota koskevaa tavaraa  ostaja ei ole vielä  vastaanottanut,  mikäli viivästys on oleellinen.  EUROPART Finland Oy:lla on purkuoikeus myös silloin,  kun  ostajan  ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan  suoritus  tulee viivästymään oleellisesti. EUROPART Finland Oy voi lisäksi purkaa kaupan,  jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan  sovitulla tai muutoin  kohtuuden edellyttämällä tavalla ja EUROPART Finland Oy:n asettamassa määräajassa.
EUROPART Finland Oy:lla on oikeus ilman korvaus-velvollisuutta purkaa sopimus,  mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti EUROPART Finland Oy:n alun perin edellyttämää kalliimmaksi  Suomea  velvoittavan  kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai  muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot  ja – rajoitukset  tai korotetut tullit).
5.3. Ylivoimainen este
EUROPART Finland Oy ei ole velvollinen täyttämään  sopimusta,  jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai     siihen  verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineidenpuute, valmistuksen lopettaminen, liikenne-häiriö tai muu sellainen este, jota EUROPART Finland Oy ei voi voittaa,  estää tavaran tai sen osan  toimittamisen. Myös silloin,  kun sopi-muksen  täyttäminen edellyttäisi  uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle  siitä koituvaan etuun,  EUROPART Finland Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. EUROPART Finland Oy ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

 

6.    Vakuutus
Osapuolet huolehtivat  tavaran    vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti .  Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.


7.   Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta
EUROPART Finland Oy:n joutuessa vastaamaan  kolmannelle  aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on   hyvitettävä EUROPART Finland Oy:lle tästä aiheutunut menetys,  ja jos EUROPART Finland Oy jäljempänä  a) ja b)  kohtien mukaisesti  on vapautettu ostajalle aiheutuvasta  vastaavasta vahingosta tai tappiosta.  Kun   tavara on ostajan hallinnassa, EUROPART Finland Oy ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:
a)    kiinteään tai  irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingonseuraus
b)    ostajan valmistamaan tuotteeseen tai  valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen

Vastuunrajoitusta ei sovelleta EUROPART Finland Oy:n syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.

Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai EUROPART Finland Oy:lle tähän kohtaan perustuvan   korvausvaatimuksen, siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

 

8.   Omistusoikeuden siirtymien
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle,  kun  koko kauppahinta on maksettu EUROPART Finland Oy:lle, ellei erikseen  toisin sovittu.

 

9.    Ilmoitukset
Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

 

10.  Erimielisyyksien ratkaiseminen
EUROPART Finland Oy:n ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään  ensisijaisesti  ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin.  Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta.  Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välitys-lautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä.

EUROPART Finland Oy:lla on  kuitenkin aina  oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa EUROPART Finland Oy:n kotipaikan alioikeudessa.   

Valitsemalla "Hyväksyn kaikki evästeet" annat meille mahdollisuuden käyttää evästeitä ja siten antaa meille mahdollisuuden suunnitella verkkosivustomme ja niiden toiminnot ihanteelliseksi sinulle. Voit myös vapaasti valita, mitkä evästeet ja toiminnot haluat sallia. Vahvista valintasi tällöin "Hyväksyn" - painikkeella. Jos jatkat sivustomme käyttöä, suostut evästeiden käyttöön. Lisätietoja on "Tietosuojakäytäntö" - sivullamme. Siellä voit nähdä mitä tietoja käytämme mihin tarkoituksiin. Lisäksi voit aina peruuttaa tai muuttaa suostumustasi verkkosivustolla.
Datan suojelu
Hyväksy valitut evästeet Hyväksy kaikki evästeet