Nærmeste filial i forhold til nuværende position: Ikke muligt at finde

Databeskyttelsespolitik for kunder (GDPR)

1.    Generelt
Dit privatliv er vigtigt for os, og derfor tager vi beskyttelsen og fortroligheden af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningens gældende bestemmelser, herunder særligt den generelle databeskyttelsesforordning (herefter kaldet ”GDPR”). I denne databeskyttelseserklæring informerer vi dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger samt om dine databeskyttelsesrettigheder i forbindelse med vores forretningsforhold.


1.1    Databehandleren
Den ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i henhold til nedenstående er:

EUROPART Group GmbH
Martinstr. 13
58135 Hagen Tyskland
Telefon: (+49) 2331/3564-0
E-mail: info@europart.net
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende databeskyttelse, er du velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte vores databeskyttelsesmedarbejder på:

Navn: EUROPART Danmark A/S
Adresse: Kokmose 14, DK 6000 Kolding
Telefon: +45 8228 2210
E-mail: a.struck@europart.net


2.    Oplysninger, der er genstand for databeskyttelse
Personoplysninger, der er genstand for databeskyttelse er: Alle oplysninger, der relaterer sig til en identificeret eller identificerbar fysisk person (et såkaldt dataobjekt). Dette omfatter eksempelvis oplysninger, såsom navn, adresse, mailadresse eller telefonnummer, men også oplysninger vedrørende ordrer, tilbud, leveringer, fakturadetaljer, finansielle oplysninger, forretningskorrespondance, garantikrav mv.


3.    Formål med og retsgrundlag for databehandling
Nedenfor finder du en oversigt over formålene med samt retsgrundlaget for databehandlingen for så vidt angår vores forretningsforhold .

3.1    Indgåelse og gennemførelse af kontrakt
Vi behandler dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for at kunne behandle og gennemføre en kontrakt med dig. Formålene afhænger af den specifikke kontrakt og omfatter særligt:
-    Forberedelse og behandling af tilbud
-    Gennemførelse af de indgåede kontrakter
-    Support og service før, under og efter forretningsforholdet

Databehandlingen finder sted i henhold til GDPR’s artikel 6.1.b. Du skal afgive de personoplysninger, der er nødvendige for at forberede og gennemføre vores forretningsforhold. Uden disse oplysninger vil vi ikke være i stand til at behandle din anmodning eller gennemføre kontrakten.
Vi sletter oplysningerne, hvis disse ikke længere er nødvendige til at behandle eller gennemføre en kontrakt, og der ikke foreligger andet retsgrundlag for at beholde disse. Hvis sidstnævnte er tilfældet, sletter vi oplysningerne, så snart dette andet retsgrundlag ikke længere er gældende.
3.2    Opfyldelse af juridiske forpligtelser
Vi behandler også dine personoplysninger for at overholde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt. Disse forpligtelser kan, f.eks., opstå på grundlag af kommerciel , skatte-, hvidvasknings-, finansiel eller strafferetlig lovgivning.  Formålet med behandlingen afhænger af den pågældende juridiske forpligtelse. Sædvanligvis har behandlingen til formål at opfylde statslige kontrol- og oplysningsforpligtelser, såsom:
-    Regnskabsføring i henhold til gældende lov
-    Arkivering i henhold til gældende lov
-    mv.

Databehandlingen finder sted  i henhold til GDPR’s artikel 6.1.c. Hvis vi indsamler data på grundlag af juridiske forpligtelser, skal du afgive de personoplysninger, der er nødvendige til at opfylde den juridiske forpligtelse. Uden disse oplysninger er vi måske ikke i stand til at behandle din anmodning.
Vi sletter oplysningerne, når den juridiske forpligtelse er bortfaldet, medmindre der foreligger andet retsgrundlag. Hvis sidstnævnte er tilfældet, sletter vi oplysningerne, så snart dette andet retsgrundlag ikke længere er gældende.
3.3    Beskyttelse af legitime interesser
Vi behandler imidlertid også dine oplysninger for at beskytte vores eller en tredjeparts legitime interesser. Vi forfølger følgende interesser, der samtidig også udgør de respektive formål:
-    Sikring af teknisk drift
-    Svar på  forespørgsler, der ikke er kontraktrelaterede
-    Kreditvurderinger
-    Garanti for datasikkerhed
-    Garanti for tilgængelige data
-    Eliminering af fejl og driftsforstyrrelser
-    Forebyggelse af strafbare handlinger
-    Forretningsledelse
-    Direkte markedsføring, medmindre der er gjort indsigelse imod dette (paragraf 9)
-    Databehandlingen finder sted  i henhold til GDPR’s artikel 6.1.f

Vi sletter oplysningerne, hvis disse ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, vi forfølger, og der ikke foreligger andet retsgrundlag for at beholde disse. Hvis sidstnævnte er tilfældet, sletter vi oplysningerne, så snart dette andet retsgrundlag ikke længere er gældende.
3.4    Samtykke
Hvis du har givet samtykke til visse formål, vil formålene afhænge af indholdet af det pågældende samtykke.
Databehandlingen finder sted i henhold til GDPR’s artikel 6.1.a. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke, uden af det påvirker lovligheden af den behandling, der har fundet sted på grundlag af samtykket frem til dets tilbagetrækken.
Vi sletter oplysningerne, hvis disse ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, vi forfølger, og der ikke foreligger andet retsgrundlag for at beholde disse. Hvis sidstnævnte er tilfældet, sletter vi oplysningerne, så snart dette andet retsgrundlag ikke længere er gældende.


4.    Modtagere af personoplysninger
Interne modtagere:
Internt i EUROPART Group GmbH er det kun personer, der har behov for oplysningerne til de i punkt 3 nævnte formål, der har adgang til disse.
Eksterne modtagere:
Vi videregiver kun dine personoplysninger til eksterne modtagere uden for EUROPART Group GmbH, hvis dette er nødvendigt for at behandle din anmodning, eller hvis vi har en anden godkendelse eller dit samtykke til at gøre dette
Eksterne modtagere kan være:
a.    kontraktbehandlere
Koncernvirksomheder i EUROPART Group GmbH eller eksterne leverandører af ydelser, som vi anvender for at kunne levere vores ydelser, eksempelvis inden for teknisk infrastruktur og vedligeholdelse i forbindelse med ydelserne, som EUROPART Group GmbH tilbyder eller med henblik på levering af kontraktrelateret indhold. Disse underleverandører er omhyggeligt udvalgte, og vi evaluerer dem regelmæssigt for at sikre, at dit privatliv forbliver beskyttet. Leverandører af ydelser må kun anvende oplysningerne til de angivne formål.

b.    Offentlige myndigheder
Myndigheder og statslige institutioner, såsom den offentlige anklagemyndighed, domstole eller skattemyndigheder, som vi skal overføre oplysninger til af juridisk tvingende årsager.
c.    Private organer
Forhandlere, samarbejdspartnere eller repræsentanter, som vi videregiver oplysninger til på baggrund af samtykke eller retsgrundlag.
Deutsche Factoring Bank GmbH & Co. KG
Langenstr. 15 – 21
28063 Bremen, Tyskland
Telefon: +49 421 32930
www.deutsche-factoring.de

Desuden for Danmark:
Midtfactoring A/S
Nygade 111
DK 7430 Ikast
Telefon +45 9660 1100
www.midtfactoring.dk

Betalingserfaringspulje:
Bisnode Deutschland GmbH
Robert-Bosch-Str. 11
64293 Darmstadt, Tyskland
Telefon: +49 6151 380 777
www.bisnode.de

5.    Kilder og datakategorier til indsamling fra tredjemand
Vores virksomheder gennemfører jævnligt kontrol af din kreditværdighed, når vi indgår kontrakter og, i nogle tilfælde, når der foreligger en retmæssig interesse. Til dette formål samarbejder vi med:
Creditreform Hagen Berkey & Bars KG
Riemerschmidstr. 1-3
58093 Hagen, Tyskland
Telefon +49 2331 7828 0
E-mail: info@hagen.creditreform.de

Desuden for Danmark:
Experian A/S
Vibehuset, Lyngbyvej 2
DK 2100 København Ø
Telefon +45 7010 0107

hvorfra vi  modtager de nødvendige oplysninger. Du kan læse mere om Creditreforms databehandling på
www.creditreform-hagen.de/EU-DSGVO
Vi videregiver personoplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med dette kontraktforhold vedrørende ansøgningen, gennemførelse og opsigelse af forretningsforholdet (navn, adresse, fødselsdato samt oplysninger om ikke kontraktrelateret adfærd (f.eks. forfaldne krav eller krav efter opsigelse af kontrakten) eller om svigagtig adfærd.

Retsgrundlaget for at videregive disse oplysninger forefindes i GDPR’s artikel 6.1.b og artikel 6. 1.f. Videregivelse på baggrund af GDPR’s artikel 6.1.f)  GDPR’s artikel 1.f kan kun finde anvendelse, hvis det er nødvendigt for at beskytte vores eller en tredjeparts legitime interesser og går ikke forud for datasubjektets interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger. Ovennævnte kreditinstitutter behandler de modtagne oplysninger med henblik på at foretage en scoring, således de kan levere oplysninger til deres kontraktlige partnere i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt i Schweiz og, hvis relevant, andre tredjelande (hvis Europa-Kommissionen har truffet en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for disse lande), bl.a. med henblik på vurdering af kreditværdighed. Du kan finde flere oplysninger om kreditinstitutternes aktiviteter i kreditinstitutternes informationsark.
I tilfælde af kontraktlige tilbud, gennemfører vi en kreditvurdering i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte vores eller tredjeparters legitime interesser, og såfremt dine interesser ikke går forud. For at kunne vurdere din kreditværdighed, overfører vi dine personoplysninger (navn, adresse, fødselsdato), som du har afgivet ved indgåelse af kontrakten, til ovennævnte kreditinstitutter og indhenter oplysninger fra dem, som danner grundlag for vores beslutning om at indgå en kontrakt.
For at kunne foretage en klar identifikation af kunden, overfører vi personoplysninger (navne, adresser, fødselsdato), som kunden har afgivet ved indgåelse af kontrakten, til kreditinstitutterne og indhenter oplysninger fra dem til dette formål. Denne kontrol har til formål at beskytte mod, at uautoriserede personer misbruger eksterne data (”datatyveri”), eksempelvis eksterne bankoplysninger ved telefon- eller internetordrer. På grundlag af resultaterne af kreditvurderingen og identitetskontrollen samt scoringsproceduren beslutter vi, hvorvidt, samt på hvilke betingelser, vi vil indgå kontrakten med interessenten eller vil give kunden adgang til at anvende Direct Debit. Hvis der er årsag til at afvise kontrakten, f.eks. mistanke om misbrug eller utilstrækkelig kreditværdighed, kan en medarbejder kontrollere vurderingen og de underliggende indikatorer. Hvis du har særlige indikatorer på, at vores beslutning er baseret på personoplysninger, som du ikke forstår eller er ukorrekte, er du velkommen til at forklare os din situation, hvilket vi herefter tager højde for i en ny vurdering. Du kan også indhente oplysninger om dine personoplysninger samt om andre oplysninger og scoringsproceduren direkte fra kreditinstitutterne.


6.    Automatiske afgørelser og profilering
Vi anvender ingen former for automatiske afgørelser eller profilering.


7.    Opbevaringsperiode
For oplysninger vedrørende varigheden af den periode, vi opbevarer personoplysninger, henviser vi til det pågældende kapitel 3 om databehandling:
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt til at opfylde formålene eller, i tilfælde af samtykke, så længe du ikke har tilbagetrukket dit samtykke. I tilfælde af, at du gør indsigelse, sletter vi dine personoplysninger, medmindre fortsat behandling er tilladt ved lov.
Endvidere sletter vi dine personoplysninger, hvis vi er juridisk forpligtede til at gøre dette.

-    Følgesedler: 10 år
-    Tilbudsdokumenter uden forretningsattraktion: 6 år
-    Forretningskorrespondance: 6 år
-    Dokumenter i relation til retssager: 30 år
-    Ordrer: 10 år


8.    De pågældende personers rettigheder
Du har følgende rettigheder i forbindelse med behandling af dine personoplysninger:
d.    Indsigtsret:
Du har til at få vores bekræftelse på, hvorvidt vi behandler personoplysninger vedrørende dig, og i givet fald, få adgang til personoplysningerne og andre oplysninger vedrørende behandlingen.

e.    Ret til berigtigelse:
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger og få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

f.    Ret til sletning (retten til at blive glemt):
Under særlige forhold har du ret til at få slettet dine personoplysninger. For eksempel kan du have ret til at få slettet personoplysningerne vedrørende dig, hvis disse ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet, eller hvis personoplysningerne er blevet ulovligt behandlet.

g.    Ret til begrænsning af behandling:
Under særlige forhold kan du have ret til at opnå begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at vi kun opbevarer og behandler dine personoplysninger med dit samtykke eller til de begrænsede formål, som GDPR angiver for begrænsede personoplysninger. Eksempelvis kan du have ret til at begrænse behandlingen, hvis du har bestridt rigtigheden af personoplysningerne.

h.    Ret til dataportabilitet:
Du har ret til at modtage personoplysninger, som du ar afgivet til os i forbindelse med gennemførelsen af en kontrakt i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis muligt, har du ret til at overføre eller få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.

i.    Ret til indsigelse:
Under særlige forhold kan du have ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at vi kun fortsætter behandlingen af dine personoplysninger på basis af vægtige grunde eller i forbindelse med retskrav. Vi gør dig klart og udtrykkeligt opmærksom på retten til indsigelse i et separat afsnit nedenfor, ved afsnit 10.
 

Kontaktperson i tilfælde af spørgsmål:
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger og eventuelle samtykker, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesmedarbejder:

Navn: EUROPART Danmark A/S
Adresse: Kokmose 14, DK 6000 Kolding
Telefon: +45 8228 2210
E-mail: a.struck@europart.net
Sørg venligst for, at vi klart kan identificere dig.


9.    Tilbud fra tredjepart
Ydelser fra andre leverandører, som står i relation til vores forretningsforhold, er blevet og bliver udviklet og leveret af tredjeparter. Vi har ingen indflydelse på disse tredjepartsydelsers design, indhold og funktion. Vi frasiger os udtrykkeligt ethvert ansvar for indholdet af tredjeparters tilbud. Vi beder dig kontakte udbyderen af disse tredjepartstilbud direkte, hvis der er behov.


10.    Status
Den seneste version af denne databeskyttelseserklæring er gældende. Status: 23.05.2018

 

Ret til indsigelse

Hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på at forfølge vores legitime forretningsinteresser (se afsnit 2.c ovenfor), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med baggrund i din personlige situation.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med baggrund i din personlige situation, stopper vi med at behandle personoplysningerne, medmindre vi kan fremlægge overbevisende legitime årsager til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller i forbindelse med juridiske krav.

Hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til dette formål. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, stopper vi med at behandle dine personoplysninger til sådanne formål.

 

Facebook
Linkedin