Nærmeste filial i forhold til nuværende position: Ikke muligt at finde

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

EUROPART Danmark A/S
Maj 2018

1. Generelt

Med mindre andet skriftligt er aftalt, er disse salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle EUROPART Danmark A/S’ leverancer til køber.

Købers eventuelle almindelige købsbetingelser er ikke aftalt, uanset om disse måtte fremgår af salgsdokumenter, ordre o.l.

2. Bindende aftale

Ordren er først bindende for EUROPART Danmark A/S, når EUROPART Danmark A/S har be­kræftet ordren ved fremsendelse af ordrebekræftelse eller faktura.

EUROPART Danmark A/S’ skriftlige tilbud bortfalder, hvis ikke tilbuddet er accepteret af kø­ber indenfor 30 dage fra tilbuddets afgivelse.

Mundtlige tilbud bortfalder, hvis ikke tilbuddet accepteres straks.

Sælgers tilbud afgives altid med forbehold for mellemsalg.

3. Priser m.v.

Alle priser angives i danske kroner eksklusiv moms, fragt, told, skatter og andre afgifter.

EUROPART Danmark A/S er ikke bundet af priser eller tekniske specifikationer, der måtte fremgå af materiale som f.eks. kataloger eller på EUROPART Danmark A/S’ hjemmeside.

EUROPART Danmark A/S forbeholder sig ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr.

EUROPART Danmark A/S forbeholder sig således også ret til, uden forudgående varsel, at ændre prislister, kataloger og tekniske specifikationer.

4. Levering, forsendelse

Opgivne priser er ab fabrik EUROPART Danmark A/S, hvorfor køber afhenter varen ved EUROPART Danmark A/S’ lager. Køber overtager herefter risikoen.

5. Fragt

Såfremt der indgås aftale herom, arrangerer EUROPART Danmark A/S fragt. Lastning og fragt sker for købers regning og risiko, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

EUROPART Danmark A/S påtager sig kun efter skriftlig aftale at tegne transportforsikring for køber.

6. Leveringstid

Leveringstiden er af EUROPART Danmark A/S fastsat skønsmæssigt efter de forhold der for­­e­lå ved aftalens indgåelse.

EUROPART Danmark A/S påtager sig intet ansvar for forsinkelser der ikke kan tilregnes EUROPART Danmark A/S, herunder svigt fra EUROPART Danmarks A/S’ leverandører, hvorfor køber i sådanne situationer ikke kan udøve nogen beføjelser overfor EUROPART Danmark A/S.

Angivne leveringstider gælder med forbehold for andre ordrer, der indkommer inden accept.

7. Emballage

Er køber blevet faktureret særskilt for emballage, refunderes dette beløb til køber, såfremt emballagen tilbageleveres til EUROPART Danmark A/S i ubeskadiget stand.

EUROPART Danmark A/S afgør, hvorvidt den tilbageleverede emballage er beskadiget.

Såfremt EUROPART Danmark A/S vurderer, at den tilbageleverede emballage er beskadiget, er EUROPART Danmark A/S forpligtet til at oplyse køber herom, samt oplyse hvilken skade der er og værdiansættelsen heraf.

Såfremt EUROPART Danmark A/S vurderer, at den tilbageleverede emballage er beskadiget, refunderes det for emballagen fakturerede beløb med fradrag af den værdiforringelse, beskadigelsen har forårsaget.

8. Betaling

Ved forsinket betaling beregnes morarenter på 2 % pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdatoen.

Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Modregning kan kun finde sted, hvis EUROPART Danmark A/S skriftligt har anerkendt modkravet.

Manglende betaling anses som væsentlig misligholdelse, hvilket medfører at EUROPART Danmark A/S er berettiget til at standse yderligere leverancer, ligesom EUROPART Danmark A/S er berettiget til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

9. Ejendomsforbehold

EUROPART Danmark A/S forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af EUROPART Danmark A/S på købers vegne, er betalt af køber.

10. Reklamationsfrist

Ved levering skal køber straks, og senest 8 dage fra varens modtagelse foretage en grundig undersøgelse af det solgte.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller burde være opgivet give EUROPART Danmark A/S skriftlig besked herom, herunder tydeligt beskrive manglen.

Reklamationsformular kan fås ved henvendelse til selskabet, eller kan hentes på selskabets hjemmeside.

Såfremt køber ikke lever op til ovenstående undersøgelsespligt og herefter reklamerer straks, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor EUROPART Danmark A/S, kan køber ikke senere gøre den gældende.

11. Mangler

Lider salgsgenstanden af en mangel, og har køber reklameret rettidigt herover, er EUROPART Danmark A/S forpligtet til, efter EUROPART Danmark A/S’ valg, enten at udbedre manglen, levere en ny vare eller kreditere køber hele købesummen.

Køber kan ikke påberåbe sig en mangel, såfremt manglen må tilregnes forhold hos køberen – eksempelvis i form af fejl, forsømmelighed eller uagtsomhed ved brugen eller opbevaringen af det købte.

Forandring af, eller indgreb i, det solgte uden EUROPART Danmark A/S’ samtykke fratager EUROPART Danmark A/S for et ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

12. Tilbagekøb

Varer kan alene returneres i henhold til skriftlig aftale med EUROPART Danmark A/S.

Eventuel fragt af varer, der ønskes returneret, afholdes af køber, ligesom fragten sker for købers risiko.

Såfremt standardvarer efter aftale returneres i samme stand som de blev leveret, herunder rene og ubeskadigede, krediteres køber fakturaprisen fratrukket 20 %.

Fakturabeløb under kr. 250,00 eksklusiv moms krediteres ikke.

 

13. Ansvar

13.1 Almindeligt erstatningsansvar

For krav, som vedrører EUROPART Danmark A/S’ opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er køber alene berettiget til erstatning for direkte tab.

EUROPART Danmark A/S er således under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over­for køber for tabt arbejdsfortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det købte eller manglende mulighed for en sådan anvendelse. Dette uanset om EUROPART Danmark A/S er blevet informeret om sådanne kravs muligheder.

 

 

 

13.2. Produktansvar

For produktansvar er EUROPART Danmark A/S ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette EUROPART Danmark A/S, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber.

EUROPART Danmark A/S er ikke ansvarlig for driftstab eller andre indirekte tab, med mindre dette følger af ufravigelige retsregler.

14. Ansvarsfrihed (force majeure m.v.)

EUROPART Danmark A/S er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for EUROPART Danmark A/S’ kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes EUROPART Danmark A/S samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører.

15. Krænkelse af  eneret.

EUROPART DANMARK A/S er ikke bekendt med, at nogen del af det leverede ved salget til køber krænker tredjemands patent, varemærke, mønster- eller andre rettigheder, og sælger er uden ansvar for, om dette alligevel måtte være tilfældet, eller om sådan krænkelse antages at foreligge ved købers brug af det solgte, eller den brug køber vil gøre heraf.

16. Tvister.

Tvister mellem parterne skal afgøres ved Sø- og Handelsretten. Såfremt Sø- og Handelsretten ikke har saglig kompetence til at behandle sagen, skal sagen afgøres ved Byretten i Kolding.

 

Tvister afgøres under anvendelse af dansk ret.

Facebook
Linkedin