Nejbližší pobočka u tohoto místa: Není možné zjistit

Záruka výrobce EUROPART Premium Parts*

*Verze 2.0, stav leden 2021

§ 1 Předmět záruky
Společnost EUROPART Materials GmbH (dále jen „EUROPART“) garantuje koncovému zákazníkovi (dále jen „zákazník“) v souladu s následujícími ustanoveními, že výrobek vlastní značky EUROPART „EUROPART Premium Parts“ (dále jen „výrobek“) dodaný zákazníkovi a zakoupený po 1.9.2020 nebude mít počáteční věcné vady v průběhu 3 let ve smyslu § 434 něm. občanského zákoníku. V případe počáteční věcné vady se výrobek musí při odevzdání prostřednictvím společnosti EUROPART prvnímu kupujícímu odchýlit od kvality, která s ním byla dohodnuta, nebo kvality, která je nezbytná a obvyklá pro dohodnuté nebo běžné použití. Zákazník musí prokázat existenci takového počáteční věcné vady.
Takto uplatňované nároky ohledně věcných vad odstraní společnost EUROPART podle vlastního uvážení na své náklady opravou nebo dodáním nových nebo repasovaných dílů, příp. vrácením kupní ceny. V případě dodávky nových nebo repasovaných dílů poskytuje společnost EUROPART rovnocenný, funkčně identický a bezchybný díl, který se nemusí shodovat s vadným dílem z hlediska značky, modelu, typu a šarže.

Ostatní nároky zákazníka vůči společnosti EUROPART, zejména pokud jde o náhradu škody, výdaje, jako jsou náklady na montáž a demontáž, a jakékoliv následné škody, jako například prostoje, jsou vyloučeny. Touto zárukou však nejsou dotknuty smluvní ani zákonná práva zákazníka vůči příslušnému prodejci.
Tuto záruku může využít každý kupující výrobku v dodavatelském řetězci, zvlášť i dílna, která výrobek namontovala, nebo vlastník vozidla, do kterého byl výrobek namontovaný. Nároky vznikají té osobě, která si jako první uplatní nárok na záruční plnění. Pokud si záruku nárokuje vlastník vozidla, začíná záruční doba plynout dnem montáže, jinak dnem příslušného nákupu v dodavatelském řetězci.

 

§ 2 Záruční případ
Nároky z této záruky existují pouze v případě, že se věcná vada vyskytla již při odevzdání výrobku prvnímu kupujícímu. Záruka se nevztahuje zejména na všechny nedostatky, které vzniknou až po přechodu rizika, např.

  • jakýkoliv druh opotřebení, zejména i běžné opotřebení výrobku,
  • nesprávnou montáží nebo nastavením výrobku, jakož i montáží provedenou neškoleným personálem nebo bez použití speciálního nářadí určeného pro montáž, příp. v rozporu s pokyny na montáž a údržbu od příslušného výrobce vozidla nebo společnosti EUROPART.
  • z důvodu nesprávného skladování nebo poškození způsobeného třetími stranami, jako například poškození při přepravě,
  • jinými vnějšími vlivy, jako jsou povětrní a přírodní jevy a vlivy prostředí,
  • z důvodu nesprávné manipulace nebo možného nesprávného použití, sem patří i použití dílů ve vozidlech, které nejsou určeny na tento účel, nebo mimo vozidel nebo i vyšší zatížení výrobku nebo vozidla, než je povolené výrobcem vozidla a/nebo výrobcem náhradních dílů,
  • použitím nesprávných nebo nevhodných provozních prostředků,
  • jakýmkoliv zpracováním nebo úpravou věci, zejména pokud se odstranilo výrobní číslo nebo změnilo na nečitelné, nebo pokud byly porušeny nebo poškozeny existující ochranné plomby nebo pečetní lak na ochranu před neoprávněnou manipulací,
  • v důsledku sulfatace, nadměrného namáhání a opotřebování baterií následkem nedostatečného nabití, jakož i poškození následkem nesprávného použití, ošetřování (např. není zohledněna hladina kyseliny a/nebo vody nebo použití nesprávných nabíječek) a používání (např. použití napájecích baterií místo startovacích baterií, nesprávná instalace, nevhodné příslušenství) nebo v důsledku nesprávného skladování (při vysokých, příp. nízkých teplotách bez dobíjení) nebo hloubkového vybití.
  • Pokud bylo do výrobku EUROPART zabudováno neschválené příslušenství.

 

§ 3 Zpracování nároku na záruku
Nároky ze záruky lze uplatnit vůči společnosti EUROPART jen po předložení originální faktury s datem koupě v prekluzivní lhůtě dvou týdnů od výskytu záručního případu nebo v případě chyb, které nejsou okamžitě rozpoznatelné, do dvou týdnů od jejich zjištění. Dále musí zákazník přiložit kompletně vyplněnou a podepsanou žádost o reklamaci a případně doklad o řádné montáži. Zákazník musí rovněž prokázat, že výrobek a vozidlo, ve kterém byl namontován, byly pravidelně podrobeny údržbě prostřednictvím autorizovaného zákaznického servisu v intervalech určených v uživatelské příručce a v souladu se specifikacemi výrobce vozidla. Společnost EUROPART hradí náklady za odeslání a vrácení výrobku.
Pokud však společnost EUROPART zadala zákazníkovi pro odeslání konkrétní přepravní společnost a zákazník využije jinou přepravní společnost, neuhradí EUROPART náklady na přepravu. Pokud se budou uplatňovat nároky na záruku a společnost EUROPART při kontrole výrobku zjistí, že neexistuje žádný nedostatek nebo nelze uplatňovat nárok na záruku vyplývající z výše uvedených důvodů, je společnost EUROPART oprávněna účtovat servisní poplatek ve výši 100,- eur. Toto neplatí v případě, pokud zákazník prokáže, že za daných okolností nedokázal rozpoznat, že nárok na záruku neexistuje. Záruční plnění neprodlužuje záruční dobu, zejména se nezačíná opětovně dodáním nového náhradního dílu, ale lhůta pro původně dodaný náhradní díl pokračuje.

§ 4 Volba rozhodného práva a příslušnost soudu
Záruka podléhá právním ustanovením Spolkové republiky Německo. Ustanovení předpisů o mezinárodním nákupu zboží (CISG - obchodní právo UNO) se neuplatňují. Sídlem soudu je Hagen.

 

Downloads:

Záruka výrobce EUROPART Premium Parts

Reklamace ze záruky

Záruka výrobce EUROPART Premium Parts

Facebook
Instagram
Výběrem "Souhlasit se všemi cookies" nám dáváte možnost co nejvíce přizpůsobit naše stránky vašim potřebám. Sami si můžete vybrat, které cookies nám umožníte využívat. V takovém případě, potvrďte Váš výběr tlačítkem "Souhlasit". Pokud budete pokračovat na naše stránky, souhlasíte s využitím cookies. Více informací najdete na naší stránce "Privacy Policy". Zde najdete informace, jaká data a pro jaké účely využíváme. A samozřejmě, váš souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.
Ochrana dat
Souhlasit s vybranými cookies Souhlasit se všemi cookies