Nejbližší pobočka u tohoto místa: Není možné zjistit

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

V Praze dne 10.2.2015

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují základní podmínky při realizaci dodávek (prodeje) veškerého zboží od společnosti Europart CZ s.r.o. (dále jen „dodavatel“)   zákazníkovi (dále jen „odběratel“), který při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Detailní podmínky vztahu mezi dodavatelem a odběratelem mohou být stanoveny písemně kupní smlouvou, přičemž v bodech, kde nastává rozpor má přednost smlouva. V ustanoveních neupravených smlouvou platí pak tyto podmínky.

 

 1. Zboží dodává dodavatel odběrateli na základě objednávky odběratele, která je považována za návrh smlouvy. Objednávku lze realizovat buď v centrále dodavatele v Praze nebo na jakékoliv prodejně dodavatele v České republice, a to osobně, telefonicky, faxem nebo elektronickou cestou (e-mail, popř. objednávkový systém dodavatele na adrese www.europart.net). Dodavatel bude považovat za pracovníky oprávněné zadat objednávku a převzít zboží všechny pracovníky, kteří budou vystupovat jménem odběratele a prokáží se znalostí jakékoliv náležitosti nezbytné k úplné specifikaci objednávky a odběratele a budou tyto náležitosti prezentovat obvyklým způsobem. V případě neobvykle vysoké objednávky je dodavatel oprávněn se přesvědčit vhodným způsobem o oprávněnosti daného pracovníka takovou objednávku učinit nebo zboží na základě takovéto objednávky převzít. Od osobně neznámého pracovníka bude požadován průkaz totožnosti.

 

 1. Kupní smlouva k jednotlivé dodávce vzniká okamžikem převzetí zboží odběratelem. Dodané zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do jeho úplného zaplacení. Převzetí zboží a souhlas s těmito všeobecnými podmínkami potvrzuje odběratel na dodacím listu nebo faktuře, popřípadě na jiném dokladu přepravce (pošty, doručovací firmy apod.) podpisem oprávněné osoby nebo zástupce odběratele k nadepsané firmě odběratele a na žádost dodavatele i razítkem. Dodavatel není povinen zkoumat oprávněnost pracovníka přebírajícího zboží žádným zvláštním způsobem, nicméně je povinen poznamenat některý údaj identifikující tohoto pracovníka na předávacím dokladu (čitelné jméno a příjmení, č. OP, SPZ vozidla apod.).

 

 1. Dodavatel prodává zboží odběrateli za své prodejní ceny, které jsou cenami smluvními. Ceny zboží jsou vždy uváděny bez DPH. K cenám je připočítávána DPH dle platných sazeb.

 

 1. Dodavatel může poskytnout odběrateli speciální slevu. Poskytnutí slevy je plně na rozhodnutí dodavatele. Slevu je možné poskytnout v různé výši v jednotlivém obchodním případě nebo u jednotlivé položky.

 

 1. Ceny zboží nejsou stálé. Dodavatel není schopen ovlivnit ceny od výrobců a tím není možno garantovat stálé ceny zboží. Odběratel je povinen si před každou objednávkou vyžádat aktuální ceník od dodavatele, který je k dispozici na prodejnách prodávajícího na telefonický dotaz, nebo elektronicky na webshopu společnosti EUROPART CZ na adrese www.epos.europart.net. Nesplní-li tuto povinnost, souhlasí odběratel s kupní cenou uvedenou na daňovém dokladu (faktuře).

 

 1. Vybraným odběratelům může dodavatel zboží dodávat na fakturu s dohodnutou splatností. Rozhodnutí o dodávkách na fakturu a její splatnost záleží zcela na rozhodnutí dodavatele a je zejména určováno na základě předcházející platební morálky odběratele. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat platbu za zboží ihned při jeho předání nebo tzv. „na dobírku“ pokud je zasíláno přes poštu či jiného dopravce.

 

 1. U zboží, které není běžně prodejné (tzv. neobrátkové zboží, které si běžně nikdo jiný neobjednává a není běžně na skladě) nebo u zvláště drahého zboží, může dodavatel po předchozím upozornění požadovat od odběratele zálohu ve výši až 100% prodejní ceny zboží. Objednání takovéhoto zboží bude pak provedeno až po obdržení zálohy. V případě, že zákazník - odběratel následně odmítne takto objednané zboží odebrat, respektive jej do 30 dnů po výzvě u dodavatele nevyzvedne, ztrácí nárok na dodání tohoto objednaného zboží. Odběratel je v takovém případě povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši poskytnuté zálohy. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případný nárok dodavatele z titulu náhrady škody pro porušení dané povinnosti.

 

 1. Objednané zboží může být dodavatelem dodáno odběrateli kdykoliv během oběma stranami odsouhlasené dodací lhůty, přičemž dílčí dodávky i fakturace jsou přípustné.

 

 1. Dodavatel předává zboží odběrateli způsobem, který odběratel upřesní v objednávce a dodavatel jej potvrdí. Není-li mezi stranami sjednán žádný způsob předání zboží, je prodávající povinen předat kupujícímu zboží ve své provozovně. Místem plnění je místo převzetí. V případě, že se odběratel s dodavatelem dohodnou na pro odběratele bezplatné dopravě zakoupeného zboží, zajišťuje dodavatel dodání zboží na místo určení ve vlastní režii svojí rozvozovou službou, příp. externí balíkovou službou. V opačném případě náklady na dopravu zboží hradí odběratel. Rozhodnutí o uhrazení těchto nákladů je plně na dodavateli a řídí se vnitřními předpisy dodavatele. Odběratel nemá nárok na zvláštní slevu v případě osobního odběru zboží v místě dodavatele.

 

 1. Nevratné obaly jsou účtovány v ceně dodávky. Pokud bude zboží dodáno ve vratných obalech, bude hodnota obalů účtována spolu se zbožím ve výši 100 % pořizovací ceny obalů. Lhůta pro vrácení obalů se stanovuje na 30 dnů, a pokud v této lhůtě odběratel obaly vrátí, bude mu částka účtovaná za obaly vrácena, popřípadě dobropisována. Po uplynutí lhůty 30 dnů od odeslání dodávky ztrácí odběratel právo obal vrátit a ztrácí právo na jeho úhradu či dobropisování. Počet a druh obalových jednotek bude uveden na průvodních dokladech k dodávce. V případě, že budou vrácené obaly poškozené nebo jinak nepoužitelné, vyhrazuje si dodavatel právo takové obaly nevykoupit.

 

 1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na provedení a funkčnost dodaných náhradních dílů v délce 6 měsíců ode dne převzetí zboží odběratelem, pokud platné zákonné předpisy nestanoví jinak, nebo pokud jiná délka záruční doby u daného produktu  není výslovně uvedena. Tato záruka je podmíněna dodržením řádných podmínek skladování a montáže a použití předmětných náhradních dílů.

 

 1. Dodavatelem uznané záruční reklamace je dodavatel povinen vyřešit v přiměřené lhůtě od jejího uplatnění s ohledem na charakter a složitost reklamované věci, a to formou náhradního plnění nebo dobropisováním, příp. kombinací obou uvedených způsobů vyrovnání nebo dohodnutým poměrným snížením kupní ceny. Podrobné podmínky řešení reklamací jsou uvedeny v reklamačním řádu dodavatele.

 

 1. Reklamaci nekompletně nebo nesprávně dodaných, příp. poškozených náhradních dílů v každé dodávce je povinen odběratel uplatnit u dodavatele nejpozději následující pracovní den po obdržení této dodávky. V takovém případě je dodavatel povinen reagovat na uplatněnou reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu jejího prokazatelného uplatnění.  

 

 1. Skryté vady je povinen odběratel písemně oznámit dodavateli do jednoho týdne od jejich zjištění.

 

 1. Vždy při převzetí zboží je odběratel povinen zboží prohlédnout a zkontrolovat, pokud je zboží přepravováno dopravcem, pak vždy za jeho přítomnosti. V případě zjevného poškození obalu nebo celistvosti zásilky je odběratel povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození obalu a zboží. V případě, že tak neučiní, je dodavatel oprávněn odmítnout jakékoliv takovéto nároky ze strany odběratele.

 

 1. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené zbožím dodaným na základě nesprávné nebo neúplné specifikaci dílu nebo vozidla zákazníkem v objednávce. Rovněž tak neodpovídá za škody vzniklé v důsledku takovéto skutečnosti.

 

 1. Dodavatel účtuje při prodeji některých dílů zálohu za vrácení starého dílu. Pokud zákazník nevrátí starý díl do 1 měsíc od data prodeje (vystavení prodejního dokladu) ztrácí nárok na vrácení této zálohy.

 

 1. Fotografie, rozměry a hmotnosti uváděné v prospektech, katalozích a na internetu je nutné považovat vždy pouze za ilustrativní. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 1. Naši prodejci nejsou oprávněni uzavírat ústní vedlejší dohody nebo ujištění, které jdou za rámec písemných smluv či těchto podmínek.

 

 1. Dodací lhůta se považuje za splněnou, pokud zboží v této lhůtě bylo dodáno nebo byla odběrateli oznámena připravenost k převzetí, avšak odběratel v dodací lhůtě zboží nepřevzal.

 

 1. U dodávek zboží hromadného charakteru (šrouby, matice, dráty apod.) jsou přípustné dodávky s odchylkou do 10% nad i pod objednané množství. Tím není dotčeno ustanovení § 2093 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 1. Je-li dodané zboží bez vad z jakýchkoliv důvodů zpětně odebráno od zákazníka, jedná se o vstřícný krok dodavatele a nikoliv o jakoukoliv vymahatelnou povinnost. Vícenáklady spojené s tímto zpětným odběrem je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli buď v jejich konkrétní výši nebo v paušální hodnotě do 10% hodnoty zboží bez DPH dle rozhodnutí dodavatele.

 

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo v případě, že objednané zboží není u subdodavatele k dispozici, odstoupit od smlouvy s odběratelem, s čímž odběratel výslovně souhlasí. Současně se zavazuje dodavatele neprodleně informovat o této skutečnosti odběratele a případně mu neprodleně vrátit již zaplacené zálohy.

 

 1. Zvláštní podmínky pro objednávání prostřednictvím internetu:

 

 • Registrací odběratele (dále též „zákazník“) prostřednictvím internetu souhlasí zákazník s těmito všeobecnými podmínkami. Zároveň zákazník dává výslovný souhlas k tomu, aby mu byly na jeho „elektronickou adresu“ zasílány obchodní sdělení a nabídky ze strany dodavatele. Zákazník po provedené elektronické registraci plně odpovídá za veškeré úkony učiněné vůči dodavateli z elektronické adresy, ze které byla provedena registrace (odpovídá za své pracovníky a případně další osoby, které budou z této adresy s dodavatelem komunikovat). Dodavatel má právo v případě pochybností o správnosti registrace požádat zákazníka o potvrzení registrace jinou formou (osobně statutárním zástupcem, písemně s podpisem statut. zástupce, telefonicky, faxem apod.). 

 

 • Zákazníkem sdělená data v rámci registrace budou použita pouze pro účely internetového prodeje.

 

 • Zboží a produkty prezentované dodavatelem na internetu nepředstavují závaznou nabídku ze strany dodavatele, ale slouží pouze pro motivování odběratele k předložení závazné poptávky na koupi. Smluvní strany tedy tímto výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Předpokladem pro závaznou objednávku je, že se jedná o registrovaného odběratele, který má sídlo na adrese uvedené při registraci. Odesláním závazné poptávky potvrzuje odběratel tyto skutečnosti.

 

 • Na základě této poptávky předloží dodavatel v nejkratším možném termínu závaznou nabídku odběrateli. Odběratel (zákazník) poté provede závaznou objednávku konkrétního zboží, kde uvede jednak druh zboží, jeho množství, jednotkovou cenu a ostatní náležitosti jak jsou stanoveny shora pro „klasickou“ písemnou objednávku. Doručením této objednávky na elektronickou adresu dodavatele je tato objednávka závazná ve stejném rozsahu jako objednávka učiněná v listinné podobě a zákazník je touto objednávkou vázán (v případě odmítnutí odběru nahradí dodavateli náklady s marnou dodávkou spojené).

 

 1. Jakékoliv dodací podmínky odběratele deklarované ústně nebo písemně, které nejsou součástí písemné smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem, ztrácí platnost uzavřením smlouvy nebo převzetím zboží od dodavatele – tímto dodavatel uznává platnost těchto všeobecných podmínek.

 

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

 1. Tyto Všeobecné podmínky prodeje jsou platné od 1.4.2014 do odvolání.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

V Praze dne 1.4.2014

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují základní podmínky při realizaci dodávek (prodeje) veškerého zboží od společnosti Europart CZ s.r.o. (dále jen „dodavatel“)   zákazníkovi (dále jen „odběratel“), který je fyzickou osobou a při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Detailní podmínky vztahu mezi dodavatelem a odběratelem mohou být stanoveny písemně kupní smlouvou, přičemž v bodech, kde nastává rozpor má přednost smlouva. V ustanoveních neupravených smlouvou platí pak tyto podmínky.

 

 1. Zboží dodává dodavatel odběrateli na základě objednávky odběratele, která je považována za návrh smlouvy. Objednávku lze realizovat buď v centrále dodavatele v Praze nebo na jakékoliv prodejně dodavatele v České republice, a to osobně, telefonicky, faxem nebo elektronickou cestou (e-mail). Dodavatel odběrateli neprodleně potvrdí obdržení objednávky.

 

 1. Kupní smlouva k jednotlivé dodávce vzniká písemným potvrzením objednávky ze strany dodavatele nebo uzavřením písemné smlouvy mezi přítomnými nebo dodáním zboží dle objednávky odběratele. Dodané zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do jeho úplného zaplacení. Převzetí zboží a souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami potvrzuje odběratel na dodacím listu nebo faktuře, popřípadě na jiném dokladu přepravce (pošty, doručovací firmy a pod.) vlastnoručním podpisem.

 

 1. Dodavatel prodává zboží odběrateli za své prodejní ceny, které jsou přístupné ve všech provozovnách dodavatele a na internetové adrese dodavatele a jsou cenami smluvními. Ceny zboží jsou uváděny jednak bez DPH a jednak s DPH (tedy tzv. konečná cena).

 

 1. Dodavatel může poskytnout odběrateli speciální slevu. Poskytnutí slevy je plně na rozhodnutí dodavatele. Slevu je možné poskytnout v různé výši v jednotlivém obchodním případě nebo u jednotlivé položky.

 

 1. Vybraným odběratelům může dodavatel zboží dodávat na fakturu s dohodnutou splatností. Rozhodnutí o dodávkách na fakturu a její splatnost záleží zcela na rozhodnutí dodavatele a je zejména určováno na základě předcházející platební morálky odběratele. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat platbu za zboží ihned při jeho předání nebo tzv. „na dobírku“ pokud je zasíláno přes poštu či jiného dopravce.

 

 1. U zboží, které není běžně prodejné (tzv. neobrátkové zboží, které si běžně nikdo jiný neobjednává a není běžně na skladě) nebo u zvláště drahého zboží, může dodavatel po předchozím upozornění požadovat od odběratele zálohu ve výši až do 100% prodejní ceny zboží. Objednání takovéhoto zboží bude pak provedeno až po obdržení zálohy. V případě, že zákazník - odběratel následně odmítne takto objednané zboží odebrat, respektive jej do 30-ti dnů po výzvě u dodavatele nevyzvedne, ztrácí nárok na dodání tohoto objednaného zboží. Odběratel je v takovém případě povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši poskytnuté zálohy. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případný nárok dodavatele z titulu náhrady škody pro porušení dané povinnosti.

 

 1. Objednané zboží může být dodavatelem dodáno odběrateli kdykoliv během oběma stranami odsouhlasené dodací lhůty, přičemž dílčí dodávky i fakturace jsou přípustné.

 

 1. Dodavatel předává zboží odběrateli způsobem, který odběratel upřesní v objednávce a dodavatel jej potvrdí. Není-li mezi stranami sjednán žádný způsob předání zboží, je prodávající povinen předat kupujícímu zboží ve své provozovně. Místem plnění je místo převzetí. V případě, že se odběratel s dodavatelem dohodnou na pro odběratele bezplatné dopravě zakoupeného zboží, zajišťuje dodavatel dodání zboží na místo určení ve vlastní režii svojí rozvozovou službou, příp. externí balíkovou službou. V opačném případě náklady na dopravu zboží hradí odběratel. Odběratel nemá nárok na zvláštní slevu v případě osobního odběru zboží v místě dodavatele.

 

 1. Nevratné obaly jsou účtovány v ceně dodávky. Pokud bude zboží dodáno ve vratných obalech, bude hodnota obalů účtována spolu se zbožím ve výši 100 % pořizovací ceny obalů. Počet a druh obalových jednotek bude uveden na průvodních dokladech k dodávce. V případě, že budou vrácené obaly poškozené nebo jinak nepoužitelné, dodavatel si vyhrazuje právo takové obaly zpět nevykoupit.

 

 1. Odběratel je oprávněn uplatnit u dodavatele právo z vad v rozsahu a ve lhůtách dle občanského zákoníku

 

 1. Oprávněné a dodavatelem uznané reklamace na kvalitu náhradních dílů dodaných dle této smlouvy je dodavatel povinen vyřešit v přiměřené lhůtě od jejího uplatnění s ohledem na charakter a složitost reklamované věci, nejpozději však do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodnou-li se dodavatel s odběratelem v konkrétním případě na lhůtě delší.

 

 1. Reklamaci nekompletně nebo nesprávně dodaných, příp. poškozených náhradních dílů v každé dodávce je povinen odběratel uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu po obdržení této dodávky. V takovém případě je dodavatel povinen reagovat na uplatněnou reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu jejího prokazatelného uplatnění.  

 

 1. Skryté vady je povinen odběratel oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu od jejich zjištění.

 

 1. Vždy při převzetí zboží je odběratel povinen zboží prohlédnout a zkontrolovat, pokud je zboží přepravováno dopravcem, pak vždy za jeho přítomnosti. V případě zjevného poškození obalu nebo celistvosti zásilky je odběratel povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození obalu a zboží. V případě, že tak neučiní, je dodavatel oprávněn odmítnout jakékoliv takovéto nároky ze strany odběratele.

 

 1. Dodavatel neručí za škody způsobené zbožím dodaným na základě nesprávné nebo neúplné specifikace dílu nebo vozidla zákazníkem v objednávce. Rovněž tak neručí za škody vzniklé v důsledku takovéto skutečnosti.

 

 1. Dodavatel účtuje při prodeji některých dílů zálohu za vrácení starého dílu. Pokud zákazník nevrátí starý díl do 1 měsíc od data prodeje (vystavení prodejního dokladu) ztrácí nárok na vrácení této zálohy.

 

 1. Fotografie, rozměry a hmotnosti uváděné v prospektech, katalozích a na internetu je nutné považovat vždy pouze za ilustrativní. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 1. Naši prodejci nejsou oprávněni uzavírat ústní vedlejší dohody nebo ujištění, které jdou za rámec písemných smluv či těchto podmínek.

 

 1. Dodací lhůta se považuje za splněnou, pokud zboží v této lhůtě bylo dodáno nebo byla odběrateli oznámena připravenost k převzetí, avšak odběratel v dodací lhůtě zboží nepřevzal.

 

 1. U dodávek zboží hromadného charakteru (šrouby, matice, dráty apod.) jsou přípustné dodávky s odchylkou do 10% nad i pod objednané množství.

 

 1. Je-li dodané zboží bez vad z jakýchkoliv důvodů zpětně odebráno od zákazníka, jedná se o vstřícný krok dodavatele a nikoliv o jakoukoliv vymahatelnou povinnost. Vícenáklady spojené s tímto zpětným odběrem je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli buď v jejich konkrétní výši nebo v paušální hodnotě do 10% hodnoty zboží bez DPH dle rozhodnutí dodavatele.

 

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo v případě, že objednané zboží není u subdodavatele k dispozici, odstoupit od smlouvy s odběratelem. Současně se zavazuje neprodleně informovat o této skutečnosti odběratele a případně mu neprodleně vrátit již zaplacené zálohy. V případě, že odběratel provedl objednávku prostřednictvím telefonu, faxu nebo elektronickou cestou, má odběratel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce. Toto odstoupení oznámí spotřebitel dodavateli a převzaté zboží vrátí na své náklady zpět do kterékoliv provozovny dodavatele.

 

 1. Jakékoliv dodací podmínky odběratele deklarované ústně nebo písemně, které nejsou součástí písemné smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem, ztrácí platnost převzetím zboží od dodavatele – tímto dodavatel uznává platnost těchto všeobecných podmínek.

 

 1. Tyto Všeobecné podmínky prodeje jsou platné od 1.4.2014do odvolání.
Facebook
Instagram
Výběrem "Souhlasit se všemi cookies" nám dáváte možnost co nejvíce přizpůsobit naše stránky vašim potřebám. Sami si můžete vybrat, které cookies nám umožníte využívat. V takovém případě, potvrďte Váš výběr tlačítkem "Souhlasit". Pokud budete pokračovat na naše stránky, souhlasíte s využitím cookies. Více informací najdete na naší stránce "Privacy Policy". Zde najdete informace, jaká data a pro jaké účely využíváme. A samozřejmě, váš souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.
Ochrana dat
Souhlasit s vybranými cookies Souhlasit se všemi cookies